"ยินดีต้อนรับสู่ บล็อกของคนใฝ่รู้ สำหรับผู้ใส่ใจใฝ่รู้ค่ะ" มีหลายหัวข้อเรื่องให้คุณอ่าน .. ขอบคุณที่มาเยี่ยมบล็อกค่ะ .. ขอจงมีแต่ความสุขกายสบายใจตลอดไปนะคะ
Group Blog
 
<<
พฤศจิกายน 2557
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
 
29 พฤศจิกายน 2557
 
All Blogs
 
ในหลวงโปรดเกล้าสมณศักดิ์ จำนวน 85 รูป

 

สมณศักด์ 2557 “พระพรหมเวที” วัดไตรมิตรฯ เป็น สมเด็จพระพุฒาจารย์ ส่วน พระธรรมกิติวงศ์ วัดราชโอรสารามฯ พระธรรมคุณาภรณ์ วัดปทุมคงคา พระธรรมเจดีย์ วัดกัลยาณมิตร พระธรรมปริยัติเวที วัดพระปฐมเจดีย์ ขึ้นรองสมเด็จ สำหรับรายนามพระทั้ง 85 รูปจะเข้ารับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย 5 ธันวานี้

       วันนี้ (28 พ.ย.) พระพรหมเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม โฆษกมหาเถรสมาคม (มส.) เปิดเผยภายหลังประชุม มส.ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานสถาปนา เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ พระสงฆ์ ประจำปี2557 จำนวน 85 รูป เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 ดังนี้

1.พระพรหมเวที วัดไตรมิตรวิทยาราม เป็น สมเด็จพระพุฒาจารย์

2.พระธรรมกิตติวงศ์ วัดราชโอรสาราม เป็น พระมหาโพธิวงศาจารย์

3.พระธรรมเจดีย์ วัดกัลยาณมิตร เป็น พระพรหมกวี

4.พระธรรมปริยัติเวที วัดพระปฐมเจดีย์ นครปฐม เป็น พระพรหมเวที

5.พระธรรมคุณาภรณ์ วัดปทุมคงคา เป็น พระพรหมเสนาบดี

6.พระเทพรัตนมุนี วัดมัชฌิมาวาส อุดรธานี เป็น พระธรรมวิมลมุนี

7.พระเทพวรสิทธาจารย์ วัดพระธาตุดอยสุเทพ เชียงใหม่ เป็น พระธรรมเสนาบดี

8.พระเทพปริยัตยจารย์ วัดสร้อยทอง เป็น พระธรรมปริยัติโสภณ

9.พระเทพมงคลรังษี วัดอรุณราชวราราม เป็น พระธรรมมงคลเจดีย์

10.พระราชพิพัฒนโกศล วัดศรีสุดาราม เป็น พระเทพประสิทธิมนต์

11.พระราชวชิราภรณ์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็น พระเทพวีราภรณ์

12.พระราชภาวนาวราจารย์ วัดชัยภูมิพิทักษ์ ชัยภูมิ เป็น พระเทพภาวนาวิกรม วิ. (ฝ่ายวิปัสสนาธุระ)

13.พระราชปริยัตโยดม วัดจองคำ ลำปาง เป็น พระเทพปริยัติมงคล

14.พระราชวรธรรมโกศล วัดชัยมงคล สงขลา เป็น พระเทพสุธรรมญาณ

15.พระราชธรรมาภรณ์ วัดกลาง สมุทรปราการ เป็น พระเทพสมุทรมุนี

16.พระราชปัญญาโสภณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เป็นพระเทพรัตนมุนี

17.พระสิริชัยโสภณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เป็น พระราชสุรวาที

18.พระศรีสิทธิเมธี วัดสวนดอก เชียงใหม่ เป็น พระราชรัชมุนี

19.พระวิสุทธิพงษ์เมธี วัดเศวตฉัตร เป็น พระราชพิพัฒนโกศล

20.พระเกศีวิกรม วัดโพธาราม นครสวรรค์ เป็น พระราชพุฒิเมธี

21.พระประสิทธิสุตคุณ วัดสุทัศนเทพวราราม เป็น พระราชธรรมาภรณ์

22.พระสิรินันทเมธี วัดบพิตรพิมุข เป็น พระราชปัญญาโสภณ

23.พระกิตติสารมุนี วัดชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา ธ.(ธรรมยุต) เป็น พระราชวัชราภรณ์

24.พระสุธีวราภรณ์ วัดพุทธฉาย สระบุรี เป็น พระราชธีราภรณ์

25.พระอมรเมธี วัดตากฟ้า นครสวรรค์ เป็น พระราชปริยัติวิธาน

26.พระปริยัติวรากร วัดคฤหบดี พระราชสิทธิมงคล

27.พระสุธีธรรมาภรณ์ วัดมหาพฤฒาราม เป็น พระราชวชิราภรณ์

28.พระพิศาลศาสนกิจ วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร สุรินทร์ เป็น พระราชวิสุทธิมุนี (วิ.)

29.พระบวรปริยัติกิจ วัดสว่างสุวรรณาราม นครพนม เป็น พระราชสิริวัฒน์

30.พระภัทรธรรมสุธี วัดบุรณศิริมาตยาราม (ธ.) เป็น พระราชวินยาภรณ์

31.พระโสภณสุตาลังการ วัดบัวขวัญ นนทบุรี เป็นพระราชนันทมุนี

32.พระโสภณธรรมวาที วัดบางนานอก เป็น พระราชรัตนโสภณ

33.พระสุธีปริยัติธาดา วัดธรรมามูล ชัยนาท เป็น พระราชปริยัติสุธี

34.พระชินวงศเวที วัดตรีทศเทพ (ธ.) เป็น พระราชสารสุธี

35.พระวิสุทธิธรรมคณี วัดท่าเรือ ภูเก็ต เป็น พระราชสิริมุนี

36.พระสุวรรณวรมุนี วัดทองธรรมชาติ เป็น พระราชธรรมมุนี

37.พระสุธีพรหมคุณ วัดพราหมณี นครนายก เป็น พระราชพรหมคุณ

38.พระครูศีลพัฒนชัย วัดสระไม้แดง ชัยนาท เป็น พระชัยนาทมุนี

39.พระมหาจันทราวุฒิ วชิรเมธี (ป.ธ.9) วัดตะพานหิน พิจิตร เป็น พระศรีวิกรมมุนี

40.พระมหาเชิดชัย กตปุญโญ (ป.ธ.9) วัดพนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา เป็นพระเมธีวราภรณ์

41.พระมหานิมิตย์ ปณฺฑิตเสวี (ป.ธ.9) วัดศรีชมภูองค์ตื้อ หนองคาย เป็น พระศรีญาณวงศ์

42.พระมหาวิมาน กนฺตสีโล (ป.ธ.8) วัดปากน้ำ อุบลราชธานี เป็น พระศรีวิสุทธิมุนี

43.พระครูปริยัติกิจ วัดกลาง มหาสารคาม เป็น พระมงคลปริยัติคุณ

44.พระครูวิมลกิตติสุนทร วัดพระธาตุช่อแฮ แพร่ เป็น พระโกศัยเจติยารักษ์

45.พระครูโอภาสบุญวัฒน์ วัดเขาสำเภาทอง ระยอง เป็น พระญาณรังสี

46.พระครูสิริธรรมภาณี วัดมิ่งเมือง น่าน เป็นพระสุนทรมุนี

47.พระครูสุทธิวรญาณ วัดสุทธจินดา นครราชสีมา (ธ.) เป็น พระวินัยโมลี(วิ.)

48.พระครูโสภิตจันทสาร วัดไตรภูมิ บึงกาฬ เป็น พระบวรปริยัติกิจ

49.พระครูศรีปริยัตยากร วัดพระธาตุคีรีเขต พังงา เป็น พระสิริธรรมาจารย์

50.พระครูศรีกิตติสุนทร วัดไชยชุมพลชนะสงคราม กาญจนบุรี เป็น พระวิสุทธิพงษ์เมธี

51.พระครูกิตติสารสุมณฑ์ วัดศรีสุทธาวาส นครราชสีมา (ธ.) เป็น พระภัทรธรรมสุธี

52.พระครูสังฆกิจโสภณ วัดหนองจรเข้ ปราจีนบุรี (ธ.) เป็น พระปราจีนมุนี (วิ.)

53.พระครูบวรสิกขการ วัดดาวดึงษาราม เป็น พระสิริชัยโสภณ

54.พระมหาสนธ์ ฐิตธมฺโม (ป.ธ.9) วัดบรมนิวาส เป็น พระอมราภิรักขิต

55.พระมหาประจักษ์ เขมกาโม (ป.ธ.9) วัดเทพศิรินทราวาส (ธ.) เป็น พระกิตติสารมุนี

56.พระมหาวีระชัย ตนฺติปาโล (ป.ธ.9) วัดสามพระยา เป็นพระศรีปริยัติดิลก

57.พระครูปลัดสัมพิพัฒนธรรมาจารย์ วัดพิชยญาติราม เป็น พระภาวนาพิศาลเมธี (วิ.)

58.พระครูปลัดสุวัฑฒนพรหมจริยคุณ วัดปทุมวนาราม (ธ.) เป็น พระกิตติสารสุธี

59.พระครูปลัดสัมพิพัฒนปัญญาจารย์ วัดปากน้ำ เป็น พระศรีสมโพธิ

60.พระครูสุนทรสิทธิการ วัดราชสิทธาราม เป็น พระพุทธพยากรณ์

61.พระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ วัดยานนาวา เป็น พระโสภณธรรมวาที

62.พระครูพิบูลสมณวัตร วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ.) เป็น พระอุดมสารโสภณ

63.พระครูปลัดสุวัฒนพุทธคุณ วัดประยุรวงศาวาส เป็น พระพิศิษฏ์วิหารการ

64.พระครูปลัดสุวัฒนมงคลวรคุณ วัดสะแก นครราชสีมา เป็น พระภาวนาประชานาถ (วิ.)

65.พระมหาจำนง วรวฑฺฒโน (ป.ธ.9) วัดพังม่วง สุพรรณบุรี เป็น พระศรีธรรมคุณาธาร

66.พระมหาอุ้น ปณฺฑิโต (ป.ธ.9) วัดใหญ่ศรีสุพรรณ เป็น พระศรีสุธรรมเมธี

67.พระมหาสนั่น ยสชาโต (ป.ธ.9) วัดสังฆานุภาพ กำแพงเพชร เป็น พระศรีศากยวงศ์

68.พระมหาเชาว์ สารตฺถิโก (ป.ธ.7) วัดศาลา นครราชสีมา เป็น พระพิศาลปริยัติการ

69.พระครูพิเศษเขมาจารย์ วัดศรีสุวรรณ สุราษฎร์ธานี เป็น พระสุวรรณสุมงคล

70.พระครูเกษมธรรมทัต วัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา เป็น พระภาวนาเขมคุณ (วิ.)

71.พระครูสิทธิพัฒนาภรณ์ วัดกระทุ่มแพ้ว ปราจีนบุรี เป็น พระสิทธิวีรานุวัฒน์

72.พระครูวิสุทธิปัญญาโสภณ วัดท่าการ้อง พระนครศรีอยุธยา เป็น พระพิพัฒน์ศาสนกิจวิธาน

73.พระมหาบุญทัม คุตฺตปุญฺโญ (ป.ธ.9) วัดพุทธบูชา (ธ.) เป็น พระสุธีวินยานุวัตร

 

74.พระราชธรรมวิเทศ วัดไทยลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา เป็น พระเทพมงคลวิเทศ

75.พระวิเทศธรรมรังษี วัดไทย กรุงวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา เป็น พระราชมงคลรังษี

76.พระวิเทศธรรมกวี วัดพุทธานุสรณ์ สหรัฐอเมริกา เป็น พระราชธรรมวิเทศ

77.พระวิเทศโพธิคุณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่น เป็นพระราชรัชวิเทศ

78.พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ วัดนวมินทรราชูทิศ สหรัฐอเมริกา เป็น พระภาวนาวชิรวิเทศ ( วิ.)

79.พระครูวิเทศพรหมคุณ วัดพรหมคุณาราม สหรัฐอเมริกา เป็นพระวิเทศพรหมคุณ

80.พระครูวิเทศปัญญาภรณ์ วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เป็น พระวิเทศภาวนาจารย์ (วิ.)

81.พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ วัดไทยมคธ อินเดีย เป็นพระวิเทศโพธิคุณ

82.พระครูปลัดสุวัฒนธีรคุณ วัดพระธรรมกายเบลเยี่ยม ประเทศเบลเยี่ยม เป็นพระภาวนาธรรมวิเทศ(วิ.)

83.พระครูโสภิตจริยาภรณ์ วัดไทยเชตวัน มาเลเซีย เป็น พระโสภณจริยาภรณ์

84.พระครูวิเทศธรรมภาวนา วัดพระธรรมกายบาวาเรีย เยอรมนี เป็น พระวิเทศภาวนาธรรม (วิ.)

85.พระครูปลัดสุวัฒนดิลกคุณ วัดพระธรรมกายไทเป ไต้หวัน เป็น พระวิเทศธรรมาภรณ์

โดยรายนามพระสงฆ์ทั้ง 85 รูป จะเข้ารับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ ณ พระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง วันที่ 5 ธ.ค.2557 นี้

ขอบคุณ ผู้จัดการออนไลน์

สิริสวัสดิ์โสรวารค่ะ

 
Create Date : 29 พฤศจิกายน 2557
Last Update : 29 พฤศจิกายน 2557 10:56:18 น. 0 comments
Counter : 1226 Pageviews.

sirivinit
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 224 คน [?]

/2558

2556

2555

น้ำใจจากคุณ krittut 2554

2553


สิริสวัสดิ์วรวาร
เปรมปรีดิ์มานรื่นรมณีย์นะคะ ยินดีต้อนรับ
สู่บล็อกของคนใฝ่รู้ สำหรับผู้ใส่ใจใฝ่รู้ค่ะ

เชิญอ่านตามสบายนะคะ
มีดีๆให้คุณได้ทราบหลากหลายค่ะ

๑ - ๑/๑ ฉันรักในหลวง
๒.๓.๑๐.๑๕.๓๐.๒๔.๕๙.๖๓.๙๐.ธรรมะ
๔ - ๔/๑ รวมพลคนดัง
๕. ศาสนาพุทธสุดประเสริฐ
๖. ความรู้ทั่วไปในศาสนาพุทธ
๗. ๑๖. ประวัติศาสตร์
๘ - ๙/๑ ไม้ดอก ไม้ใบ
๑๑ - ๑๑/๑ เกม
๑๒.๓๗.๔๐-๔๓.๕๓.๗๕.๘๖.ศิลปะเทศ
๑๔ - ๑๔/๑. ๒๐๘. ข่าวคนดังเทศ
๑๘. ๑๙. ๒๒. ราชวงศ์ไทย
๒๐.๑๑๖-๑๑๖/๒ ๑๙๐-๑๙๐/๘ ละคร ทีวี
๒๑. ๓๑. ๒๐๘. ราชวงศ์เทศ
๒๔. นักเขียนไทย
๒๔/๑. กลอนชั้นบรมครู
๒๙/๑-๒๙/๔โปสการ์ดจากเพื่อนบล็อก
๓๓. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
๓๙.๑๘๑-๑๘๑/๗ สุธาโภชน์รสเลิศล้ำ
๔๑.๔๒.๕๐.๕๘.๖๐.๖๑.๘๖.มหาวิหาร
๕๗. ปราสาท พระราชวัง คฤหาสน์เทศ
๖๒. วัด
๖๕ - ๖๕/๑ การ์ตูน
๖๕/๒. นิทานเซน
๖๗. ความตายมาพรากให้จากไป
๖๙ - ๖๙/๒ สารพัดสัตว์
๗๔. สุนัข
๗๖. อุทยานสวรรค์
๗๗. ซูเปอร์แมน - แบทแมน
๗๘ - ๘๓. แสตมป์สะสม
๘๕-๘๕/๑ หนังสือสะสม
๘๗ - ๘๗/๒ ๒๑๕ ข่าวกีฬา
๘๙. ๘๙/๑ จีนแผ่นดินใหญ่
๙๐/๑ .ทิเบต
๙๑. จันทร์สูริย์ดารา
๙๒. สมเด็จพระปิยมหาราชเจ้า
๙๓ - ๙๓/๒ ภาพยนตร์
๙๔ - ๙๔/๓ ยานยนต์
๙๕ - ๙๕/๑ ดูดวง
๙๖ - ๙๖/๑ . ๒๑๑ วิทยาศาสตร์
๙๗ - ๙๗/๑.๒๐๙ แวดวงวรรณกรรม
๙๘. ภาพพุทธประวัติ
๙๙. ๑๒๗ - ๑๒๗/๑ ดนตรี
๑๐๑. ป้าย R สะสม
๑๐๒. บัตรภาพตราไปรฯสะสม
๑๐๓. DIY
๑๐๗/๑ เล่าเรื่องเมืองญี่ปุ่น
๑๐๘ - ๑๐๘/๑ หนังสือ
๑๑๓ - ๑๑๓/๑ บ้านสวย
๑๑๕. พระเครื่อง
๑๒๐. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๑๒๓. เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ฯ
๑๒๕. เหรียญที่ระลึก
๑๒๕/๑ เหรียญสะสมต่างประเทศ
๑๒๕/๒ เหรียญที่ระลึกจังหวัด
๑๒๕/๓ ธนบัตรที่ระลึก
๑๒๕/๔ บัตรโทรศัพท์
๑๒๕/๕ กล่องไม้ขีด และอื่นๆ
๑๓๑.เรื่องสั้นชั้นครู"เจียวต้าย"
๑๖๔.บล็อกพิเศษ วันเดียวอั๊พ 100
เอนทรี่ ให้คุณป้า"ร่มไม้เย็น"ชม
๑๙๐/๓ เรื่องย่อละคร
๑๙๓. คดีเขาพระวิหาร
๒๑๒. ศิลปะ
๒๑๗. วิถีแห่งอำนาจ บูเช็กเทียน
๒๑๗/๑.วิถีแห่งอำนาจ เจงกิสข่าน
๒๑๗/๒.วิถีแห่งอำนาจ จูหยวนจาง
๒๑๗/๓.วิถีแห่งอำนาจ ซูสีไทเฮา
๒๑๗/๔.วิถีแห่งอำนาจ หงซิ่วฉวน
๒๑๗/๕.วิถีแห่งอำนาจ แฮรี่ พอตเตอร์

ข่าวทั่วไปล่าสุด บล็อกล่างสุดค่ะ

เปิดบล็อก 1 มกราคม 2552free counters
08.27 - 250811

207 flags collected 300316Friends' blogs
[Add sirivinit's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.