All Blog
เปิดเผยคำสอนพระพุทธเจ้า
ศึกษาพระไตรปิฏกได้ที่.. //www.dhammahome.com/front/tipit...
ช่วยส่งเสริมให้ชาวพุทธ มี พุทธ ธรรม สงฆ์ เป็นที่ระลึกพึ่ง..


//www.samyaek.com
//www.samyaek.comด้วยกุศลผลบุญที่ข้าเปิดเผยพระธรรมวินัยนี้ขอให้ข้าพ้นทุกข์ทั้งปวง
พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าความดับนั้นมีอยู่ขอให้ ข้าพเจ้าถึงซึ่งความดับนั้นด้วยเทอญ
Create Date : 11 ตุลาคม 2553
Last Update : 23 มกราคม 2554 15:21:25 น.
Counter : 406 Pageviews.

0 comment
ภาพเหตุการณ์ปลุกเอาพระพุทธเจ้าให้กลับคืน
รูปเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นเสนียดจัญไร เป็นอุบาทว์ เป็นภัยพิบัติ เป็นอุปสรรค เป็นความฉิบหาย เป็นของมีโทษ เป็นที่พึ่งไม่ได้ เป็นเหยื่อแห่งมาร เป็นดังเพชฌฆาต เป็นของไร้สาระ เป็นดั่งหัวฝี เป็นเหตุแห่งความลำบาก เป็นของไม่ยั่งยืน เป็นของมีความตาย'' เล่ม 66 หน้า 153 สีน้ำเงิน มหาภูตรูป 4

ศึกษาพระไตรปิฏกได้ที่.. //www.samyaek.com //www.dhammahome.com/front/tipit...
ช่วยส่งเสริมให้ชาวพุทธ มี พุทธ ธรรม สงฆ์ เป็นที่ระลึกพึ่ง..
.( กลุ่มศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา )ด้วยกุศลผลบุญที่ข้าเปิดเผยพระธรรมวินัยนี้ขอให้ข้าพ้นทุกข์ทั้งปวง
พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าความดับนั้นมีอยู่ขอให้ ข้าพเจ้าถึงซึ่งความดับนั้นด้วยเทอญ
Create Date : 11 ตุลาคม 2553
Last Update : 23 มกราคม 2554 15:24:37 น.
Counter : 316 Pageviews.

0 comment
กลุ่มศึกษาและเปิดเผยพระพุทธศาสนา ประเทศฮ่องกง
แจกเอกสารธรรมะ หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนร่วมช่วยกันพิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนาและเปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง
โดย กลุ่มศึกษาและเปิดเผยพระพุทธศาสนา ประเทศฮ่องกง
วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2553 ณ บริเวณ เขตเก๋าหล่งเส่ง (ประเทศฮ่องกง)
ณ บริเวณ เขตเก๋าหล่งเส่ง (ประเทศฮ่องกง)ด้วยกุศลผลบุญที่ข้าเปิดเผยพระธรรมวินัยนี้ขอให้ข้าพ้นทุกข์ทั้งปวง
พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าความดับนั้นมีอยู่ขอให้ ข้าพเจ้าถึงซึ่งความดับนั้นด้วยเทอญ
Create Date : 11 ตุลาคม 2553
Last Update : 23 มกราคม 2554 15:25:21 น.
Counter : 601 Pageviews.

0 comment
ชาวเวียดนาม ยินดีในบุญ at Uk
หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา หยุด! ถวายเงิน ทอง แก่พระภิกษุและสามเณร
พระภิกษุและสามเณร ที่รับเงิน รับทอง เป็นผู้ทำผิดพระวินัยบัญญัติและกฎหมายอาญา

บัญญัติของพระพุทธเจ้า จากพระไตรปิฎกชุด 91 เล่ม ของมหามกุฎราชวิทยาลัย เล่ม 3
(ปกสีแดง หน้า 887 ปกสีน้ำเงิน หน้า 940)

พระบัญญัติ
อนึ่ง ภิกษุใด รับก็ดี ให้รับก็ดี ซึ่ง ทอง-เงิน หรือยินดี ทอง-เงิน อันเขาเก็บไว้ให้ก็ดี เป็นนิสสัคคียปาจิตตีย์
(นิสสัคคียปาจิตตีย์ 1 ตัว ต้องตกโรรุวนรก 1 ชั่วอายุ คือ 4,000 ปีของนรกขุมนี้ เท่ากับ 840,960,000 ล้านปีมนุษย์)

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.ให้ไว้ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535
เป็นปีที่ 47 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้
โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำหน้าที่รัฐสภาดังต่อไปนี้

มาตรา 15 ตรี มหาเถรสมาคมมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
...(4)รักษาหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา

**หยุดทำร้ายพระพุทธศาสนา(โยมควรเรียนรู้) ทำบุญแล้วเป็นบาป ตกนรกทั้งพระและโยม
1.ตักบาตรด้วยเงินและทอง
2.ตักบาตรด้วยสิ่งของที่ต้องห้าม
3.ทำบุญกับพระทุศีล(ผิดศีลธรรมและไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย)รับเงิน รับทอง มีบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นของตนเอง
มีบัตรเอทีเอ็ม มีบัตรเครดิต
4.ฯลฯ
จากพระไตรปิฎกและอรรถกถาแปลไทยฉบับมหามกุฎราชวิทยาลัย 91 เล่ม

**ชาวพุทธทั้งหลาย ขอให้อธิษฐานเพื่อถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดังนี้
“ขออำนาจพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จงบันดาลบุญของข้าพระพุทธเจ้าให้เข้าไปรวมเป็นพระราชกุศลของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พลังบุญทั้งหลาย ที่พระองค์ได้ทรงกระทำต่อพสกนิกรและราชอาณาจักร ขอบุญนั้นทั้งหมด
จงเป็นพลังขับดันโรคภัยทั้งหลายที่กำลังเกิดในพระวรกายของพระองค์ให้อันตรธานไป”

จากหลักฐานเทียบเคียงของการใช้สัจอธิษฐาน ในพระไตรปิฎก 91 เล่ม ฉบับมหามกฎราชวิทยาลัย เล่ม 74 หน้า 447-479

ด้วยเป็นที่น่ายินดีว่า ขณะนี้ได้มีคณะอุบาสกอุบาสิกา ผู้รักษาพระธรรมวินัย ได้รวมตัวกันรณรงค์
เพื่อจรรโลงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา ก่อนที่พระพุทธศาสนาจะเสื่อมสิ้นไปมากกว่านี้ เพราะว่าสังคมไทยทุกวันนี้เริ่มที่จะ
ให้ความสำคัญกับวัตถุ มากกว่าความดีงามทางด้านจิตใจ คุณธรรม และจริยธรรม และเป็นที่น่ายกย่องเป็นอย่างยิ่งก็คือ
มีเด็กๆ น้องๆ เยาวชนที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ก็ได้เข้าร่วมในการรณรงค์ในครั้งนี้ด้วย

เมื่อ 4 พ.ค.53 เวลา 9.00 น. คณะอุบาสกอุบาสิกา ผู้รักษาพระธรรมวินัยจากทั่วประเทศ ได้เดินทางไปยังที่ว่าการ
อำเภอเมืองเชียงราย ซึ่งมีการประชุมประจำเดือนของกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.เมืองเชียงราย พอดี โดยมีท่านนายอำเภอ
ภวัต เลิศมุกดา และท่านกำนัน อินหวัน บั้งเงิน กำนัน ต.แม่ข้าวต้ม ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 17 จังหวัด
ภาคเหนือ พร้อมด้วยท่านกำนันและผู้ใหญ่บ้านของตำบลต่างๆ ของ อ.เมืองเชียงรายอีก 14 ตำบล กว่า 800 คน ให้การ
ต้อนรับและให้การสนับสนุนเต็มที่ ดีครับช่วยกันรักษาไว้ซึ่งพระธรรมวินัย ช่วยกันจรรโลงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาเพื่อให้
คงอยู่ไว้คู่กับประเทศไทยสืบไปและตลอดไป ด้วยการ หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา ภิกษุควรเว้นขาดจากการซื้อ-ขาย
ไม่ควรถวายเงินทอแก่ภิกษุ การถวายเงิน ถวายทอง แด่พระภิกษุและสามเณร ได้บุญหรือบาป

“ดูก่อนนายบ้าน ทองและเงินไม่ควรแก่สมณะเชื้อสายพระศากยบุตรโดยแท้
สมณะเชื้อสายพระศากยบุตรไม่ยินดีทองและเงิน” จากพระไตรปิฎกและอรรถกถาแปลไทย
ฉบับมหามกุฎราชวิทยาลัย 91 เล่ม เล่ม 9 หน้า 536 บรรทัดที่ 11 และมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
พ.ศ.2499 ฐานฉ้อโกง ซึ่งมีโทษถึงจำคุก และโทษปรับเลยนะครับ

เสียดายที่เนื้อที่กระดาษมีน้อย จึงไม่สามารถนำรายละเอียดมานำเสนอได้หมด เอาเป็นว่าไปหาอ่านเอาได้ใน
ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2499 มาตรา 1, 3, 341, 342 และ 343 หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักสงฆ์ป่าสามแยก
ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ (www.samyaek.com) อ้อ! และก็ต้องขอทิ้งท้ายไว้ว่า

ผู้มีปัญญาทั้งหลาย ขอจงพิจารณาเอาเถิด เพราะไม่บังคับให้ใครมาเชื่อหรือทำตาม
เพียงแต่นำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเปิดเผย เพื่อให้ชาวพุทธปฏิบัติได้ถูกต้องตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้น
ด้วยกุศลผลบุญที่ข้าเปิดเผยพระธรรมวินัยนี้ขอให้ข้าพ้นทุกข์ทั้งปวง
พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าความดับนั้นมีอยู่ขอให้ ข้าพเจ้าถึงซึ่งความดับนั้นด้วยเทอญ
Create Date : 11 ตุลาคม 2553
Last Update : 23 มกราคม 2554 15:26:34 น.
Counter : 412 Pageviews.

0 comment
เปิดเผยพระธรรมวินัย Stop destroying Buddhism
ฅนทำดี...เพื่อสังคม...สนองคุณชาติ (เทวดา...สาธุ)

หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา หยุด! ถวายเงิน ทอง แก่พระภิกษุและสามเณร
พระภิกษุและสามเณร ที่รับเงิน รับทอง เป็นผู้ทำผิดพระวินัยบัญญัติและกฎหมายอาญา

บัญญัติของพระพุทธเจ้า จากพระไตรปิฎกชุด 91 เล่ม ของมหามกุฎราชวิทยาลัย เล่ม 3
(ปกสีแดง หน้า 887 ปกสีน้ำเงิน หน้า 940)

พระบัญญัติ
อนึ่ง ภิกษุใด รับก็ดี ให้รับก็ดี ซึ่ง ทอง-เงิน หรือยินดี ทอง-เงิน อันเขาเก็บไว้ให้ก็ดี เป็นนิสสัคคียปาจิตตีย์
(นิสสัคคียปาจิตตีย์ 1 ตัว ต้องตกโรรุวนรก 1 ชั่วอายุ คือ 4,000 ปีของนรกขุมนี้ เท่ากับ 840,960,000 ล้านปีมนุษย์)

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.ให้ไว้ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535
เป็นปีที่ 47 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้
โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำหน้าที่รัฐสภาดังต่อไปนี้

มาตรา 15 ตรี มหาเถรสมาคมมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
...(4)รักษาหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา

**หยุดทำร้ายพระพุทธศาสนา(โยมควรเรียนรู้) ทำบุญแล้วเป็นบาป ตกนรกทั้งพระและโยม
1.ตักบาตรด้วยเงินและทอง
2.ตักบาตรด้วยสิ่งของที่ต้องห้าม
3.ทำบุญกับพระทุศีล(ผิดศีลธรรมและไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย)รับเงิน รับทอง มีบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นของตนเอง
มีบัตรเอทีเอ็ม มีบัตรเครดิต
4.ฯลฯ
จากพระไตรปิฎกและอรรถกถาแปลไทยฉบับมหามกุฎราชวิทยาลัย 91 เล่ม

**ชาวพุทธทั้งหลาย ขอให้อธิษฐานเพื่อถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดังนี้
“ขออำนาจพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จงบันดาลบุญของข้าพระพุทธเจ้าให้เข้าไปรวมเป็นพระราชกุศลของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พลังบุญทั้งหลาย ที่พระองค์ได้ทรงกระทำต่อพสกนิกรและราชอาณาจักร ขอบุญนั้นทั้งหมด
จงเป็นพลังขับดันโรคภัยทั้งหลายที่กำลังเกิดในพระวรกายของพระองค์ให้อันตรธานไป”

จากหลักฐานเทียบเคียงของการใช้สัจอธิษฐาน ในพระไตรปิฎก 91 เล่ม ฉบับมหามกฎราชวิทยาลัย เล่ม 74 หน้า 447-479

ด้วยเป็นที่น่ายินดีว่า ขณะนี้ได้มีคณะอุบาสกอุบาสิกา ผู้รักษาพระธรรมวินัย ได้รวมตัวกันรณรงค์
เพื่อจรรโลงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา ก่อนที่พระพุทธศาสนาจะเสื่อมสิ้นไปมากกว่านี้ เพราะว่าสังคมไทยทุกวันนี้เริ่มที่จะ
ให้ความสำคัญกับวัตถุ มากกว่าความดีงามทางด้านจิตใจ คุณธรรม และจริยธรรม และเป็นที่น่ายกย่องเป็นอย่างยิ่งก็คือ
มีเด็กๆ น้องๆ เยาวชนที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ก็ได้เข้าร่วมในการรณรงค์ในครั้งนี้ด้วย

เมื่อ 4 พ.ค.53 เวลา 9.00 น. คณะอุบาสกอุบาสิกา ผู้รักษาพระธรรมวินัยจากทั่วประเทศ ได้เดินทางไปยังที่ว่าการ
อำเภอเมืองเชียงราย ซึ่งมีการประชุมประจำเดือนของกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.เมืองเชียงราย พอดี โดยมีท่านนายอำเภอ
ภวัต เลิศมุกดา และท่านกำนัน อินหวัน บั้งเงิน กำนัน ต.แม่ข้าวต้ม ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 17 จังหวัด
ภาคเหนือ พร้อมด้วยท่านกำนันและผู้ใหญ่บ้านของตำบลต่างๆ ของ อ.เมืองเชียงรายอีก 14 ตำบล กว่า 800 คน ให้การ
ต้อนรับและให้การสนับสนุนเต็มที่ ดีครับช่วยกันรักษาไว้ซึ่งพระธรรมวินัย ช่วยกันจรรโลงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาเพื่อให้
คงอยู่ไว้คู่กับประเทศไทยสืบไปและตลอดไป ด้วยการ หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา ภิกษุควรเว้นขาดจากการซื้อ-ขาย
ไม่ควรถวายเงินทอแก่ภิกษุ การถวายเงิน ถวายทอง แด่พระภิกษุและสามเณร ได้บุญหรือบาป

“ดูก่อนนายบ้าน ทองและเงินไม่ควรแก่สมณะเชื้อสายพระศากยบุตรโดยแท้
สมณะเชื้อสายพระศากยบุตรไม่ยินดีทองและเงิน” จากพระไตรปิฎกและอรรถกถาแปลไทย
ฉบับมหามกุฎราชวิทยาลัย 91 เล่ม เล่ม 9 หน้า 536 บรรทัดที่ 11 และมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
พ.ศ.2499 ฐานฉ้อโกง ซึ่งมีโทษถึงจำคุก และโทษปรับเลยนะครับ

เสียดายที่เนื้อที่กระดาษมีน้อย จึงไม่สามารถนำรายละเอียดมานำเสนอได้หมด เอาเป็นว่าไปหาอ่านเอาได้ใน
ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2499 มาตรา 1, 3, 341, 342 และ 343 หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักสงฆ์ป่าสามแยก
ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ (www.samyaek.com) อ้อ! และก็ต้องขอทิ้งท้ายไว้ว่า

ผู้มีปัญญาทั้งหลาย ขอจงพิจารณาเอาเถิด เพราะไม่บังคับให้ใครมาเชื่อหรือทำตาม
เพียงแต่นำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเปิดเผย เพื่อให้ชาวพุทธปฏิบัติได้ถูกต้องตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้น

และเมื่อมี ฅนทำดี...เพื่อสังคม...สนองคุณชาติ...ก็ต้องให้กำลังใจกันหน่อย...เทวดา...สาธุ...สาธุ....
ด้วยกุศลผลบุญที่ข้าเปิดเผยพระธรรมวินัยนี้ขอให้ข้าพ้นทุกข์ทั้งปวง
พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าความดับนั้นมีอยู่ขอให้ ข้าพเจ้าถึงซึ่งความดับนั้นด้วยเทอญ
Create Date : 11 ตุลาคม 2553
Last Update : 23 มกราคม 2554 15:27:39 น.
Counter : 440 Pageviews.

1 comment
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  

shada
Location :
น้ำหนาว เพชรบูรณ์ , เกาะพงัน สุราษฯ  Ghana

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 5 คน [?]พระไตรปิฏก เป็นตาที่วิเศษยิ่ง.....พระไตรปิฏก เป็นหูที่วิเศษยิ่ง พระไตรปิฏก เป็นจมูกที่วิเศษยิ่ง.....พระไตรปิฏก เป็นลิ้นที่วิเศษยิ่ง พระไตรปิฏก เป็นกายที่วิเศษยิ่ง.....พระไตรปิฏก เป็นใจที่วิเศษยิ่ง พระไตรปิฏก เป็นครู-อาจารย์ที่วิเศษยิ่ง.....พระไตรปิฏก เป็นพ่อ-แม่ที่วิเศษยิ่ง พระไตรปิฏก เป็นมิตรและเข็มทิศที่วิเศษยิ่ง.....พระไตรปิฏก เป็นแผนที่และป้ายบอกทางที่วิเศษยิ่ง
พระไตรปิฏก เป็นแสงสว่างส่องทางสู่นิพพานที่วิเศษยิ่ง

ธรรมวินัยอันพระตถาคตเจ้าประกาศแล้วเปิดเผย ไม่กำบังจึงรุ่งเรือง (เล่ม ๑๐ หน้า ๔๖๕_ปกน้ำเงิน)
บัญญัติของพระพุทธเจ้า จากพระไตรปิฎกชุด 91 เล่ม ของมหามกุฎราชวิทยาลัย เล่ม 3
(ปกสีแดง หน้า 887 ปกสีน้ำเงิน หน้า 940)
พระบัญญัติ อนึ่ง ภิกษุใด รับก็ดี ให้รับก็ดี ซึ่ง ทอง-เงิน หรือยินดี ทอง-เงิน อันเขาเก็บไว้ให้ก็ดี เป็นนิสสัคคียปาจิตตีย์(นิสสัคคียปาจิตตีย์ 1 ตัว ต้องตกโรรุวนรก 1 ชั่วอายุ คือ 4,000 ปีของนรกขุมนี้ เท่ากับ 840,960,000 ล้านปีมนุษย์)

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.ให้ไว้ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535
เป็นปีที่ 47 ในรัชกาลปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำหน้าที่รัฐสภาดังต่อไปนี้ มาตรา 15 ตรี มหาเถรสมาคมมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
...(4)รักษาหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา
**หยุดทำร้ายพระพุทธศาสนา(โยมควรเรียนรู้) ทำบุญแล้วเป็นบาป ตกนรกทั้งพระและโยม
1.ตักบาตรด้วยเงินและทอง
2.ตักบาตรด้วยสิ่งของที่ต้องห้าม ข้าวสารอาหารแห้ง-ดิบ
3.ทำบุญกับพระทุศีล(ผิดศีลธรรมและไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย)รับเงิน รับทอง มีบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นของตนเอง มีบัตรเอทีเอ็ม มีบัตรเครดิต
4.ฯลฯ
จากพระไตรปิฎกและอรรถกถาแปลไทยฉบับมหามกุฎราชวิทยาลัย 91 เล่ม
**ชาวพุทธทั้งหลาย ขอให้อธิษฐานเพื่อถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดังนี้
"ขออำนาจพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จงบันดาลบุญของข้าพระพุทธเจ้าให้เข้าไปรวมเป็นพระราชกุศลของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พลังบุญทั้งหลาย ที่พระองค์ได้ทรงกระทำต่อพสกนิกรและราชอาณาจักร ขอบุญนั้นทั้งหมด จงเป็นพลังขับดันโรคภัยทั้งหลายที่กำลังเกิดในพระวรกายของพระองค์ให้อันตรธานไป"

จากหลักฐานเทียบเคียงของการใช้สัจอธิษฐาน ในพระไตรปิฎก 91 เล่ม ฉบับมหามกฎราชวิทยาลัย เล่ม 74 หน้า 447-479 ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2499 มาตรา 1, 3, 341, 342 และ 343 หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักสงฆ์ป่าสามแยก ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ (www.samyaek.com) ผู้มีปัญญาทั้งหลาย ขอจงพิจารณาเอาเถิด เพราะไม่บังคับให้ใครมาเชื่อหรือทำตาม เพียงแต่นำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเปิดเผย เพื่อให้ชาวพุทธปฏิบัติได้ถูกต้องตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้น
ยินดีในบุญกับทุกท่านที่รวมใจกันเปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง ค่ะ

ชฎา มีโครงการ จะเปิด บ้านพักตากอากาศ ติดถนน ติดทะเล ไม่ไกลจาก ท่าเรือ ท้องศาลา บรรยากาศ เหงียบ สงบ เป็นธรรมชาติ ให้เช่าที่เกาะพงัน

"สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 ห้ามผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อความใน blog แห่งนี้ไปใช้ ทั้งโดยเผยแพร่และเพื่อการอ้างอิง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด"