bloggang.com mainmenu search
      ถึงคราวต้อง เสียภาษีประจำปี กันอีกแล้ว แรก ๆ ก็สับสนอยู่เหมือนกัน ก็เลยเก็บรวบรวมภาษีที่ต้องชำระ มารวบรวมไว้เท่าที่จำเป็น ยังไม่หมดนะครับ แล้วจะทะยอยเพิ่มเติมเนื้อหาอีก วันนี้เอาที่ใกล้ตัวก่อน เช่น ภาษีโรงเรือน ภาษีที่ดิน...
สำหรับผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ใน เขตเทศบาล จะต้อง ชำระภาษี ตามที่กฎหมายกำหนด ประกอบด้วย ภาษี 3 ประเภท ดังนี้

ประเภทที่ 1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เป็นภาษีที่เก็บจากเจ้าของ โรงเรือน ที่ใช้โรงเรือนประกอบกิจการเป็นอย่างอื่น โดยที่เจ้าของโรงเรือนมิได้อยู่อาศัยเพียงอย่างเดียว เช่น โรงเรือนเป็นที่อยู่อาศัย แต่ทำการค้า ที่เก็บสินค้า ที่ประกอบการอุตสาหกรรม โรงเรือนให้เช่า ให้ญาติ พ่อแม่ หรือบุตรอยู่อาศัยโดยไม่ได้รับค่าเช่าหรือค่าตอบแทนใด ๆ ไม่อยู่ในข่ายจะได้รับการยกเว้นการเสียภาษี จะต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2) ตั้งแต่ วันที่ 3 มกราคม ถึง 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี
ประเภทที่ 2 ภาษีบำรุงท้องที่ เป็นภาษีที่เก็บจากเจ้าของที่ดิน ที่ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน อันได้แก่ ที่ดินว่างเปล่า ที่ประกอบกสิกรรม ที่เลี้ยงสัตว์ แต่ถ้า ที่ดิน ปลูกบ้านอยู่อาศัยมีที่ดินเกินกว่า 100 ตารางวา จะต้องเสียส่วนที่เกิน เพราะที่ที่อยู่อาศัยมีสิทธิ์ได้รับการ ลดหย่อน ที่ดิน 100 ตารางวา ซึ่งเจ้าของที่ดินจะต้องเสีย ภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม ถึง 30 เมษายน ของทุกปี
ประเภทที่ 3 ภาษีป้าย เป็นภาษีที่เก็บจากผู้ครอบครอง ป้าย และชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอื่น เพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะแสดง ขีด เขียน จารึก หรือ โฆษณา ไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยภาพหรือเครื่องหมาย จะต้องเสียภาษีป้ายทั้งสิ้น เจ้าของ ป้าย จะต้อง ยื่นแบบเสียภาษี ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม ถึง 31 มีนาคม ของทุกปี ในกรณีที่ติดตั้งป้ายใหม่ จะต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายใน 15 วัน
Create Date :19 มกราคม 2550 Last Update :19 มกราคม 2550 22:09:51 น. Counter : Pageviews. Comments :4