All Blog
Clip เตือนชาวโลกเรื่องภัยพิบัติเตือนชาวโลกทั้งหลายให้ตั้งมั่นอยู่ในความดี
เตือนชาวโลกทั้งหลายให้ตั้งมั่นอยู่ในความดี เพื่อรอดพ้นจากภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้น
ปโลภสูตร
ว่าด้วยภัยพิบัติต่างๆ ย่อมเกิดจากที่มนุษย์ฝักใฝ่กันไปในทางชั่วพระไตรปิฎกเล่ม 34 หน้า 225 (เล่มสีน้ำเงิน)
พราหมณ์ คนเดี๋ยวนี้กำหนัด ยินดีไม่เป็นธรรม โลภเกินสมควร มุ่งไปแต่ทางมิจฉาธรรม
เขาทั้งหลายกำหนัด ยินดีไม่เป็นธรรม โลภเกินสมควร มุ่งไปแต่ทางมิจฉาธรรม
แล้วก็จับศาสตราอันคมฆ่ากันและกัน คนเป็นอันมากตายไป เพราะเหตุนั้น
นี่เป็นเหตุเป็นปัจจัยอันหนึ่ง ซึ่งทำให้คนเดี๋ยวนี้ดูหมดไปเบาบางไป
ที่เคยเป็นคาม(บ้าน) นิคม(ตำบล) นคร ชนบท
จึงไม่เป็นคาม (บ้าน) นิคม(ตำบล) นคร ชนบท.
คือบ้านจะอยู่เป็นหย่อมๆ ที่ละสองสามหลัง อยู่ห่างๆไกลๆกันหายาก
อีกข้อหนึ่ง พราหมณ์ คนเดี๋ยวนี้ กำหนัดยินดีไม่เป็นธรรม โลภเกินสมควร มุ่งไปแต่ทางมิจฉาธรรม เมื่อเขาทั้งหลายกำหนัดยินดีไม่เป็นธรรม โลภเกินสมควร มุ่งไปแต่ทางมิจฉาธรรม ฝนจึงไม่ตกตามฤดูกาลด้วยเหตุนั้นจึงเกิดทุพภิกขภัย ข้าวเสีย เป็นขยอก ตายฝอย คนเป็นอันมากตายไป เพราะเหตุนั้น นี่ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยอันหนึ่ง ซึ่งทำให้คนเดี๋ยวนี้ดูหมดไปเบาบ้างไป
ที่เคยเป็นคาม (บ้าน) นิคม(ตำบล) นคร ชนบท
จึงไม่เป็นคาม (บ้าน) นิคม(ตำบล) นคร ชนบท.
อีกข้อหนึ่ง พราหมณ์ คนเดี๋ยวนี้กำหนัดยินดีไม่เป็นธรรม โลภเกินสมควร มุ่งไปแต่ทางมิจฉาธรรม เมื่อเขาทั้งหลายกำหนัดยินดีไม่เป็นธรรม โลภเกินสมควร มุ่งไปแต่ทางมิจฉาธรรม ยักษ์ทั้งหลายจึงปล่อยอมนุษย์ร้าย (ที่เขียนนี่ หมายถึงยักษ์ร้าย) คนเป็นอันมากตายไปเพราะเหตุนั้น
นี่ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยอันหนึ่ง ซึ่งทำให้คนเดี๋ยวนี้ดูหมดไปเบาบางไป
ที่เคยเป็นคาม (บ้าน) นิคม(ตำบล) นคร ชนบท
จึงไม่เป็นคาม (บ้าน) นิคม(ตำบล) นคร ชนบท.
(พราหมณ์ ตอบว่า) ดีจริง ๆ พระโคดมผู้เจริญ ฯลฯ
ขอพระโคคมผู้เจริญทรงจำข้าพระองค์ไว้ว่า เป็นอุบาสกถึงสรณะแล้ว จนตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้ไป.
มีคำถามมาว่า
กำหนัดยินดีไม่เป็นธรรม คือ เมียตนเองมีอยู่แล้วก็ไปหาหญิงอื่น
หรือตนเองยังไม่พอที่จะรับผิดชอบได้ก็ไปหาเกี่ยวข้องกับหญิงกับชายเป็นต้น (กับกระเทยก็ได้ กับทอม กับดี้ ทั้งหมด)ในความกำหนัดยินดีไม่เป็นธรรม หมายความอย่างนั้น
โลภเกินสมควร คือ โลภเอาของผู้อื่น 1
หรือของตัวเองมีมากเกินแล้วก็ไม่บริจาค ไม่รู้จักสร้างบุญ ไม่รู้จักเผื่อแผ่แก่คนผู้ลำบากยากจน แต่ก็ไปเข้าไปขัดกับอันที่ผู้ลำบากยากจนก็ไม่รู้จักทำมาหากิน ไม่รู้จักสร้างตัวเองให้ถึงความมีอยู่มีกินได้
อันนี้เมื่อคืนดูสกู๊ปชีวิต ของช่อง 7 //www.ch7.com/news/news_scoop7see_detail.aspx?c=5&p=31&d=121471
อยู่จังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอหล่มเก่า ลูกพิการ 3 คน ผัวขาหักรถชนใหม่ๆ
แม่ตาบอดและพิการเดินไม่ได้ตนเองก็เป็นโรคเบาหวานตาพร่ามัว แขนขาไม่แข็งแรง ข้อเท้าก็อักเสบ ถ้าแบบนี้หล่ะ ใครจะคิดว่าจะให้เขาทำยังไง ลูก 3 คน พิการหมด เป็นคนสติไม่สมบูรณ์ ฉะนั้น การสงเคราะห์กัน ให้สงเคราะห์ในจำนวนคนแบบที่ว่านี้ (นี่คือคนผู้น่าสงสาร)ส่วนแข่งดี ขาดี ตีนดี มือดี สติปัญญาดี ถ้าเราเอาของไปวางให้ “เอาซะพวกไม่มีปัญญา”
ถ้ามันโกรธให้เราถือของหนีเลยโลภเกินสมควร หมายความอย่างที่ว่ามานี้นะ หากมีไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนอื่น ก็ถือว่าโลภเกินสมควรมีมากเกินไปเก็บไว้มากเกินไป ก็โลภเกินสมควรอีก ทั้งๆที่เป็นของตนเอง ยินดีในของตนเองที่มีอยู่มากมายแล้วไม่ยอมสละ รู้จักทางหนีทีไล่อันอื่นที่มีอยู่ก็โลภเกินสมควรเหมือนกัน
มุ่งไปแต่ทางมิจฉาธรรม คือ พระพุทธเจ้ากล่าวไว้อย่างหนึ่ง ก็กล่าวคัดค้านว่าอีกอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้ากล่าวว่าสิ่งใดผิด ก็กล่าวคัดค้านว่าไม่ผิด กล่าวว่ายุค กล่าวว่าสมัย ยกนั่น ยกนี้ขึ้นมาอ้างหักกล่าวคัดค้านธรรมของพระพุทธเจ้า พวกเหล่านี้เป็นมุ่งไปในทางมิจฉาธรรม
ฉะนั้นก็จะเจอกับภัยพิบัติเช่น ทุพภิกขภัย ข้าวตาย ตายเป็นขยอก หรือโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเข้าไปหาผู้คนจากอมนุษย์บ้าง
จากสัตว์ที่ก่อกวนกันในโลกนี้บ้าง ที่เป็นวัว เป็นควาย เป็นช้าง เป็นม้า เป็นนก นำเชื้อโรคต่างๆเข้าไปหาผู้คนบ้าง ด้วยแรงแค้นอันเก่า ที่มันเคยมี
(ทุพภิกขภัย คือ ภัยอันเกิดจากข้าวยากหมากแพงหรือการขาดแคลนอาหารในบ้านเมือง....แปลจาก พจนานุกรม )
ยักษ์ทั้งหลายจึงปล่อยอมนุษย์ร้าย คือ พวกยักษ์ คนธรรพ์ กุมภัณฑ์ พวกนาค ที่มีฤทธิ์ ที่เป็นเจ้า เป็นราชา เป็นใหญ่ ก็ปล่อยพวกอมนุษย์ร้ายคือพวกพวกยักษ์ คนธรรพ์ กุมภัณฑ์ พวกนาคทั้งหลาย ที่เคยเป็นคู่อริกับมนุษย์ทั้งหลายมาก่อน แล้วก็จะเข้ามาหักล้างกับมนุษย์ แต่ถ้ามนุษย์ทำความดีเหนือกว่ามัน อาวุธร้ายของพวกนี้จะทำอันตรายกับมนุษย์ไม่ได้
ฉะนั้น พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันดับแรก แต่ไม่ใช่วัตถุใดๆ พระรัตนตรัยคือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ โดยไม่ใช่ตัวพระพุทธเจ้าและไม่ใช่ธรรมชาติทั้งหลายเป็นแค่พระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนมาและพระสงฆ์ก็คือ สุปฏิปัณโณ(ปฎิบัติดี) ไม่ใช่พวกทุปฏิปัณโณ(ผู้ปฎิบัติผิด)
ด้วยบุญนี้ให้ข้าถึงซึ่งความดับด้วยเถิด

เริ่มแล้วภัยพิบัติทั่วโลก
ข่าวต่างประเทศ - แผ่นดินไหว 6.3 ริกเตอร์ เมืองไคร์สเชิร์ต นิวซีแลนด์
//www.news.mthai.comบ้านพัง ถนนแยก ปิดสนามบิน ประชาชนตาย-เจ็บเพียบ ล่าสุดประกาศภาวะฉุกเฉิน..


Create Date : 23 มกราคม 2554
Last Update : 23 กุมภาพันธ์ 2554 19:35:35 น.
Counter : 470 Pageviews.

3 comments
  
ขอบคุณมากๆค่ะ ได้ความรู้มากเลยค่ะ
โดย: CrackyDong วันที่: 23 มกราคม 2554 เวลา:17:51:30 น.
  
+Dhamma Blog
โดย: wbj วันที่: 23 มกราคม 2554 เวลา:21:04:07 น.
  
เห็นข่าวตอนเช้าประมาณ 10 โมงแล้ว ตอนนั้นตายไป ประมาณ 65 ศพ
โดย: shada วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:19:39:24 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

shada
Location :
น้ำหนาว เพชรบูรณ์ , เกาะพงัน สุราษฯ  Ghana

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 5 คน [?]พระไตรปิฏก เป็นตาที่วิเศษยิ่ง.....พระไตรปิฏก เป็นหูที่วิเศษยิ่ง พระไตรปิฏก เป็นจมูกที่วิเศษยิ่ง.....พระไตรปิฏก เป็นลิ้นที่วิเศษยิ่ง พระไตรปิฏก เป็นกายที่วิเศษยิ่ง.....พระไตรปิฏก เป็นใจที่วิเศษยิ่ง พระไตรปิฏก เป็นครู-อาจารย์ที่วิเศษยิ่ง.....พระไตรปิฏก เป็นพ่อ-แม่ที่วิเศษยิ่ง พระไตรปิฏก เป็นมิตรและเข็มทิศที่วิเศษยิ่ง.....พระไตรปิฏก เป็นแผนที่และป้ายบอกทางที่วิเศษยิ่ง
พระไตรปิฏก เป็นแสงสว่างส่องทางสู่นิพพานที่วิเศษยิ่ง

ธรรมวินัยอันพระตถาคตเจ้าประกาศแล้วเปิดเผย ไม่กำบังจึงรุ่งเรือง (เล่ม ๑๐ หน้า ๔๖๕_ปกน้ำเงิน)
บัญญัติของพระพุทธเจ้า จากพระไตรปิฎกชุด 91 เล่ม ของมหามกุฎราชวิทยาลัย เล่ม 3
(ปกสีแดง หน้า 887 ปกสีน้ำเงิน หน้า 940)
พระบัญญัติ อนึ่ง ภิกษุใด รับก็ดี ให้รับก็ดี ซึ่ง ทอง-เงิน หรือยินดี ทอง-เงิน อันเขาเก็บไว้ให้ก็ดี เป็นนิสสัคคียปาจิตตีย์(นิสสัคคียปาจิตตีย์ 1 ตัว ต้องตกโรรุวนรก 1 ชั่วอายุ คือ 4,000 ปีของนรกขุมนี้ เท่ากับ 840,960,000 ล้านปีมนุษย์)

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.ให้ไว้ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535
เป็นปีที่ 47 ในรัชกาลปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำหน้าที่รัฐสภาดังต่อไปนี้ มาตรา 15 ตรี มหาเถรสมาคมมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
...(4)รักษาหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา
**หยุดทำร้ายพระพุทธศาสนา(โยมควรเรียนรู้) ทำบุญแล้วเป็นบาป ตกนรกทั้งพระและโยม
1.ตักบาตรด้วยเงินและทอง
2.ตักบาตรด้วยสิ่งของที่ต้องห้าม ข้าวสารอาหารแห้ง-ดิบ
3.ทำบุญกับพระทุศีล(ผิดศีลธรรมและไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย)รับเงิน รับทอง มีบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นของตนเอง มีบัตรเอทีเอ็ม มีบัตรเครดิต
4.ฯลฯ
จากพระไตรปิฎกและอรรถกถาแปลไทยฉบับมหามกุฎราชวิทยาลัย 91 เล่ม
**ชาวพุทธทั้งหลาย ขอให้อธิษฐานเพื่อถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดังนี้
"ขออำนาจพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จงบันดาลบุญของข้าพระพุทธเจ้าให้เข้าไปรวมเป็นพระราชกุศลของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พลังบุญทั้งหลาย ที่พระองค์ได้ทรงกระทำต่อพสกนิกรและราชอาณาจักร ขอบุญนั้นทั้งหมด จงเป็นพลังขับดันโรคภัยทั้งหลายที่กำลังเกิดในพระวรกายของพระองค์ให้อันตรธานไป"

จากหลักฐานเทียบเคียงของการใช้สัจอธิษฐาน ในพระไตรปิฎก 91 เล่ม ฉบับมหามกฎราชวิทยาลัย เล่ม 74 หน้า 447-479 ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2499 มาตรา 1, 3, 341, 342 และ 343 หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักสงฆ์ป่าสามแยก ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ (www.samyaek.com) ผู้มีปัญญาทั้งหลาย ขอจงพิจารณาเอาเถิด เพราะไม่บังคับให้ใครมาเชื่อหรือทำตาม เพียงแต่นำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเปิดเผย เพื่อให้ชาวพุทธปฏิบัติได้ถูกต้องตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้น
ยินดีในบุญกับทุกท่านที่รวมใจกันเปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง ค่ะ

ชฎา มีโครงการ จะเปิด บ้านพักตากอากาศ ติดถนน ติดทะเล ไม่ไกลจาก ท่าเรือ ท้องศาลา บรรยากาศ เหงียบ สงบ เป็นธรรมชาติ ให้เช่าที่เกาะพงัน

"สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 ห้ามผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อความใน blog แห่งนี้ไปใช้ ทั้งโดยเผยแพร่และเพื่อการอ้างอิง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด"