สิงหาคม 2551

 
 
 
 
 
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
18 สิงหาคม 2551
All Blog
พุทธภาษิต
พุทธภาษิต เกี่ยวกับชีวิตและความตาย

๑. ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ สั้นนิดเดียว ลำบากยากเข็ญ มีทุกข์มาก แต่ก็ไม่มีเครื่องหมายให้รู้ว่าจะตายเมื่อใด๒. สัตว์ทั้งหลายเกิดมาแล้วพยายามหาวิธีที่จะไม่ต้องตาย ก็ไม่สำเร็จ ถึงจะมีชีวิตอยู่ต่อไป จนชราภาพก็ต้องตายอยู่ดี เพราะธรรมดาของสัตว์โลกเป็นอย่างนี้๓. สัตว์ทั้งหลายเกิดมาแล้ว ก็มีภัยจากการที่ต้องตายเป็นนิตย์ เปรียบเหมือน ผลไม้สุกงอม แล้วก็มีภัยจากการที่ต้องร่วงหล่นไปในเวลาเช้า๔. ชีวิตของสัตว์ทั้งหลาย ต้องแตกดับไปเป็นธรรมดาเปรียบเหมือนภาชนะดินทุกชนิด ที่ช่างหม้อปั้นแล้วในที่สุดก็ต้องแตกไป๕. ทั้งเด็ก ทั้งผู้ใหญ่ ทั้งคนโง่ ทั้งคนฉลาด ล้วนตกอยู่ในอำนาจของมฤตยู บ่ายหน้าไปสู่ความตายทั้งนั้น๖. เมื่อเหล่าสัตว์จะตาย ต้องไปปรโลกแน่นอนแล้ว บิดามารดาก็ไม่สามารถช่วยบุตรธิดาของตนไว้ได้ หรือหมู่ญาติก็ไม่สามารถจะช่วยพวกญาติของตนไว้ได้๗. จงดูเถิด ทั้ง ๆที่มีหมู่ญาติมาเฝ้ารำพึงรำพันอยู่ โดยประการต่าง ๆ แต่ผู้จะตาย กลับถูกมฤตยูคร่าตัวเอาไปแต่เพียงผู้เดียว เหมือนโคที่เขาจะฆ่าถูกนำไปแต่เพียงตัวเดียว๘. สัตว์โลกตกอยู่ในอำนาจของความแก่และความตายอย่างนี้ เพราะเหตุนั้น นักปราชญ์ทั้งหลายทราบชัดถึงสภาพของสัตว์โลกแล้ว จึงไม่เศร้าโศกกัน๙. ท่านหาได้รู้ทางของผู้มา (เกิด) หรือผู้ไป (สู่ปรโลก) ไม่ เมื่อไม่เห็นปลายสุดทั้งสองด้านถึงจะคร่ำครวญไปก็ไร้ประโยชน์๑๐. ถ้าผู้ที่ทำตนให้เดือดร้อนด้วยการหลงใหลคร่ำครวญ จะทำประโยชน์อะไรให้เกิดขึ้นได้บ้าง นักปราชญ์ผู้รู้แจ้งก็คงจะทำอย่างนั้นตามไปแล้ว๑๑. การร้องไห้ เศร้าโศก ไม่สามารถทำใจของผู้คนให้สงบได้ มีแต่จะเกิดทุกข์มากยิ่งขึ้น ทั้งร่างกายก็จะพลอยทรุดโทรม

๑๒. จะเบียดเบียนตนเอง มีร่างกายซูบผอม ผิวพรรณหมองคล้ำ การร่ำไห้คร่ำครวญ ไม่ได้ช่วยอะไรแก่คนตายไปแล้ว จึงไม่มีประโยชน์อะไรเลย๑๓. คนที่สลัดความโศกไม่ได้ มัวทอดถอนใจถึงคนที่ตายไปแล้ว ตกอยู่ในอำนาจของความเศร้าโศก มีแต่จะทุกข์มากยิ่งขึ้น๑๔. จงดูเถิด ถึงแม้คนอื่นก็กำลังจะตายไปตามยถากรรม สัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ ต่างตกอยู่ในอำนาจมฤตยู กำลังพากันดิ้นรน (กลัวตาย) ด้วยกันทั้งนั้น๑๕. สัตว์ทั้งหลายตั้งความหวังอยากจะให้เป็นอย่างอื่น (คือไม่ตาย) แต่ก็ไม่สมหวัง ความพลัดพรากจากกันมีอยู่เป็นประจำ ท่านจงพิจารณาดูความจริงแท้ของสัตว์โลกเถิด๑๖. แม้จะมีคนอยู่ได้ถึงร้อยปี หรือเกินกว่านั้นไปบ้าง ก็ต้องพลัดพรากจากหมู่ญาติ ทิ้งชีวิตไว้ในโลกนี้อยู่ดี๑๗. เพราะเหตุนั้น เมื่อได้สดับธรรมเทศนาของพระท่านแล้ว ก็พึงระงับความคร่ำครวญ ร่ำไห้เสีย ยามเมื่อเห็นคนล่วงลับดับชีวิตไป ก็ให้กำหนดรู้ว่าเขาตายไปแล้ว เราจะให้เขาฟื้นคืนมาอีกไม่ได้๑๘. ธีรชนผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาด พึงกำจัดความเศร้าโศกที่เกิดขึ้นเสียโดยฉับพลัน เหมือนเอาน้ำดับไฟ ที่กำลังไหม้ลุกลาม และเหมือนลมพัดปุยนุ่น๑๙. ผู้แสวงสุขแก่ตน พึงระงับความเศร้าโศกคร่ำครวญร่ำไห้ ความโหยหาและความโทมนัส พึงถอนลูกศรคือความเศร้าโศกเสียให้ได้๒๐. ผู้ถอนลูกศรนี้ได้แล้ว ก็จะมีอิสระ ได้ความสงบได้ ผ่านพ้นความเศร้าโศกทั้งปวง ไม่มีความเศร้าโศกมีแต่เยือกเย็นใจ๒๑. ชีวิตนี้น้อยนัก มนุษย์ย่อมตายภายในร้อยปี ถึงใครจะอยู่เกินกว่านั้นไปบ้าง ก็ต้องตายเพราะชราเป็นแน่แท้๒๒. ชนทั้งหลายเศร้าโศก เพราะสิ่งที่ยึดถือว่าเป็นของเราทั้ง ๆ ที่สิ่งที่ยึดถือนั่น ไม่มีอะไรเที่ยงแท้เลย ผู้ที่มองเห็นว่า ความพลัดพรากจากกันจะต้องมีแน่นอนเช่นนี้แล้ว ก็ไม่ควรอยู่ครองเรือน๒๓. คนที่สำคัญหมายสิ่งใดว่า “ นี้ของเรา ” ก็จะต้องจากสิ่งนั้นไปเพราะความตาย พุทธมามกะผู้เป็นบัณฑิต ทราบความข้อนี้แล้ว ก็ไม่ควรเอนเอียงไปในทาง ที่จะยึดถือว่า เป็นของเรา๒๔. คนที่รักใคร่กัน ตายจากไปแล้ว ก็จะไม่ได้พบเห็นกันอีก เหมือนคนตื่นขึ้น ไม่เห็นสิ่งที่พบในฝัน๒๕. (ขณะมีชีวิตอยู่) คนที่มีชื่อเรียกขาน ก็ยังพอได้พบเห็นกันบ้าง ได้ยินเสียงกันบ้าน คนที่ตายไปแล้วก็เหลือแต่ชื่อเท่านั้น ที่จะพูดถึงกันอยู่๒๖. ผู้ที่พึงพอใจในสิ่งที่ยึดถือว่าเป็นของเรา ย่อมสละความเศร้าโศกความคร่ำครวญ และความหวงแหนไปไม่ได้ เพราะฉะนั้น ผู้เข้าถึงธรรม (มุนี) ทั้งหลาย เห็นความปลอดโปร่ง จึงสละสิ่งที่เคยแหนหวงเที่ยวไปได้๒๗. บัณฑิตทั้งหลาย กล่าวถึงผู้ไม่แสดงตนในภพ (ผู้บรรลุแล้ว) ว่าเป็นบุคคลที่สอดคล้อง เหมาะสมกับภิกษุผู้บำเพ็ญความหลีกเร้นถอนจิต (ผู้ที่ยังไม่บรรลุ) ซึ่งอยู่ในเสนาสนะที่สงัด๒๘. ผู้เข้าถึงธรรม (มุนี) ไม่ติดอยู่ในสิ่งทั้งปวง ไม่ทำอะไร ๆ ให้เป็นที่รักให้เป็นที่ชัง ความรำพึงรำพันและความหวงแหน จึงมิได้แปดเปื้อน เหมือนน้ำไม่แปดเปื้อนใบบัว๒๙. หยาดน้ำไม่ติดบนใบบัว วารีไม่ติดบนดอกบัวฉันใด ผู้เข้าถึงธรรม (มุนี)ก็ไม่ติดในรูปที่เห็น เสียงที่ได้ยิน และอารมณ์ที่ทราบ ฉันนั้น๓๐. ผู้ห่างไกลจากกิเลส ผู้มีปัญญา ไม่สำคัญหมายในรูปที่เห็น เสียงที่ได้ยิน และอารมณ์ที่รับทราบ ไม่ปรารถนาความบริสุทธิ์ด้วยวิธีการอื่น ทั้งไม่ยินดียินร้าย๓๑. บุคคลใด ประพฤติชั่วร้าย ไม่มีความคิด ถึงจะมีชีวิตตั้งร้อยปี ชีวิตของเขา ก็หาประเสริฐไม่ ส่วนบุคคลใด มีศีล มีความคิด แม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวก็เป็นชีวิตที่ประเสริฐกว่า๓๒. บุคคลใด เกียจคร้าน มีความเพียรทราม ถึงจะมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปี ชีวิตของเขา ก็หาประเสริฐไม่ ส่วนบุคคลใด มุ่งหน้าทำความเพียรอย่างมั่นคง แม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียว ก็เป็นชีวิตที่ประเสริฐกว่า๓๓. บุคคลพึงสละทรัพย์เพื่อจะรักษาอวัยวะ พึงยอมสละอวัยวะเพื่อจะรักษาชีวิต และยอมสละทุกอย่างทั้งอวัยวะ ทรัพย์ และแม้ชีวิต เพื่อรักษาธรรม

๓๔. อายุสังขารจะพลอยประมาทไปกับมนุษย์ทั้งหลาย ที่ยืน เดิน นั่ง นอน อยู่ก็หาไม่๓๕. เพราะฉะนั้น ในชีวิตที่ยังเหลืออยู่นี้ คนเราควรทำกิจหน้าที่ของตนและไม่พึงประมาท๓๖. ดอกไม้ที่สุมกันอยู่เป็นกอง นายช่างที่ฉลาด สามารถนำมาร้อย เป็นพวงมาลัย มีคุณค่ามากได้ฉันใด ชีวิตคนเราที่เกิดมานี้ ก็ควรจะใช้ ประกอบกุศลกรรม ความดีให้มาก ฉันนั้น๓๗. บุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลาย ในปรโลก๓๘. ความตายเราก็มิได้ชื่นชอบ ชีวิตเราก็มิได้ติดใจ เราจักทอดทิ้งกายนี้อย่างมีสติ สัมปชัญญะ มีสติมั่น๓๙. ความตายเราก็มิได้ชื่นชอบ ชีวิตเราก็มิได้ติดใจ เรารอคอยเวลาเหมือนคนรับจ้าง ทำงานเสร็จแล้วรอรับค่าจ้าง๔๐. วันคืนล่วงไป ชีวิตของคนก็พร่องลงไป จากประโยชน์ที่จะทำ๔๒. วันคืนไม่ผ่านไปเปล่า ๆ๔๓. กาลเวลาล่วงไป วันคืนผ่านพ้นไป วัยก็หมดไปทีละตอน ๆ ตามลำดับ๔๔. รูปกายของสัตว์ย่อมร่วงโรยไป แต่ชื่อและโคตรไม่เสื่อมสลาย๔๕. เมื่อจะตาย ทรัพย์แม้แต่น้อยก็ติดตามไปไม่ได้๔๖. กาลเวลาย่อมกลืนกินสัตว์ทั้งหลาย พร้อมกับตัวมันเอง๔๗. ถ้าบุคคลจะเศร้าโศกถึงคนที่ไม่มีอยู่แก่ตนคือ คนที่ตายไปแล้ว ก็ควรจะเศร้าโศกถึงตนเอง ซึ่งตกอยู่ในอำนาจของพญามัจจุราชตลอดเวลาเช่นกัน๔๘. วัยย่อมเสื่อมลงไปเรื่อย ทุกหลับตา ทุกลืมตา๔๙. เมื่อวัยเสื่อมสิ้นไปอย่างนี้ ความพลัดพรากจากกันก็ต้องมีโดยไม่ต้องสงสัย หมู่สัตว์ที่ยังเหลืออยู่ควรเมตตาเอื้อเอ็นดูกัน ไม่ควรจะมัวเศร้าโศกถึงผู้ที่ตายไปแล้ว

๕๐. ผู้ที่เศร้าโศกถึงคนตาย ก็เหมือนเด็กร้องไห้ขอพระจันทร์ที่โคจรอยู่ในอวกาศ คนตายถูกเผาอยู่ย่อมไม่รู้ว่าญาติคร่ำครวญถึง เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงไม่เศร้าโศก เขาไปแล้วตามวิถีทางของเขา๕๑. ตอนเช้า ยังเห็นกันอยู่มากคน พอตกเย็น บางคนก็ไม่เห็นกัน เมื่อเย็นยังเห็นกันอยู่ มากคน ตกถึงเช้า บางคนก็ไม่เห็นกัน๕๒. จะตายก็ไปคนเดียว จะเกิดก็มาคนเดียว ความสัมพันธ์ของสัตว์ทั้งหลาย ก็เพียงแค่ มาพบปะเกี่ยวข้องกันเท่านั้นเอง๕๓. วันคืนผ่านไป อายุก็เหลือน้อยเข้าทุกที๕๔. แม่น้ำเต็มฝั่ง ไม่ไหลทวนขึ้นสู่ที่สูงฉันใด อายุของมนุษย์ทั้งหลายย่อมไม่เวียนกลับมาสู่วัยเด็กได้อีกฉันนั้น๕๕. ผู้เข้าถึงธรรม ไม่เศร้าโศกถึงสิ่งที่ล่วงแล้ว ไม่ฝันเพ้อถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึง ดำรงอยู่กับปัจจุบัน ฉะนั้นผิวพรรณจึงผ่องใส๕๖. คืนวันผ่านไป ไม่มีอะไรให้เราเดือดร้อน ไม่เห็นมีอะไรที่เราสูญเสียในโลก ฉะนั้นเราจึงนอนสบายใจคิดแต่จะช่วยปวงสัตว์๕๗. เวลาแต่ละวัน อย่าให้ผ่านไปเปล่า ๆ จะน้อย หรือมาก ก็ให้ทำอะไรไว้บ้าง๕๘. เร่งทำความเพียรเสียแต่วันนี้ ใครจะรู้ว่าพรุ่งนี้จะตายหรือจะอยู่๕๙. คนขยันทั้งคืนวัน ไม่ซึมเซา เรียกว่า มีแต่ละวันนำโชค๖๐. จะมีชีวิตอยู่ก็ไม่เดือดร้อน ถึงจะตายก็ไม่เศร้าโศก ถ้าเป็นปราชญ์ มองเห็นที่หมายแล้ว ถึงอยู่ท่านกลางความเศร้าโศก ก็ไม่เศร้าโศกCreate Date : 18 สิงหาคม 2551
Last Update : 18 สิงหาคม 2551 17:26:26 น.
Counter : 374 Pageviews.

37 comments
  
เฮ้ออ...เราทำมัยปลงมะได้ซักกะที


โดย: ภูริดา วันที่: 18 สิงหาคม 2551 เวลา:19:58:54 น.
  
ทำวันละข้อได้ ชีวิตคงจะสุขกว่าเดิมเยอะเลยแหละ
โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 18 สิงหาคม 2551 เวลา:20:20:45 น.
  

...อยู่ไกลจนเกินครึ่งฟ้า แต่ยังมีใจถึงกัน จะโยงใยความสัมพันธ์จนมาพบกันใกล้ตา ต่อเติมแรงใจเมื่อท้อ แบ่งปันในยามทุกข์ตรมไม่หวั่น ต่างคนเติมใจให้กันเติมใจซึ่งกันจนเต็ม...              ดอกฝิ่นในสายลมหนาว
สร้าง Comment ง่ายๆ ด้วยตัวคุณเอง..คลิ๊กที่นี่


ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหน
แต่เราก็สามารถเติมเต็มใจให้กันและกันได้นะค่ะ
โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 19 สิงหาคม 2551 เวลา:6:32:23 น.
  
โอ้ ข้อคิดมากมายเลย สบายดีป่าวจ๊ะ ไม่ได้คุยกันนานเลยเนอะ
โดย: Summer Flower วันที่: 19 สิงหาคม 2551 เวลา:15:24:27 น.
  

...เราจะเป็นอย่างไรในวันพรุ่งนี้ ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราเลือกในวันนี้...          ดอกฝิ่นในสายลมหนาว
สร้าง Comment ง่ายๆ ด้วยตัวคุณเอง..คลิ๊กที่นี่


มาทักทายเพื่อนแอนจ๊ะ
ว่างงานแล้วมาหาเพื่อนให้หายคิดถึงบ้างนะ
โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 20 สิงหาคม 2551 เวลา:6:40:45 น.
  
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
โดย: ปิ่นพระศิวะ วันที่: 20 สิงหาคม 2551 เวลา:9:02:13 น.
  
น้อมรับไว้ในหัวใจค่ะ
โดย: อิมาอิซัง วันที่: 20 สิงหาคม 2551 เวลา:21:58:40 น.
  
๑๑. การร้องไห้ เศร้าโศก ไม่สามารถทำใจของผู้คนให้สงบได้ มีแต่จะเกิดทุกข์มากยิ่งขึ้น ทั้งร่างกายก็จะพลอยทรุดโทรม

๑๙. ผู้แสวงสุขแก่ตน พึงระงับความเศร้าโศกคร่ำครวญร่ำไห้ ความโหยหาและความโทมนัส พึงถอนลูกศรคือความเศร้าโศกเสียให้ได้

Thank you for come my blog.

nong an wanni p' sia jai mak
p' mai yak khao ban , p' mai yak tham ngan
p' mai yak hen na khrai
ton ni p' yu thale , p' yak nang jon thung chao loei

i miss you

p'max
โดย: maxpal วันที่: 21 สิงหาคม 2551 เวลา:1:15:51 น.
  

...เงิน ไม่ใช่คำตอบสำหรับทุกสิ่งในชีวิต และไม่อาจเติมเต็มความคิดในทุกด้านได้จริง...          ดอกฝิ่นในสายลมหนาว
สร้าง Comment ง่ายๆ ด้วยตัวคุณเอง..คลิ๊กที่นี่


สวัสดียามเช้าวันพฤหัสค่ะ
รักษาสุขภาพและมีความสุขกับสิ่งดี ๆ ที่เข้ามาในแต่ละวันนะค่ะ
โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 21 สิงหาคม 2551 เวลา:6:33:22 น.
  
โดย: ภูริดา วันที่: 21 สิงหาคม 2551 เวลา:9:48:00 น.
  
จุใจจริงๆ ครับ

ดีๆ ทั้งนั้นเลย

ขอบคุณมากๆ ครับ
โดย: ตั้งสติ วันที่: 21 สิงหาคม 2551 เวลา:10:07:22 น.
  

Comment Hi5 Glitter


Comments for Hi5, Myspace Hi5 Blog บล๊อคส่วนตัว

สวัสดีเช้าวันศุกร์สดใส
มีความสุขกับวันศุกร์นะจ๊ะ
โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 22 สิงหาคม 2551 เวลา:6:47:10 น.
  
อิ อิ เมื่อวานวางรูปผิด
ช่วงนี้โดนน้องเอ๋อเข้าสิงอยู่


โดย: ภูริดา วันที่: 22 สิงหาคม 2551 เวลา:10:10:30 น.
  
แวะมาทักทายและขอบคุณจ้า

บทความดีมากเลย
โดย: \\ton\\ วันที่: 22 สิงหาคม 2551 เวลา:17:42:48 น.
  
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

ร่วมส่งใจเชียร์สมจิตรและมนัสด้วยกันนะค่ะ
โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 23 สิงหาคม 2551 เวลา:7:05:26 น.
  
แวะมาทักทายครับ
โดย: boatboat วันที่: 23 สิงหาคม 2551 เวลา:11:17:47 น.
  
แวะมาราตรีสวัสดิ์จ้า ...

ชีวิตคนเราเกิดมาล้วนพบปะเรื่องราวมากมาย
บางเรื่องเราค้นคิดติดตาม
บางเรื่องเข้ามาไม่รู้ตัว
ปล่อยวางบ้างคงดีและมีความสุข
เสียงหัวเราะและรอยยิ้มช่วยต่อชีวิตให้ยาวนาน

โดย: I_sabai วันที่: 24 สิงหาคม 2551 เวลา:3:18:44 น.
  
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

มาทักทายกันวันอาทิตย์ วันหยุดพักผ่อนประจำสัปดาห์ค่ะ
โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 24 สิงหาคม 2551 เวลา:6:48:36 น.
  
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

สวัสดีเช้าวันจันทร์
วันแรกของสัปดาห์ค่ะ
หลังจากพักผ่อนมาสองวัน
เริ่มเช้าวันทำงานใหม่ด้วยใจสดชื่นนะค่ะ
โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 25 สิงหาคม 2551 เวลา:6:10:27 น.
  
เอาแมวมาฝาก

โดย: noitpituk วันที่: 25 สิงหาคม 2551 เวลา:13:08:54 น.
  
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

มาทักทายกันด้วยวันอังคารสีชมพู
มีความสุขเหมือนสีชมพูของวันอังคารนะค่ะ
โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 26 สิงหาคม 2551 เวลา:6:46:53 น.
  

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
โดย: doctorbird วันที่: 26 สิงหาคม 2551 เวลา:17:22:49 น.
  

ตลอดชีวิตนี้ พ่อแค่อยากเห็น บ้านเรา มีความร่มเย็น และอยู่กันด้วยน้ำใจ.... เราจะทำให้พ่อผิดหวัง....ไม่ได้           ดอกฝิ่นในสายลมหนาว
สร้าง Comment ง่ายๆ ด้วยตัวคุณเองที่ glitter.postjung.com
โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 27 สิงหาคม 2551 เวลา:5:39:58 น.
  
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในแต่ละวัน
ชีวิตก็ยังคงดำเนินไปตามวิถีทางของมัน
มีความสุขกับวันพฤหัสบดีค่ะ
โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 28 สิงหาคม 2551 เวลา:6:52:16 น.
  
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
โดย: doctorbird วันที่: 29 สิงหาคม 2551 เวลา:15:31:00 น.
  
แวะมาทักทายวันหยุดจ้า..คิดถึงนะ

โดย: I_sabai วันที่: 30 สิงหาคม 2551 เวลา:10:49:00 น.
  
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

วันนี้มาเกือบเย็น
คงไม่ว่ากันนะค่ะ คิดถึงเสมอค่ะ
โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 30 สิงหาคม 2551 เวลา:15:57:15 น.
  
แวะมาเยี่ยมตอนสายๆ คะ
โดย: ภูริดา วันที่: 31 สิงหาคม 2551 เวลา:11:13:43 น.
  
แวะเข้ามาเยี่ยมหาค่ะ สบายดีนะค่ะ
โดย: opleee วันที่: 31 สิงหาคม 2551 เวลา:21:56:45 น.
  

ดอกฝิ่นในสายลมหนาว
สร้าง Comment ง่ายๆ ด้วยตัวคุณเอง..คลิ๊กที่นี่


สวัสดีเช้าวันจันทร์
ไม่ได้มามือเปล่า แต่มีโจ๊กอร่อย ๆ มาฝาก
เพิ่มแรงแต่เช้า เพื่อวันทำงานวันแรกของเดือนค่ะ
โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 1 กันยายน 2551 เวลา:6:11:47 น.
  
ซ่าธุจ้า

คิดถึง หุหุ
โดย: ปิ่นพระศิวะ วันที่: 1 กันยายน 2551 เวลา:8:51:37 น.
  
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
โดย: doctorbird วันที่: 1 กันยายน 2551 เวลา:16:05:41 น.
  
ไปสามหลั่นมา
โดย: noitpituk วันที่: 1 กันยายน 2551 เวลา:22:56:57 น.
  

ดอกฝิ่นในสายลมหนาว
สร้าง Comment ง่ายๆ ด้วยตัวคุณเอง..คลิ๊กที่นี่


เอาโกโก้ร้อนมาฝากเพื่อนแอนจ๊ะ
จากยอดภูหินล่องกล้าเลยนะ
คิดถึงจ๊ะ
โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 2 กันยายน 2551 เวลา:6:54:44 น.
  
คลิกที่รูป เพื่อเอาโค้ดรูปนี้ไปแปะ

...เลิกทะเลาะกันซักทีเถอะค้าบพี่น้องค้าบ...
โดย: doctorbird วันที่: 3 กันยายน 2551 เวลา:16:19:57 น.
  
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 4 กันยายน 2551 เวลา:6:40:58 น.
  
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

เช้าวันศุกร์สดใส
มาทักทายกันด้วยความสดชื่นค่ะแอน
โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 3 ตุลาคม 2551 เวลา:6:30:45 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

ดอกฝิ่นสีชมพู
Location :
พระนครศรีอยุธยา  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed

 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]

http://thaicursor.blogspot.com getcode

Mera
Friends Blog
[Add ดอกฝิ่นสีชมพู's blog to your weblog]