สร้างเงินบำนาญด้วย Reverse Mortgage
สร้างเงินบำบาญด้วย Reverse Mortgage
สินเชื่อเพื่อผู้สูงอายุโดยมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน
สร้างเงินบำบาญด้วย Reverse Mortgage : สินเชื่อเพื่อผู้สูงอายุโดยมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน
by กองบรรณาธิการ
Dec 13, 2018 11:31 PM


SUMMARY

วิธีสร้างเงินบำนาญด้วยตัวเองของเหล่ามนุษย์เงินเดือนมีหลายวิธี เช่น ผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม ประกันชีวิตแบบบำนาญ กองทุนการออมแห่งชาติ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) รวมถึงการลงทุนเพื่อสร้างดอกผล
ปัจจุบันมีวิธีการสร้างเงินบำบาญอีกวิธีหนึ่ง คือ Reverse Mortgage สินเชื่อเพื่อผู้สูงอายุโดยมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน
Reverse Mortgage คืออะไร ?

Reverse Mortgage คือ สินเชื่อเพื่อผู้สูงอายุโดยมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน

หลักการของสินเชื่อแบบนี้ก็คือ ผู้สูงอายุที่มีบ้านที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเอง สามารถกู้เงินโดยนำบ้านมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน แล้วธนาคารก็จะทยอยจ่ายเงินเป็นก้อน (บำเหน็จ) หรือเป็นงวดให้เรารายเดือน (บำนาญ) เพื่อนำเงินไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน โดยบ้านที่เป็นหลักประกันจะต้องเป็นของผู้ขอสินเชื่อและปลอดภาระหนี้


พูดให้เข้าใจง่ายขึ้น ก็เหมือน การขายบ้านล่วงหน้าให้กับธนาคาร โดยธนาคารเป็นผู้ผ่อนซื้อ โดยมีเงื่อนไขว่าจะส่งมอบบ้านให้เมื่อเจ้าของบ้านเสียชีวิตแล้ว ดังนั้นธนาคารจึงมีหน้าที่ต้องจ่ายค่างวดให้กับเจ้าของบ้าน ส่วนผู้กู้ก็ยังคงมีสิทธิอาศัยอยู่ในบ้านหรือที่ดินหลังนั้นได้ไปเรื่อย ๆ หากธนาคารจ่ายเงินให้ผู้กู้จนครบแล้วบ้านหลังนั้นจึงจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคารหรือผู้ให้กู้


จะตรงข้ามกับการขอสินเชื่อซื้อบ้านแบบปกติ ที่เราจะต้องเอาบ้านไปเป้นหลักประกันกับธนาคาร แล้วทยอยผ่อนเงินกู้ให้ธนาคารจนกว่าจะครบ สิทธิ์ความเป็นเจ้าบ้านถึงจะเป็นของเรา


สุดท้ายแล้วสิ่งที่ธนาคารผู้ให้กู้จะได้ ก็คือบ้านของผู้กู้ที่เสียชีวิตแล้ว หรือชำระจนครบตามสัญญาแล้ว โดยสามารถนำไปขายทอดตลาด หรือขายต่อให้กับทายาทต่อไปได้

ปัจจัยในการพิจารณาการขอสินเชื่อ Reverse Mortgage ขึ้นอยู่กับ 2 ข้อใหญ่ ๆ คือ

1. อายุของผู้กู้ คือยิ่งมีอายุมากเท่าไรก็จะยิ่งได้รับเงินแต่ละงวดมากขึ้นเท่านั้น (ระยะเวลาที่เหลือน้อย)

2. ลักษณะของบ้านว่ามีมูลค่าในตลาดเท่าไร ขึ้นอยู่กับ ขนาด สภาพ ทำเลดี ฯลฯเงื่อนไขของ Reverse Mortgage มีอะไรบ้าง ?
ตามที่แบงก์ชาติประกาศออกมาเพื่อเป็นแนวทาง (เมื่อ ปี 60) สำหรับสถาบันการเงินต่างๆปฏิบัติตาม เพื่อป้องกันความเสี่ยงและคุ้มครองผู้บริโภค คือ1. ผู้กู้ต้องเป็นบุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทย

2. มีอายุตั้งแต่ 60 ปี แต่ไม่เกิน 80 ปี

3. การรับเงินสินเชื่อจะเลือกรับเป็นเงินก้อนทีเดียว หรือทยอยรับเป็นงวดๆจนกว่าเสียชีวิตหรือหมดอายุสัญญาก็ได้

4. หลังได้สินเชื่อแล้ว ผู้กู้สามารถอยู่อาศัยในบ้านที่ใช้เป็นหลักประกันได้ แต่ต้องดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดีอยู่อาศัยได้

5. สามารถกู้ร่วมได้ในกรณีที่กู้ร่วมกับคู่สมรสตามกฎหมายที่มีกรรมสิทธิ์ในหลักประกันร่วมกัน โดยผู้กู้จะต้องไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

6. หลักประกันต้องเป็นที่อยู่อาศัยหลักของผู้กู้ และต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตลอดช่วงระยะเวลาที่ได้รับเงินกู้

7. วงเงินกรณีใช้ที่ดินพร้อมอาคาร กู้สูงสุดไม่เกิน 70% ของราคาประเมินหลักประกัน กรณีใช้ห้องชุดเป็นหลักประกัน วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 60% ของราคาประเมินหลักทรัพย์

8. การจ่ายเงินกู้จะจ่ายเป็นรายเดือน ภายในระยะเวลาไม่เกิน 25 ปี หรือเมื่อรวมกับอายุผู้กู้กับระยะเวลาการกู้เงินตามสัญญาแล้วต้องไม่เกินอายุ 85 ปี

9. เมื่อครบสัญญาแล้ว ผู้กู้สามารถขอขยายระยะเวลาเพิ่มเติม หรือชำระหนี้เพื่อปิดบัญชี หรือสามารถให้ธนาคารขายทรัพย์เพื่อปิดบัญชีก็ได้

10. ถ้าธนาคารขายหลักประกันได้ มูลค่ามากกว่าจำนวนหนี้ทั้งหมด (กำไร) ธนาคารจะต้องคืนส่วนต่างให้ผู้กู้ หรือบุคคลที่ตกลงไว้

11. ถ้าธนาคารขายหลักประกันได้ มูลค่าต่ำกว่าจำนวนหนี้ทั้งหมด (ขาดทุน) ธนาคารจะไปไล่เบี้ยคืนจากผู้กู้ไม่ได้

(ประกาศฉบับเต็ม)

สร้างเงินบำบาญด้วย Reverse Mortgage : สินเชื่อเพื่อผู้สูงอายุโดยมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกันสำหรับค่าใช้จ่าย, ค่าธรรมเนียมในการขอกู้ ที่ผู้กู้ต้องจ่ายแก่ธนาคาร ก็จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารที่ปล่อยกู้ ปัจจุบันที่ aomMONEY เห็นว่าสินเชื่อประเภทนี้มีให้บริการผ่านธนาคารของรัฐ 2 แห่ง คือธนาคารออมสิน และธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารพานิชย์ 1 แห่ง คือ ธนาคารไทยพานิชย์ประโยชน์ของสินเชื่อ Reverse Mortgage คือจะช่วยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้สูงอายุในสังคมไทย ที่ไม่มีเงินบำนาญ ไม่มีเงินออมเพียงพอใช้ ไม่มีสวัสดิการ แต่มีบ้านเป็นของตัวเอง จะถือว่าเป็นการวางแผนการเงินสำหรับใช้หลังเกษียณอีกประเภทหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุมีเงินสดใช้ไปตลอดชีวิตก็ว่าได้แต่การจะมีบ้านหรือที่ดินเป็นของตัวเองเพื่อขอสินเชื่อประเภทนี้ในวัยหลังเกษียณได้ ก็มีจุดเริ่มต้นวางแผนการเงินตั้งแต่วันนี้ รวมถึงหากได้รับเงินจากสินเชื่อ Reverse Mortgage แล้ว ก็ควรใช้จ่ายอย่างพอประมาณ ระมัดระวังไม่ก่อหนี้เพิ่มเติม เพื่อให้ปราศจากความกังวลและใช้ชีวิตบั้นปลายได้อย่างมีความสุข


ขอบคุณข้อมูลจาก

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทยสาขา Education BLog/ สาขา Business Blog


newyorknurse
Create Date : 16 ธันวาคม 2561
Last Update : 17 กุมภาพันธ์ 2562 17:10:09 น.
Counter : 564 Pageviews.

0 comments
SET : Point to invest ผู้ชายในสายลมหนาว
(23 พ.ย. 2564 16:34:33 น.)
บาทดิจิทัล - แบงค์ชาติเตรียมเริ่มทดลองใช้ "เงินบาทดิจิทัล" newyorknurse
(21 ต.ค. 2564 20:03:35 น.)
ฉากกั้นห้อง Emmy Journey พากิน พาเที่ยว
(23 มิ.ย. 2564 13:29:19 น.)
สตอเบอรี่นมสด wbj
(15 มิ.ย. 2564 15:52:55 น.)

Newyorknurse.BlogGang.com

BlogGang Popular Award#17newyorknurse
Location :
ราชบุรี .. New York ...   United States

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 154 คน [?]

บทความทั้งหมด