มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ครบรอบ 110 ปี จัดกิจกรรมใหญ่แห่งปี ส่งมอบความดีที่ยั่งยืน


มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นองค์กรสาธารณกุศล
ที่มุ่งมั่นช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และบำรุงสุขให้แก่เพื่อนมนุษย์และสังคมไทยมาโดยตลอด
และในวันนี้ฉลอง “ครบรอบ 110 ปี มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง” ด้วยการจัดกิจกรรมพิเศษตลอดทั้งปี
เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ให้กับสังคมไทย
ภายใต้แนวคิด “ความดีที่ยั่งยืน”
พร้อมมอบอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์รวมมูลค่า 110 ล้านบาท
ให้แก่โรงพยาบาลของส่วนราชการทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รวม 37 แห่งทั่วประเทศนายวิเชียร เตชะไพบูลย์
ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
เปิดเผยว่า
ปัจจุบันการบำเพ็ญกุศล สาธารณประโยชน์ต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ นั้น
ได้ขยายขอบข่ายงานไปอย่างกว้างขวางไปทั่วประเทศ
ทำให้มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเป็นองค์กรสาธารณกุศลการกุศลขนาดใหญ่
ที่มีผลงานการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และเอื้ออำนวยประโยชน์สุขแก่เพื่อนมนุษย์
ผู้ตกทุกข์ได้ยากอย่างครบวงจรชีวิต คือ เกิด แก่ เจ็บ และการตาย
โดยไม่จำกัดชนชั้น วรรณะ เชื้อชาติ ศาสนา เพศ และวัย
อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้ต้องการความช่วยเหลืออีกมากในสังคมไทยนายวิเชียร เตชะไพบูลย์
ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า และในโอกาสที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งครบรอบ 110 ปี
ทางมูลนิธิฯ และหน่วยงานภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิฯ ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่
โรงพยาบาลหัวเฉียว มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
และคลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว
จึงบังเกิดมีความตั้งใจมั่นที่จะจัดกิจกรรมพิเศษขึ้นภายใต้แนวคิด “ความดีที่ยั่งยืน”
โดยจะมีการกิจกรรมต่างๆ ขึ้นตลอดปี 2563

สำหรับกิจกรรมพิเศษที่จะทยอยจัดตลอดปีนี้นั้น
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งจะจัดกิจกรรมนันทนาการ พร้อมตั้งโรงทานและบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตามชุมชนต่างๆ
รวมทั้งก่อสร้างอาคารที่จอดรถ ที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติวิทยาเขตยศเส
เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการหน่วยงานในเครือโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
และที่สำคัญในปีนี้จะมีการจัดสร้างพระหลวงปู่ไต้ฮง รุ่นฉลอง 110 ปี

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
จัดตั้งโครงการทุนการศึกษาด้านภาษาจีน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์,
มีการเปิดศูนย์ฟื้นฟูดูแลผู้สูงอายุ, จัดทำโครงการ มฉก.บริการชุมชน
และจัดโครงการ “สุขภาพดีถ้วนหน้า 110 ปี มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง”
เพื่อสอนไท้เก๊กให้แก่ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย

ส่วนทางโรงพยาบาลหัวเฉียว ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพและบริการทางการแพทย์
ดำเนินการปรับปรุงอาคารประกันสังคมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
แก่ประชาชนที่มารับบริการประกันสังคมของโรงพยาบาล

และคลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว
ได้จัดกิจกรรมด้านวิชาการเพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพและแพทย์แผนจีน
พร้อมทั้งมีหน่วยแพทย์จีนออกไปให้บริการตรวจรักษา
และให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพทั้งในและนอกสถานที่
ตลอดทั้งมีการจัดกิจกรรม Workshop เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตามศาสตร์การแพทย์แผนจีน ฯลฯและในวันนี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้จัดพิธีมอบอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์
อาทิ เครื่องช่วยหายใจ ตู้อบเด็กสำหรับทารกแรกเกิด
และเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ฯลฯ รวมมูลค่า 110 ล้านบาท
เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลของส่วนราชการในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 11 แห่ง
และโรงพยาบาลในท้องถิ่นห่างไกลในต่างจังหวัด 22 จังหวัด จำนวน 26 แห่ง
รวมทั่วประเทศ เป็นจำนวน 37 แห่งเนื่องจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งให้ความสำคัญในการ "ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต"
1418 แจ้งเหตุผ่านสายด่วนและ APP
และเห็นว่ายังมีโรงพยาบาลอีกเป็นจำนวนมาก
โดยเฉพาะโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกล
ที่ยังขาดแคลนอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นยิ่ง
ถึงแม้โรงพยาบาลเหล่านั้นจะมีบุคคลากรที่มีความรู้และความสามารถ
แต่หากขาดซึ่งอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
ก็มิอาจช่วยชีวิต รักษาชีวิตประชาชนได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพสำหรับโรงพยาบาลและหน่วยงานทางการแพทย์ที่มูลนิธิฯ ได้ส่งมอบแห่งอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์
ประกอบด้วย
โรงพยาบาลสิรินธร, โรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลเลิดสิน, โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ,
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช, ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก, โรงพยาบาลตากสิน, โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
โรงพยาบาลกลาง, โรงพยาบาลลำลูกกา, โรงพยาบาลสันทราย, โรงพยาบาลเวียงแหง
โรงพยาบาลแม่จัน, โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา, โรงพยาบาลพุทธโสธร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านบางบูชา, โรงพยาบาลกบินทร์บุรี, โรงพยาบาลโพธิ์ทอง
โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง, โรงพยาบาลเชียงคำ, โรงพยาบาลหัวหิน,โรงพยาบาลหนองบัวลำภู, โรงพยาบาลอินทร์บุรี,
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงพยาบาลอุทัยธานี, โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์
โรงพยาบาลเสนา, โรงพยาบาลกระทุ่มแบน, โรงพยาบาลนครนายก, โรงพยาบาลดำเนินสะดวก
โรงพยาบาลสกลนคร, โรงพยาบาลป่าโมก, โรงพยาบาลบางสะพาน, โรงพยาบาลอุ้มผาง, โรงพยาบาลท่าสองยาง
และโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ว่าที่ร้อยตรี สมพนธ์ จันทรจุลเจิม
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกลุ่มภารกิจ โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์
เปิดเผยว่า
ในส่วนของโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ จังหวัดอุบลราชธานี
ได้รับการส่งมอบอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ 1 ชิ้น รู้สึกภาคภูมิใจ
เพราะเครื่องอัลตร้าซาวน์ที่โรงพยาบาลมีเพียง 1 เครื่อง
ก็มีอายุการใช้งานมากแล้ว เก่าแล้ว
ถ้าส่งซ่อมก็ไม่มีอุปกรณ์มาดูแลรักษาคนไข้
พอได้รับมา 1 เครื่องก็ทำให้เรามีเครื่องอัลตร้าซาวน์สำรองผลัดเปลี่ยนใช้รักษาดูแลคนไข้
รู้สึกขอบคุณมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเป็นอย่างมาก
ในวาระครบรอบ 110 ปีของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งที่ได้ช่วยเหลือและมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น
ให้กับโรงพยาบาลที่อยู่ห่างไกลที่จะได้นำไว้ใช้ดูแลประชาชนชาวไทย
ขอขอบคุณมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งมากครับนับเป็นการทำความดีแทนคุณแผ่นดินไทยที่ยิ่งใหญ่
ในวาระที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ครบรอบ 110 ปี ส่งมอบความดีที่ยั่งยืนสู่สังคมไทย
เล็งเห็นความสำคัญในการ "ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต"
เป็นการต่อลมหายใจของพี่น้องชาวไทยให้ยืนยาวต่อไปอย่างยั่งยืนขอขอบคุณ
เพลง : คนดีไม่มีวันตาย : วงนั่งเล่น
BG : ลักกี้ / กล่องเขียนคอมเม้นท์ : lozocat / Banner : oranuch_sri
ของแต่ง BLOG : ป้ามด + ดอกหญ้าเมืองเลย + ชมพร + ญามี่ + เนยสีฟ้า

 Create Date : 20 มีนาคม 2563
Last Update : 3 มิถุนายน 2563 7:39:13 น.
Counter : 1172 Pageviews.

17 comments
เรื่องย่อซีรีส์ My Dear Guardian - ภารกิจลับภารกิจรัก blue_medsai
(17 ก.ค. 2564 14:46:39 น.)
เรื่องย่อซีรีส์ Descendants of the Sun - ชีวิตเพื่อชาติ รักนี้เพื่อเธอ blue_medsai
(18 ก.ค. 2564 09:35:10 น.)
เรื่องย่อซีรีส์ Qing Luo - ชิงลั่ว / อลหม่านรักหมอหญิงชิงลั่ว blue_medsai
(11 ก.ค. 2564 14:24:15 น.)
เรื่องย่อซีรีส์ The Secret of Love - ความลับของความรัก blue_medsai
(7 ก.ค. 2564 09:13:34 น.)

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณnewyorknurse, คุณโอน่าจอมซ่าส์, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณไวน์กับสายน้ำ, คุณSweet_pills, คุณกะว่าก๋า, คุณnonnoiGiwGiw, คุณkae+aoe, คุณmultiple, คุณตะลีกีปัส, คุณ**mp5**, คุณSai Eeuu, คุณhaiku, คุณสองแผ่นดิน, คุณtoor36, คุณคนผ่านทางมาเจอ, คุณแมวเซาผู้น่าสงสาร, คุณทนายอ้วน

  

มาส่งกำลังใจค่ะ
โดย: newyorknurse วันที่: 20 มีนาคม 2563 เวลา:1:24:29 น.
  
มูลนิธินี้ มีกิจกรรมที่น่าชื่นชม
มาก ๆ ครับ..

คุณวิเชียร ท่านเป็นนายใหญ่ที่
พวกผมทำงานด้วยครับ แต่อีก
กิจการนะครับ ท่านใจดียิ้ม..น่ารัก
มากครับ

....

บล๊อกก่อนผมเขียนถึง ร้านลมดีคาเฟ่... ที่นั่นสมกับที่เขาตั้งชื่อ
ลมพัดผ่านตลอด ยังไม่เคยเจอ
ที่ไหนเท่าที่นั่น...ลมพัดเย็นไม่
เหนียวตัวแบบชายทะเล..

แล้วคงจะช่วยให้ รมย์ดีแบบที่
ว่าไว้ครับ 555
โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 20 มีนาคม 2563 เวลา:6:11:30 น.
  
ขออนุโมทนาบุญกับมูลนิธิปอเต็กตึ๊งด้วยค่ะคุณอุ้ม
โดย: Sweet_pills วันที่: 20 มีนาคม 2563 เวลา:6:43:59 น.
  

สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้ม

ได้ยินชื่อมาตั้งแต่เป็นเด็กเลยครับ
เป็นหน่วยงานสนับสนุนงานของภาครัฐได้ดีมากๆ
เป็นจิตสาธารณะที่ยิ่งใหญ่
น่าชื่นชมองค์กรและสมาชิกครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 20 มีนาคม 2563 เวลา:7:16:59 น.
  
ปอเต็กตึ๊ง นี่เป็นมูลนิธิเก่าแก่ บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ มานมนาน ยิ่งการทำบุญกับโรงพยาบาลต่างๆนี่ก็ เป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ น่ายกย่องมากๆเลยนะครับ

สถานการณ์ตอนนี้ต้องร่วมมือ ร่วมใจกันทุกองค์กร ถึงจะผ่านพ้นไปได้นะครับ

โดย: multiple วันที่: 20 มีนาคม 2563 เวลา:10:02:01 น.
  
ขอบคุณครับพี่อุ้ม

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 20 มีนาคม 2563 เวลา:10:48:35 น.
  
สวัสดีมีสุขค่ะ

ได้ยินชื่อมูลนิธินี้มานานมาก
สมกับที่อายุถึง110ปีแล้ว
กิจกรรมช่วยเหลือสังคมมากมายทีเดียวค่ะ ชื่นชม
โดย: ตะลีกีปัส วันที่: 20 มีนาคม 2563 เวลา:14:38:03 น.
  
ส่งกำลังใจครับ
โดย: **mp5** วันที่: 20 มีนาคม 2563 เวลา:16:28:54 น.
  
เป็นมูลนิธิที่ทำกิจกรรมดี ๆ ให้สังคมตลอด
โดย: เนินน้ำ วันที่: 20 มีนาคม 2563 เวลา:20:23:25 น.
  
ท่ามกลางวิกฤต ได้อ่านเรื่องดีๆ แบบนี้ แล้วหัวใจมันชุ่มชื่นนะคะ
โดย: Sai Eeuu วันที่: 20 มีนาคม 2563 เวลา:20:27:04 น.
  
โรงพยาบาลอุทัยธานี ได้รับมอบอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์
ขอบคุณมากๆครับ

โดย: สองแผ่นดิน วันที่: 20 มีนาคม 2563 เวลา:23:40:20 น.
  
ก็ถือเป็นเรื่องดีๆ นะครับ มีช่วงหนึ่งผมไปทำบุญบ่อย (แถวๆ ตรงส.น.พลับพลาชัย)
โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 20 มีนาคม 2563 เวลา:23:58:04 น.
  

สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้ม

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 21 มีนาคม 2563 เวลา:6:27:09 น.
  
ขอบคุณคุณอุ้มสำหรับกำลังใจนะคะ

โดย: Sweet_pills วันที่: 21 มีนาคม 2563 เวลา:7:36:47 น.
  
ขอแสดงความยินดี
ส่งกำลังใจให้กับกิจกรรม CSRดีๆ
ที่มีมายาวนานนี้

โดย: คนผ่านทางมาเจอ วันที่: 21 มีนาคม 2563 เวลา:9:21:52 น.
  
ปรบมือให้คราบบบ
โดย: ทนายอ้วน วันที่: 21 มีนาคม 2563 เวลา:17:41:03 น.
  
แวะมาทักทายครับ
ช่วงยากลำบากแบบนี้ ดูแลสุขภาพนะครับ.

โดย: wicsir วันที่: 22 มีนาคม 2563 เวลา:7:22:44 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Aumteerama.BlogGang.com

อุ้มสี
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 115 คน [?]

บทความทั้งหมด