กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว
 
ราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประสูติเมื่อก่อนบรมราชาภิเษก

๑. พระองค์เจ้าชายนพวงศ์ วรองค์อรรคมหามกุฎ ปรมุตมราโชรส
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๔ แรม ๑๐ ค่ำ ปีมะเมียจัตวาศก จ.ศ. ๑๑๘๔
เจ้าจอมมารดาน้อย(ธิดาของพระอินทรอำไพ(คือสมเด็จเจ้าฟ้าทัศไภย พระราชโอรสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีกับกรมบริจาภักดีศรีสุดารักษ์))
ในรัชกาลที่ ๔ โปรดฯให้สภาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นมเหศวรศิวลาส
ทรงกำกับกรมล้อมพระราชวัง ต่อมาโปรดฯให้กำกับราชการกรมพระคลังมหาสมบัติด้วย
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔ เมื่อวันศุกร์ เดือน ๘ แรม ๓ ค่ำปีเถาะนพศก จ.ศ. ๑๒๒๙ พระชันษา ๔๖ ปี
ทรงเป็นต้นราชสกุล นพวงศ์

๒. พระองค์เจ้าชายสุประดิษฐ วรฤทธิราชมกุฎ บุรุษยรัตนราชวโรรส
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือน ๖ แรม ๑๔ ค่ำ ปีวอกฉศก จ.ศ. ๑๑๘๖
เจ้าจอมมารดาน้อย
ในรัชกาลที่ ๔ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นวิษณุนาถนิภาธร
ทรงกำกับราชการในกรมพระคลังมหาสมบัติ
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔ เมื่อวันพฤหัสบดี เดือนอ้าย ขึ้น ๑๓ ค่ำ ปีจอจัตวาศก จ.ศ. ๑๒๒๔ พระชันษา ๓๘ ปี
ทรงเป็นต้นราชสกุล สุประดิษฐ


ประสูติเมื่อบรมราชาภิเษกแล้ว

๓. พระองค์เจ้าหญิงยิ่งเยาวลักษณ์ อรรควรราชสุดา
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือนยี่ แรม ๑๕ ค่ำ ปีกุนตรีศก จ.ศ. ๑๒๑๓
เจ้าจอมมารดาแพ(ธิดาพระสำราหฤทัย(อ้าว ธรรมสโรช)
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันศุกร์ เดือน ๑๐ ขึ้น ๑๕ ค่ำ ปีกุนนพศก จ.ศ. ๑๒๔๙ พระชันษา ๓๖ ปี

๔. พระองค์เจ้าชายทักษิณาวัฏ
ประสูติเมื่อวันเสาร์ เดือน ๘ แรม๙ ค่ำ ปีชวดจัตวาศก จ.ศ. ๑๒๑๔
เจ้าจอมมารดาพึ่ง(ธิดาพระยาราชสงคราม(อิน อินทรวิมล)
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔ เมื่อปีฉลูเบญจศก จ.ศ. ๑๒๑๕ พระชันษา ๑ ปี

๕. สมเด็จเจ้าฟ้าชายโสมนัส
ประสูติเมื่อวันเสาร เดือน ๑๐ ขึ้น ๗ ค่ำ ปีชวดจัตวาศก จ.ศ. ๑๒๑๔
ในสมเด็จพระนางโสมนัสวัฒนาวดี(พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลักขณานุคุณ พระเจ้าลูกเธอในรัชกาลที่ ๓)
สิ้นพระชนม์ในวันประสูติ

๖. พระองค์เจ้าหญิงทักษิณชา นราธิราชบุตรี
ประสูติเมื่อวันเสาร์ เดือน ๑๑ ขึ้น ๕ ค่ำ ปีชวดจัตวาศก จ.ศ. ๑๒๑๔
เจ้าจอมมารดาจันทร์(ธิดาพระยาพิพิธสมบัติ(สุข สุขสถิต))
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๑๐ แรม ๑๑ ค่ำ ปีมะเมียอัฐศก จ.ศ. ๑๒๖๘ พระชันษา ๕๕ ปี

๗. พระองค์เจ้าโสมาวดี ศรีรัตนราชธิดา
ประสูติเมื่อวันศุกร์ เดือนอ้าย ขึ้น ๘ ค่ำ ปีชวดจัตวาศก จ.ศ. ๑๒๑๔
เจ้าจอมมารดาเที่ยง(ธิดาพระยาอัพภันตริกามาตย์(ดิศ โรจนดิศ))
ในรัชกาลที่ ๕ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหลวงสมรรัตนสิริเชษฐ
ในรัชกาลที่ ๖ โปรดฯให้ดูแลรักษากุญแจพระบรมมหาราชวังชั้นใน
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๗ เมื่อวันอังคาร เดือน ๖ แรม ๔ ค่ำ ปีมะเมียตรีศก จ.ศ. ๑๒๙๓ พระชนมายุ ๗๙ ปี

๘. พระองค์เจ้าหญิง
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน ๕ ขึ้น ๑๓ ค่ำ ปีฉลูจัตวาศก จ.ศ. ๑๒๑๔
เจ้าจอมมารดาตลับ(ธิดาพระยาภูธราภัย(นุช บุณยรัตพันธุ์))
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔ เมื่อวันอังคาร เดือน ๕ แรม ๔ ค่ำ ปีฉลูจัตวาศก จ.ศ. ๑๒๑๔ พระชันษาได้ ๘ วัน

๙. สมเด็จเจ้าฟ้าชายจุฬาลงกรณ์ บดินทรเทพมหามกุฎ บุรุษยรัตนราชรวิวงศ์ วรุตมพงศ์บริพัตร สิริวัฒนาราชกุมาร
พระราชสมภพเมื่อวันอังคาร เดือน ๑๐ แรม ๓ ค่ำ ปีฉลูเบญจศก จ.ศ.๑๒๑๕
ในสมเด็จพระเทพศิรินทรามาตย์(พระธิดาในกรมหมื่นมาตยาพิทักษ์)
ในรัชกาลที่ ๔ ปีระกาตรีศก โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นพิฆเนศวรสุรสังกาศ
ในรัชกาลที่ ๔ ปีเถาะนพศก โปรดใหฯเลื่อนขึ้นเป็น กรมขุนพินิตประชานาถ
ทรงกำกับราชการกรมทหารมหาดเล็ก กรมพระคลังมหาสมบัติ เมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคตแล้ว ได้ทรงกำกับกรมทหารวังหน้าด้วย
เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๑๑ ขึ้น ๑๕ ค่ำ ปีมะโรงสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๓๐ เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติสืยสันตติวงศ์สนองสมเด็จพระบรมราชชนกนาถ มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งแรกเมื่อวันพุธเดือน ๑๒ แรม ๑๒ ค่ำ ปีมะโรงสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๓๐ ทรงพระปรมาภิไธยว่า พระบาทสมเด็จฯพระจุฬาลงกรณ์เกล้าเจ้าอยู่หัว
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งที่ สองเมื่อ วันเสาร์ เดือน ๑๒ แรม ๑๑ ค่ำ ปีระกาเบญจศก จ.ศ. ๑๒๓๕ ทรงพระปรมาภิไธยว่า พระบาทสมเด็จฯพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เสด็จสวรรคตเมื่อวันเสาร์ เดือน ๑๑ แรม ๔ ค่ำ ปีจอโทศก จ.ศ. ๑๒๗๒ เสด็จอยู่ในราชสมบัติ ๔๒ ปี พระชนมพรรษา ๕๘ พรรษา

๑๐. พระองค์เจ้าหญิงศรีพัฒนา
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือน ๑๒ แรม ๑๕ ค่ำ ปีฉลูเบญจศก จ.ศ. ๑๒๑๕
เจ้าจอมมารดาเอี่ยม(หลานพระยานุชิตชาญไชย(อ้น))
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่๕ เมื่อปีระกาเบญจศก จ.ศ. ๑๒๓๕ พระชันษา ๒๑ ปี

๑๑. พระองค์เจ้าชายเสวตวรลาภ
ประสูติเมื่อวันศุกร์ เดือน ๖ ขึ้น ๙ ค่ำ ปีขาลฉศก จ.ศ. ๑๒๑๖
เจ้าจอมมารดาเที่ยง
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔ เมื่อวันพฤหัสบดี เดือนอ้าย แรม๖ ค่ำ ปีมะโรงอัฐศก จ.ศ. ๑๒๑๘ พระชันษา ๓ ปี

๑๒. พระองค์เจ้าหญิงประภัศร
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๖ ขึ้น ๑๕ ค่ำ ปีขาลฉศก จ.ศ. ๑๒๑๖
เจ้าจอมมารดาเกศ
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๗ เมื่อวันอังคาร เดือน ๘ แรม ๕ ค่ำ ปีขาลอัฐศก จ.ศ. ๑๒๘๘ พระชันษา ๗๓ ปี

๑๓. พระองค์เจ้าหญิงพักตรพิมลพรรณ
ประสูติเมื่อวันพุธเดือน ๑๒ ขึ้น ๕ ค่ำ ปีขาลฉศก จ.ศ. ๑๒๑๖
เจ้าจอมมารดาแพ
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อพฤหัสบดี เดือน ๑๒ ขึ้น ๒ ค่ำ ปีมะเมียอัฐศก จ.ศ. ๑๒๖๘ พระชันษา ๕๒ ปี

๑๔. พระองค์เจ้าหญิงมัณยาภาธร
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือนอ้าย ขึ้น ๓ ค่ำ ปีขาลฉศก จ.ศ. ๑๒๑๖
เจ้าจอมมารดาจันทร์
สิ้นพระขนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันจันทร์ เดือน ๑๑ แรม ๓ ค่ำ ปีระกาสัปตศก จ.ศ. ๑๒๔๗ พระชันษา ๓๒ ปี

๑๕. พระองค์เจ้าชายแดง
ประสูติเมื่อวันจันทร์ เดือน๕ ขึ้น ๒ ค่ำ ปีเถาะสัปตศก จ.ศ. ๑๒๑๖
เจ้าจอมมารดาสำลี(ธิดาสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ(ทัด บุนนาค) ในรัชกาลที่ ๕ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็นเจ้าคุณจอมมารดาสำลี)
สิ้นพระชนม์ในรีชกาลที่ ๔ เมื่อวันเสาร์ เดือน ๗ ขึ้น ๔ ค่ำ ปีเถาะสัปตศก จ.ศ. ๑๒๑๗ พระชันษา ๓ เดือน

๑๖. สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงจันทรมณฑล โสภณภควดี
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน ๖ ขึ้น ๙ ค่ำ ปีเถาะสัปตศก จ.ศ. ๑๒๑๗
ในสมเด็นพระเทพศิรินทราบรมราชินี
ในรัชกาลที่ ๕ โปรดฯให้สถาปนาพระอัฐิขึ้นเป็น สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจันทร์มณฑล โสภณภควดี กรมหลวงวิสุทธิกระษัตริย์ ฯ
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔ เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๖ แรม ๑๒ ค่ำ ปีกุนเบญจศก จ.ศ. ๑๒๒๕ พระชันษา ๙ ปี

๑๗. พระองค์เจ้ากฤษดาภินิหาร
ประสูติเมื่อวันจันทร์ เดือน ๖แรม ๗ ค่ำ ปีเถาะสัปตศก จ.ศ. ๑๒๑๗
เจ้าจอมมารดากลิ่น(ธิดาพระยาดำรงค์ราชพลขันธ์(จุ้ย คชเสนี))
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๑๘ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นนเรศร์วรฤทธิ์
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๔๒ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น กรมหลวงนเรศร์วรฤทธิ์
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๕๔ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น กรมพระนเรศร์วรฤทธิ์ ฯ
และได้ทรงราชการเป็นสมุหมนตรี และเสนาบดีกระทรวงมุรธาธร
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๖ เมื่อวันจันทร์ เดือน ๙ แรม ๖ ค่ำ ปีฉลูสัปตศก จ.ศ. ๑๒๘๗ พระชันษา ๗๑ ปี
ทรงเป็นต้นราชสกุล กฤดากร

๑๘. พระองค์เจ้าชายเฉลิมลักษณเลิศ
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน ๘ บุรพาสาฒ ขึ้น ๑๓ค่ำ ปีเถาะสัปตศก จ.ศ. ๑๒๑๗
เจ้าจอมมารดาบัว(ธิดาเจ้าพระยานคร(น้อย ณ นคร))
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔ เมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๘ ขึ้น ๑๑ ค่ำ ปีมะโรงอัฐศก จ.ศ. ๑๒๑๘ พระชันษา ๒ ปี

๑๙. พระองค์เจ้าหญิงศรีนาคสวาดิ
ประสูติเมื่อวันเสาร์ เดือน ๘ อุตราสาฒ ขึ้น ๑ ค่ำ ปีเถาะสัปตศก จ.ศ. ๑๒๑๗
เจ้าจอมมารดาเที่ยง
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๖ เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๙ ขึ้น ๖ ค่ำ ปีฉลูเบญจศก จ.ศ. ๑๒๗๕ พระชันษา ๕๙ ปี

๒๐. พระองค์เจ้าชายคัคณางคยุคล
ประสูติเมื่อวันจันทร์ เดือน ๑๑ แรม ๔ ค่ำ ปีเถาะสัปตศก จ.ศ. ๑๒๑๗
เจ้าจอมมารดาพึ่ง
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๑๙ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นพิชิตปรีชากร
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๒๘ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น กรมหลวงพิชิตปรีชากร
โปรดฯให้ทรงเป็นอธิบดีศาลรับสั่งชำระความฎีกา และเป็นข้าหลวงต่างพระองค์ประจำมณฑลอีสาน แล้วทรงเป็นเสนาบดีกระทรวงยุติธรรม คดีพระยอดเมืองขวางและคดีบางเบียนแห่งทุ่งเชียงคำ ทำให้พระเกียรติยศของพระองค์ท่านระบือลือเลื่องไปทั่วโลก
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันศุกร์ เดือน ๔ ขึ้น ๑ ค่ำ ปีระกาเอกศก จ.ศ. ๒๗๑ พระชันษา ๕๕ ปี
ทรงเป็นต้นราชสกุล คัคณางค์

๒๑. พระองค์เจ้าหญิงกรรณิกาแก้ว
ประสูติเมื่อวันจันทร์ เดือนอ้าย ขึ้น ๒ ค่ำ ปีเถาะสัปตศก จ.ศ. ๑๒๑๗
ในหม่อมเจ้าพรรณราย (พระธิดากรมหมื่นมาตยาพิทักษ์ ในรัชกาลที่ ๕ ทรงสถาปนาขึ้นเป็นพระองค์เจ้า)
ในรัชกาลที่ ๕ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น เจ้าฟ้าฯ กรมขุนขัตติยกัลยา ภายหลังเมื่อสิ้นพระชนม์แล้ว
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันพุธ เดือน ๗ ขึ้น ๑๕ ค่ำ ปีมะเมียจัตวาศก จ.ศ. ๑๒๔๔ พระชันษา ๒๘ ปี

๒๒. พระองค์เจ้าหญิง
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือนยี่ แรม ๑๕ ค่ำ ปีเถาะสัปตศก จ.ศ. ๑๒๑๗
เจ้าจอมมารดามาไลย(หลานพระยาราชรองเมือง)
อยู่ได้หนึ่งวันสิ้นพระชนม์

๒๓. พระองค์เจ้าชายสุขสวัสดิ์
ประสูติเมื่อวันศุกร์ เดือน ๔ ขึ้น ๙ ค่ำ ปีเถาะสัปตศก จ.ศ.๑๒๑๗
เจ้าจอมมารดาจันทร์
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๑๙ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นอดิศรอุดมเดช
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๕๖ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น กรมหลวงอดิศรอุดมเดช
ต่อมาได้รับเลื่อนเป็นนายพลโท ราชองครักษ์ผู้บัญชาการกองพล แล้วเลื่อนขึ้นเป็นจเรพาหนะทหารบก
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๖ เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๕ แรม๙ ค่ำ ปีฉลูสัปตศก จ.ศ.๑๒๘๗
ทรงเป็นต้ราชสกุล สุขสวัสดิ์

๒๔. พระองค์เจ้าชายทวีถวัลยลาภ
ประสูติเมื่อวันเสาร์ เดือน ๔ ขึ้น ๑๐ ค่ำ ปีเถาะสัปตศก จ.ศ. ๑๒๑๗
เจ้าจอมมารดาตลับ
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๑๙ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นภูธเรศธำรงศักดิ์
ต่อมาโปรดฯให้เป็นเสนาบดีกระทรวงนครบาล
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันพุธ เดือนอ้าย ขึ้น ๑๕ ค่ำ ปีระกานพศก จ.ศ. ๑๒๕๙ พระชันษา ๔๒ ปี
ทรงเป็นต้นราชสกุล ทวีวงศ์

๒๕. พระองค์เจ้าชายทองกองก้อนใหญ่
ประสูติเมื่อวันเสาร์ เดือน ๕ ขึ้น ๑ ค่ำ ปีมะโรงอัฐศก จ.ศ. ๑๒๑๘
เจ้าจอมมารดาสังวาลย์(ธิดานายศัลยวิชัย(ทองคำ ณ ราชสีมา))
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๒๔ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคม
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๔๒ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็นกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม
ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เป็นผู้บัญชาการทหารเรือ
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๖ เมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๓ ขึ้น ๒ ค่ำ ปีชวดฉศก จ.ศ. ๑๒๘๖ พระชันษา ๖๙ ปี
ทรงเป็นต้นราชสกุล ทองใหญ่

๒๖. พระองค์เจ้าชายเกษมสัน์โสภาคย์
ประสูติเมื่อวันจันทร์ เดือน ๙ แรม ๒ ค่ำปีมะโรงอัฐศก จ.ศ.๑๒๑๘
เจ้าจอมมารดาแพ
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๒๖ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นพรหมวรานุรักษ์
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๕๖ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์
ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ทรงเป็นกรรมการศาลฎีกา
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๖ เมื่อวันอาทิตย์ เดือนยี่ ขึ้น ๑๑ ค่ำ ปีชวดฉศก จ.ศ. ๑๒๘๖ พระชันา ๖๙ ปี
ทรงเป็นต้นราชสกุล เกษมสันต์

๒๗. พระองค์เจ้าชายกมลาสเลอสรรค์
ประสูติเมื่อวันจันทร์ เดือน ๑๒ ขึ้น ๖ ค่ำ ปีมะโรงอัฐศก จ.ศ. ๑๒๑๘
เจ้าจอมมารดาเที่ยง
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๒๖ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นราชศักดิ์สโมสร
ต่อมาได้ทรงกำกับกรมช่างหล่อ
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๗ เมื่อวันศุกร์ เดือน ๑๒ ขึ้น ๔ ค่ำ ปีมะแมตรีศก จ.ศ. ๑๒๙๓ พระชนมายุ ๗๕ พรรษา
ทรงเป็นต้นราชสกุล กมลาสน์

๒๘. สมเด็จเจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี ศรีสมมติเทวราชรวิวงศ์ วโรภัยพงศ์พิสุทธ มกุฎราชวรางกูร นไหสูรยารหราชกุมาร
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือนยี่ แรม ๓ ค่ำ ปีมะโรงสัปตศก จ.ศ. ๑๒๑๘
ในสมเด็จพระเทพศิรินทรา บรมราชินี
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๑๑ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมหมื่นจักรพรรดิพงศ์
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๒๘ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น เจ้าฟ้ากรมพระจักรพรรดิพงศ์ ฯ
ต่อมาได้ทรงบัญชาการกรมพระคลังมหาสมบัติ
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันพุธ เดือน ๕ ขึ้น ๒๑๒ ค่ำ ปีชวดโทศก จ.ศ. ๑๒๖๒ พระชันษา ๔๔ ปี
ทรงเป็นต้นราชสกุล จักรพันธุ์

๒๙. พระองค์เจ้าชายอุกรรณอนันตนรไชย
ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๓ แรม ๑๓ค่ำ ปีมะโรงอัฐศก จ.ศ. ๑๒๑๘
เจ้าจอมมารดาเปี่ยม(ธิดาท้าวสุจริตธำรง(นาค สุจริตกุล)และหลวงอาสาสำแดง(แดง) ในรัชกาลที่ ๕ โปรดฯสถาปนาขึ้นเป็นเจ้าคุณจอมมารดา ในรัชกาลที่ ๖ โปรดสถาปนาขึ้นเป็นร สมเด็จพระปิยมาวดี ศรีพัชนินทรมาตา)
เมื่อเจริญพระชันษาขึ้นได้ทรงเป็นนายร้อยตรีทหารมหาดเล็ก
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๕ ขึ้น ๑๒ ค่ำ ปีระกาเบญจศก จ.ศ. ๑๒๓๕ พระชันษา ๑๘ ปี

๓๐. พระองค์เจ้าชายเกษมศรีศุภโยก
ประสูติเมื่อวันจันทร์ เดือน ๙ แรม ๑๒ ค่ำ ปีมะเส็งนพศก จ.ศ. ๑๒๑๙
เจ้าจอมมารดาจันทร์
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๓๙ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ
อมาโปรดฯให้กำกับกรมช่าง
มุก
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลมที่ ๖ เมื่อวันจันทร์ เดือนอ้าย แรม ๑๓ ค่ำ ปีเถาะสัปตศก จ.ศ. ๑๒๗๗ พระชันษา ๕๙ ปี
ทรงเป็นต้นราชสกุล เกษมศรี

๓๑. พระองค์เจ้าหญิงเขียว
ประสูติเมื่อวันศุกร์ เดือน ๑๐ ขึ้น ๒ ค่ำ ปีมะโรงนพศก จ.ศ. ๑๒๑๙
ในเจ้าคุณจอมมารดาสำลี
สิ้นพระชนม์หลังวันประสูติได้ ๑ วัน

๓๒. พระองค์เจ้าหญิงเสมอสมัยหรรษา
ประสูติเมื่อวันศุกร์ เดือน ๑๑ ขึ้น ๑๔ ค่ำ ปีมะเส็งนพศก จ.ศ. ๑๒๑๙
เจ้าจอมมารดามาไลย
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันอังคาร เดือน ๔ ขึ้น ๙ ค่ำ ปีระกาเบญจศก จ.ศ. ๑๒๓๕ พระชันษา ๑๗ ปี

๓๓. พระองค์เจ้าชายศรีสิทธิธงไชย
ประสูติเมื่อวันศุกร์ เดือน ๑๑ แรม ๑๓ ค่ำ ปีมะเส็งนพศก จ.ศ. ๑๒๑๙
เจ้าจอมมารดาบัว
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๒๖ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นสิริธัชสังกาศ
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๔๘ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น กรมขุนสิริธัชสังกาศ
ต่อมาโปรดฯให้เป็นเสนาบดีกระทรวงพระคลัง เป็นอธิบดีศาลฎีกา และเป็นราชเลขานุการฝ่ายกฎหมาย
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๖ เมื่อวันเสาร์ เดือน ๔ ขึ้น ๑๒ ค่ำ ปีจอโทศก จ.ศ. ๑๒๗๒ พระชันษา ๕๔ ปี
ทรงเป็นต้นราชสกุล ศรีธวัช

๓๔. พระองค์เจ้าชายทองแถมถวัลยวงศ์
ประสูติเมื่อวันเสาร์ เดือน ๑๑ แรม ๑๔ ค่ำ ปีมะเส็งนพศก จ.ศ. ๑๒๑๙
เจ้าจอมมารดาสังวาลย์
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๓๑ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นสรรพสาตรศุภกิจ
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๔๘ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น กรมขุนสรรพสาตรศุภกิจ
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๕๕ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ เมื่อวันพุธ เดือน ๕ แรม ๑ ค่ำ ปีมะเมียเอกศก จ.ศ. ๑๒๘๑ พระชันษา ๖๓ ปี
ทรงเป็นต้นราชสกุล ทองแถม

๓๕. พระองค์เจ้าหญิงอนงค์นพคุณ
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือนอ้าย ขึ้น ๒ ค่ำ ปีมะเส็งนพศก จ.ศ. ๑๒๑๙
เจ้าจอมมารดาเอม(ธิดาหลวงปราณีประชาชน)
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อปีมะแมเบญจศก จ.ศ. ๑๒๔๕ พระชันษา ๒๖ ปี

๓๖. พระองค์เจ้าหญิงกนกวรรณเลขา
ประสูติเมื่อวันจันทร์ เดือนยี่ ขึ้น ๖ ค่ำ ปีมะเส็งนพศก จ.ศ. ๑๒๑๙
เจ้าจอมมารดาเที่ยง
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๖ เมื่อวันเสาร์ เดือน ๘ แรม ๖ ค่ำ ปีมะเมียสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๘๐ พระชันษา ๖๒ ปี

๓๗. พระองค์เจ้าชายชุมพลสมโภช
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือนยี่ ขึ้น ๑๔ ค่ำ ปีมะเส็งนพศก จ.ศ. ๑๒๑๙
เจ้าจอมมารดาพึ่ง
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๒๘ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นสรรพสิทธิประสงค์
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๔๓ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น กรมขุนสรรพสิทธิประสงค์
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๕๕ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์
ต่อมาได้ทรงเป็นสมุหมนตรี เสนาบดีที่ปรึกษา
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๖ เมื่อวันจันทร์ เดือน ๕ ขึ้น ๗ ค่ำ ปีจอจัตวาศกจ.ศ. ๑๒๘๔ พระชันษา ๖๖ ปี
ทรงเป็นต้นราชสกุล ชุมพล

๓๘. พระองค์เจ้าหญิงอรุณวดี
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือนยี่ แรม ๑๔ ค่ำ ปีมะเส็งนพศก จ.ศ. ๑๒๑๙
เจ้าจอมมารดาหรุ่น(ธิดาพระยาอภัยพิพิธ(กระต่าย))
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๗ เมื่อวันเสาร์ เดือน ๑๐ ขึ้น ๖ ค่ำ ปีระกาเบญจศก จ.ศ. ๑๒๙๕ พระชันษา ๗๖ ปี

๓๙. พระองค์เจ้าหญิงวาณีรัตนกัญญา
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือน ๓ ขึ้น ๑๓ ค่ำปีมะเส็งนพศก จ.ศ. ๑๒๑๙
เจ้าจอมมารดาแก้ว
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๘ เมื่อวันเสาร์ เดือน ๓ ขึ้น ๒ ค่ำ ปีกุนสัปตศก จ.ศ. ๑๒๙๗ พระชันษา ๗๘ ปี

๔๐. พระองค์เจ้าหญิงมณฑานพรัตน์
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือน ๖ แรม ๘ ค่ำ ปีมะเมียสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๒๐
เจ้าจอมมารดาโหมด(ธิดาพระยาราชสงคราม(อิน อินทรวิมล)
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔ เมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๗ แรม๙ ค่ำ ปีระกาตรีศก พระชันษา ๔ ปี

๔๑. พระองค์เจ้าชายกาพย์กนกรัตน์
ประสูติเมื่อวันจันทร์ เดือน ๖ แรม ๑๓ ค่ำ ปีมะเมียสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๒๐
เจ้าจอมมารดาตลับ
ในรัชกาลที่ ๕ โปรดฯให้เป็นนายพันตรี ราชองครักษ์ ทรงบังคับการกรมทหารมหาดเล็ก
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันเสาร์ เดือน ๖ แรม ๑๒ ค่ำ ปีเถาะเอกสก พระชันษา ๒๒ ปี

๔๒. พระองค์เจ้าชายเทวัญอุทัยวงศ์
ประสูติเมื่อวันเสาร์ เดือน ๑๒ แรม ๗ ค่ำ ปีมะเมียสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๒๐
ในสมเด็จพระปิยมาวดี
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๒๔ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นเทวะวงศ์วโรปการ
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๒๙ โปรดให้เลื่อนขึ้นเป็น กรมหลวงเทวะวงศ์วโรปการ
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๕๔ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น กรมพระเทวะวงศ์วโรปการ ฯ
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๕๙ โปรดฯให้เฉลิมพระยศขึ้นเป็น สมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ ฯ
ต่อมมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เลื่อนพระยศขึ้นเป็นมหาอำมาตย์นายก และยังคงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศ ตลอดจนได้เป็นสภานากแห่งสภาการคลังอีกตำแหน่งหนึ่งด้วย จนตลอดพระชนม์ชีพ
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๖ เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๘ แรม ๑ ค่ำ ปีกุนเบญจศก จ.ศ. ๑๒๘๕ พระชันษา ๖๖ ปี
ทรงเป็นตันราชสกุล เทวกุล

๔๓. พระองค์เจ้าหญิงอรไทยเทพกัญญา
ประสูติเมื่อวันอาทิย์ เดือน ๑๐ แรม ๗ ค่ำ ปีมะแมเอกศก จ.ศ. ๑๒๒๑
เจ้าจอมมารดาบัว
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันพุธ เดือน ๕ ขึ้น ๑๑ ค่ำปีมะเมีย อัฐศก จุลศักราช ๑๒๖๘ พระชันษา ๔๗ ปี

๔๔. พระองค์เจ้าหญิง
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือนอ้าย ขึ้น ๖ ค่ำ ปีมะแมเอกศก จ.ศ. ๑๒๒๑
เจ้าจอมมารดาเที่ยง
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔ เมื่อวันพุธ เดือนอ้าย ขึ้น ๑๓ ค่ำ ปีมะแมเอกศก จ.ศ. ๑๒๒๑ พระชันษาได้ ๘ วัน

๔๕. สมเด็จเจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือนยี่ แรม ๔ ค่ำ ปีมะแมเอกศก จ.ศ. ๑๒๒๑
ในสมเด็จพระเทพศิรินทรา บรมราชินี
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๑๓ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นภาณุพันธุวงศ์วรเดช
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๒๔ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น กรมหลวงภาณุพันธุวงศ์วรเดช
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๒๘ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น กรมพระภาณุพันธุวงศ์วรเดช ฯตลอดเวลาในรัชกาลที่ ๕ โปรดฯให้ทรงเป็นนายพลเอกราชองครักษ์ เสนาบดีกระทรวงยุทธนาธิการ และกระทรวงกลาโหม ได้ทรงเป็นราชทูตพิเศษเสด็จประเทศญี่ปุ่นครั้งหนึ่ง ยุโรปครั้งหนึ่ง
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๕๔ โปรดฯให้เฉลิมพระยศเลื่อนขึ้นเป็น กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช ฯ
โปรดฯให้ทรงเป็นจอมพลทหารบก จอมพลทหารเรือ ราชองครักษ์พิเศษ และเป็นจเรทหารบก ทหารเรือทั่วไป
ในรัชกาลที่ ๗ พ.ศ. ๒๔๖๘ โปรดฯให้เฉลิมพระยศขึ้นเป็น สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าฯ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช
ทิวงคตในรัชกาลที่ ๗ เมื่อวันพุธ เดือน ๗ แรม ๑๑ ค่ำ ปีมะโรงสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๙๐ พระชันษา ๖๙ ปี
ทรงเป็นต้นราชสกุล ภาณุพันธุ์

๔๖. พระองค์เจ้าหญิงบุษบงเบิกบาน
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๔ ขึ้น ๑๐ ค่ำ ปีมะแมเอกศก จ.ศ. ๑๒๒๑
เจ้าคุณจอมมารดาสำลี
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันอังคาร เดือน ๗ ขึ้น ๑๕ ค่ำ ปีชวดอัฐศก จ.ศ. ๑๒๓๘ พระชันษา ๑๗ ปี

๔๗. พระองค์เจ้าชายมนุษยนาคมานพ
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๕ แรม ๗ ค่ำ ปีวอกโทศก จ.ศ. ๑๒๒๒
เจ้าจอมมารดาแพ
ในพ.ศ. ๒๔๒๒ เมื่อพระชนมายุครบ ๒๐ พรรษา ได้ทรงผนวชเป็นพระภิกษุ ประทับจำพรรษา ณ วัดบวรนิเวศวิหาร
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๒๔ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นวชิรญาณวโรรส ฯ
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๔๙ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น กรมหลวงวชิรญาณวโรรส ฯ
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๕๓ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ฯ
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๖๔ โปรดฯให้เฉลิมพระยศเป็น สมเด็จพระมหาสมรเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ฯ
สิ้นพระชนม์ในรีัชกาลที่ ๖ เมื่อวันอังคาร เดือน ๘ แรม ๑๔ ค่ำ ปีระกาตรีศก จ.ศ. ๑๒๘๓ พระชันษา ๖๒ ปี ครองสมณเพศ ๔๓ พรรษา

๔๘. พระองค์เจ้าชายเจริญรุ่งราษี
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน ๑๐ แรม ๗ ค่ำ ปีวอกโทศก จ.ศ. ๑๒๒๒
เจ้าจอมมารดาสังวาลย์
สิ้นพระชนม์ในรับชกาลที่ ๕ เมื่อปีชวดฉศก จ.ศ.๑๒๒๖ พระชันษา ๕ ปี

๔๙. พระองค์เจ้าชายสวัสดิประวัติ
ประสูติเมื่อวันศุกร์ เดือน ๑๐ แรม ๗ ค่ำ ปีวอกโทศก จ.ศ. ๑๒๒๒
เจ้าจอมมารดาหุ่น(ท้าวทรงกันดาร)
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๒๙ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นสมมตอมรพันธุ์
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๔๓ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น กรมขุนสมมตอมรพันธุ์
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๕๔ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น กรมพระสมมตอมรพันธุ์ ฯ
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๖ เมื่อวันพุธ เดือน ๖ ขึ้น ๘ ค่ำ ปีเถาะสัปตศก จ.ศ. ๑๒๙๙ พระชันษา ๕๕ ปี
ทรงเป็นต้นราชสกุล สวัสดิกุล

๕๐. พระองค์เจ้าหญิงสุนันทากุมารีรัตน์
ประสูติเมื่อวันเสาร์ เดือน ๑๒ แรม ๑๒ ค่ำ ปีวอกฏทศก จ.ศ. ๑๒๒๒
ในสมเด็จพระปิยมาวดี
ในรัชกาลที่ ๕ ทรงพระกรุาเฉลิมพระยศขึ้นเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี พระอัครมเหสี
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ ด้วยเหตุเรือที่นั่งล่มที่บางพูด เมื่อวันจันทร์ เดือน ๗ แรม ๘ ค่ำ ปีมะโรงโทศก พระชันษา ๒๑ ปี

๕๑. พระองค์เจ้าชายจันทรทัตจุฑาธาร
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือนอ้าย แรม ๑๓ ค่ำ ปีวอกโทศก จ.ศ.๑๒๒๒
เจ้าจอมมารดาโหมด
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๓๙ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นวิวิธวรรณปรีชา
ต่อมาทรงเป็นอธิบดีกรมพยาบาล
ในรัชกาลที่ ๖ ทรงได้เป็นมหาอำมาตย์ตรี ในกระทรวงยุติธรรม
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๗ เมื่อวันจันทร์ เดือน ๑๑ ขึ้น ๑๑ ค่ำ ปีวอกจัตวาศก จ.ศ. ๑๒๙๔ พระชันษา ๗๒ ปี
ทรงเป็นต้นราชสกุล จันทรทัต

๕๒. พระองค์เจ้าหญิงสุขุมาลมารศรี
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือน ๗ ขึ้น ๑ ค่ำ ปีระกาตรีศก จ.ศ. ๑๒๒๓
ในเจ้าคุณจอมมารดาสำลี
ในรัชกาลที่ ๕ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น พระนางเจ้าสุขุมาลมารศี พระราชเทวี
ในรัชกาลที่ ๗ พ.ศ. ๒๔๖๘ โปรดฯให้เฉลิมพระยศขึ้นเป็น สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่๗ เมื่อวันเสาร์ เดือน ๘ ขึ้น ๑๑ ค่ำ ปีเถาะนพศก จ.ศ. ๑๒๘๙ พระชันษา ๖๖ ปี

๕๓. พระองค์เจ้าหญิงนารีรัตนา
ประสูติเมื่อวันเสาร์ เดือน ๙ ขึ้น ๑๑ ค่ำ ปีระกาตรีศก จ.ศ. ๑๒๒๓
เจ้าจอมมารดาดวงคำ(ธิดาท้าวคลี่ นครเวียงจันทน์)
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๖ เมื่อวันอังคาร เดือน ๗ แรม ๑๑ ค่ำ ปีฉลูสัปตศก จ.ศ. ๑๒๘๗ พระชันษา ๖๕ ปี

๕๔. พระองค์เจ้าหญิง
ประสูติและสิ้นพระชนม์ ยังไม่ปรากฎหลักฐาน แต่ปรากฏในโคลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่องพระนามพระราชโอรสธิดาในรัชกาลที่ ๔ ว่า
"หญิงหนึ่งนามบ่ปรา.......กฎแท้"

๕๕. พระองค์เจ้าชายไชยานุชิต
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน ๙ แรม ๖ ค่ำ ปีระกาตรีศก จ.ศ. ๑๒๒๓
เจ้าจอมมารดาเที่ยง
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๔๑ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นพงศาดิศรมหิป
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๘ เมื่อวันอังคาร เดือน๓ ขึ้น ๕ ค่ำ ปีกุนสัปตศก จ.ศ. ๑๒๙๗ พระชันษา ๗๔ ปี
ทรงเป็นต้นราชสกุล ชยางกูร

๕๖. พระองค์เจ้าหญิงบัญจบเบญจมา
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน ๑๒ ขึ้น ๓ ค่ำปีระกาตรีศก จ.ศ. ๑๒๒๓
เจ้าจอมมารดาแพ
สิ้นพระชนม์ใรชกาลที่ ๕ เมื่อวันอังคาร เดือน ๑๐ แรม ๗ ค่ำ ปีมะโรงจัตวาศก จ.ศ. ๑๒๕๔ พระชันษา ๓๐ ปี ๑๐ เดือน ๘ วัน

๕๗. พระองค์เจ้าชายวรวรรณากร
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือน ๑๒ แรม ๓ ค่ำ ปีระกาตรีศก จ.ศ.๑๒๒๓
เจ้าจอมมารดาเขียน(ธิดาท่านอัน และท่านอิ่ม สิริวรรณ)
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๓๒ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นนราธิปประพันธ์พงศ์
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๖๔ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ฯ
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๗ เมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๑๐ แรม ๑๕ ค่ำ ปีมะเมียตรีศก จ.ศ. ๑๒๙๓ พระชันษา ๗๐
ทรงเป็นต้นราชสกุล วรวรรณ

๕๘. พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร
ประสูติเมื่อวันเสาร์ เดือน๗ แรม ๙ ค่ำ ปีจอจัตวาศก จ.ศ. ๑๒๒๔
เจ้าจอมมารดาชุ่ม(ธิดาพระยาอัพภันตริกามาตย์(ดิศ โรจนดิศ)
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๒๙ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ.๒๔๔๒ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น กรมหลวงดำรงราชานุภาพ
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๕๔ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น กรมพระดำรงราชานุภาพ ฯ
ในรัชกาลที่ ๗ พ.ศ. ๒๔๗๒ โปรดฯให้เฉลิมพระยศขึ้นเป็น สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ฯ
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๘ เมื่อวันพุธ เดือนอ้าย ขึ้น๕ ค่ำ ปีมะแมเบญจศก จ.ศ. ๑๓๐๕ พระชันษา ๘๑ ปี
ทรงเป็นต้นราชสกุล ดิศกุล

๕๙. พระองค์เจ้าหญิงนงคราญอุดมดี
ประสูติเมื่อวันเสาร์ เดือน ๘ แรม ๑ ค่ำ ปีจอจัตวาศก จ.ศ.๑๒๒๔
เจ้าจอมมารดาเพ็ง(ธิดาเจ้ากรมเกาเหลาจีน)
สิ้นพระชนม์เมื่อวันศุกร์เดือน ๑๒ ขึ้น ๑๒ ค่ำ ปีมะแมตรีศก จ.ศ. ๑๒๙๓ พระชนมายุ ๖๙ ปี

๖๐. พระองค์เจ้าชายศรีเสาวภางค์
ประสูติเมื่อวันศุกร์ เดือน ๘ แรม ๗ ค่ำ ปีจอจัตวาศก จ.ศ. ๑๒๒๔
เจ้าจอมมารดาเหม(ธิดาพระอัคนีสร(พิณ)และขรัวยายแย้ม ต่อมาเจ้าจอมมารดาเหมได้เป็นท้าวสุภัติการภักดี แล้วเป็นท้าวอินทรสุริยา แล้วเลื่อนเป็นท้าวสมศักดิ์ ในรัชกาลที่ ๕)
ทรงรับราชกาลในหน้าที่ต่างๆหลายตำแหน่ง เช่น เลขานุการในพระองค์รัชกาลที่ ๕ อธิบดีกรมอักษรพิมพการ(สำนักงานพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเษกษา) และอธิบดีกรมพยาบาล จัดตั้งศิริราชพยาบาลเป็นผลสำเร็จ เมื่อประชวรครั้งจะสิ้นพระชนม์นั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงออกพระโอษฐ์ว่า "ไม่รู้เลยว่าใช้ศรีเกินกำลัง" เป็นพยานแห่งพระเกียรติยศสูงสุดที่ได้ถวายงานสนองพระเดชพระคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันศุกร์ เดือน ๑๑ แรม ๒ ค่ำ ปีฉลูเอกศก จ.ศ. ๑๒๕๑ พระชันษา ๒๘ ปี

๖๑. พระองค์เจ้าหญิงสว่างวัฒนา
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือน ๑๐ แรม ๒ ค่ำ ปีจจัตวาศก จ.ศ. ๑๒๒๔
ในสมเด็จพระปิยมาวดี
ในรัชกาลที่ ๕ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี
ในรัชกาลที่ ๖ โปรดฯให้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาแห่งสถากาชาดสยาม
ในรัชกาลที่ ๗ พ.ศ. ๒๔๖๘ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสามาตุจฉาเจ้า
ในรัชกาลที่ ๘ พ.ศ. ๒๔๗๗ ให้ออกพระนามว่า สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
สวรรคตในรัชกาลปัจจุบัน เมื่อวันเสาร์ เดือนยี่ ขึ้น ๔ ค่ำ ปีมะแมสัปตศก จ.ศ. ๑๓๑๗ พระชนมายุ ๙๓ พรรษา

๖๒. พระองค์เจ้าชายโสณบัณฑิต
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือน ๕ ขึ้น ๑๓ ค่ำ ปีกุนเบญจศก จ.ศ. ๑๒๒๕
เจ้าจอมมารดาวาด(ธิดาท่านสมบุญและท่านถ้วย ในรัชกาลที่ ๕ โปรดฯให้เป็นท้าววรจันทร์)
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๓๔ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิธาดา
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๔๓ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น กรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดา
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๖ เมื่อวันอังคาร เดือน ๑๑ แรม ๑๔ ค่ำ ปีฉลูเบญจศก พระชันษา ๕๐ ปี
ทรงเป็นต้นราชสกุล โสณกุล

๖๓. พระองค์เจ้าชายจิตรเจริญ
ประสูติเมื่อวันอังคารเดือน ๖ ขึ้น ๑๑ ค่ำ ปีกุนเบญจศก จ.ศ. ๑๒๒๕
ในพระองค์เจ้าพรรณราย
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๒๘ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมขุนนริศรานุวัดติวงศ์
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๓๐ โปรดฯให้เฉลิมพระยศขึ้นเป็น พระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนนริศรานุวัดติวงศ์
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๔๘ โปรดฯให้เฉลิมพระยศขึ้นเป็น สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงนริศรานุวัดติวงศ์
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๕๖ โปรดฯให้เฉลิมพระยศขึ้นเป็น สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าฯกรมพระนริศรานุวัดติวงศ์ ฯ
ในรัชกาลที่ ๘ พ.ศ. ๒๔๘๘ โปรดฯให้เฉลิมพระยศขึ้นเป็น สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าฯกรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ฯ
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลปัจจุบันเมื่อวันจันทร์ เดือน ๔ แรม ๔ ค่ำ ปีกุนนพศก จ.ศ. ๑๓๐๙ พระชันษา ๘๓ ปี ๑๐ เดิอน ๑๒ วัน
ทรงเป็นต้นราชสกุล จิครพงศ์

๖๔. พระองค์เจ้าชายวัฒนานุวงศ์
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือน ๗ ขึ้น ๑๐ ค่ำปีกุนเบญจศก จ.ศ. ๑๒๒๕
เจ้าจอมมารดาบัว
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๓๘ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นมรุพงศ์สิริพัฒน์
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๕๕ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น กรมขุนมรุพงศ์สิริพัฒน์
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๖ เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๕ แรม ๕ ค่ำ ปีกุนเบญจศก จ.ศ. ๑๒๘๕ พระชันษา ๖๑ ปี
ทรงเป็นต้นราชสกุล วัฒนวงศ์

๖๕. พระองค์เจ้าหญิงกาญจนากร
ประสูติเมื่อวันจันทร์ เดือน ๗ แรม ๗ ค่ำ ปีกุนเบญจศก จ.ศ. ๑๒๒๕
เจ้าจอมมารดาสังวาลย์
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๗ เมื่อวันพุธ เดือน ๑๐ แรม ๗ ค่ำ ปีวอกจัตวาศก จ.ศ. ๑๒๙๔ พระชันษา ๗๐ ปี

๖๖. พระองค์เจ้าหญิงบุษบันบัวผัน
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๑๑ ขึ้น ๓ ค่ำ ปีกุนเบญจศก จ.ศ. ๑๒๒๕
เจ้าจอมมารดาห่วง(ธิดาขุนเทพและท่านเกษ)
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๘ เมื่อวันพฤหัสบดี เดทือน ๗ ขึ้น ๑๔ ค่ำ ปีเถาะเอกศก จ.ศ. ๑๓๐๑ พระชันษา ๗๖ ปี

๖๗. พระองค์เจ้าหญิงเสวภาผ่องศรี
ประสูติเมื่อวันศุกร์ เดือนอ้าย แรม ๗ ค่ำ ปีกุนเบญจศก จ.ศ. ๑๒๒๕
ในสมเด็นพระปิยมาวดี
ในรัชกาลที่ ๕ โปรดฯให้สถาปนาพระอิสริยยศขึ้นเป็น พระนางเธอ เสาวภาผ่องศรี
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๒๔ โปรดฯให้เฉลิมพระเกียรติเป็น พระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระวรราชเทวี
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๓๗ โปรดฯให้เฉลิมพระเกียรติเป็น สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระวรราชเทวี
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๔๐ โปรดฯให้เฉลิมพระเกียรติเป็น สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เมื่อทรงสำเร็จราชการแผ่นดินต่างพระองค์
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๕๓ โปรดฯให้เฉลิมพระราชอิสริยยศขึ้นเป็น สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินินาถ พระบรมราชชนนี
สวรรคตเมื่อวันจันทร์ เดือน ๑๑ แรม ๑๑ ค่ำ ปีมะแมเอกศก จ.ศ. ๑๒๘๑ พระชนมายุ ๕๗ พรรษา

๖๘. พระองค์เจ้าหญิงแขไขดวง
ประสูติเมื่อวันจันทร์ เดือนยี่ ขึ้น ๓ ค่ำ ปีกุนเบญจศก จ.ศ. ๑๒๒๕
เจ้าจอมมารดาเที่ยง
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๗ เมื่อวันจันทร์ เดือน ๙ ขึ้น ๑๔ ค่ำ ปีมะเส็งเอกศก จ.ศ. ๑๒๙๑ พระชันษา ๖๖ ปี

๖๙. พระองค์เจ้าหญิงนภาพรประภา
ประสูติเมื่อวันศุกร์ เดือน ๖ ขึ้น ๘ ค่ำ ปีชวดฉศก จ.ศ. ๑๒๒๖
เจ้าจอมมารดาสำลี
ในรัชกาลที่ ๕ โปรดฯให้ทรงเป็นอธิบดีบัญชาการรักษาฝ่ายในภายในพระบรมมหาราชวัง
ในรัชกาลที่ ๗ พ.ศ. ๒๔๗๐ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหลวงทิพยรัตนกิริฏกุลินี
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลปัจจุบัน เมื่อวันเสาร์เดือน ๘ อุตราสาฒ ขึ้น ๓ ค่ำ ปีจอสัมฤทธิศก จ.ศ.๑๓๒๐ พระชันษา ๙๔ ปี

๗๐. พระองค์เจ้าชายดำรงฤทธิ์
ประสูติเมื่อวันเสาร์ เดือนยี่ แรม ๓ ค่ำ ปีชวดฉศก จ.ศ. ๑๒๒๖
เจ้าจอมมารดาบัว
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔ เมื่อวันพฤหัสบดี เดือนยี่ ขึ้น ๕ ค่ำ ปีขาลอัฐศก จ.ศ. ๑๒๒๘ พระชันษา ๓ ปี

๗๑. พระองค์เจ้าหญิงประสานศรีใส
ประสูติเมื่อวันศุกร์ เดือน ๔ ขึ้น ๗ ค่ำ ปีชวดฉศก จ.ศ. ๑๒๒๖
เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์แสง (ธิดาหม่อมเจ้านิ่ม และหม่อมฟัก ปาลกะวงศ์)
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๘ แรม๑๐ ค่ำ ปีมะแมนพศก จ.ศ. ๑๒๖๙ พระชันษา ๔๔ ปี

๗๒. พระองค์เจ้าหญิงประพาฬรัศมี
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๖ แรม ๒ ค่ำ ปีฉลสัปตศก จ.ศ. ๑๒๒๗
เจ้าจอมมารดาสุ่น(ดาพระยาสุรินทรราชเสนี(จัน กุสุมลจันทร์)
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันจันทร์ เดือน ๘ แรม ๑๑ ค่ำ ปีเถาะเบญจศก จ.ศ. ๑๒๖๕ พระชันษา ๓๗ ปี

๗๓. พระองค์เจ้าชายจรูญฤทธิเดช
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน ๖ แรม ๑๔ ค่ำ ปีฉลูสัปตศก
เจ้าจอมมารดาเที่ยง
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔ เมื่อวันพุธ เดือน ๗ ขึ้น ๗ ค่ำ ปีฉลูสัปตศก จ.ศ. ๑๒๒๗ พระชันษา ๙ วัน

๗๔. พระองค์เจ้าหญิงเสาวภาคย์พรรณ
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๗ ขึ้น ๑ ค่ำ ปีฉลูสัปตศก จ.ศ. ๑๒๒๗
เจ้าจอมมารดาหว้า(ธิดาปลัดโรงทานอิ่ม)
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันเสาร์ เดือน ๔ ขึ้น ๗ ค่ำ ปีมะเมียฉศก จ.ศ. ๑๒๕๖ พระชันษา ๓๑ ปี

๗๕. พระองค์เจ้าหญิงประดิษฐาสารี
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือน ๘ แรม ๑๑ ค่ำ ปีฉลูสัปตศก จ.ศ. ๑๒๒๗
เจ้าจอมมารดาดวงคำ
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลปัจจุบัน เมื่อวันจันทร์ เดือน ๔ แรม ๙ ค่ำ ปีขาลจัตวาศก จ.ศ. ๑๓๒๘ พระชันษา ๙๗ ปี

๗๖. พระองค์เจ้าชายสวัสดิโสภณ
ประสูติเมื่อวันศุกร์ เดือนยี่ ขึ้น ๕ ค่ำ ปีฉลูสัปตศก จ.ศ. ๑๒๒๗
ในสมเด็จพระปิยมาวดี
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๔๑ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๕๖ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น กรมหลวงสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๖๖ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ฯ
ในรัชกาลที่ ๗ พ.ศ. ๒๔๖๘ โปรดฯให้เฉลิมพระยศขึ้นเป็น สมเด็จฯ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๘ ณ เกาะปีนัง เมื่อวันอังคาร เดือนอ้าย ขึ้น ๑๕ ค่ำ ปีกุนสัปตศก จ.ศ. ๑๒๙๗ พระชันษา ๗๐ ปี
ทรงเป็นต้นราชสกุล สวัสดิวัดน์

๗๗. พระองค์เจ้าชายไชยันตมงคล
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน ๓ ขึ้น ๑๔ ค่ำ ปีฉลูสัปตศก จ.ศ. ๑๒๒๗
เจ้าจอมมารดาห่วง
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๓๘ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย
ต่อมาทรงรับราชการเป็นนายพันเอก ราชองครักษ์ เป็นเสนาบดีกระทรวงวัง และกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันจันทร์ เดือน ๖ ขึ้น ๔ ค่ำ ปีมะแมนพศก จ.ศ. ๑๒๖๙ พระชันษา ๔๔ ปี
ทรงเป็นต้นราชสกุล ไชยันต์

๗๘. พระองค์เจ้าหญิงพวงสร้อยสอางค์
ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๑๐ แรม ๖ ค่ำ ปีขาลอัฐศก จ.ศ. ๑๒๒๘
เจ้าจอมมารดาเที่ยง
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลปัจจุบัน เมื่อวันอังคาร เดือน ๓ แรม ๖ ค่ำ ปีขาลโทศก จ.ศ. ๑๓๑๒ พระชันษา ๘๔ ปี

๗๙. พระองค์เจ้าหญิงประไพศรีสอาด
ประสูติเมื่อวันศุกร์ เดือน ๖ แรม ๖ ค่ำ ปีเถาะนพศก จ.ศ. ๑๒๒๙
ในเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์แสง
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันพุธ เดือน ๗ ขึ้น ๑๐ ค่ำ ปีจอโทศก จ.ศ. ๑๒๗๒ พระชันษา ๔๔ ปี

๘๐. พระองค์เจ้าหญิง
ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๑๒ แรม ๑๓ ค่ำ ปีเถาะนพศก จ.ศ. ๑๒๒๙
เจ้าจอมมารดาเชย
สิ้นพระชนม์ในวันประสูติ

๘๑. พระองค์เจ้าหญิงพุทธประดิษฐา
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือนยี่ ขึ้น ๗ ค่ำ ปีเถาะนพศก จ.ศ. ๑๒๒๙
เจ้าจอมมารดาพุ่ม(ธิดานายศัลยวิชัย(ทองคำ ณ นครราชสีมา))
สิ้นพระชนฒ์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันอังคาร เดือน ๔ แรม ๒ ค่ำ ปีมะเมียโทศก จ.ศ. ๑๒๓๒ พระชันษา ๔ ปี

๘๒. พระองค์เจ้าหญิง
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน ๑๐ ขึ้น ๑ ค่ำ ปีมะโรงสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๓๐
เจ้าจอมมารดาอิ่ม(ในรัชกาลที่ ๕ โปรดฯให้เป็นท้าวโสภานิเวศน์ แล้วเลื่อนเป็นท้าวศรีสัจจา)
สิ้นพระชนม์ในวันประสูติ

๘๓. พระองค์เจ้า
ไม่ทันประสูติ ตกไปเสียก่อน แต่ปรากฏในพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า
"อีกหนึ่งบเป็นตน.........ตกฝ้าย"

๘๔. พระองค์เจ้าหญิงเจริญกมลสุขสวัสดิ์
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน ๕ ขึ้น ๑๑ ค่ำ ปีมะเส็งสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๓๐
เจ้าจอมมารดาห่วง
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันพุธ เดือน ๑๐ แรม ๑๒ ค่ำ ปีจอฉศก จ.ศ. ๑๒๓๖ พระชันษา ๗ ปีประสูติเมื่อก่อนพระบรมราชาภิเษก ๒ พระองค์
ประสูติเมื่อบรมราชาภิเษกแล้ว ๘๒ พระองค์
รวมทั้งสิ้น ๘๔ พระองค์


พระราชประวัติ คลิกที่นี่ และ ที่นี่ ครับ


....................................................................................................................................................


Create Date : 16 มีนาคม 2550
Last Update : 11 มกราคม 2551 14:47:18 น. 1 comments
Counter : 1400 Pageviews.  
 
 
 
 

โอ้ ยอดเยี่ยมครับ.. บังเอิญมาจากพันทิปในกระทู้หนึ่ง แล้วลิ้งก์มาที่นี่ครับ เห็นข้อมูลแล้วแต่ยังอ่านไม่ละเอียดดีนักคงจะต้องเข้ามาใหม่อีกรอบวันหลัง เดี๋ยวจะส่งไปให้เจ๊อ่านด้วยครับ ..ละเอียดมากครับ
 
 

โดย: yyswim วันที่: 5 มีนาคม 2551 เวลา:23:42:47 น.  

Name
* blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Opinion
*ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet

กัมม์
 
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 41 คน [?]
วิชา ความรู้จะมีค่าเมื่อถูกถ่ายทอด
[Add กัมม์'s blog to your web]

MY VIP Friend

 
pantip.com pantipmarket.com pantown.com