bloggang.com mainmenu search


การซื้อขายทองเป็นแนวทางในการลงทุนอย่างหนึ่งที่น่าสนใจและเป็นที่นิยมในหมู่นักลงทุน ซึ่งอาจจะเลือกวิธีลงทุนด้วยตนเองหรือผ่านกองทุนหรือการซื้อขายทองคำตลาดล่วงหน้าที่รู้จักกันในชื่อ Gold future ทั้งนี้สิ่งสำคัญ คือ การศึกษาวิธีการลงทุนในทองคำให้ละเอียดรอบคอบ

    ปัจจุบันการลงทุนซื้อขายทองแบบลงทุนด้วยตัวเองปรับเปลี่ยนให้ง่ายขึ้น โดยใช้ระบบการซื้อทองออนไลน์เข้ามาช่วย โดยผู้ซื้อ—ไม่ต้องเสี่ยงถือเงินมากมายมาซื้อที่ตู้ร้านทองเอง แถมยังประหยัดค่าเดินทางไปร้านทองอีกด้วย ผู้ซื้อขายสามารถจัดการทุกอย่างได้ที่บ้านได้อย่างง่ายได้

 การซื้อขายทองออนไลน์มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.    เช็คเงินลงทุนหมุนเวียนที่เราจะนำมาลงทุนซื้อขายทองออนไลน์ รวมถึงสไตล์การตั้งเป้าการลงทุนที่เหมาะสมในแง่ของกำไรและขาดทุนว่าสามารถรับได้ที่กี่เปอร์เซนต์

2.    หาบริษัทที่ไว้ใจได้และเปิดระบบซื้อขายทองออนไลน์ที่ปลอดภัย โดยสามารถเช็คได้ในอินเตอร์เน็ตและไปดูที่ร้านอย่างถี่ถ้วน

3.    เปิดบัญชีที่ใช้ทำการซื้อขายทองออนไลน์ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

4.    วางเงินมัดจำตามความเหมาะสม หากวงเงินที่สูงขึ้นในการซื้อขายทองคำออนไลน์ ยิ่งต้องเพิ่มเงินมัดจำมากขึ้น

5.    ทำการซื้อขายทองคำออนไลน์

6.    ชำระค่าทองคำออนไลน์

7.    การรับส่งทองคำออนไลน์อย่างปลอดภัย

ทั้งนี้การซื้อขายทองคำออนไลน์จะต้องอาศัยความรู้ด้าน การผันพวนราคาทองคำโลก อัตราเงินเฟ้อ อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา และติดตามเรื่องสภาวะเศรษฐกิจประเทศยักษ์ใหญ่ เช่น สหรัฐอเมริกา,สหภาพยุโรป อย่างใกล้ชิด เพราะปัจจัยเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีผลต่อการขึ้นลงของราคาทองออนไลน์ทั้งนั้น

หากท่านใดสนใจเกี่ยวกับการลงทุนทองคำแท่ง สามารถเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของทางจีแคป เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขายทองคำออนไลน์ คลิกเข้าไปเพื่อชมเว็บไซต์ได้ที่ www.gcap.co.th
Create Date :11 พฤษภาคม 2558 Last Update :11 พฤษภาคม 2558 16:01:51 น. Counter : 914 Pageviews. Comments :0