26.6 พระสูตรหลักถัดไป คือจูฬสุญญตสูตร [พระสูตรที่ 21]
การสนทนาธรรมนี้ต่อเนื่องมาจาก
26.5 พระสูตรหลักถัดไป คือจูฬสุญญตสูตร [พระสูตรที่ 21]

ความคิดเห็นที่ 6-57
GravityOfLove, 5 กุมภาพันธ์ เวลา 19:22 น.

             ตอบคำถามในทันตภูมิสูตร
//84000.org/tipitaka/read/v.php?B=14&A=5375&Z=5608

             เมื่อศึกษาพระสูตรนี้ได้อะไรบ้าง?
             ๑. ผู้ที่ยังอยู่ท่ามกลางกาม ยังบริโภคกาม ถูกกามวิตกรุมเร้า
ถูกความเร่าร้อนเพราะกามแผดเผา ยังขวนขวายในการแสวงหากามอยู่
เป็นไปไม่ได้ที่จะรู้ เห็น หรือทำให้แจ้งเอกัคคตาแห่งจิตที่บุคคลพึงรู้ พึงเห็น
พึงบรรลุ พึงทำให้แจ้ง ด้วยเนกขัมมะ
             ๒. พระผู้มีพระภาคทรงฝึกกุลบุตรเปรียบด้วยการฝึกช้าง

ความคิดเห็นที่ 6-58
ฐานาฐานะ, 5 กุมภาพันธ์ เวลา 19:57 น.

GravityOfLove, 6 นาทีที่แล้ว
             ตอบคำถามในทันตภูมิสูตร
//84000.org/tipitaka/read/v.php?B=14&A=5375&Z=5608
...
7:21 PM 2/5/2014

             ตอบคำถามได้ดีครับ
             ๒. พระผู้มีพระภาคทรงฝึกกุลบุตรเปรียบด้วยการฝึกช้าง
             อุปมาด้วยการฝึกช้างในพระสูตรนี้ ในพระสูตรอื่น เช่นภัททาลิสูตร
และคณกโมคคัลลานสูตร อุปมาด้วยการฝึกม้า.
             คำถามว่า หากเมื่อผู้ฝึกม้าทำการฝึกม้าทั้งด้วยไม้อ่อนและไม้แข็ง
(ทั้งละม่อมและรุนแรง) แต่ก็ยังไม่สามารถทำให้ม้านั้นเป็นม้าที่ผ่านการฝึกด้วยดี
ผู้ฝึกม้าก็จะทำการฆ่าม้านั้นเสีย.
             ในกรณีของการฝึกกุลบุตรของพระผู้มีพระภาค เมื่อทรงใช้วิธีทั้งละม่อม
และรุนแรง ก็ไม่สามารถให้กุลบุตรนั้นเข้าถึงการฝึกฝนได้
             คุณ GravityOfLove คิดว่า พระผู้มีพระภาคจะทรงทำอย่างไร?

             ภัททาลิสูตร
//84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=13&A=2962&Z=3252
             คณกโมคคัลลานสูตร
//84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=14&A=1571&Z=1734

ความคิดเห็นที่ 6-59
GravityOfLove, 5 กุมภาพันธ์ เวลา 20:28 น.

             ทรงแสดงธรรมเทศนาเพื่อเป็นอุปนิสัยปัจจัยต่อไปในอนาคต
คือแม้ว่า อัตภาพนี้จะไม่ได้อะไร แต่อัตภาพหน้าก็อาจจะพัฒนาขึ้นมาได้บ้าง
เช่น ทรงแสดงแก่สัจจกนิครนถ์ เป็นต้น
             มหาสัจจกสูตร
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=12&A=7552&Z=7914

ความคิดเห็นที่ 6-60
ฐานาฐานะ, 5 กุมภาพันธ์ เวลา 20:36 น.

GravityOfLove, 2 นาทีที่แล้ว
...
8:28 PM 2/5/2014

             รับทราบครับ เฉลยว่า
             เกสีสูตร [บางส่วน]
             [๑๑๑] ครั้งนั้นแล สารถีผู้ฝึกม้าชื่อเกสี เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค
ถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้ว นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้ว
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามว่า ดูกรเกสี ท่านอันใครๆ ก็รู้กันดีแล้วว่าเป็นสารถี
ผู้ฝึกม้า ก็ท่านฝึกหัดม้าที่ควรฝึกอย่างไร สารถีผู้ฝึกม้าชื่อเกสีกราบทูลว่า ข้าแต่
พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ฝึกหัดม้าที่ควรฝึกด้วยวิธีละม่อมบ้าง รุนแรงบ้าง
ทั้งละม่อมทั้งรุนแรงบ้าง ฯ
             พ. ดูกรเกสี ถ้าม้าที่ควรฝึกของท่านไม่เข้าถึงการฝึกหัดด้วยวิธีละม่อม
ด้วยวิธีรุนแรง ด้วยวิธีทั้งละม่อมทั้งรุนแรง ท่านจะทำอย่างไรกะมัน ฯ
             เก. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ถ้าม้าที่ควรฝึกของข้าพระองค์ ไม่เข้าถึงการ
ฝึกหัดด้วยวิธีละม่อม ด้วยวิธีรุนแรง ด้วยวิธีทั้งละม่อมทั้งรุนแรง ก็ฆ่ามันเสียเลย
ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะคิดว่าโทษมิใช่คุณอย่าได้มีแก่สกุลอาจารย์ของเราเลย
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็พระผู้มีพระภาคเป็นสารถีฝึกบุรุษชั้นเยี่ยม ก็พระผู้มีพระภาค
ทรงฝึกบุรุษที่ควรฝึกอย่างไร ฯ
...
             เก. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ถ้าบุรุษที่ควรฝึกของพระองค์ไม่เข้าถึงการฝึก
ด้วยวิธีละม่อม ด้วยวิธีรุนแรง ด้วยวิธีทั้งละม่อมทั้งรุนแรง พระผู้มีพระภาค
จะทำอย่างไรกะเขา ฯ
             พ. ดูกรเกสี ถ้าบุรุษที่ควรฝึกของเราไม่เข้าถึงการฝึกด้วยวิธีละม่อม
ด้วยวิธีรุนแรง ด้วยวิธีทั้งละม่อมทั้งรุนแรง เราก็ฆ่าเขาเสียเลย ฯ
             เก. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ปาณาติบาตไม่สมควรแก่พระผู้มีพระภาคเลย
ก็เมื่อเป็นเช่นนั้น ไฉนพระผู้มีพระภาคจึงตรัสอย่างนี้ว่า ฆ่าเขาเสีย ฯ
             พ. จริง เกสี ปาณาติบาตไม่สมควรแก่ตถาคต ก็แต่ว่าบุรุษที่ควร
ฝึกใด ย่อมไม่เข้าถึงการฝึกด้วยวิธีละม่อม ด้วยวิธีรุนแรง ด้วยวิธีทั้งละม่อม
ทั้งรุนแรง ตถาคตไม่สำคัญบุรุษที่ควรฝึกนั้นว่า ควรว่ากล่าว ควรสั่งสอน แม้
พรหมจารีผู้เป็นวิญญูชนก็ย่อมไม่สำคัญว่า ควรว่ากล่าว ควรสั่งสอน

ดูกรเกสี ข้อที่ตถาคต ไม่สำคัญบุรุษที่ควรฝึกว่า ควรว่ากล่าว ควรสั่งสอน
แม้สพรหมจารีผู้เป็นวิญญูชนทั้งหลายก็ไม่สำคัญว่า ควรว่ากล่าว ควรสั่งสอน
นี้เป็นการฆ่าอย่างดี ในวินัยของพระอริยะ ฯ

//84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=21&A=3060&Z=3112

ความคิดเห็นที่ 6-61
GravityOfLove, 5 กุมภาพันธ์ เวลา 20:51 น.

             ตามเกสีสูตร จะทรงไม่สั่งสอนใช่ไหมคะ

ความคิดเห็นที่ 6-62
ฐานาฐานะ, 5 กุมภาพันธ์ เวลา 21:00 น.

             ตอบว่า สันนิษฐานว่า ถ้าไม่สามารถสั่งสอนได้
กล่าวคือ ผู้นั้นไม่มีแก่นสาร ไม่มีความเพียร ก็ไม่ทรงสั่งสอน.
             หากจะถามว่า ทำไม หรือเพราะอะไร?
             ผมคาดคะเนตามความเห็นของผมว่า
เหนื่อยเปล่า เสียเวลาเปล่า เช่นการพยายามสั่งสอนแมว
หรือสุนัขเป็นต้น ให้เข้าใจพระสูตรอย่างลึกซึ้ง ก็ประมาณนั้น
คือเหนื่อยเปล่า เสียเวลาเปล่า.
             สันนิษฐานล้วน.

             การที่พระตถาคตไม่ทรงว่ากล่าว สั่งสอน หรือแม้สพรหมจารี
ผู้เป็นวิญญูชนทั้งหลายไม่ว่ากล่าว สั่งสอน คล้ายคำว่าอะไรหนอ?

ความคิดเห็นที่ 6-63
GravityOfLove, 5 กุมภาพันธ์ เวลา 21:07 น.

             พรหมทัณฑ์ค่ะ
//84000.org/tipitaka/dic/v_seek.php?text=พรหมทัณฑ์

ความคิดเห็นที่ 6-64
ฐานาฐานะ, 5 กุมภาพันธ์ เวลา 21:13 น.

             พรหมทัณฑ์ ถูกต้องครับ
             พรหมทัณฑ์หรือการที่บัณฑิตไม่ว่ากล่าว สั่งสอน
เป็นสิ่งที่น่ากลัว น่ายำเกรงสำหรับผู้หวังความเจริญในแนวทาง
ของบัณฑิต.

ความคิดเห็นที่ 6-65
ฐานาฐานะ, 5 กุมภาพันธ์ เวลา 21:16 น.

             เป็นอันว่า พระสูตรชื่อว่า ทันตภูมิสูตร จบบริบูรณ์.
//84000.org/tipitaka/read/v.php?B=14&A=5375&Z=5608

              พระสูตรหลักถัดไป คือภูมิชสูตร [พระสูตรที่ 26].
              พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๔  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๖
              มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์
              ภูมิชสูตร
//84000.org/tipitaka/read/v.php?B=14&A=5609&Z=5818
              ศึกษาอรรถกถานี้ ได้ที่ :-
//84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=14&i=405

              อนุรุทธสูตร
//84000.org/tipitaka/read/v.php?B=14&A=5819&Z=6016
              ศึกษาอรรถกถานี้ ได้ที่ :-
//84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=14&i=420

              อุปักกิเลสสูตร
//84000.org/tipitaka/read/v.php?B=14&A=6017&Z=6311
              ศึกษาอรรถกถานี้ ได้ที่ :-
//84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=14&i=439

              พาลบัณฑิตสูตร
//84000.org/tipitaka/read/v.php?B=14&A=6312&Z=6749
              ศึกษาอรรถกถานี้ ได้ที่ :-
//84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=14&i=467

              เทวทูตสูตร
//84000.org/tipitaka/read/v.php?B=14&A=6750&Z=7030
              ศึกษาอรรถกถานี้ ได้ที่ :-
//84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=14&i=504

ความคิดเห็นที่ 6-66
GravityOfLove, 5 กุมภาพันธ์ เวลา 21:35 น.

              คำถามภูมิชสูตร
//84000.org/tipitaka/read/v.php?B=14&A=5609&Z=5818

             กรุณาอธิบายค่ะ แปลว่าอะไรคะ
             ช. ถ้าศาสดาของท่านภูมิชะมีวาทะอย่างนี้ มีความเห็นอย่างนี้ บอกไว้
อย่างนี้ ศาสดาของท่านภูมิชะ ชะรอยจะดำรงอยู่เหนือหัวของสมณพราหมณ์
จำนวนมากทั้งมวลโดยแท้ ฯ
             ขอบพระคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 6-67
ฐานาฐานะ, 6 กุมภาพันธ์ เวลา 16:17 น.

              น่าจะเป็นคำสรรเสริญครับ
              พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ
              ชยเสนราชกุมารตรัสว่า “ถ้าพระศาสดาของท่านพระภูมิชะมีวาทะอย่างนี้ มี
ทิฏฐิอย่างนี้ ตรัสสอนไว้อย่างนี้ พระศาสดาของท่านพระภูมิชะ ชะรอยจะมีความรู้
เหนือสมณพราหมณ์ทั้งปวงแน่แท้”
//www.geocities.ws/tmchote/tpd-mcu/tpd14-3.htm

ความคิดเห็นที่ 6-68
GravityOfLove, 6 กุมภาพันธ์ เวลา 19:28 น.

ขอบพระคุณค่ะ

ย้ายไปที
//www.bloggang.com/mainblog.php?id=gravity-of-love&month=12-03-2013&group=1&gblog=1Create Date : 19 กุมภาพันธ์ 2557
Last Update : 19 กุมภาพันธ์ 2557 14:36:43 น.
Counter : 500 Pageviews.

0 comments
:: คิลานะ :: กะว่าก๋า
(15 ก.ค. 2567 22:00:43 น.)
สาเหตุของการเบียดเบียน ปฏิบัติอธรรม ปัญญา Dh
(11 ก.ค. 2567 18:50:38 น.)
:: คำตอบมีสองด้านเสมอ :: กะว่าก๋า
(9 ก.ค. 2567 05:05:46 น.)
ธรรมะหลัก ปัญญา Dh
(7 ก.ค. 2567 00:06:31 น.)

Gravity-of-love.BlogGang.com

แก้วมณีโชติรส
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 6 คน [?]

บทความทั้งหมด