นักวิจัยไทยเจ๋งกวาดรางวัลงานประดิษฐ์นานาชาติจากเกาหลี ทั้งถ้วยทอง เหรียญทอง และทองแดง กวาดเรียบ
วช.เผยนักวิจัยไทยเจ๋งกวาดรางวัลงานประดิษฐ์นานาชาติจากเกาหลี ทั้งถ้วยทอง เหรียญทอง เงิน ทองแดงที่กรุงโซล

วันนี้ (9 ธ.ค.)ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)แถลงว่า วช.ได้เข้าร่วมงาน”โซล อินเตอร์เนชั่นแนล อินเวนชั่น แฟร์ (Seoul International Invention Fair (SIIF) 2011) หรือการแสดงงานประดิษฐ์นานาชาติ กรุงโซล โดยได้จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระอัจฉริยภาพด้านการวิจัยใน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ได้รับการทูลเกล้าฯถวายรางวัล Special Prize จากสมาคมส่งเสริมการประดิษฐ์แห่งสาธารณรัฐเกาหลี (Korea Invention Promotion Association;KIPA) และรางวัล International Order of Merit of the Inventors-IOMI ”INVENT AND SERVE” and The Officer Degree of the International Order of Merit of Inventors ระดับ Gold Cross of Merit with Blue Neck Ribbon จาก IFIA ระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม 2554ในงานดังกล่าว มีผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมทั้งสิ้น 663 ผลงาน จาก 31 ประเทศ มีนักประดิษฐ์ไทยคว้ารางวัล ได้ดังนี้ 1.รางวัล Grand Prize จาก KIPA ได้แก่ ผลงาน ชุดถอดประกอบอุปกรณ์ต้นกำลังสำหรับรถเข็นคนพิการ (Power Added-on for Manual Wheelchair) โดย ผศ.ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ และคณะ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) 2.รางวัลนักประดิษฐ์ยอดเยี่ยม (WIPO Award for Best Inventor) จาก WIPO ผลงาน เครื่องตวงประสิทธิภาพสูง โดย พล.ต. ภาณุมาศ โกสินทรเสนีย์ แห่ง กรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก 3.รางวัลเกียรติยศ (DIPLOMA Awarded) จากประเทศรัสเซีย ได้แก่ ผลงานเรื่อง เครื่องตวงประสิทธิภาพสูง (Volumetric Filling Machine) โดยพล.ต. ภาณุมาศ โกสินทรเสนีย์ แห่ง กรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก

รางวัลเหรียญทอง (Gold Prize) จำนวน 9 รางวัล 8 ผลงาน ได้แก่ 1) เครื่องตวงประสิทธิภาพสูง ได้รับ 2 รางวัล คือ เหรียญทองแขนงนวัตกรรมดีเลิศ และเหรียญทองการประดิษฐ์เครื่องตวง โดย พล.ต.ภาณุมาศ โกสินทรเสนีย์ แห่งกองทัพบก 2) ชุดถอดประกอบอุปกรณ์ต้นกำลังสำหรับรถเข็นคนพิการ โดย ผศ.ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญและคณะ แห่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) 3) เครื่องมือยึดจับกระดูกจากภายนอกชนิดยืดหยุ่น (Flexible External Fixator)โดย นายแพทย์อนุชิต จางไววิทย์ แห่ง แผนกศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลปัตตานี 4) หุ่นยนต์ช่วยถือและเคลื่อนกล้องผ่าตัด สำหรับการผ่าตัดในอุ้งเชิงกราน (Endoscope Manipulation Robot for Pelvic Surgery in Laparoscopic Assisted Vaginal Hysterectomy) โดย รศ.นายแพทย์ โกวิท คำพิทักษ์ และคณะ แห่ง ภาควิชาสูติศาสตร์และนารีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5) ระบบอบแห้งเชิงพาณิชย์โดยใช้ไมโครเวฟกำลังต่ำที่ป้อนเคลื่อนสองตำแหน่งร่วมกับระบบสุญญากาศ (Commercialized Drier Processing Using a Combined Unsymmeterical Double-Feed Low Power Microwave and Vacuun System) โดย ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช แห่ง หน่วยวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์จากไมโครเวฟในงานวิศวกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ศูนย์รังสิต)6) เครื่องมือวัดการรั่วไหลของไมโครเวฟแบบดิจิตอลชนิดพกพา (Portable Digital Readout Microwave Leakage Detector) โดย ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช แห่ง หน่วยวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์จากไมโครเวฟในงานวิศวกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)7) แผ่นนาโนคริสตัลทองคำเพื่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ตกแต่ง และออกแบบ (Gold Microcrystals for Artworks, Decorations, and Interior Designs) โดย รศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์และคณะ แห่ง หน่วยปฏิบัติการวิจัยอุปกรณ์รับรู้ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 8) เทคโนโลยีการผลิตวัสดุมูลค่าสูงจากเปลือกหอยแมลงภู่เหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมอาหารทะเล (Technology for Value Creation of Wasted Green Mussel Shells from Sea Food Industry) โดย รศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์และคณะ

รางวัลเหรียญเงิน (Silver Prize) จำนวน 8 ผลงาน ได้แก่ 1) ระบบโทรเวชสำหรับตรวจจำแนกและสร้างภาพจำลองสามมิติของเนื้อเยื่อมะเร็งช่องคลอดหลังโพรงจมูก (Telemedicine System for Nasopharyngeal Carcinoma Diagnosis and Treatment) โดย ผศ.ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ และคณะ แห่ง โครงการจัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2) นาโนซิลเวอร์เคลย์สำหรับขึ้นรูปและออกแบบเครื่องประดับเงิน (Nano-Silver Clay for Handmade silver jewelry Fabrications and Designs) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สนอง เอกสิทธิ์ และคณะแห่ง หน่วยปฏิบัติการวิจัยอุปกรณ์รับรู้ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3) อนุภาคซิลเวอร์นาโนเพื่อการประยุกต์ทางการแพทย์และสร้างสภาวะปลอดเชื้อ (Engineer Silver Nanostructures for Medical and Antibacterial Applications) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สนอง เอกสิทธิ์ และคณะ แห่ง หน่วยปฏิบัติการวิจัยอุปกรณ์รับรู้ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4) นวัตกรรมเครื่องวิเคราะห์คุณภาพผิว (Optical Device with Software for Skin Quality Assessment) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สนอง เอกสิทธิ์ และคณะ แห่ง หน่วยปฏิบัติการวิจัยอุปกรณ์รับรู้ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย5) ระบบจำลองสถานการณ์เพื่อพัฒนาทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษ (A Simulated Environment for Improving English Conversation Skills) โดย ดร. ธันยวัต สมใจทวีพร แห่ง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จ.นนทบุรี 6) อุปกรณ์กายบริหารพยุงเดินแบบปรับนั่งได้ (Exercise Equipment, Adjustable Seat and Foot Support) โดย นายสุริยา สามแก้ว และคณะ แห่ง วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จ.อุบลราชธานี 7) เก้าอี้ปรับระดับเป็นบันได (Utility Chair) โดย นายกิตติภพ ปานคณินทร์ และคณะ แห่ง วิทยาลัยเทคนิค สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 8) กระเป๋าผ้าเนคไท (Neck-tie Bags) โดย นางเสาวลักษณ์ โชควิทยา และคณะ แห่ง วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา กรุงเทพมหานคร

รางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Prize) จำนวน 6 ผลงาน ได้แก่ 1) เครื่องมือตัดมดลูกในการผ่าตัดมดลูกทางช่องคลอดโดยใช้กล้องส่องช่วย (The Uterine Cutting Forceps in the Modified Laparoscopic ally Assisted Vaginal Hysterectomy) โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โกวิท คำพิทักษ์ และคณะ แห่ง ภาควิชาสูติศาสตร์และนารีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2) รถเข็นแบบปรับยืนสำหรับเด็กพิการทางสมอง (Manual StandingWheelchair for Children with Cerebral Palsy) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ และคณะ แห่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) 3) เตากระเป๋าหิ้ว (The Portable Stove) โดย นายสุรศักดิ์ คงยวง และคณะ แห่ง วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จ.สงขลา 4) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบสั่นสะเทือน (A Vibration Generator)โดย นายณัฐพล ไชยมาก และคณะ แห่ง มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี 5) เครื่องช่วยทำผลไม้แช่อิ่ม (Preserved FruitMachine) โดย นายชวรวย ภู่พุกก์ และคณะ แห่ง วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 6. รถไถอเนกประสงค์แบบนั่งขับเกษตรทอง KT60 (Multi-purpose Tractor-drawn Plough) โดย นายวีระ คำใจ แห่ง โรงกลึงวีระพืชผลการช่างบ้านเทพเจริญ จ.บุรีรัมย์Create Date : 09 ธันวาคม 2554
Last Update : 9 ธันวาคม 2554 19:53:38 น.
Counter : 768 Pageviews.

1 comments
น้ำฝนทั่วโลกปนเปื้อน ‘สารก่อมะเร็ง’ สมาชิกหมายเลข 4313444
(7 พ.ค. 2567 20:25:22 น.)
ขอบคุณ คุณวิลลิส ฮาวิแลนด์ แคเรียร์ ผู้ค้นคิดเครื่องปรับอากาศสมัยใหม่ สมาชิกหมายเลข 4149951
(22 เม.ย. 2567 09:24:38 น.)
แคดเมียม Cadmium ความอันตรายของมัน สมาชิกหมายเลข 4149951
(8 เม.ย. 2567 07:11:22 น.)
มีตะพาบ หลักกิโลเมตรที่ 347 Rain_sk
(28 ก.พ. 2567 08:43:19 น.)
  
โดย: winza1 วันที่: 9 ธันวาคม 2554 เวลา:22:34:31 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Watana.BlogGang.com

wattana13
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]

บทความทั้งหมด