bloggang.com mainmenu search
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี
ให้คำขวัญ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2551 ไว้ว่า

"สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม"


คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2550

"มีคุณธรรมนำใจ ใช้ชีวิตพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข"

      แถมท้ายด้วย คำขวัญ วันเด็ก ของปีอื่น ๆ อีกนิดหน่อย
2540 พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ "รู้คุณค่าวัฒนธรรมไทย ตั้งใจใฝ่ศึกษา ไม่พึ่งพายาเสพติด"
2541 นายชวน หลีกภัย "ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย"
2542 นายชวน หลีกภัย "ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย "
2543 นายชวน หลีกภัย "มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย"
2544 นายชวน หลีกภัย "มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย"
2545 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร "เรียนให้สนุก เล่นให้มีความรู้ สู่อนาคตที่สดใส"
2546 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร "เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี"
2547 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร "รักชาติ รักพ่อแม่ รักเรียน รักสิ่งดีๆ อนาคตดีแน่นอน"
2548 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร "เด็กรุ่นใหม่ ต้องขยันอ่าน ขยันเรียน กล้าคิด กล้าพูด"
2549 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร "อยากฉลาด ต้องขยันอ่าน ขยันคิด"
จบครับ

คำขวัญวันเด็ก
Create Date :14 ธันวาคม 2549 Last Update :11 มกราคม 2551 13:55:20 น. Counter : Pageviews. Comments :18