"ยินดีต้อนรับสู่ บล็อกของคนใฝ่รู้ สำหรับผู้ใส่ใจใฝ่รู้ค่ะ" มีหลายหัวข้อเรื่องให้คุณอ่าน .. ขอบคุณที่มาเยี่ยมบล็อกค่ะ .. ขอจงมีแต่ความสุขกายสบายใจตลอดไปนะคะ
Group Blog
 
 
สิงหาคม 2552
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 
8 สิงหาคม 2552
 
All Blogs
 
ภูมิพิสัยพิสุทธิวรพงศ์-ก

นามสกุลเลขที่ นามสกุล นามสกุลอักษรโรมัน พระราชทาน วันที่พระราชทานทาน (จาก ราชกิจจานุเบกษา)


๑๘๔๑ กงกะนันทน์ Kankanandana พันจ่าเอกฮี้ สมุหบาญชีเรือพระที่นั่งมหาจักรี ปู่ชื่อก๋ง 20/12/14

๐๐๘๔ กงเกษตร์ Kankashetra ว่าที่นายตำรวจตรีมูล* มหาดเล็ก กรมพระตำรวจ ทวดคือพระกงไกรลาศ (คง) ปู่คือพระมหาดไทย (แสง) เมืองพิจิตร บิดาคือหลวงเกษตรเสนา (ลมุด) เมืองพิจิตร 22/6/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานยศเป็น นายตำรวจตรีมูล

๒๔๓๙ กงศบุตร Kansaputra นายร้อยโทลอย ผู้บังคับหมวดพยาบาล กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๓ กับนายเทียน (บิดา) นายเทียนเป็นบุตรนายก๋ง 22/8/15

๒๔๙๑ กงศะพุกก์ Kansabukka รองอำมาตย์เอก พระสยามนนทเฃตขยัน (จาด) ปลัดเมืองนนทบุรี ปู่ชื่อก๋ง บิดาชื่อขุนภาชนบรรจง (พุก) 5/9/15

๕๕๖๙ กงสสมบูรณ Kansasampura^rna ขุนประสิทธิ์สัชฌากร (ชม) ศุภมาตราจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 26/7/19

๕๔๑๑ กงสะกุล Kansakula ขุนวิวัฒน์รัษฎากร (เจ๊ก) ศุภมาตราจังหวัดกระบินทร์บุรี 29/6/19

๓๕๗๔ กงสะเตมีย์ Kansatemi^ya พลเสือป่าโต๊ะ กรมเสนาธิการเสือป่า 25/11/16

๓๘๓๖ กฐีนะสมิต Kathinasmita ว่าที่นายหมู่ตรี เสริม กรมเสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์ ทวดชื่อถิน ปู่ชื่อแย้ม 17/2/16

๕๐๕๔ กณะโกมล Kanakomala พลราชนาวีเสือป่า ลมุน กองสารวัด กรมเสือป่าเสนาหลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อน้อย 31/5/19

๕๒๐๐ กณะบุตร Kanaputra นายร้อยตำรวจโท ใย กองตำรวจภูธร จังหวัดเชียงราย บิดาชื่อ น้อย 14/6/19

๕๑๒๐ กณะสุต Kanasuta ขุนอุปถัมภ์สุขกิจ (เลื่อน) กรมศุขาภิบาล กระทรวงนครบาล บิดาชื่อน้อย 14/6/19

๕๐๕๙ กณานนท์ Kana^nanda พลเสือป่าจ้อย กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ 31/5/19

๕๑๐๕ กณามระ Kana^mara ขุนจำเนียรธนกิจ (รอด) กระทรวงนครบาล บิดาชื่อน้อย 14/6/19

๒๘๑๔ กถกานนท์ Kathaka^nanda นายพันตำรวจตรี หลวงปราบภัยพาล (เหล็ง) ผู้บังคับการตำรวจภูธรมณฑลนครราชสีมา ปู่ชื่อแจ้ง 19/12/15

๔๘๒๓ กทลิปัตรสมิต Kadalipatrasmita ขุนเวฬุคามเขตารักษ์ (หล่อ) นายอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ปู่ทวดชื่อ ศุข บิดาชื่อตอง ปู่ชื่อยิ้ม 5/4/19

๕๔๗๒ กนกนาค Kanakana^ga นายช่วง นายทะเบียนที่ดิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปู่ชื่อทอง 5/7/19

๕๕๘๙ กนกนาวิน Kanakana^vin นายเรือโท ทอง กระทรวงทหารเรือ 25/7/19

๕๗๘๓ กนกมณี Kanakamani หลวงมโนรมย์นราทร (โชติ) นายอำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ปู่ชื่อหลวงสิทธิโยธารักษ์ บิดาชื่อ นายร้อยตรีมณี 25/6/20

๕๐๕๓ กนกศิริ Kanakasiri พลราชนาวีเสือป่า ป้อม กองสารวัดเสือป่า กรมเสือป่าเสนาหลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อ ประสมศรี บิดาชื่อ ทองสุก 31/5/19

๖๔๑๕ กนกะประดิษฐ์ Kanakapratishtha รองอำมาตย์ตรี ประดิษฐ์ นายอำเภอนางเลิ้ง ปู่ชื่อสุวรรณ บิดาชื่อ ตุ้ย 16/9/22

๕๘๙๑ กนกะปิณฑะ Kanakapinda พลเสือป่า กาไหล่ กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ กับนายคำบิดา ปู่ชื่อก้อนทอง 1/2/20

๔๘๘๓ กนกะรัตน์ Kanaka^ratana รองอำมาตย์ตรี โอ่ แพทย์ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ปู่ทวดชื่อทองแก้ว 5/4/19

๕๕๖๖ กนกากร Kanaka^kara ขุนบรรหารราชการ (ทองอยู่) สรรพากรจังหวัดสุราษฎร์ธานี 26/7/19

๕๔๘๗ กนกาขุกุล Kanaka^khukul นายทองอิน กองจดทะเบียนบริษัท กระทรวงเกษตราธิการ บิดาชื่อขุนศรีภักดี (หนู) 5/7/19

๕๓๗๓ กนกาญชลี นักเรียนทำการนายร้อยตำรวจเจือ ประจำกองตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา กับนายเปีย (บิดา) ปู่ทวดชื่อทองอยู่ 29/6/19

๐๔๖๖ กนิษฐกะ Kanishthaka มหาดเล็กวิเศษจิ๋ว กรมมหาดเล็ก 7/8/13

๒๓๔๓ กนิษฐคุปต์ Kanishthagupta พันจ่าตรี คุ้ม ช่างกล กระทรวงทหารเรือ ปู่ชื่อน้อย 27/6/15

๑๒๘๘ กนิษฐจินดา Kanishtachinta^ ขุนวีหิกรณบรรณกิจ (วงษ์) ปลัดกรม กรมสารบรรณ กระทรวงเกษตราธิการ บุตรหลวงพิทักษ์มนตรี (น้อย) เชื้อจีน 15/4/14

๒๔๙๓ กนิษฐชาต Kanishthaja^ta ว่าที่อำมาตย์ตรี หลวงวิจารณโกษา (บาง) ปลัดกรมกองทูต กระทรวงการต่างประเทศ ปู่ชื่อน้อย บิดาชื่อเกิด 5/9/15

๑๔๔๙ กนิษฐดิษ Kaniashthatisha ขุนสิทธิพิพากษา (คร้าม) ผู้พิพากษาศาลเมืองประทุมธานี ปู่ชื่อนายน้อย บิดาชื่อนายดิษ 1/6/14

๖๐๗๑ กนิษฐนาคะ Kanishthana^ga นายร้อยโท เล็ก กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๑๐ 17/9/21

๖๓๐๘ กนิษฐบุตร Kanishthaputra พันเด็กชาเอกเล็ก ประจำ กรมบัญชาการมหาดเล็ก ปู่ทวดชื่อซุ่นนิ้ม ปู่ชื่อขุนตระบะฤทธิรงค์ (บุตร) บิดาชื่อชม 22/4/22

๑๔๔๘ กนิษฐพยาฆร์ Kanishthabya^ghra นายร้อยโท ขุนแผ้วภักดี (กิม) ครูสอนวิชาเลข โรงเรียนนายร้อยชั้นปฐม บิดาชื่อหิต ปู่ชื่อเสือ 1/6/14

๑๘๑๔ กนิษฐภูติ Kanishthabhu^ti นายเรือโทหล่ำ ผู้บังคับการเรือตอร์ปิโด ๔ ปู่ชื่อน้อย 17/12/14

๑๘๗๑ กนิษฐมาลย์ Kanishtama^lya ยายร้อยตรี เปลื้อง สมุหบาญชี กรมทหารราบที่ ๒ กับนายพุ่ม (บิดา) บิดานายพุ่มชื่อน้อย 7/3/14

๑๕๘๗ กนิษฐรัต Kanishtharata หลวงศรีวิเศษ (โจ้) ปลัดเมืองบุรีรัมย์ ปู่ทวดชื่อน้อย ปู่ชื่อรอด 9/9/14

๒๖๖๙ กนิษฐสวัสดิ์ Kanishthasvasti นายเรือตรี สวัสดิ์ พแนกอาณัติสัญญา กรมเสนาธิการทหารเรือ ปู่ชื่อน้อย 25/10/15

๔๗๐๗ กนิษฐสังกาศ Kaniashthasanka^sa ผู้กำกับตรี แม้น ครูใหญ่โรงเรียนวัดมหรรณพาราม จังหวัดพระนคร ปู่ชื่อกาศ บิดาชื่อเล็ก 3/2/18

๑๔๖๖ กนิษฐสุต Kanishthasuta นายร้อยเอก ขุนพลยุทธศักรธัช (เสม) หัวหน้าแพนกที่ ๑ กรมครุภัณฑ์ทหารบก ปู่ชื่อหลวงวาสุเทพ (น้อย) บิดาชื่อนายสุด 15/6/14

๔๙๒๘ กนิษฐะยุกตะ Kanishthayukata นักเรียนแพทย์เสือป่าใช้ กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง บิดาชื่อต้อย ปู่ชื่อเตีย 16/4/19

๒๙๕๖ กนิษฐะสุนทร Kanishthasundara นายร้อยตำรวจตรี หนู กองตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรี ปู่ชื่อจิ๋ว บิดาชื่อ พระเสนา (แช่ม) 8/3/15

๐๘๑๑ กนิษฐะเสน Kanishthasen ขุนธราทรพิทักษ์ (อั้น) นายทะเบียนที่ดินเมืองกรุงเก่า ปู่ชื่อน้อย 6/12/13

๐๗๑๑ กนิษฐานนท์ Kanishtha^nanda นายร้อยเอกยวง ผู้บังคับกองร้อยที่ ๒ โรงเรียนนายร้อยชั้นปฐม กระทรวงกระลาโหม ปู่เป็นหลวงอมรินทรรักษา (หนู) นายน้อย มหาดเล็กรัชกาลที่ ๓ เป็นทวด ปู่ทวดคือ หลวงสมบัติบดี (ฉิม) 3/10/13

๒๓๑๑ กนิษฐายน Kanishtha^yana รองอำมาตย์โท ขุนถลางเถลิงศักดิ์ (เพิ่ม) ปลัดเมืองพังงา ทวดชื่อเล็ก ปู่ชื่อ หลวงโลกนรินทร (เรียง) 7/6/15

๓๖๗๘ กบิลสิงห์ Kapilasinha มหาดเล็กสำรองฉัตร ครูโรงเรียนมหาดเล็กหลวงเชียงใหม่ บิดาชื่อ แสง ปู่ชื่อ สิงห์ 9/1/16

๖๓๒๐ กปิญชรานนท์ Kapinjra^nanda นายร้อยตรีเฮง สัสดีจังหวัดกำแพงเพชร ทวดชื่อ เกียปโน ปู่ชื่อ สวนตุ๊น บิดาชื่อ ยี่โท่ง 29/4/22

๑๔๙๓ กปิตถัย Kapitthaya นายร้อยเอก ขุนเทพานทร์ (เสน่ห์) ผู้บังคับการตำรวจภูธรมณฑลชุมพร บุตรนายหมิ่วกังทั่ย 6/7/14

๑๓๖๐ กปิตถา ณ กรุงเทพ Kapittha^ na Krungdeb นายร้อยเอก หม่อมราชวงศ์กาพย์ สมุหบาญชีกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๑ รักษาพระองค์ สำหรับผู้สืบสกุลโดยตรงลงมาจาก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๒ กรมหมื่นภูบาลบริรักษ์ (พระองค์เจ้ากปิตถา) 21/4/14

๓๘๘๘ กปิลกาญจน Kapialaka^nchana หลวงสุขเกษมสุโมทัย (กี่เซี้ยน) กนมการที่ปฤกษาจังหวัดสงขลา บิดาชื่อหลวงบำรุงโภคา (กิมหลอน) 21/3/16

๓๖๑๒ กปิลกานนท์ Kapila^nanda พันจ่าเอกตั้งอี๋ สมุห์บัญชีกองเรือกลชั้น ๔ กรมชุมพลทหารเรือ ปู่ชื่อหอย 11/12/16

๔๖๘๐ กปิลวัฒนะ Kapila^vadhana นายร้อยโทเจริญ กรมทหารบกราบที่ ๙ บิดาชื่อนายเผือก 3/11/18

๕๐๕๘ กมนะวิภาต Gamanavibha^ta พลพรานแจ่ม ประจำกรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ บิดาชื่อเยื้อง 31/5/19

๐๙๐๓ กมลคนธ* Kamalagandha พระยาพิรามราชสุภาวดี (ยุ้ย) ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ปู่ชื่อ บัว บิดาชื่อ กลิ่น 15/1/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "กมลคนธ์"

๕๑๙๘ กมลจันทร์ Kamalachandra นายร้อยตำรวจโทจันทรา กรมตำรวจภูธร และท้าวอินทราชา (น้อย เมืองใจ) บิดา ปู่ชื่อพญาฦาชัย (ใจ) 14/6/19

๕๒๐๒ กมลดิลก Kamalatikala นายร้อยตำรวจโทปิ๋ว กองตำรวจภูธรมณฑลพายัพ ปู่ชื่อยอด บิดาชื่อบัว 14/6/19

๕๖๐๘ กมลธนี Kamaladhani พันจ่าโทรวย เรือรบหลวงพาลีรั้งทวีป บิดาชื่อใจ 26/7/19

๑๗๖๘ กมลนาวิน Kamalana^vin นายนาวาโท หลวงประดิยัตินาวายุทธ (ศรี) ผู้บังคับการเรือพระที่นั่งมหาจักรี ราชองครักษ์ กับนายเล็ก (บิดา) ปู่ชื่อบัว 26/5/14

๐๔๘๑ กมลยะบุตร Kamalaputra พระยาธรรมสารวิทยวิสิษฐภักดี (ฤกษ์) กระทรวงยุติธรรม ขุนประสาตร์ระงับกิจ (เชย) นอกราชการ หลวงราชทรัพย์พิสิษฐ์ (องุ่น) เลขานุการกรมพระคลังข้างที่ นายบัวเป็นบิดาพระยาธรรมสารวิทย ๆ เป็นบิดาขุนประสาธน์ระงับกิจ ๆ เป็นบิดาหลวงราชทรัพย์ 11/8/13

๐๔๖๐ กมลวาทิน Kamalava^din มหาดเล็กวิเศษบัว* กรมดนตรี 7/8/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น ขุนสรรเพลงสรวง

๒๙๗๖ กมลสุทธิ Kamalasuddhi รองหุ้มแพรจิตร กองบัญชาการกรมพระอัศวราช ปู่ชื่อพระยาวิเศษฦาไชย (บัว) บิดาชื่อขุนประภัทร์นวกิจ (สุด) 9/4/15

๔๗๙๘ กมลาญชลี Kamala^njali หลวงวิชิเสนี (เทียบ) กระทรวงมหาดไทย ปู่ชื่อหลวงคลังสมบัติ (พุ่ม) บิดาชื่อนายใจ 5/4/19

๐๖๗๗ กมลาภิรมย์ Kamala^bhiramya หลวงลิขิตบรรณาลักษณ์ (ชม) ปลัดกรม กรมพระคลังกลาง กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ปู่ชื่อบัว 21/9/13

ร.๔-๐๘ กมลาศน์ ณ กรุงเทพ Kamala^sana na Krungdeb สำหรับเชื่อพระวงศ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๔ พระองค์เจ้ากมลาสน์เลอสรรค์ กรมหมื่นราชศักดิ์สโมสร 4/4/00

๐๑๕๗ กมลาศวิน Kamalasvin หลวงสุมันตรเสนี (อิน) กรมพระอัศวราช พ่อคือจมื่นยุทธพิไชย (บัว) 3/7/13

๔๘๗๔ กมุกะกมุล Kamukamakula รองอำมาตย์ตรีจัน กระทรวงมหาดไทย 5/4/19

๐๔๓๔ กมุทกะ Kamudaka ขุนพิพิธรักษา (บัว) กรมชาวที่ 7/8/13

๖๔๐๗ กมุทพิศมัย Kamudabismaya นายพิศมัย เสมียนเอก ศาลมณฑลอุดร ปู่ทวดชื่อดิฐ ปู่ชื่อหลวงศักดา (จร) บิดาชื่อขุนบรรฦาฤทธิ์ (บัว) 16/9/22

๐๕๗๗ กมุทโยธิน Kamudayodhin นายร้อยเอก นายแกว่นพลล้าน (บัว) ผู้บังคับกองร้อยในกรมทหารรักษาวังของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 23/8/13 * ต้องรับอาญาโทษยักยอกเงินหลวง ติดคุกและถูกถอด พ.ศ. ๒๔๕๘

๒๐๔๗ กมุทวณิช Kamudavanija นักเรียนทหารกระบี่สวัสดิ์ (ดำ) กรมโขนหลวง บุตรนายเผื่อน พ่อค้า 18/3/14

๔๙๕๕ กมุทะรัตน์ Kamudaratna นักเรียนแพทย์เสือป่าเพิ่ม กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง ปู่ชื่อบัว บิดาชื่อแก้ว 16/4/19

๓๓๐๕ กรโกวิท Karakovida นายหมู่ตรีกร กรมสารบรรณ กระทรวงเกษตราธิการ 22/7/16

๔๕๔๗ กรดิลก Kalatilaka มหาดเล็กวิเศษเจิม กรมบัญชาการสภาจางวางมหาดเล็ก ปู่ชื่อกอน บิดาชื่อมงคล 26/6/18

๔๓๖๓ กรเตมีย์ Karatemiya รองผู้กำกับตรีเข่ง ครูรอง โรงเรียนวัดท่าพานิช จังหวัดกระบินทร์บุรี ปู่ชื่อชุ่ม ทวดชื่อกอน 22/2/17

๒๑๙๗ กรถาศวิน Karatha^svin มหาดเล็กวิเศษกรด สารถีในกรมพระอัศวราช 14/4/15

๔๕๗๐ กรพุกกะณะ Karabukkana นายร้อยตรีนาก สมุหบาญชีกรมทหารบกช่างที่ ๓ ทวดชื่อ ปู่ชื่อพุก 13/9/18

๑๔๒๔ กรมสุต Karamasuta นายริด มหาดเล็กกองพิธี ปู่ชื่อหลวงไกรเดชะ (กรม) 4/5/14

๐๙๕๔ กรมิกานนท์ Karamikananda ขุนอนุรักษ์ศิริสฐาน (มงคล) ปลัดกรมรักษาพระราชวังสนามจันทร์* ทวดชื่อกรม 19/1/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "กรมชาวที่"

๐๗๔๑ กรรณสูต Karnasu^ta พระยาสุนทรสงคราม (อี้) ผู้ว่าราชการเมืองสุพรรณบุรี ปู่ชื่อขุนบำรุงจีนประชา (หู) 17/10/13

๓๔๙๒ กรรณะภูติ Karnabhu^ti นายร้อยโท ขุนไกรเกียรติกร (นาค) อัยการศาลทหารบกจังหวัดเชียงราย ปู่ชื่อกัน บิดาชื่อเกิด 21/10/16

๐๖๖๙ กรลักษณ Karalakshana หลวงสำเร็จสมบัติ* (ลม้าย) กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ บิดาคือพระศิริสมบัติ (กร) 21/9/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระสำเร็จสมบัติ

๐๔๕๘ กรวาทิน Kara^vadin มหาดเล็กวิเศษกร กรมดนตรี 7/8/13

๕๘๑๒ กรวีรานนท์ Karavira^nanda รองอำมาตย์ตรีพุฒ กรมสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย 4/9/20

๔๘๕๐ กรเวช Karaveja ขุนบรรจงโรคารักษ์ (กร) แพทย์ประจำจังหวัดชลบุรี ปู่ชื่อแม่น ปู่ทวดชื่อหนู 5/4/19

๐๒๗๒ กรสูต Karasu^ta จมื่นเทพสุรินทร์* (เปลื้อง) ปลัดกรมในกรมพระราชพิธี กระทรวงวัง บุตรพระยาบำเรอภักดิ์ (กร) 13/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระสกลพิมาน

๑๔๒๒ กระตุปัณญา Kratupanya^ มหาดเล็กวิเศษฉาย มหาดเล็กกองพิธี ปู่ชื่อหลวงอรรคนารีพิเศษ (กรด) บิดาชื่อนายปั่น 4/5/14

๑๓๗๕ กระตุฤกษ์ Kraturisksha นายพันตรีหลวงพิทักษ์นรินทร์ (ถมยา) สัสดีมณฑลพายัพ ทวดชื่อกรัต ปู่ชื่อหมี 25/4/14

๑๘๗๕ กรัพณานนท์ Krabana^nanda นายร้อยตรีสิน แพทย์ประจำกรมทหารราบที่ ๑๒ ปู่ชื่อกรับ 7/3/14

๕๑๒๕ กรุณานนท์ Karuna^nanda ขุนพิทักษ์นรทุษฐ์ พธำรงค์จันทบุรี บิดาชื่อขุนศรีรองเมือง (วอน) ปู่ชื่อหมื่นสวัสดิอุดม 14/6/19

๐๗๒๑ กฤดากร ณ กรุงเทพ Krita^kara na Krungdeb สำหรับบรรดาผู้สืบสกุลโดยตรงลงมาจาก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศรวรฤทธิ์ ซึ่งได้ทรงขอนามสกุลนี้ เมื่อขอนาม หม่อมราชวงศ์เจริญศักดิ์ บุตรพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจรูญศักดิ์กฤดากร ซึ่งเกิดแต่เชื่อม* 7/10/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า หม่อมราชวงศ์เจริญศักดิ์ ในพระวรวงษ์เธอ พระองค์เจ้าจรูญศักดิ์กฤดากรเป็นผู้รับพระราชทานนามสกุลนี้

๖๒๔๑ กฤษณกนก Krishnakanaka พลเสือป่าทอง ประจำหมู่ ๑ หมวด ๑ กองร้อยที่ ๑ กรมเสือป่าหลวงรักษาดินแดนนครไชยศรี ปู่ชื่อเฉย บิดาชื่อกฤษ 25/12/21

๓๐๒๐ กฤษณกลิน Krishnakalin ว่าที่นายเรือตรีดำ นายช่างกล เรือเสือทยานชล 7/5/16

๒๔๐๒ กฤษณกาญจน Krishnaka^nchana นายร้อยตำรวจโทจำรัส ผู้ช่วยผู้ตรวจการกองตำรวจภูธรมณฑลนครศรีธรรมราช ปู่ชื่อทองคำ 20/7/15

๑๗๕๒ กฤษณเกษตร* Krishnakshetra นายร้อยตรีบานเย็น ประจำกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๘* ปู่ชื่อหลวงแขวง (ดำ) 12/11/14 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "กฤษณเกษตร์" ** ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "ประจำกองร้อยที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๘"

๐๗๙๕ กฤษณคุปต์ Krishnakupta หลวงสารักษรการ (จีน) เสมียนตรามณฑลกรุงเก่า ปู่ชื่อคุ้ม บิดาชื่อพันพุฒอนุราช (ดำ) 4/12/13

๑๐๒๘ กฤษณจันทร์ Krishnachandra นายร้อยตรีจัน ครูหนังสือไทย โรงเรียนนายร้อยตำรวจภูธร เมืองนครปฐม กับนายกัณหา (บิดา) 20/2/14

๑๕๗๙ กฤษณจินดา Krishnachinta หลวงบริรักษ์นครเฃตร (ย้อย) นายอำเภอสันเทียะ เมืองนครราชสีมา กับนายเยิ้ม บิดา บิดานายเยิ้มชื่อจีนฃำ 9/9/14

๒๖๔๙ กฤษณดุลย์ Krishnatulya ขุนฤทธิ์โทรการ (ปลี) กรมไปรษณ๊ย์โทร
เลข ทวดชื่อคล้าม ปู่ชื่อคล้าย 17/10/15

๒๐๐๔ กฤษณนัฎ Krishnsnata ขุนเชี่ยวรำฉลาด (แฉ่ง) ครูในกรมมหรศพ บิดาชื่อดำ 18/3/14

๑๕๘๕ กฤษณนิล Krishnanila หลวงอดุลสารภัณฑ์ (เชิด) สรรพากรมณฑลจันทบุรี ปู่ชื่อฃำ บิดาชื่อเขียว 9/9/14

๒๕๔๒ กฤษณบัตร Krishnapattra อำมาตย์ตรี พระประทุมธานีศรีมหานัทยเฃต (ฟื้น) ผู้ว่าราชการเมืองประทุมธานี บิดาชื่อคล้าม ทวดชื่อปลี 26/9/15

๕๒๑๗ กฤษณปัณณะ Krishnapanna นายร้อยตำรวจตรีคำ กรมตำรวจพระนครบาล ปู่ชื่อปั้น 14/6/19

๑๖๕๒ กฤษณพุกก์ Krishnabukka นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (ภักดิ์) ราชองครักษ์เวร ผู้ช่วยจเรทัพบก ปู่ชื่อฃำ บิดาชื่อนายร้อยโทพุก 6/10/14

๒๕๕๑ กฤษณมิตร Krishnamitra หลวงประสิทธิภักดี (เขียน) นายตรวจสุรายาฝิ่น เมืองอุไทยธานี บิดาชื่อพระยายอดเมืองขวาง (ฃำ) ปู่ชื่อพระยาไกรเพชรรัตนสงคราม (มิตร) 26/9/15

๐๔๒๔ กฤษณโยธิน* Krishnayodhin นายร้อยเอกกฤษณ์* กรมทหารรักษาวังของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 5/8/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "กฤษณะโยธิน" ** ต่อมาได้รับพระราชทานยศและบรรดาศักดิ์เป็น นายร้อยเอก นายกล้าณรงค์ราญ

๓๐๕๑ กฤษณรมย์ Krishnaramya นายร้อยตำรวจตรีจิตร กองตำรวจภูธรจังหวัดเพ็ชรบุรี บิดาชื่อดำ ปู่ชื่อชม 14/11/16

๒๑๐๐ กฤษณวณิช Krishnavanija นักเรียนทหารกระบี่จรัส (เล็ก) กรมโขนหลวง บุตรนายไฝ ฟ่อค้า 18/3/14

๑๐๙๘ กฤษณเศรณี* Krishnasreni ขุวรรณวิจารกิจ (น่วม) เลฃานุการมณฑลราชบุรี กับนายสาย (บิดา) นายสายเป็นบุตรนายฃำ 7/3/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "กฤษณะเศรณี" (รจ. ๓๐/๒๒ มีนาคม ๒๔๕๖ หน้า ๓๐๑๔)

๑๒๒๔ กฤษณสุวรรณ นายร้อยโท พระเหมสมาหาร (ทองคำ) นายทหารพิเศษเมืองนครราชสีมา ปู่คือเจ้าพระยามหิศราธิบดี (ทองคำ) ผู้ปฤกษาราชการเมืองนครราชสีมา 4/4/14

๑๔๖๔ กฤษณเหม Krishnahema นายร้อยเอก หลวงชาญณรงค์ (นิ่ม) ผู้รั้งผู้บังคับการกรมทหารที่ ๙ ปู่ชื่อนายทองคำ 15/6/14

๓๐๐๐ กฤษณะกรรณ Krisshanakarana มหาดเล็กวิเศษม้วน กรมยานยนต์หลวง ทวดชื่อขำ ปู่ชื่อหู 16/4/16

๒๘๑๕ กฤษณะกะลัศ Krishnakalasa นายร้อยตำรวจเอกขุนยงพลพ่าย (พลอย) ผู้บังคับลกองตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ ทวดชื่อคำ ปู่ชื่อกลัด 15/12/15

๔๓๖๙ กฤษณะจูฑะ Krishnachu^da นายหมู่โทล้วน กรมเสือป่าม้าหลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อขำ ทวดชื่อจู 22/2/17

๑๙๑๑ กฤษณะเตมีย์ Krishnatemiya นายร้อยตรีพัน สมุหบาญชีกรมทหารช่าง กองทัพที่ ๑ บิดาชื่อฃำ ปู่ชื่อฉ่ำ 7/3/17

๔๔๙๒ กฤษณะทรัพย์ Krishnadrabya นายร้อยโทปั้น กรมทหารบกราบที่ ๗ ปู่ชื่อขำ ทวดชื่อทรัพย์ 6/6/18

๐๙๙๘ กฤษณะบาล Krishnapa^la ขุนจำนงบริบาล (ปริก) กับว่าที่นายร้อยตรีอั้น แพทย์ประจำกรมแพทย์ทหารบก มณฑลกรุงเทพฯ บิดาขุนจำนงชื่อฃำ 13/2/13

๖๒๕๔ กฤษณะพันธุ์ Krishnabandhu รองอำมาตย์ตรี หลวงชำนาญธนากร (จ่ำ) ศุภมาตราจังหวัดนครศรีธรรมราช กับนายเผือก (บิดา) ปู่ทวดชื่อขุนจำนงโยธี (ดำ) ปู่ชื่อขุนพิทักษ์สงคราม (ฉิม) 1/1/21

๔๑๘๓ กฤษณะภักดี Krishnabhakdi นายร้อยตรีลมัย กรมทหารบกปืนใหญ่ที่ ๒ ปู่ชื่อขำ ทวดชื่อหลวงโยธาภักดี 29/8/17

๑๘๑๑ กฤษณะภูติ Krishnabhu^ti นายเรือเอกแอ๊ด ผู้บังคับกองโรงเรียนพลทหารเรือที่ ๒ เมืองสมุทสาคร ปู่ชื่อกริด 17/12/14

๒๙๔๙ กฤษณะโลม Krishnalom นายชื่น ผู้ช่วยเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี บิดาชื่อคำ ปู่ชื่ออุย 8/3/15

๓๖๔๒ กฤษณะศังข์ Krishnasankha เด็กชานะ กองชาวที่ พระราชวังบางปะอิน บิดาชื่อขำ ปู่ชื่อสัง 11/12/16

๑๙๑๐ กฤษณะสมิต Krishnasmita นายร้อยตรีบุญ ประจำกองโรงเรียนนายร้อยชั้นปฐม บิดาชื่อหลวงพินิจภักดี (คล้ำ) ปู่ชื่อขุนชาดจำรัสศรี (แย้ม) 7/3/14

๖๓๑๑ กฤษณะสุคนธ์ Krishnasugandha พันเด็กชาโทกฤษณ์ เสมียนโท กรมรถยนตรหลวง กับนายกลิ่น (บิดา) ปู่ทวดชื่อคง ปู่ชื่อหลวงพลภักดี (นวล) 22/4/22

๐๗๕๔ กฤษณัมพก Krisnambaka นายร้อยตรีเจียม แพทย์ประจำกองพยาบาลที่ ๓ มณฑลกรุงเก่า ปู่ชื่อดำ บิดาชื่ออ่ำ 6/11/13

๖๒๑๖ กฤษณานนท์ Krishnananda นักเรียนแพทย์เสือป่าปรีดา ประจำกรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับนายสุทธิ์ บิดา ปู่ชื่อกฤษณ์ 25/12/21

๐๙๐๑ กฤษณามระ Krishna^mara พระยาพิทักษ์ทวยหาญ (ทองดำ) ผู้ว่าราชการเมืองประทุมธานี ปู่เป็นเมืองอุไทยราชธานี (ม่วง) 15/1/13

๔๖๖๑ กฤษณายุธ Krishnayudh นายหนู หอทะเบียนที่ดินกรุงเทพฯ ทวดชื่แตง ปู่ชื่อขำ 18/10/18

๕๘๔๒ กลกานนท์ Kalaka^nanda นายหมู่ตรีเก็บ กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ บิดาชื่อกลัก 4/9/20

๐๑๖๒ กล้วยไม้ ณ กรุงเทพ Klauaymai na Krungdeb หมื่นชำนาญภูเบศร์* (หม่อมหลวงบรรจง) กรมพระอัศวราช นามสกุลให้สำหรับหม่อมหลวงบรรดาที่สืบสกุลจาก พระเจ้าบรมวงศ์เธอชั้น ๒ กรมหมื่นสุนทรธิบดี (พระองค์เจ้ากล้วยไม้) 3/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงปราบพลแสน

๐๙๙๔ กลัญชัย Kalanjaya นายร้อยตรีเชย สมุหบาญชีกรมทหารราบที่ ๔ มณฑลราชบุรี ปู่ชื่อกลั่น 13/2/13

๕๗๔๒ กลันกานนท์ Kalandaka^nanda พันเด็กชาโทดี กองคลังวรภาชน์ กรมมหาดเล็ก ปู่ชื่อกลั่น 5/12/19

๕๓๙๒ กลันฑปุระ Kalandapura นายร้อยตำรวจตรีเลื่อน กรมราชทัณฑ์ กระทรวงนครบาล ปู่ทวดชื่อกลั่น ปู่ชื่อเมือง 29/6/19

๒๗๐๗ กลันตรานนท์ Kalantara^nanda ขุนทวีธนการ (ทองสุก) ข้าหลวงตรวจการกรมสรรพากร กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ 1/11/22

๖๔๐๙ กลันทกพันธุ์ Kalandakabandhu รองอำมาตย์โท ขุนวรเวชวุฒิปรีชา (กิ่ง) แพทย์ประจำจังหวัดนครสวรรค์ ปู่ทวดชื่อกลิ่น ปู่ชื่อกลั่น บิดาชื่อพัน 16/9/22

๕๑๓๕ กลันทกสุวัณณ Kalandakasuvanna ขุนธนกิจวิจารณ์ (คล้อย) นายเวรกองมหันตโทษ กรมราชทัณฑ์ ปู่ชื่อขุนบำรุงโยธา (กลั่น) 14/6/19

๒๙๓๐ กลันทโชติ Kalandajoti ขุนฤทธิราญณรงค์ (เริก) นายอำเภอบ้านทวน ราชบุรี 8/3/15

๑๐๙๒ กลันทนะบุตร* Kalandanaputra นายยิ้ม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานภาษีสุรา มณฑลราชบุรี ทวดชื่อพระยาอมรินทรฦาไชย (กลั่น) 6/3/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "กะลันทนะบุตร" (รจ. ๓๐/๒๒ มีนาคม ๒๔๕๖ หน้า ๓๐๑๓)

๕๔๒๐ กลันทะ Kalanda ว่าที่นายหมู่ตรีอาจ กรมเสือป่าหลวงรักษาดินแดนนครไชยศรี บิดาชื่ออิน ปู่ชื่อน่วม 29/6/19

๕๘๑๖ กลันทะเลขกะ Kalandalekhaka มหาดเล็กวิเศษวาศ พแนกพระภูษา ห้องที่พระบรรทม กรมมหาดเล็ก ปู่ชื่อกลั่น บิดาชื่อเขียน 4/9/20

๕๓๓๘ กลันทาขุ Kalanda^khu นายร้อยตำรวจตรีสวัสดิ์ กองตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี กับนายหนู บิดา 29/6/19

๑๔๙๑ กลันทานนท์ Kakanda^nanda หลวงสโมสรราชกิจ (แย้ม) นายอำเภอเมืองปราณบุรี บุตรขุนอุดมภักดี (กลั่น) 6/7/14

๒๙๒๕ กลัมพสุต Kalambasuta หลวงทิพย์ปริญญา (ธูป) ผู้พิพากษาศาลมณฑลนครไชยศรี ปู่ชื่อกล่ำ บิดาชื่อสุด 8/3/15

๔๒๑๐ กลัมพะบุตร Kalambaputra รองอำมาตย์ตรีบุญนาค แพ่งจังหวัดภูเก็ต บิดาชื่อทอง 27/9/17

๒๙๗๑ กลัมพากร Kalambabha^kara หลวงพิทักษ์มานพ (รัตน์) ครูโรงเรียนมหาดเล็กหลวง บิดาชื่อหมื่นสกลคณารักษ์ (กล่ำ) 9/4/16

๐๙๗๗ กลัมพานนท์ Kalamba^nanada นายร้อยโทสิงโต นายเวรกองพลที่ ๔ มณฑลราชบุรี ปู่ชื่อขุนสุพรรณรัศมี (กล่ำ) 12/2/13

๕๒๓๐ กวยะปาณิก Kavayapanika นายร้อยตำรวจโทโต๊ะ กรมตำรวจพระนครบาล ปู่ชื่อกุ่ย บิดาชื่อปาณิก 14/6/19

๑๒๓๗ กสิกผลิน Kasikaphalin หลวงจรัลชวนเพท (ชุ่ม) อาจารย์ใหญ่ฝ่ายปกครองโรงเรียนมัธยมวัดเทพศิรินทร์ บิดาเป็นชาวนาและชาวสวน 4/4/14

๐๐๔๔ กสิกร Kasikara นายรองวิไชยดุรงคฤทธิ์ (ยม) นายม้าต้น กรมพระอัศวราช* สกุลชาวนา 19/6/13 * ถูกถอด ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๕๖

๕๕๘๒ กสิณานนท์ Kasina^nanda นายล้วน กรมธนบัตร กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ 26/7/19

๓๒๑๘ กสิรัต รองอำมาตย์โท ขุนบรรสานวิชาเชาวน์ (ภักดิ) ธรรมการจังหวัดพระประแดง ทวดชื่อบุญรอด หาเลี้ยงชีพทางทำนา 24/6/16

๔๘๑๒ กะนกาศัย Kanaka^saya ขุนชลธารธุรารักษ์ (ทองอยู่) กรรมการพิเศษจังหวัดฉะเชิงเทรา ปู่ชื่อเรือน 5/4/19

๑๑๓๒ กะรันตานนท์ Karanta^nanda นายแพ คลังเมืองปราณบุรี กับนายเปี่ยม (บิดา) บิดานายเปี่ยมชื่อกรั่น 10/3/13

๔๑๔๘ กะรัสนันทน์ Karasanandana ขุนรัฎการโกศล (เกษ) ผู้ช่วยสมุห์บัญชี กาสรไฟฟ้าสามเสน กระทรวงนครบาล ปู่ชื่อขุนอินทรไกรลาศ (กรัด) 3/8/17

๑๔๗๖ กะราลัย Kara^laya นายร้อยเอกสำเภา ผู้บังคับกองร้อยที่ ๖ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ ทวดชื่อนายกร ปู่ชื่อนายไล้ 15/6/14

๒๕๙๗ กะริมกุล Karimakula หลวงทิพธารา (อิ่ม) สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ทวดชื่อพระรัตนภักดี (อับดุลการิม) 3/10/15

๑๔๙๕ กะรีกุล Karikula นายร้อยตำรวจโทจ่าง ผู้บังคับกองตำรวจภูธรเมืองพัทลุง ปู่ชื่อนายช้าง 6/7/14

๑๕๔๔ กะรีชนม์ Karijanoma ขุนวิธีเลขการ (จำปี) กองบาญชี กรมมหาดเล็ก ปู่ชื่อหลวงมหาสิทธิโวหาร (ช้าง) 21/7/14

๒๙๙๓ กะรีบุตร Kariputra มหาดเล็กวิเศษมูล กรมพระอัศวราช ปู่ชื่อช้าง 16/4/16

๐๘๒๑ กะรีวัต Kari^vat นายร้อยเอกเจิม ปลัดกรมทหารพรานที่ ๓ เมืองลพบุรี ปู่ทวดชื่อนายช้าง ปู่ชื่อพระยาเกษตรรักษา (วัด) 10/12/13

๕๔๖๔ กะละวิกสิต Kalavikasita พลเสือป่าฮะ กรมเสือป่าหลวงรักษาดินแดนอยุธยา บิดาชื่อแช่ม 5/7/19

๓๙๙๙ กะลันตะบุตร Kalantaputra นายร้อยโทแม้น นายทหารคนสนิท ในกองพลทหารบกที่ ๔ ปู่ชื่อหลวงพิทักษนรินทรเสนี (กลัน) 6/6/17

๔๔๘๔ กะลันตานนท์ Lalanta^nanda นายเรือตรีเชื่อม นายช่างกลเรือเสือคำรณสินธุ์ ปู่ชื่อกลั่น 30/11/18

๒๑๒๑ กะลัมพกานนท์ Kalambaka^nanda พลเสือป่าชิต กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมพิณพาทย์หลวง ปู่ชื่อกล่ำ 23/3/14

๔๖๑๒ กะลัมพะทัต Kalambadat นายบุญภักดี (สำรวย) กรมสนมพลเรือน กระทรวงวัง บิดาชื่อแย้ม ปู่ชื่อบุด ทวดชื่อกล่ำ 1/10/18

๒๕๒๕ กะลัมพะนันทน์ Kalambananandana รองอำมาตย์โท หลวงวิสิฐโกษาวิจารณ (เผื่อน)) พระคลังมณฑลร้อยเอ็จ ปู่ชื่อกล่ำ 12/9/15

๒๕๖๔ กะลัมพะวณิช Kalambavanija นายปุ่น มหาดเล็ก เสมียนโรงเรียนทหารกะบี่ลวง ปู่ชื่อกล่ำ สกุลพ่อค้า 29/9/15

๔๖๙๓ กะลัมพะเหติ Kalambaheti พลเสือป่าวุฒิ พนักงานเครื่องยนต์โทรศัพท์ กรมไปรษณีย์โทรเลข ปู่ชื่อกล่ำ 3/11/18

๒๖๘๗ กะลัศวิภาต Kalasxibha^ta รองเสวกโทพอน อาจารย์โรงเรียนราชวิทยาลัย ปู่ชื่อหลวงอนันต์สมบัติ (กลัด) บิดาชื่อจ่าง 25/10/15

๑๘๖๐ กะลัสนิมิ* Kalasanimi นายร้อยโทศุข รั้งนายทหารกรมพระธรรมนูญศาลมณฑลทหารพายัพ ปู่ชื่อกลัด บิดาชื่อนิ่ม 20/12/14 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "กลัสนิมิ"

๓๑๒๓ กังศะจินดา Kansachinta^ นายร้อยเอกรื่น กรมทหารบกราบที่ ๑๓ ปู่ชื่อกัง 3/6/16

๓๙๙๖ กังศะนันทน์ Kansanandana นายร้อยตำรวจเอกขุนตระเวณรักษา (เทียนใช้) กรมตำรวจพระนครบาล บิดาชื่อกัง 2/6/17

๓๖๐๘ กังศานนท์ Kansa^nanda ขุนแผ้วภูวดล (น้อม) นายอำเภอชนะสงคราม จังหวัดพระนคร 3/12/16

๖๒๘๙ กังสชาต Kansaja^ti จ่าตรีนาม ร.น.ส. รั้งจ่าและสารวัดสุขาภิบาล กองพันราชนาวีเสือป่าประจวบคีรีขันธ์ ปู่ทวดชื่อเกิด ปู่ชื่อกลิ่น บิดาชื่อกัง 25/3/21

๐๖๒๘ กังสวร Kansavara นายร้อยโทวร กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บิดาชื่อกัง 21/9/13

๑๔๓๕ กัจฉปานนท์ Kacchapa^nanda นายปิ่น (เปรียญ) มหาดเล็กกองคลังเครื่องโต๊ะ ปู่ชื่อเต่า 1/6/14

๓๘๖๖ กัจฉัปนันทน์ Kacchapanandana เด็กชาผล กองชาวที่พระราชวังสนามจันทร์ ทวดชื่อกระจับ 3/3/16

๑๔๙๒ กัณฐโรจน์ Kantharochana นายพันตรี หลวงสวัสดิพิศาล (รอด) ผู้บังคับการตำรวจภูธรมณฑลปราจินบุรี ปู่ชื่อกัน ปู่ทวดชื่อเรือง 6/7/14

๒๗๗๓ กัณวะเศรษฐ Kanvasrestha หลวงอนุรักษ์ชลธาร (เฟื้อง) นายทะเบียนกรมเจ้าท่า ปู่ชื่อกัน ทวดชื่อยิ่ง 12/12/15

๓๑๓๔ กัณศิลปิน Kanasilpin พระกัฏฐวิจารณ์จำนง (ปาน) ช่างแกะ กรมรองงาน กระทรวงวัง ปู่ชื่อหลวงเทพรจนา (กัน) 4/6/16

๕๖๓๑ กัณหกสิณ Kanhakasin จาสเอกชม กรมสรรพาวุธทหารเรือ และนายเละ บิดา ปู่ชื่อดำ 26/7/19

๓๑๗๖ กัณหดิลก Kanhatilaka นายร้อยเอกเจิม ปลัดกรมทหารบกช่างที่ ๓ บิดาชื่อขำ 17/6/16

๕๖๐๓ กัณหวยัคฆ์ Kanhavyaggha นายเรือตรีแหวน กรมยุทธศึกษาทหารเรือ นายดำเป็นบิดา ปู่ชื่อเสือ 26/7/19

๕๔๐๕ กัณหสิงห์ Kanhasinha พลเสือป่าสิงโต กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อหลวงอินทราพิจิตบรรจง (กีณฑ) 29/6/19

๓๗๗๔ กัณหะกาญจนะ Kangaka^nchana พลเสือป่าทองดี กองลูกเสือที่ ๒ จังหวัดราชบุรี บิดาชื่อหลวงอร่ามศิริรักษ์ (ทองคำ) ตาชื่อพระยาประชาอิทธิ์สงคราม (ขำ) 7/2/16

๕๓๙๑ กัณหะเขต Kanhakhet นายร้อยตำรวจตรีทองดี กรมตำรวจภูธร ปู่ทวดชื่อหลวงอมรวิไชย (ดำ) 29/6/19

๔๔๐๗ กัณหะดุล Kanhatula หลวงพิทักษ์อรรณพเขตร์ (ตั๋ว) กรมการพิเศษจังหวัดเพชรบุรี ปู่ชื่อคล้ำ ทวดชื่อชู 4/5/18

๔๖๗๒ กัณหะทัต Kanhadat ขุนศรีจัตุรงค์ (เป๋อ) กรมภูษามาลา กระทรวงวัง ทวดชื่อชม ปู่ชื่อขำ บิดาชื่อสี 26/10/18

๔๖๑๑ กัณหะนิยม Kanhaniyama นายสวัสดิ์ภักดี (บุญมา) กรมสนามพลเรือน กระทรวงวัง ปู่ชื่อหลวงอุภัยเสนา (ขำ) ทวดชื่อพระยานาวานุโยค (เนียม) 1/10/18

๔๒๘๙ กัณหะมัจฉา Kanhamaccha^ พันจ่าเอกรุ่ง นายเวรกองเรือกลชั้น ๔ กรมชุมพลทหารเรือ ปู่ชื่อกัน บิดาชื่อดุก 19/12/17

๔๓๑๐ กัณหะยูวะ Kanhayu^va ขุนทิพบรรณาการ (ลด) ประจำแผนกราโชประโภค กระทรวงวัง ทวดชื่อหลวงญาณสิทธิ์ (ขำ) ปู่ชื่อขุนชำนาญนาเวศ (อยู่) 23/12/17

๔๐๐๓ กัณหะวัณ Kanhavan นายเรือโทยิ้ม อัยการศาลทหารเรือกลาง บิดาชื่อขำ ปู่ชื่อศรี 6/6/17

๒๒๔๗ กัณหะเวส Kanhavesa นักเรียนทหารกระบี่ สนิท (เล็ก) โรงเรียนทหารกระบี่ ปู่ชื่อฃำ พ่อค้า 7/5/15

๖๔๐๕ กัณหะสัมฤทธิ์ Kangasamriddhi นายเปลื้อง เสมียนบาญชีพล ประจำป้อมผีเสื้อสมุท ปู่ชี่อทองคำ บิดาชื่อสัมฤทธิ์ 16/9/22

๓๙๓๗ กัณหะสิริ Kanhasiri นายทองคำ พนักงานไปรษณีย์โทรเลข จังหวัดชุมพร กับนายบูรณ์ ปิดาปู่ชื่อขุนอินทรภักดี (ขำ) ทวดชื่อศิริ 27/4/17

๓๘๔๗ กัณหะสุต Kanhasuta นายหมู่ตรีอั๋น กรมเสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อหลวงวิเศษภักดี (เอี่ยม) 18/2/16

๔๕๓๕ กัณหะเสน Kanhasen ขุนบริบาลบรรณกิจ (พิมพ์) กรมบาญชีกลาง กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ปู่ชื่อนายบริบาลบรรยงค์ (ขำ) 22/6/18

๓๗๓๗ กัณหานนท์ Kanha^nanda พลเสือป่าบาง กรมเสือป่าเหล่าวิเศษหลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อขำ 31/1/16

๕๖๓๓ กันตพันธ์ Kantabandha จ่าเอกผูก กองพันพาหนะ กรมชุมพลทหารเรือ 26/7/19

๖๑๑๐ กันตพุมากร Kantabuma^kara เด็กชาบุญ กองคลังวรภาชน์ กรมมหาดเล็ก ปู่ชื่อกัน 24/9/21

๖๐๘๐ กันตะกนิษฐ์ Kantakanishtha พลเสือป่าไทร กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง 8/11/21

๕๗๑๑ กันตะบุตร Kantaputra หลวงราชวรัยการ (บู่) อัยการมณฑลพายัพ ปู่ชื่อกัน 22/8/19

๖๑๖๔ กันตะปีติ Kantapiti ราชบุรุษปลื้ม เสมียนเอกกรมศึกษาธิการ กระทรวงธรรมการ ปู่ชื่อกัน 19/11/21

๖๓๗๗ กันตะสิริ Kantasiri นายหมู่ตรีกัน ประจำแพนกอาณัติสัญญา กองร้อยที่ ๙ กองเสนารักษาดินแดนฝ่ายเหนือ กับนายคำพันธุ์ (บิดา) ปู่ทวดชื่อบัวทอง ปู่ชื่อเถื่อน 26/8/22

๕๙๙๑ กันตะสุวรรณ์ Kantasuvarna นายหมู่ตรีทองคำ กองเสือป่ารักษาดินแดนเพ็ชรบุรี บิดาชื่อกัน 11/6/21

๕๙๖๘ กันตานนท์ Kanta^nanda นายร้อยตรีกัน อัยการศาลกรมทหารรักษาวังของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว บิดาชื่อจันทร ปู่ชื่อสิงห์ 11/6/21

๔๘๕๕ กันตามระ Kanta^mara ขุนประสาทนรกิจ (ติ๋ว) กระทรวงมหาดไทย ทวดชื่อกัน ปู่ชื่อรอด 5/4/19

๔๘๖๒ กัปปิยบุตร Kappiyaputra ขุนชลานุรักษ์ (อิ้น) นายอำเภอในมณฑลปราจิณ ปู่ชื่อเลี่ยน 5/4/19

๒๕๒๐ กัมปนานนท์ Kampana^nanda รองอำมาตย์เอก หลวงจักรรัถบดี (น้อม) ล่ามกองเดินรถ กรมรถไฟหลวง บุตรพระชำนาญราไชย (สท้อน) 12/9/15

๐๐๐๖ กัลยาณมิตร์ Kalyanamitra เจ้าพระยาสุรสีห์วิสิษฐศักดิ์ (เชย) สมุหเทศาภิบาลมณฑลพายัพ* 15/6/13 เขียนให้เอง * อุปราชมณฑลฝ่ายพายัพ

๔๑๑๗ กัลยาณวงศ์ ณ กรุงเทพ Kalya^navongs na Krungdeb พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากัลยาณประวัติ กรมหมื่นกวีพจนสุปรีชา 21/7/17

๐๙๓๘ กัลยาณสุต Kalya^nasuta นายพันเอก พระอนุรักษ์โยธา (กูบ) ผู้บังคับการกองดัดสันดาน กองทัพที่ ๑ ทวดชื่อเหล่า ปู่ชื่อเดช เป็นพระยากัลยาณภักดี ทั้ง ๒ คน 19/1/13

๑๕๙๕ กากาทร Kakadara ขุนเกษตรอรฃัณท์ (เอื้อ) นายอำเภอปากบ่อง เมืองนครลำภูน บิดาชื่อขุนเทพครรชิต (แก) 15/9/14

๑๖๐๙ กาญจนกมล Ka^nchanakamala นายเรือเอก หลวงวิจิตรพัสดุการ (ทรัพย์) กระทรวงทหารเรือ (บิดา) กับนายร้อยตรีเปรม ประจำกองตำรวจภูธรมณฑลร้อยเอ็จ ปู่หลวงพิพิธชื่อนายทองใบ บิดาชื่อนายบัว 15/9/14

๓๔๐๘ กาญจนกุญชร Ka^nchanakunjara นายเรือตรีสำลี กองแพทย์พยาบาลทหารเรือ ปู่ชื่อทอง ทวดชื่อช้าง 2/9/16

๖๑๖๘ กาญจนเกตุ Kaูnchanaketu ราชบุรุษทอง ครูโรงเรียนวัดทองนพคุณ ทวดชื่อเกด 19/11/21

๓๗๑๗ กาญจนจิตติ Ka^nchanachitti พลเสือป่าฮวด กรมเสือป่าหลวงรักษาดินแดนนครไชยศรี บิดาชื่อกิม ปู่ชื่อใจ 27/1/16

๒๙๙๐ กาญจนจินดา Ka^nchanachinda นายร้อยโทเกิด กรมทหารบกราบที่ ๑๕ ปู่ชื่อทองจีน 16/4/16

๓๖๙๖ กาญจนจูฑะ Ka^nchanachuda ว่าที่นายเรือตรีต่า ประจำเรือตอร์ปิโด ๑ บิดาชื่อจุ๊ ปู่ชื่อทอง 19/1/16

๓๒๐๘ กาญจนโชติ Ka^nchajoti พระพิสัยศาสตรราชสภาบดี (ทองคำ) อธิบดีผู้พิพากษาศาลมณฑลนครศรีธรรมราช บิดาชื่อแสง 27/6/16

๓๑๗๙ กาญจนดิลก Ka^nchanatilaka นายเรือตรีเจิม กรมปลัดทัพเรือ ปู่ทวดชื่อทอง 17/6/16

๑๙๕๓ กาญจนดิษย์ Ka^nchanatishya นายร้อยตรีจ๋าย ประจำกรมทหารราบที่ ๑๘ ปู่ทวดชื่อทองดี ปู่ชื่อพระราชธนพิทักษ์ (ดิษ) 10/3/14

๒๗๕๔ กาญจนดุล Ka^nchanatula ขุนชำนาญโกศัยศาสตร์ (ใหม่) ว่าที่เกษตร์มณฑลนครราชสีมา กับนายกิม บิดา 7/11/15

๑๖๔๙ กาญจนเตมีย์ Ka^nchanatemiya ขุนพิเนตรจีนพัด (บุญมา) กรมการพิเศษเมืองพิษณุโลก ปู่ทวดชื่อทองอยู่ ปู่ชื่อฉ่ำ 29/9/14

๕๖๓๕ กาญจนทัต Ka^nchanadat จ่าเอกสาย ประจำเรือวิเทศกิจการ กองทัพเรือ 26/7/19

๓๗๑๓ กาญจนนาค Ka^nchananaga ผู้กำกับโททองสุก กองลูกเสือที่ ๒ โรงเรียนอุดมพิทยากร จังหวัดชลบุรี บิดาชื่อขุนภักดี (ทองดี) ปู่ชื่อนาก 27/1/16

๓๕๖๗ กาญจนประกร Ka^nchanaprakara หลวงรังสรรค์สารกิจ (เทียม) ปลัดมณฑลนครราชสีมา 25/11/16

๓๒๖๖ กาญจนปาณ Ka^nchanapana นายร้อยตรีทอง แพทย์กรมทหารรักษาวังของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทวดชื่อทอง ปู่ชื่อปาน 8/7/16

๕๒๘๐ กาญจนพันธุ์ Ka^nchanabandhu นายร้อยตำรวจโทเชื้อ กรมตำรวจพระนครบาล และนายบุญบิดา ปู่ทวดชื่อทอง 29/6/19

๓๕๕๐ กาญจนภูมิ Ka^nchabhu^mi นายเรือตรีลี นายทหารเรือเบี้ยบำนาญ บิดาชื่อทองดี ปู่ชื่ออู่ 25/11/16

๕๑๔๙ กาญจนมงคล Ka^nchanamongala ขุนกิจการลิขิต (มงคล) กรมพระนครบาล กระทรวงนครบาล ปู่ชื่อขุนวิชิตรักษา (ทองคำ) 14/6/19

๒๒๒๐ กาญจนมุสิก Ka^nchanamusika มหาดเล็กวิเศษมา กองคลังวรภาชน์ ทวดชื่อทอง ปู่ชื่อหนู 7/5/15

๓๒๘๖ กาญจนลักษณ์ Ka^nchalakshana นายร้อยตำรวจเอกแปลก กรมตำรวจพระนครบาล ทวดชื่อทอง 16/7/16

๔๖๙๔ กาญจนลาภ Ka^nchanalaba นายหมู่ใหญ่ทองแถม อักษรเลขจังหวัดร้อยเอ็จ บิดาชื่อขุนสรศักดิ์ (พลิ้ว) 3/2/18

๖๑๑๘ กาญจนเลขกะ Ka^nchanalekhaka รองอำมาตย์ตรีเขียน กรมยุทธโยธาทหารเรือ บิดาชื่อกิม ปู่ชื่อกิ๊น 15/10/21

๓๑๘๖ กาญจนเลขา Ka^nchanalekha^ นายตำรวจตรีฟอง กรมพระตำรวจหลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อทอง ทวดชื่อเขียน 17/6/16

๒๐๔๓ กาญจนวัจนะ Ka^nchanavachana นักเรียนทหารกระบี่วง (เล็ก) กรมโขนหลวง บิดาชื่อทอง ปู่ชื่อคำ 18/3/14

๓๗๖๒ กาญจนวัลย์ Ka^nchanavalya พลเสือป่าสอน ผู้กำกับลูกเสือกองที่ ๗ กรุงเก่า ปู่ชื่อทอง บิดาชื่อวัลย์ 4/2/16

ข-๗ กาญจนวิโรจน์ ขุนพิพิธสุพรรณภูมิ ขอพระราชทานใช้

๒๐๓๑ กาญจนเวช Ka^nchanaveja นักเรียนทหารกระบี่แนม กรมโขนหลวง* ปู่ชื่อทองดี 18/3/14 * นักเรียนมหาดเล็กหลวงแนม โรงเรียนมหาดเล็กหลวง

๑๙๒๑ กาญจนศิลปี Ka^nchanasilpi นักเรียนมหาดเล็กหลวงพิง โรงเรียนมหาดเล็กหลวง บุตรนายจร ช่างทอง 9/3/14


ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา
ขอขอบคุณ


Create Date : 08 สิงหาคม 2552
Last Update : 10 สิงหาคม 2552 9:57:23 น. 0 comments
Counter : 6416 Pageviews.

sirivinit
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 224 คน [?]

/2558

2556

2555

น้ำใจจากคุณ krittut 2554

2553


สิริสวัสดิ์วรวาร
เปรมปรีดิ์มานรื่นรมณีย์นะคะ ยินดีต้อนรับ
สู่บล็อกของคนใฝ่รู้ สำหรับผู้ใส่ใจใฝ่รู้ค่ะ

เชิญอ่านตามสบายนะคะ
มีดีๆให้คุณได้ทราบหลากหลายค่ะ

๑ - ๑/๑ ฉันรักในหลวง
๒.๓.๑๐.๑๕.๓๐.๒๔.๕๙.๖๓.๙๐.ธรรมะ
๔ - ๔/๑ รวมพลคนดัง
๕. ศาสนาพุทธสุดประเสริฐ
๖. ความรู้ทั่วไปในศาสนาพุทธ
๗. ๑๖. ประวัติศาสตร์
๘ - ๙/๑ ไม้ดอก ไม้ใบ
๑๑ - ๑๑/๑ เกม
๑๒.๓๗.๔๐-๔๓.๕๓.๗๕.๘๖.ศิลปะเทศ
๑๔ - ๑๔/๑. ๒๐๘. ข่าวคนดังเทศ
๑๘. ๑๙. ๒๒. ราชวงศ์ไทย
๒๐.๑๑๖-๑๑๖/๒ ๑๙๐-๑๙๐/๘ ละคร ทีวี
๒๑. ๓๑. ๒๐๘. ราชวงศ์เทศ
๒๔. นักเขียนไทย
๒๔/๑. กลอนชั้นบรมครู
๒๙/๑-๒๙/๔โปสการ์ดจากเพื่อนบล็อก
๓๓. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
๓๙.๑๘๑-๑๘๑/๗ สุธาโภชน์รสเลิศล้ำ
๔๑.๔๒.๕๐.๕๘.๖๐.๖๑.๘๖.มหาวิหาร
๕๗. ปราสาท พระราชวัง คฤหาสน์เทศ
๖๒. วัด
๖๕ - ๖๕/๑ การ์ตูน
๖๕/๒. นิทานเซน
๖๗. ความตายมาพรากให้จากไป
๖๙ - ๖๙/๒ สารพัดสัตว์
๗๔. สุนัข
๗๖. อุทยานสวรรค์
๗๗. ซูเปอร์แมน - แบทแมน
๗๘ - ๘๓. แสตมป์สะสม
๘๕-๘๕/๑ หนังสือสะสม
๘๗ - ๘๗/๒ ๒๑๕ ข่าวกีฬา
๘๙. ๘๙/๑ จีนแผ่นดินใหญ่
๙๐/๑ .ทิเบต
๙๑. จันทร์สูริย์ดารา
๙๒. สมเด็จพระปิยมหาราชเจ้า
๙๓ - ๙๓/๒ ภาพยนตร์
๙๔ - ๙๔/๓ ยานยนต์
๙๕ - ๙๕/๑ ดูดวง
๙๖ - ๙๖/๑ . ๒๑๑ วิทยาศาสตร์
๙๗ - ๙๗/๑.๒๐๙ แวดวงวรรณกรรม
๙๘. ภาพพุทธประวัติ
๙๙. ๑๒๗ - ๑๒๗/๑ ดนตรี
๑๐๑. ป้าย R สะสม
๑๐๒. บัตรภาพตราไปรฯสะสม
๑๐๓. DIY
๑๐๗/๑ เล่าเรื่องเมืองญี่ปุ่น
๑๐๘ - ๑๐๘/๑ หนังสือ
๑๑๓ - ๑๑๓/๑ บ้านสวย
๑๑๕. พระเครื่อง
๑๒๐. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๑๒๓. เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ฯ
๑๒๕. เหรียญที่ระลึก
๑๒๕/๑ เหรียญสะสมต่างประเทศ
๑๒๕/๒ เหรียญที่ระลึกจังหวัด
๑๒๕/๓ ธนบัตรที่ระลึก
๑๒๕/๔ บัตรโทรศัพท์
๑๒๕/๕ กล่องไม้ขีด และอื่นๆ
๑๓๑.เรื่องสั้นชั้นครู"เจียวต้าย"
๑๖๔.บล็อกพิเศษ วันเดียวอั๊พ 100
เอนทรี่ ให้คุณป้า"ร่มไม้เย็น"ชม
๑๙๐/๓ เรื่องย่อละคร
๑๙๓. คดีเขาพระวิหาร
๒๑๒. ศิลปะ
๒๑๗. วิถีแห่งอำนาจ บูเช็กเทียน
๒๑๗/๑.วิถีแห่งอำนาจ เจงกิสข่าน
๒๑๗/๒.วิถีแห่งอำนาจ จูหยวนจาง
๒๑๗/๓.วิถีแห่งอำนาจ ซูสีไทเฮา
๒๑๗/๔.วิถีแห่งอำนาจ หงซิ่วฉวน
๒๑๗/๕.วิถีแห่งอำนาจ แฮรี่ พอตเตอร์

ข่าวทั่วไปล่าสุด บล็อกล่างสุดค่ะ

เปิดบล็อก 1 มกราคม 2552free counters
08.27 - 250811

207 flags collected 300316Friends' blogs
[Add sirivinit's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.