เก็บความรู้จากงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การเชื่อมโยงเครือข่ายหน่วยให้บริการส่งเสริม SMEs"


เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 6 มิถุนายน 2561
อุ้มได้ไปฟังสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องออโรร่า โรงแรมเดอะคาวาลิ ลาซ่า
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง "การเชื่อมโยงเครือข่ายหน่วยให้บริการส่งเสริม SMEs"
เป็นกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายหน่วยให้บริการ SMEs ที่น่าสนใจ
ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center | OSS)
วันนี้อุ้มออกตัวเลยว่าถ่ายภาพมาไม่ดีเลยค่ะ
ขออภัยมา ณ โอกาสนี้ขอแก้ตัวในงานเสวนาหน้านะคะเป็นการเสวนาโต๊ะกลมแบบแสวงหาโอกาสเพื่อเพิ่ม KPI
ในเรื่อง "เชื่อมโยงเครือข่ายอย่างไร สร้างความเข้มแข็งให้ SMEs "
โดยมีหน่วยงานผู้ให้บริการหลัก (Service Provider) จาก
1. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
2. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
3. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
4. บริษัทห้องปฏิบัติกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (Central Lab Thai)
5. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
6. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาภาพวิทยากรที่มาให้ความรู้ค่ะ (จากภาพซ้ายไปขวา)
1. ดร.พิมพ์พันธุ์ ศรีพิพิธ นักพัฒนาธุรกิจอาวุโส สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ (วว.)
2.สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. คุณจิตติญาภา เทพอวยพร ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายแผนงานและพัฒนาองค์กร (Central Lab Thai)
4. คุณดนุชา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้จัดการโปรแกรม ITAP (สวทช.)
5. คุณเทพศักดิ์ อังคณาวิศัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชฯ (อย.)
โดยมีผู้ดำเนินรายการ คือ คุณอาภาพรรณ ชนานินม
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพ และการจัดการองค์ความรู้ (สสว.)นับเป็นกิจกรรมที่ดี
ที่ สสว. จัดเสวนาโต๊ะกลมเพืิ่อเป็นการขับเคลื่อนเครือข่ายหน่วยให้บริการ SME ครบวงจร

โดยมีประธานคือ นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นั่งกลาง)
(ซ้ายมือ) นายกริชชา ฤทัยธนารัตน์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(ภาพขวามือ) คุณกาญจนรัตน์ โชติอัครสมิต ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีพระนครศรีอยุธยาเมื่อถึงเวลาอันสมควร
นายกริชชา ฤทัยธนารัตน์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
ขึ้นกล่าวรายงานต่อประธานในพิธีค่ะ

การเสวนาโต๊ะกลมในวันนี้เป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายหน่วยให้บริการส่งเสริม SME
เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายในการทำงาน
และการเข้าถึงข้อมูลสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ SMEs
ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมและสนับสนุน SMEs เข้าสู่ยุค 4.0 โดยเน้นการนำเทคโนโลยีเข้าสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs มากขึ้น
ประกอบกับแผนปฏิรูปประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561
ที่ให้ความสำคัญเรื่องการให้บริการส่งต่อความช่วยเหลือผ่านส่วนราชการ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมากขึ้นดังนั้น สสว.จึงได้ประสานความร่วมมือเชิงบูรณาการร่วมกับส่วนราชการ
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
ที่มีบทบาทในฐานะเป็นหน่วยงานกลางที่มีภารกิจสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs
หรือหน่วยงาน Service Providerเพื่อเผยแพร่บริการที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ SMEs
โดยผ่านการสร้างความรู้ความเข้าใจในบริการของหน่วยงานแก่หน่วยงานส่งเสริม SMEs
ในส่วนภูมิภาค รวมถึงการแนะนำช่องทางการส่งต่อความช่วยเหลือ
ผ่านศูนย์ให้บริการ SMEs ครบวงจร หรือศูนย์ OSS ของ สสว.
อันจะเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs
สามารถเข้าถึงบริการด้านเทคโนโลยี การสร้างโอกาสเกิดนวัตกรรม
และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลจากนั้นนายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขึ้นกล่าวเปิดงานค่ะรีบออกตัวว่าอุ้มมัวแต่ถ่ายภาพเลยไม่ได้จดสปรีดท่านปลัดฯ ท่านกล่าวสดๆ เลยค่ะจากนั้นถ่ายภาพหมู่ร่วมกันค่ะ
นับเป็นนิมิตหมายอันดีที่มีผู้แทนจากภาครัฐและเอกชน ตลอดทั้งผู้ประกอบการ
และเครือข่ายหน่วยให้บริการ SMEs
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรี ปทุมธานี อ่างทอง สิงห์บุรี มากันเพียบค่ะงานนี้ขนาดอุ้มมานั่งฟังยังได้ความรู้กลับไปเพียบเลยค่ะ

ผู้ประกอบการสนใจ ติดต่อ สวทช. โทร.0-2564-7000
(อย่าลืมต้องถามชื่อผู้รับสายด้วยนะคะเพราะเวลาตามเรื่องจะได้ง่ายขึ้นค่ะ)
info @nstda.or.th
หรือที่ https://www.nstda.or.th
หรือที่ Line แอคมาที่ @NSTDAOSS เป็นหน่วยงานสนับสนุนในพื้นที่ โดย OSS จะให้คำปรึกษาเบื้องต้นกับหน่วยงาน
เป็นไปในรูปแบบของเงินอุดหนุน รักษาข้อมูลลับเฉพาะ
โดย OSS จะเข้าไปสำรวจในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบดร.พิมพ์พันธุ์ ศรีพิพิธ
นักพัฒนาธุรกิจอาวุโส สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ (วว.) กล่าวว่า

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย หรือเรียกันสั้นๆ ว่า วว.
เป็นรัฐวิสาหกิจในกำกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วว. เป็นองค์กรบูรณาการงานวิจัยและให้บริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อการพัฒนาประเทศ ด้านนวัตกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เครื่องมือแพทย์ พลังงานทดแทน การจัดการสิ่งแวดล้อม
และการบริการด้านการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ
รับรองระบบคุณภาพ สนองความต้องการทั้งภาคการผลิต
ภาคการบริการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและสังคม
ด้วยการจัดการเชิงธุรกิจและการตลาดที่เข้มแข็งเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืน

วว.เป็นหน่วยงานวิจัยที่มีความคล้าย ITAP แต่สิ่งที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงก็คือ
ถ้ามาแบบไม่รู้ว่าจะทำอะไรผลิตอะไรดี มุ่งตรงไปโทรไปที่ ITAP
แต่ถ้ามีโจทย์มีไอเดียว่าจะผลิตอะไรมีโจทย์มาแล้วให้มุ่งมาที่ วว. ค่ะ

โดย วว. จะมีงบประมาณให้ 3 ระดับก็คือ
1. งบจำนวน 3 แสนบาท ในกรณีมีผู้ประกอบการ 1-6 คน
(ยกตัวอย่างเช่น ผู้ประกอบการ 30% วว.ช่วยงบ 70%)
2. งบจำนวน 4 แสนบาท ในกรณีมีผู้ประกอบการ 6-10 คน
3. งบจำนวน 5 แสนบาท ในกรณีมีผู้ประกอบการ 11-50 คน (ในกรณีนี้ออกกันคนละครึ่ง)
โดยมีระยะเวลาการช่วยเหลือไม่เกิน 3 ปี ปัจจุบัน วว.ร่วมเป็น 1 ในกลไกคูปองของ OTOP ด้วยค่ะคุณเทพศักดิ์ อังคณาวิศัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชฯ (อย.)
จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า

บาทบาทของ อย.ในส่วนของภูมิภาคมี 2 ภารกิจด้วยกันคือ
1. คุ้มครองผู้บริโภค
2. คุ้มครองผู้ประกอบการ

หลายคนมอง อย.เป็นผู้ควบคุม แต่แท้จริงแล้วเป็นเพราะเพื่อให้ได้มาตรฐานที่ดีและยั่งยืน
ผลิตภัณฑ์ที่ อย.ดูแลมี 8 ผลิตภัณฑ์
ซึ่งผลิตภัณฑ์นั้นผู้ประกอบการต้องจำแนกออกมาชัดเจนว่าเป็นอะไร
เพราะบางอย่างไม่ต้องขออนุญาตจาก อย.ก็มี
บางอย่างไม่ต้องออกฉลาก อย.ก็มี เพราะฉะนั้นต้องชัดเจนคืออะไร
เพราะบางผลิตภัณฑ์คาบเกี่ยวเป็นอาหารหรือว่าเป็นยา
เดี๋ยวนี้สามารถลงทะเบียนทางออนไลน์ได้แล้ว

งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ อาหารและยา และเครื่องสำอาง
ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มาร้องขอ อย. นั้น
1. ต้องดูที่สรรพคุณ นำมาใช้แล้วต้องดูว่ามีปริมาณเท่าไหร่ที่ทำให้เกิดผลได้
2. คาดหวังว่าจะเป็นยาหรืออาหาร
3. การยื่นขออนุญาตจาก อย.ผลิตเพื่อจำหน่าย หรือนำเข้าเพื่อจำหน่าย
4. ถ้าไม่เข้าข่ายว่าเป็นโรงงาน นั่นคือ มีพนักงานต่ำกว่า 7 คน ไม่ต้องขอ อย.
5.ถ้าทำขายแล้วตั้งขายหน้าร้าน ไม่ต้องขอ อย.
แต่ถ้าทำขายแล้วขายในร้านสะดวกซื้อต้องขอ อย.ก่อน

การยื่นเอกสารกับ อย. ควรมายื่นโดยตรงที่ อย. เลย เพราะจะมีการขอข้อมูล
จะมีการใช้เอกสารระหว่างผู้ประกอบการกับ อย.หลายขั้นตอน
สิ่งสำคัญเมื่อมาขออนุญาตจาก อย. อย.จะดูเรื่องของสถานที่
เพราะอย.จะดูถึงสารปนเปื้อนว่ามีในสถานที่นั้นๆ หรือไม่เป็นสาระสำคัญ

การผลิตยา : หากเป็นยาแผนโบราณ ผู้ประกอบการต้องมีองค์ความรู้พอสมควร
จะต้องมีเภสัชแผนโบราณ
เพราะปัจจุบันเภสัชแผนปัจจุบันยังต้องมาเรียนรู้ตัวยากับหมอยาแผนโบราณ
โดยตำรายานั้นจะต้องมีเอกสารจากกระทรวงฯ รับรองมาตรฐาน
คือจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านยาแผนโบราณ
ซึ่งถ้าผ่านเรื่องสถานที่แล้วถึงจะมาดูเรื่องการรับรองยา
ส่วนการขอ อย. เครื่องสำอางยื่นขอทาง online ได้เลยโดย อย.ไม่ต้องดูเรื่องสถานที่

ดังนั้น ทั้งอาหารและยา ต้องขออนุญาตจาก อย.ทั้งสิ้น
เพราะอย.มีความห่วงใยในความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ระหว่างอาหารและยา
เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดี มีชีวิตอย่างปลอดภัย และผ่านการตรวจรับรองอย่างแท้จริงคราวนี้อาจจะมีคำถามๆ มาว่าการท่องเที่ยวมาเกี่ยวข้องกับ SMEs ได้อย่างไร
(จากภาพข้างบนนับจากซ้ายเป็นหนุ่มคนที่ 2 ใส่เสื้อแจ็กเก็ต ททท.) กล่าวว่า

ภารกิจของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มีภารกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในการพัฒนามาตรฐาน การบริการด้านการท่องเที่ยว
และแหล่งท่องเที่ยว
รวมทั้งการสนับสนุนการประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ให้อยู่ระดับมาตรฐาน
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

โดยภารกิจหลักในการพัฒนาและขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในจ.พระนครศรีอยุธยา
กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวและมาพักค้างมากขึ้น
ซึ่งมีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ฯลฯ
ถ้าเกิดมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวอาจจะส่งเจ้าหน้าที่หรือล่ามไปให้ความช่วยเหลือ
จะมีเงินเยียวยาในส่วนนี้ให้ในเบื้องต้นในกรณีเกิดเรื่องร้ายแรงน่ะครับ
ซึ่งก็มาเกี่ยวพันกับ SMEs ในเรื่องของโฮมสเตย์ และการท่องเที่ยวในชุมชน
ในรูปแบบของรายได้ที่ได้จากการมาพักผ่อน จากการซื้อของฝากนั่นเองคุณดนุชา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้จัดการโปรแกรม ITAP (สวทช.) กล่าวว่า

สวทช.เป็นหน่วยงานที่ใกล้กับ SMe โดยภาครัฐมีงบประมาณ มีคนพร้อมมูล
สวทช.ก็มี มีทั้งความมั่นคง มั่งคัง และยั่งยืน ปีนี้ประเทศไทย 4.0 SMEs จะยั่งยืนได้อย่างไร
ก็โดยการนำเรื่องของเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ นำองค์ความรู้มาสร้างเป็นนวัตกรรมสู่ประชาชน
โดยเรามีที่ปรึกษาทางเทคโนโลยีอยู่ทั่วประเทศ
มีผู้เชี่ยวชาญที่พร้อม 1,300 คน ที่ทำงานให้บริการกับประชาชน
ซึ่งเรามีงบประมาณให้ถึง 50 % แต่ต้องไม่เกินวงเงิน 4 แสนบาท
มีโปรแกรม ITAP ประชาชนให้ความเชื่อมั่นถึง 1,600 โครงการ
ปีนี้เข้าสู่ไตรมาสที่ 3 น่าจะมี SMEs ประมาณ 2,800 โครงการ
อาจกล่าวได้ว่า ทุก 1 บาทที่ลงทุนไปจะได้กลับมา 7.5 เท่าเป็นค่าเฉลี่ยITAP เป็นโปรแกรมเพื่อให้บริการภาคอุตสาหกรรมในการวิจัยและพัฒนา
รวมทั้งยกระดับเทคโนโลยีการผลิต
โดยมีภารกิจ คือ สร้างกลไกเชื่อมโยงระหว่างผู้ให้บริการเทคโนโลยี
(Technology Service Providers) กับผู้ใช้เทคโนโลยี (Technology Users)
ในรูปแบบการจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการวิจัยและพัฒนา
โดยเข้าไปให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาถึงในโรงงาน ในเรื่องของผลิตภัณฑ์
ในเรื่องของนวัตกรรม ตลอดถึงกระบวนการผลิต
(ยกเว้นการตลาด ITAP ยังไม่มีงบให้)

กระบวนการในการแก้ไขปัญหาการผลิตหรือพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตในภาคอุตสาหกรรม
จะเริ่มจาก 1. มีความต้องการ
2. มีปัญหา ITAP จะมาหาโรงงานเพื่อวิเคราะห์
โดยทีมที่ปรึกษาของ ITAP ซึ่งมีความรู้ที่จะแก้ไขปัญหาให้ความรู้
ตลอด 1 วันฟรีทั่วประเทศ

พูดคุยให้คำปรึกษา + มีการวิจัยติดตามความก้าวหน้าของโครงการ
และอำนวยความสะดวกให้กับผู้เชี่ยวชาญตลอดเวลาจนเสร็จสิ้นโครงการ
จะมีผู้ประเมินจาก สวทช. เพื่อให้ได้ความมั่นใจว่าจะได้รับประโยชน์อย่างคุ้มค่า
นั่นก็คือ SMe จะเป็นคนดูว่าทำได้หรือไม่ ส่วน ITAP จะทำโครงการให้ SMEs
ITAP เพื่อยกระดับ SMe ไทยสู่ความยั่งยืน โทร.มาที่ 0-2564-8000 ต่อ ITAP
(อย่าลืมต้องถามชื่อผู้รับสายด้วยนะคะเพราะเวลาตามเรื่องจะได้ง่ายขึ้นค่ะ)คุณจิตติญาภา เทพอวยพร
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายแผนงานและพัฒนาองค์กร (Central Lab Thai) กล่าวว่า

Central Lab เป็นตัวต่อยอดจาก ITAP และ วว. น่ะค่ะ
Central Lab หรือบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง ( ประเทศไทย ) จำกัด
ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการของรัฐเปิดดำเนินงานมากกว่า 13 ปี
มีเครื่องมือและระบบมาตรฐานสากล ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025
ให้บริการด้านการตรวจวิเคราะห์มาตรฐานสินค้าให้กับกลุ่มผู้ส่งออก
กลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจการเกษตร SMEs OTOP วิสาหกิจชุมชน
ภายใต้นโยบาย “แล็บประชารัฐ” โดยมีสาขาให้บริการครอบคลุมทุกภูมิภาค
ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา สมุทรสาคร สงขลา และกรุงเทพมหานคร

Central Lab เป็นหน่วยงานที่มีนักวิทยาศาสตร์มากที่สุด
และเป็น Lab กลางที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
และเป็นที่ปรึกษาที่ให้บริการตรวจและตอบโจทย์ของผู้ประกอบการ

มีคูปองเอาไปใช้ได้เลยไม่ต้องเสียเงิน ซึ่งคูปองนั้นจะยกระดับสินค้าให้มีมาตรฐาน
โดยผู้ประกอบการที่มาขอตรวจสอบที่ Central Lab จะต้องเป็นคนไทย
และประกอบกิจการมาไม่น้อยกว่า 3 ปี
โดยให้ผู้นำชุมชนนั้นเป็นผู้รับรองในเอกสารไม่ว่าจะเป็นนายอำเภอ กำนันผู้ใหญ่บ้าน
และที่สำคัญต้องไม่เคยใช้คูปองมาก่อนค่ะ

หลักเกณฑ์การตรวจสอบ
1.ตรวจตามมาตรฐานของรัฐเลยค่ะ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
2. ตรวจดูสลาก
3. ตรวจขนม
4. ตรวจเพื่อเป็นการส่วนลด

หลักฐานในการนำมาขอตรวจสอบที่ Central Lab
1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. หนังสือรับรองจากผู้นำชุมชนหากสนใจโทรมาสอบถามได้ที่ศูนย์ OSS
เพราะ OSS จะเป็นแกนกลางเชื่อมโยงส่งต่อยังหน่วยงานของหน่วยงานภาครัฐ
ที่สำคัญเมื่อโทรคุยกับเจ้าหน้าที่ OSS กรุณสอบถามชื่อเจ้าหน้าที่ที่รับสายด้วยนะคะ
ติดต่อมาที่โทรศัพท์ 0-3524-6323, 08-1920-9364
OSS อยุธยา ท่านใดสนใจสมัครสมาชิก สสว. และแอคเพจเป็นเพื่อน
จะได้รับข่าวสารได้ตลอดค่ะ
เอนทรี่นี้ข้อมูลแน่น ขอ-บอก คุณนายอุ้มสีจดจนมือหงิกแต่เป็นประโยชน์มากค่ะช่วงนี้คุณนายอุ้มสีขอเวลคัมพี่น้องผองเพื่อนชาวบล็อกแก๊ง
วันนี้เห็น Blogger หลายคนคนเก่าที่หายจ้อยไปนานกลับมา Up Blog ดีใจจัง
อุ้มก็ให้สัญญิงสัญญาว่าจะพยายามขยัน Up Blog ให้มากขึ้น
อิอิอิ แต่ข้อมูลเยอะมากนะคะช้านิดช้าหน่อยเนาะออเจ้าขอขอบคุณ : เพลง : ศรัทธา : ศิลปิน : วงหิน เหล็ก ไฟ
BG : คุณลักกี้ / กล่องเขียนคอมเม้นท์ : คุณ lozocat / Banner : คุณ oranuch_sri
ของแต่ง BLOG : ป้ามด + น้องดอกหญ้าเมืองเลย + ป้าเก๋า ชมพร + น้องญามี่ + คุณเนยสีฟ้า
Create Date : 12 มิถุนายน 2561
Last Update : 29 มิถุนายน 2561 12:13:26 น.
Counter : 2066 Pageviews.

43 comments
เรื่องย่อซีรีส์ Maiden Holmes - ซูฉือ ใต้เท้าสาวยอดนักสืบ blue_medsai
(24 ก.ค. 2564 09:47:05 น.)
ร่วมกิจกรรม ตะพาบ#282:เพลงที่อยากฟังที่สุด (Heal The World ของ Michael Jackson โดยบุคลากรทางการแพทย์ katoy
(24 ก.ค. 2564 05:11:16 น.)
*~ถ้ากลัวเกินไป ประสาทกินได้คะ~* *~ต้นกล้า...ของหัวใจ~*
(23 ก.ค. 2564 15:10:48 น.)
6064_Mobile suit gundam Hathaway’s Flash หอมกร
(19 ก.ค. 2564 14:19:33 น.)

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณเจ้าหญิงไอดิน, คุณกะว่าก๋า, คุณเริงฤดีนะ, คุณสองแผ่นดิน, คุณผีเสื้อยิปซี, คุณmcayenne94, คุณvanilla_ole, คุณSertPhoto, คุณอาจารย์สุวิมล, คุณpoepum, คุณpeeamp, คุณhaiku, คุณmambymam, คุณวลีลักษณา, คุณNoppamas Bee, คุณnewyorknurse, คุณหงต้าหยา, คุณตุ๊กจ้ะ, คุณแมวเซาผู้น่าสงสาร, คุณMax Bulliboo, คุณdeeplove, คุณเรียวรุ้ง, คุณคนผ่านทางมาเจอ, คุณkatoy, คุณข้ามขอบฟ้า, คุณพันคม, คุณบาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน

  
ว้าวดีมากๆอ่ะค่ะ อยากเข้าร่วมด้วยอ่ะค่ะ พี่อุ้มพอแนะนำได้มั๊ยคะ
ว่าต้องเริ่มยังไง
โดย: Artagold วันที่: 12 มิถุนายน 2561 เวลา:16:00:41 น.
  
เรื่องข่าวสารทันสมัย
มาไวเคลมไวยกให้พี่อุ้มเลยนะคะ
บางเรื่องหนูยังไม่รู้เลย
ทั้งที่เป็นคนในชุมชน
ดีเยี่ยมเลยค่ะ & vote
โดย: เจ้าหญิงไอดิน วันที่: 12 มิถุนายน 2561 เวลา:20:29:25 น.
  
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับพี่อุ้ม


ข้อมูลและรายละเอียดเต็มที่เลยครับ
SME ตอนนี้คงต้องการทุนและความรู้เกี่ยกวับเทคโนโลยีมากที่สุดนะครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 12 มิถุนายน 2561 เวลา:22:50:38 น.
  


สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้ม

โหวตครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 13 มิถุนายน 2561 เวลา:6:57:54 น.
  
รายละเอียดเพียบ

ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะ

โดย: ตุ๊กจ้ะ วันที่: 13 มิถุนายน 2561 เวลา:7:37:53 น.
  
สวัสดีค่ะ พี่อุ้ม
เป็น SME นี่ดีจังค่ะ
มีโครงการส่งเสริมมาเรื่อยๆ เลย
โดย: ยังไงก็ได้ว่ามาเลย วันที่: 13 มิถุนายน 2561 เวลา:7:50:52 น.
  
น่าสนใจจริงๆ

Vote ค่ะ
โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 13 มิถุนายน 2561 เวลา:7:53:00 น.
  
เป็นสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่ให้ข้อมูลดีมากๆครับ
ธุรกิจSMEsทำไปบางที่ขาดที่ปรึกษาก็ชะงักสะดุดได้เหมือนกัน
ไปเที่ยวแต่ละที่ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต้องซื้อของใช้ของกินติดไม้ติดมือเป็นของฝาก

โดย: สองแผ่นดิน วันที่: 13 มิถุนายน 2561 เวลา:8:03:33 น.
  
SME นับวันจะเจริญเติบโตและมีความทันสมัยมากขึ้นนะคะ
การสัมนาครั้งนี้น่าสนใจมากๆ

ขอบคุณที่แวะชมดอกไม้ค่ะ
ไว้ย่องมาอีกรอบคะ

โดย: mambymam วันที่: 13 มิถุนายน 2561 เวลา:8:31:36 น.
  
เป็นงานดีๆ นะคะ

ขอให้ทุกอย่างดีๆ ขึ้นนะคะ
โดย: kae+aoe วันที่: 13 มิถุนายน 2561 เวลา:8:42:09 น.
  
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับพี่อุ้ม

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 13 มิถุนายน 2561 เวลา:8:54:36 น.
  


แวะมาเดินเล่นแถวๆนี้ค่ะ

อิอิ
โดย: ผีเสื้อยิปซี วันที่: 13 มิถุนายน 2561 เวลา:10:44:07 น.
  
สวัสดีค่ะคุณอุ้ม
เป็นการเพิ่มความรู้ในเชิงวิชาการนะคะคุณอุ้ม ...
ตอนนี้ SME กำลังน่าจะมีกำลังพอที่จะติบโตนะคะ


ขอบคุณที่ไปหลบฝนนะคะ อิอิ
โดย: tanjira วันที่: 13 มิถุนายน 2561 เวลา:11:45:18 น.
  
ได้ประโยชน์นำไปประกอบอาชีพได้ด้วยค่ะ
โดย: mcayenne94 วันที่: 13 มิถุนายน 2561 เวลา:12:01:13 น.
  
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตค่ะคุณอุ้ม

ข้อมูลมีประโยชน์ น่าสนใจมากค่ะ

โหวตค่ะ
โดย: vanilla_ole วันที่: 13 มิถุนายน 2561 เวลา:12:51:08 น.
  
ไปทำข่าวด้วย
ได้ความรู้เรื่อง SMEs
แถมนำมาฝากอีก
งานนี้ 3 เด้ง
อิจฉาพี่อุ้มมากเลยครับ
โดย: จันทร์ใส วันที่: 13 มิถุนายน 2561 เวลา:12:52:19 น.
  
สวัสดี จ้ะ น้องอุ้ม
เป็นความรู้ทั่วไปที่คนไม่ค่อยรู้
จ้ะ เช่นครูเป็นต้น อิอิ หน่วยงาน
เหล่านี้ ถ้ามีการประสานงานกัน
สัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้กันก็ดีนะ
ศัพท์คำย่อที่เขียนมา รู้จัก อย.ตัว
เดียว ที่เคยผ่านหูผ่านตา ห้าห้า
โหวด ข่าวเด่นประเด็นดัง
โดย: อาจารย์สุวิมล วันที่: 13 มิถุนายน 2561 เวลา:17:54:09 น.
  
ขอบคุณค่ะพี่อุ้ม
นำคำตอบมาวางให้ด้วย
พอดีเพิ่งว่างเข้ามาค่ะวันนี้

ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีดีค่ะ
โดย: Artagold วันที่: 13 มิถุนายน 2561 เวลา:21:12:11 น.
  
น่าสนใจค่ะ
โดย: sawkitty วันที่: 13 มิถุนายน 2561 เวลา:21:29:24 น.
  
เดี๋ยวว่างๆจะกลับมาอ่านโดยละเอียดเลยค่ะ

มีประโยชน์มากๆ
โดย: แอมป์อร (peeamp ) วันที่: 13 มิถุนายน 2561 เวลา:21:34:59 น.
  
ดูเป็นการเป็นงานจนอยากแอบเข้าไปกินคอฟฟี่เบรกครับ
โดย: เป็ดสวรรค์ วันที่: 13 มิถุนายน 2561 เวลา:23:22:45 น.
  
มาโหวตค่ะคุณอุ้ม

โดย: mambymam วันที่: 14 มิถุนายน 2561 เวลา:4:15:48 น.
  
ขอบคุณข้อมูลดีๆค่ะ
โดย: วลีลักษณา วันที่: 14 มิถุนายน 2561 เวลา:5:33:05 น.
  
ขอบคุณที่แชร์ข้อมูลดีดีค่ะ
โดย: จากเพื่อนถึงเพื่อน วันที่: 14 มิถุนายน 2561 เวลา:6:40:06 น.
  

สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้ม

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 14 มิถุนายน 2561 เวลา:6:46:28 น.
  
ขอบคุณค่ะ
ข้อมูลเพียบเลย
โดย: newyorknurse วันที่: 14 มิถุนายน 2561 เวลา:7:31:25 น.
  
เป็นเรื่องใกล้ตัว
น่าสนใจฟังมากค่ะ
โดย: หมุยจุ๋ย วันที่: 14 มิถุนายน 2561 เวลา:7:45:47 น.
  
ส่งกำลังใจค่ะ

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
อุ้มสี Topical Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: ตุ๊กจ้ะ วันที่: 14 มิถุนายน 2561 เวลา:7:46:48 น.
  
หลานสาวผมตื่นตี 5 นะครับ
นั่งรถเป็นชั่วโมงเลยกว่าจะถึง รร.
ผมว่าหมิงหมิงยังโชคดีครับ
รร. อยู่ใกล้บ้าน
ไม่ต้องเร่งตื่น เร่งกิน เร่งเดินทางครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 14 มิถุนายน 2561 เวลา:8:10:01 น.
  
วันนี้เพลงไม่ขึ้น Auto อีกล่ะ
ทำได้วันเว้นวันค่ะ
จะพยายามต่อไป
โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 14 มิถุนายน 2561 เวลา:11:18:15 น.
  
แวะมาติดตามข่าวสารด้วยคนค่ะ คุณอุ้มให้รายละเอียดแน่นมาก อิอิ เรื่องอัพบล๊อกให้ได้มาก จริงๆเราก็อยากทำนะคะ แต่ช่วงเดินทางนี่คือ ถอดใจ..เพราะเวลาที่อัพและโหลดรูปได้คือจากหน้าคอมเท่านั้น บางทีก็ต้องรอให้จบภารกิจก่อนแล้วค่อยๆมาไล่อัพน่ะค่ะ อ่ะงั้นโหวตจ้า
โดย: Max Bulliboo วันที่: 14 มิถุนายน 2561 เวลา:14:15:15 น.
  
ได้ความรู้ดีมากนะคะ
ว่าแต่ช่างภาพมัวแต่เก็บรูป ไม่ค่อยได้ฟังชิมิเคอะ

ขอบคุณน้องอุ้มคนขยันที่แวะไปทักทายกันพร้อมส่งกำลังใจนะค้า
โดย: secreate วันที่: 14 มิถุนายน 2561 เวลา:19:25:43 น.
  
ขอบคุณที่แวะไปทักทายกันค่ะเข้ามาทักทายช้าไปนิดนะคะ
ต้องหาทางเข้าออกนานอยู่ค่ะห่างหายไปซะนาน
ต้องมาเรียน ก.ได่ ข.ไข่ใหม่หมดค่ะ...55555...
โดย: deeplove วันที่: 14 มิถุนายน 2561 เวลา:23:45:27 น.
  


สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้ม

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 15 มิถุนายน 2561 เวลา:6:29:03 น.
  

Thank God it's Friday
สุขสันต์วันสุขแห่งชาติ
โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 15 มิถุนายน 2561 เวลา:9:38:06 น.
  
ขอบคุณสำหรับข่าวสารค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
kae+aoe Parenting Blog ดู Blog
อุ้มสี Topical Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: เรียวรุ้ง วันที่: 15 มิถุนายน 2561 เวลา:11:33:11 น.
  
พยายามกลับมาครับพี่อุ้ม
แต่ก็ยังกระเสือกกระสนอยู่เลย ยังไม่มีเวลาไปตามเยี่ยมบล๊อกเพื่อนๆเก่าชาวบล๊อกแก๊งเท่าไหร่เลยครับ ^ ^
โดย: Sleeping_prince วันที่: 15 มิถุนายน 2561 เวลา:14:46:44 น.
  
สวัสดีค่ะ..

ตามมาเสวนาด้วยคะ

โหวตให้เลยคะ

โดย: อ้อมแอ้ม (คนผ่านทางมาเจอ ) วันที่: 15 มิถุนายน 2561 เวลา:22:33:00 น.
  
วิชาการกับผมเนี่ยมันไม่ค่อยจะถูกกัน อิๆๆ
โดย: ลุงแมว วันที่: 15 มิถุนายน 2561 เวลา:22:46:13 น.
  
ข้อมูลละเอียดมากค่ะคุณอุ้ม
โดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 17 มิถุนายน 2561 เวลา:16:42:59 น.
  
ทักทายวันหหยุดครับ
โดย: พันคม วันที่: 17 มิถุนายน 2561 เวลา:17:21:27 น.
  
สวัสดีค่ะ แวะมาทักทายค่ะพี่อุ้ม
โดย: Artagold วันที่: 18 มิถุนายน 2561 เวลา:11:39:42 น.
  
ข้อมูลแน่นมาก ขอบคุณค่ะ
โดย: บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน วันที่: 19 มิถุนายน 2561 เวลา:8:15:20 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Aumteerama.BlogGang.com

อุ้มสี
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 115 คน [?]

บทความทั้งหมด