สสว.เปิดโครงการ SME Reqular Level 2562


เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันวาเลนไทน์วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ห้องประชุม 1801 อาคารทีเอสที ชั้น 18
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
อุ้มมางานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต SME Reqular Level
ปี 2562
เพื่อเป็นการกระตุ้นศักยภาพของผู้ประกอบการเพื่อยกระดับสู่ความเป็นสากลอย่างมั่งคั่งและยั่งยืนโดยในงานนี้ สสว.ได้เปิดตัวโครงการ SME Reqular Level ปี พ.ศ.2562
เพื่อมุ่งต่อยอดผู้ประกอบการให้เข้าถึงมาตรฐานระดับสากล
เพื่อเตรียมสนับสนุนคูปองทำฉลากโภชนการและคูปองตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ
รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมการตลาดต่างประเทศ
เพื่อยกระดับให้ผู้ประกอบการให้แข่งขันได้ในระดับสากล พร้อมจับมือหน่วยงาน 11 แห่ง
ตั้งเป้าหมายเพื่อสานต่อการพัฒนาผู้ประกอบการไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตนายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
ได้กล่าวว่า...โครงการ SME Regular Level ปี 2562 ว่า
สสว.ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level)
โดยมีเป้าหมายที่ต้องการให้ผู้ประกอบการได้รับความรู้จากการเข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่า 9,550 ราย
และผู้ประกอบการไม่ต่ำกว่า 2,850 กิจการจะได้รับการพัฒนาเชิงลึก
โดยการสนับสนุนการเข้าถึงระบบมาตรฐานโดยการต่อยอด
เพื่อให้ได้รับมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสากลมากขึ้น
เป็นการสนับสนุนคูปองการจัดทำฉลากโภชนาการ
คูปองการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการและสอบเทียบเครื่องมือวัด
การสนับสนุนกิจกรรมตลาดต่างประเทศเพื่อยกระดับให้ผู้ประกอบการมีศักยภาพก้าวสู่สากลต่อไป

การพัฒนาจะมุ่งเน้นผู้ประกอบการที่ดำเนินกิจการมากกว่า 3 ปีขึ้นไปในกลุ่มอุตสาหกรรม ดังนี้
กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม กลุ่มสปาและบริการเพื่อสุขภาพ กลุ่มแฟชั่นและไลฟ์สไตล์
กลุ่มอาหารและเกษตรแปรรูป กลุ่มธุรกิจต่อเนื่องจากโลหะ กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
และกลุ่มที่ต้องการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ

นอกจากนี้ สสว.ยังให้ความสำคัญในเรื่องบัญชีเดียว
และการพัฒนาผู้ประกอบการที่เป็นผู้ให้บริการทางบัญชี
(Service Provider) ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพในการให้บริการที่เป็นมาตรฐานดังนั้น สสว.จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรจำนวน 11 หน่วยงาน
ให้เข้ามาช่วยส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ สถาบันอาหาร
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมสำนักงานบัญชีไทย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

ความตั้งใจในปีนี้ของ สสว.นอกจากมุ่งหวังที่จะให้ผู้เประกอบการสามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและบริการ เพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ
ยกระดับด้านมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับ
รวมทั้งสร้างรายได้สร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนให้แก่ผู้ประกอบการไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท

สิ่งสำคัญ สสว. ต้องการที่จะผลักดันเพื่อส่งต่อการพัฒนาไปสู่การดำเนินโครงการในอนาคต
คือการพัฒนาเพื่อยกระดับผู้ประกอบการในกลุ่มนี้ให้ก้าวเข้าสู่การแข่งขันในระดับสากล
และมุ่งเน้นไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต
ให้ความสำคัญกับการพัฒนาในผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ (ECC)
โดยเน้นกลุ่มธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ซึ่งต้องการยกระดับมาตรฐานให้เป็นมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ธุรกิจที่รองรับสังคมผู้สูงอายุ
ธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

ปีนี้ สสว.จึงเริ่มนำร้องการพัฒนาผู้ประกอบการในกลุ่มบริการเพื่อสุขภาพโดยการศึกษาข้อมูลในทุกมิติ
และเตรียมการพัฒนาในเชิงลึกเฉพาะด้าน
ซึ่งแนวทางการพัฒนาดังกล่าวนั้นจะนำมาเป็นต้นแบบของการพัฒนาผู้ประกอบการในปีต่อๆ ไป
คาดว่าจะเป็นการยกระดับการพัฒนาผู้ประกอบการในโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต
(SME Reqular Level) ให้ก้าวไปสู่การแข่งขันได้ในระดับสากลและเหมาะสมกับสภาวะการณ์ของโลกได้อย่างแท้จริง
นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
ได้กล่าวส่งท้ายตัวแทนแรกมาจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กล่าวว่า
โครงการ SME Regular Level นี้ดีจะช่วยให้องค์การอุตสาหกรรมสิ่งทอได้เจริญเติบโตก้าวหน้า
ต้องขอขอบคุณ สสว.ตัวแทนที่ 2 มาจากผู้อำนวยการสถาบันอาหาร ปีนี้เป็นการมาร่วมงานกับ สสว. อีกครั้งหนึ่ง
ได้ทำงานมากับ สสว.มาอย่างต่อเนื่อง ได้ยกระดับมาตรฐานและพัฒนามาอย่างยั่งยืน
โดยมีผู้ประกอบการมากถึง 3,000 ราย
ในส่วนของปีนี้จะพัฒนาในส่วนของผลผลิตที่จะเพิ่มยอดขายและลดต้นทุนการผลิต
โดยมีกิจกรรมหลักจะจัดให้มีการอบอรมหลักสูตรในการพัฒนาผู้ประกอบการ
ให้ก้าวเข้าสู่ตลาดได้อย่างยั่งยืนและเติบโตไปในเชิงลึกตัวแทนที่ 3 มาจากสมาคมสำนักงานบัญชีไทย
เป็นครั้งแรกที่สมาคมสำนักงานบัญชีไทยเข้ามาร่วมกับ สสว.
โดยจะอบรมผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจมามากกว่า 3 ปี ทั้งในรูปบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
ใน 20 จังหวัด จะมีการอบรม 4 วัน สองวันแรกจะเป็นการปูพื้นฐานของบัญชี
และจากนั้นอีก 2 วันจะเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะ
ในเรื่องบัญชีอย่างง่าย และสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ
ในปี 2562 ผู้ประกอบการจะมีมุมมองเพิ่มมากขึ้นโดยจะลงพื้นที่ในจังหวัดเมืองรอง 12 จังหวัด
โดยให้ผู้ประกอบการลงมือทำด้วยตนเองเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและมีสมรรถนะ
ในการประกอบธุรกิจใช้ข้อมูลทางบัญชีอย่างก่อเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืนตัวแทนที่ 4 มาจากสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
เป็นครั้งแรกที่มาร่วมกับ สสว.
อุตสาหกรรมเหล็กเป็นอุตคสาหกรรมขนาดใหญ่
เหล็กและโลหะจะอยู่ในกลุ่มของยานยนตร์และเครื่องจักรกล
โดยเน้นให้ผู้ประกอบการมีมาตรฐาน ISO โดยใช้วิธีเก็บข้อมูล ปรับปรุงให้ความรู้ของชิ้นส่วน
คาดหวังว่าเป็นปีที่เริ่มต้นที่มีส่วนผลักดันให้ SME เข้มแข็งและได้มาตรฐานสากล ISOตัวแทนที่ 5 มาจากสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO
ช่วยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีการเติบโต มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการและองค์กรอย่างต่อเนื่อง
ด้วยการให้บริการด้านข้อมูลและองค์ความรู้การฝึกอบรม การพัฒนามาตรฐาน และการตรวจสอบรับรอง
ตรวจและประเมินให้กับผู้ประกอบการได้เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ผู้ประกอบการได้นำใบรับรองไปใช้ในการติดต่อกับธุรกิจต่อไปตัวแทนที่ 6 มาจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ทางสถาบันอุตสาหกรรมได้ร่วมมือกับ สสว. เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน
เพื่อให้ความรู้ทางเทคโนโลยีทางการเงิน
และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าสู่องค์กรนวัตกรรม
กลุ่มเป้าหมายนั้นเน้นภาคการผลิตโดยให้ความรู้พื้นฐานแก่ผู้ประกอบการ 200 ราย
เพื่อเชื่อมโยงให้ผู้ประกอบการมีสภาวะทางด้านการเงินพ่วงเข้ากับระบบ Digitalตัวแทนที่ 7 มาจากสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
โดยมาร่วมมือกับ สสว.เป็นปีที่ 3 โดยได้รับมอบหมายในกลุ่มบริการสุขภาพ
โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มีรายได้สูงตลอดถึงการแพทย์เพื่อสุขภาพ
เป้าหมาย เป็นโครงการนำร่องก้าวพาผู้ประกอบการในการเข้าสู่ Thailand 4.0ตัวแทนที่ 8 มาจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
โดนมีผลงานสร้างสรรค์ก็คือ ศูนย์ประสานงานออกแบบขอนแก่น และเชียงใหม่
โดยปีนี้เน้นกลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการทางด้านสปาและนวดแผนไทย
ที่ดำเนินกิจการตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป โดยมีปลายทางส่งเสริมการตลาดสู่ต่างประเทศ

ตัวแทนที่ 9 มาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เข้ามาร่วมกับ สสว.เป็นปีแรก ใน concept หัวใจอีสาน DIGITAL
จะมาช่วยวิเคราะห์ในการทำงานของผู้ประกอบการด้วยการใช้การออกแบบโดยการใช้ซอล์ฟแวร์
คากว่าจะช่วยลดค้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพ และย่นระยะเวลา
โดยมีเป้าหมาย SME ในภาคอีสาน 300 รายตัวแทนที่ 10 มาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ลาดกระบังเข้ามาร่วมกับ สสว.เป็นปีแรก
จะเน้นการออกแบบเชิงอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ
มีการอบรมผู้ประกอบการ 200 ราย แล้วคัดให้เหลือ 50 รายแล้วรอบสุดท้ายให้เหลือ 25 ราย
เพื่อมุ่งหวังเติบโตต่อไปในอนาคตตัวแทนที่ 11 มาจากสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
จะจัดให้มีการอบรมผู้ประกอบการ 350 รายในเชิงนวัตกรรม แล้วคัดให้เหลือ 100 ราย
เพื่อผลักดันการส่งออกสินค้าไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคมให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยการเสริมสร้างสมรรถนะของอุตสาหกรรม
ให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และตราสินค้าให้เป็นที่ยอมรับในตลาดสากล
พัฒนาข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้อย่างยั่งยืนนายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
ได้กล่าวสรุปก่อนจะจบการแถลงข่าวว่า
สสว.เราจะเข้าไปในเชิงลึก โดยเราจะขับเคลื่อนวิธีคิดแบบใหม่ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องโดยใช้ซอลฟ์แวร์
เครื่องมือต่างๆ ปรับเป็นกระบวนการเน้นอุตสาหกรรมสู่อนาคตเพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมในทุกมิติ
ในความลึกในความใหม่ สสว.ก้ยังต่อเนื่องกับโครงการกลุ่มเดิมด้วย
ดูแลทั้งรายเดิมและการสร้างมิติให้มีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 100 ราย
และมีผู้ประกอบการ 2,800 รายที่จะได้รับการพัฒนาให้มีวิธีคิดแบบใหม่
โดยการให้มีวิธีการคิดแบบใหม่และมีมุมมองใหม่ นำองค์ความรู้เข้ามาส่งเสริมและสนับสนุน
มีการชักชวนให้เข้าสู่ระบบบัญชี เข้าสู่ระบบ DIGITAL
ปีนี้ สสว.เน้นไปที่ภาพอีสานก่อนแล้วจะขยายไปสู่ภาคอื่นๆ ต่อไป

ขอขอบคุณ : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
BG : คุณลักกี้ / กล่องเขียนคอมเม้นท์ : คุณ lozocat / Banner : คุณ oranuch_sri
ของแต่ง BLOG : ป้ามด + น้องดอกหญ้าเมืองเลย + ป้าเก๋า ชมพร + น้องญามี่ + คุณเนยสีฟ้า
Create Date : 15 กุมภาพันธ์ 2562
Last Update : 18 กุมภาพันธ์ 2562 10:02:55 น.
Counter : 665 Pageviews.

8 comments
ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ๒๕๖๕ haiku
(29 ก.ค. 2564 13:03:35 น.)
วันรำลึกพระโพธิสัตว์กวนอิม ปี 2564 นายแว่นขยันเที่ยว
(28 ก.ค. 2564 00:34:27 น.)
สุราเมระยะมัชชะปะมาฯ จันทราน็อคเทิร์น
(21 ก.ค. 2564 16:09:15 น.)
6064_Mobile suit gundam Hathaway’s Flash หอมกร
(19 ก.ค. 2564 14:19:33 น.)

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณสองแผ่นดิน, คุณเริงฤดีนะ, คุณกะว่าก๋า, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณชีริว, คุณNior Heavens Five, คุณSai Eeuu, คุณkae+aoe, คุณเกศสุริยง, คุณnewyorknurse

  
เจิมๆๆๆ
เดินทาฃปลอดภัยจร้า
ว่าจะชวนไปดูมวยกรง
One Compitition ที่Impack ค่ำอยู่พอดีเสาร์นี้

โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level)
เป็นโครงการ ของ สสว. ที่น่าสนใจทีเดียว
รู้ไว้ใช่ว่า...ใส่บ่าแบกหาม
โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:4:50:47 น.
  
*เอ๊ย!!
One Championship
โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:4:52:15 น.
  


สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้ม

ก็หวังใจว่าจะมีการขับเคลื่อนนโยบายที่ดีออกมามาเรื่อยๆนะครับ
4-5 ปีมานี้ SME ที่ผมรู้จักย่ำแย่และเหนื่อยหนักไปตามๆกัน
ด้วยพิษเศรษฐกิจ
และการบริหารประเทศที่ผิดพลาด

โหวตครับพี่


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:6:27:58 น.
  
ส่งกำลังใจก่อนเลยค่า

โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:7:23:21 น.
  
ขอให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้นค่ะ

โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:16:30:00 น.
  
SME เป็นรากฐานเศรษฐกิจเลยครับ ถึงทุนจะไม่เยอะ แต่บางรายก็มีเทคโนโลยีที่โดดเด่นหรือจับตลาดเป้าหมายที่สำคัญได้
การส่งเสริมให้ SME มีขีดความสามารถเพิ่มมากขึ้นๆ ก็ทำให้เศณษฐกิจโตอย่างเข้มแข็ง ไม่ผูกกับรายใหญ่ไม่กี่รายด้วย
โดย: ชีริว วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:14:41:30 น.
  
สวัสดียามดึกครับคุณอุ้มสี
เป็นโครงการที่น่าสนใจมากครับ
โหวตครับ
โดย: Nior Heavens Five วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:23:00:59 น.
  
ไปปฏิบัติธรรมที่วัดเขาวง(ถ้ำนารายณ์)เสียสองวัน ขอแบ่งบุญมายังคุณอุ้ม มีความสุขจิตผ่องใสกันนะคะ
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กะว่าก๋า Book Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog
โอน่าจอมซ่าส์ Hobby Blog ดู Blog
kae+aoe Parenting Blog ดู Blog
วลีลักษณา Home & Garden Blog ดู Blog
Sweet_pills Food Blog ดู Blog
JinnyTent Travel Blog ดู Blog
อาจารย์สุวิมล Diarist ดู Blog
อุ้มสี Topical Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: เกศสุริยง วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:9:28:48 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Aumteerama.BlogGang.com

อุ้มสี
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 115 คน [?]

บทความทั้งหมด