"ยินดีต้อนรับสู่ บล็อกของคนใฝ่รู้ สำหรับผู้ใส่ใจใฝ่รู้ค่ะ" มีหลายหัวข้อเรื่องให้คุณอ่าน .. ขอบคุณที่มาเยี่ยมบล็อกค่ะ .. ขอจงมีแต่ความสุขกายสบายใจตลอดไปนะคะ
Group Blog
 
 
สิงหาคม 2552
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 
8 สิงหาคม 2552
 
All Blogs
 
ภูมิพิสัยพิสุทธิวรพงศ์-ธ


นามสกุลพระราชทาน-ธ


๐๖๖๖ ธนโกเศศ Dhanakoses พระอักษรสมบัติ (เปล่ง) เจ้ากรมภาษีสุรา กรมศุลกากร กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ เป็นหลานหมื่นภาชนานุสนธิ์ (ธน) 21/9/13

๖๒๑๗ ธนคนธานนท์ Dhanagandha^nanda นักเรียนแพทย์เสือป่าผัน ประจำกรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ กับนายทรัพย์ (บิดา) ปู่ชื่อกลิ่น 25/12/21

๑๙๕๐ ธนพุทธิ Dhanabuddhi นายร้อยตรีเปา ผู้รั้งผู้บังคับกองร้อยที่ ๖ กรมทหารราบที่ ๘ ปู่ชื่อทรัพย์ บิดาชื่อพุด 10/3/14

๑๔๖๑ ธนรัชต์ Dhanarajata นายพันตรี หลวงเรืองเดชอนันต์ (ทองดี) ผู้รั้งหัวหน้าแพนกที่ ๑ กรมยุทธศาสตร์ กรมเสนาธิการทหารบก ปู่ชื่อพระนายกนิคมวิจารณ์ บิดาชื่อหลวงชำนาญอักษร (เงิน) 15/6/14

๒๔๘๔ ธนฤกษ์ Dhanariksha นายนาวาตรี ขุนนิกรอาษา (เผื่อน) ผู้บังคับกองโรงเรียนนายเรือและช่างกล บิดาชื่อทรัพย์ ปู่ชื่อฤกษ์ 5/9/15

๒๔๒๒ ธนสถิตย์ Dhanasthitya นายร้อยตำรวจตรีบุญช่วย กองตำรวจภูธรมณฑลสุราษฎร์ บิดาชื่อสิน ทวดชื่ออยู่ 30/7/15

๒๖๒๖ ธนสิริ Dhanasiri รองอำมาตย์โท หลวงหิรัญการโกศิต (ป้อม) ปลัดกรม กรมกลาง กระทรวงธรรมการ ปู่ชื่อทรัพย์ บิดาชื่อศรี 10/10/15

๔๘๐๐ ธนสีลังกูร Dhanasilankura หลวงรัตนวงษ (ผึ่ง) กรมการพิเศษจังหวัดร้อยเอ็จ ปู่ชื่อพระยาขัติยวงษา (สีลัง) 5/4/19

๐๔๔๘ ธนสุนทร* Dhanasundara นายบำเรอบรมบาท (สิน) หุ้มแพรเวรฤทธิ์ กรมมหาดเล็ก 7/8/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "ธนะสุนทร"

๑๑๕๗ ธนเสน Dhanasena นายร้อยตรีชิต พนักงานกองรับจัดหมาย กรมตำรวจภูธร ปู่ชื่อสิน 15/3/13

๐๕๔๘ ธนะคุปต์ Dhanagupta ขุนพิพิธภูษา (ทรัพย์) กรมภูษามาลา กระทรวงวัง 23/8/13

๖๐๙๐ ธนะชาต DhanaJa^ta นักเรียนแพทย์เสือป่าบุญเกิด กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง 8/11/21

๔๔๓๖ ธนะภูมิ Dhanabhu^mi ขุนสุขุมนาฏนิตยภักดี (ทิม) ปลัดกรมในสมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระราชเทวี (ในรัชกาลที่ ๕) ปู่ชื่อสิน ทวดชื่อตู่ 16/5/18

๖๒๐๘ ธนะวานิช Dhanavanija นักเรียนแพทย์เสือป่ากิ่ม ประจำกรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปู่ทวดชื่อทรัพย์ ปู่ชื่อสุก บิดาชื่อเปีย 17/12/21

๒๐๕๗ ธนะเวส Dhanavesa นักเรียนทหารกระบี่เปลื้อง (เล็ก) กรมโขนหลวง บุตรนายสิน พ่อค้า 18/3/14

๐๒๘๕ ธนะเสวี Dhanasevi พระยาสมบัตยาภิบาล* (ทรัพย์) เจ้ากรมคลังราชการ กระทรวงวัง 13/7/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "พระยาสมบัตยาธิบาล"

๐๘๖๗ ธนัญชยานนท์ Dhananjaya^nanda เจ้าราชวงษ์ (หนานบุญเป็ง) ที่ปฤกษาเค้าสนามหลวงนครลำภูน เป็นหลานพระยาธนัญชัย 19/12/13

๐๑๓๗ ธนัญชัย DhananJaya หลวงวิไชยนิตินาท (สิน) ผู้พิพากษา 2/7/13

๑๖๖๐ ธนัษเฐียร Dharnashthi^ra นายพันตรี หลวงรณภัณฑ์พิทักษ์ (คุ้ม) หัวหน้าแพนกที่ ๑ กรมปลัดบาญชี กระทรวงกระลาโหม บุตรนายสิน ปู่ชื่อมั่น 6/10/14

๔๒๙๓ ธนาคม Dhana^gom ขุนวิจารณ์ธนาคม (ทิน) กรมบาญชีกลาง กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ปู่ชื่อสิน 19/12/17

๐๕๑๐ ธนานนต์ Dhana^nanda พระอภัยบริบาล (สิน) กรมวัง กระทรวงวัง 23/8/13

๕๔๔๑ ธนารุณ Dhana^run นายหมู่ตรีอรุณ กรมเสือป่ารักษาดินแดนราชบุรี ปู่ชื่อคำ ทวดชื่อแหยม 29/6/19

๓๐๓๙ ธนาสนะ Dhana^sana นายร้อยตรียิ้ม กรมทหารบกราบที่ ๑๔ ปู่ชื่อสิน บิดาชื่อพรม 7/5/16

๓๓๑๓ ธนุคคามิน Dhanugga^min นายทิพย์ มหาดเล็ก นักเรียนโรงเรียนข้าราชการพลเรือน ภูมิลำเนาเดิมของสกุลอยู่ตำบลธนู อำเภอไทยใหญ่ แขวงกรุงเก่า 22/7/15

๒๔๒๑ ธโนภาส Dhanobha^sa นายร้อยตำรวจตรีชาย ผู้บังคับกองตำรวจภูธรสุราษฎร์ บิดาชื่อทรัพย์ ปู่ชื่อหลวงพิพัฒภาคสมบัติ (เปล่ง) 30/7/15

๑๓๒๓ ธรรมทัต Dharmadatta นายร้อยเอก ขุนลักษณปรีชา (เชิด) ครูสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนนายร้อยชั้นปฐม ปู่ชื่อธรรม 17/4/14

๖๒๔๗ ธรรมมาภา Dharma^bha^ รองผู้กำกับตรีผล ประจำกองลูกเสือมณฑลนครไชยศรีที่ ๑๐ ปู่ทวดชื่อพัน ปู่ชื่อธรรมา บิดาชื่อแสง 1/1/21

๑๙๑๘ ธรรมรมย์ Dharmaramya นักเรียนมหาดเล็กหลวงพร้อม โรงเรียนมหาดเล็กหลวง ปู่ชื่อเที่ยง บิดาชื่อเพลิน 9/3/14

๐๑๓๐ ธรรมศักดิ์ Dharmasakti พระยาธรรมสารเวทย์วิเศษภักดี (ทองดี) อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณฃ้าหลวงพิเศษ และฃ้าหลวงพิเศษจัดการศาลหัวเมือง 2/7/13

๐๘๙๖ ธรรมศารทูล Dharmasa^rdu^la ว่าที่นายร้อยตรีดวง พนักงานคลังเงิน กองตำรวจภูธรมณฑลกรุงเก่า สืบสกุลจากเจ้าพระยาธรรมาธิกรณาธิบดี (เสือ) 24/12/13

๑๔๙๗ ธรรมสโรช Dharmasaroja นายพันตรี หลวงศักดาพลรักษ*์ (เสก) ผู้รั้งผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารบกกลาง เป็นบุตรหลวงเทววงษ์วโรประการ (เสน) ผู้เป็นบุตรจมื่นสรสิทธิราช (จุ้ย) ฃ้างฝ่ายมารดาหลวงเทววงษ์นั้น เป็นเชื้อวงศ์เจ้าพระยาธรรมาธิกรณ์ (ทองดี) 6/7/14 * นายพันโท หลวงศักดาพลรักษ์

๒๘๓๒ ธรรมาชีวะ Dharma^ji^va หลวงดำรงธรรมสาร (มี) สังกัดกระทรวงยุติธรรม 28/12/15

๐๔๖๗ ธรรมานนท์ Dharma^nanda นายพันเอก พระยาวิเศษสัจธาดา (อิ่ม) ผู้กำกับถือน้ำ กระทรวงกระลาโหม กับนายพลตรี พระยาฤทธิไกรเกรียงหาญ (สาย) สารวัดทหารใหญ่ ราชองครักษ์เวร สืบสกุลจากเจ้าพระยาธรรมา "เฒ่า" (เสือ?) 7/8/13

๕๖๙๗ ธัญญะคุปต์ Dhannaguta นายร้อยตรีผล กรมแผนที่ทหารบก ปู่ชื่อพระธัญญาภิบาล (แสง) 22/8/19

๔๑๕๕ ธันวานนท์ Dhanvananda นายนาวาโท หลวงจักรยานานุพิจารณ์ (ขุนทอง) กรมยุทธโยธาทหารเรือ บิดาชื่อสมิงธนูราชา (อ่อน) 9/8/17

๖๓๖๗ ธาราทร Dha^ra^dara นายหมู่โท ขุนอาทรศุภสิน (คง) ผู้บังคับหมู่ ๒ หมวด ๓ กองร้อยที่ ๑ กรมเสือป่ารักษาดินแดนสุราษฎร์ กับขุนสนิท (ทา) บิดา ปู่ชื่อทัน 19/8/22

๐๑๒๔ ธาราศิริ DhaRasiri ขุนธารารศวิเศษ* (แพ) กรมมหาดเล็ก 29/6/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงธารารศวิเศษ

๐๓๗๖ ธีรเนตร Dhi^ranetra นายเธียรเนติบัณฑิตย์ กระทรวงยุติธรรม 27/7/13

๕๖๕๗ ธีระบุตร Dhi^raputra มหาดเล็กวิเศษสนิท กรมบัญชาการกลางมหาดเล็ก 9/8/19

๔๗๑๐ ธุมระฉายา Dhumarachhaya^ รองผู้กำกับโทฉาย ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรค์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ทวดชื่อทองอิน ปู่ชื่อม่อง 3/2/18

๖๓๒๘ ธุวะนาคะ Dhuvana^ga รองอำมาตย์โท ขุนจำทูลระบิน (ใหญ่) ประจำศาลอุทธรณ์ กรุงเทพฯ ทวดชื่อเที่ยง ปู่ชื่อหลวงสำราญภูเบศร (จันทร) บิดาชื่อนาค 3/6/22

๓๔๖๔ ธุวะเสม Dhuvasema จ่าโทขำ กองพันพาหนะ กรมชุมพลทหารเรือ ปู่ชื่อ บิดาชื่อเสม 30/9/16

๐๘๕๐ ธุวานนท์ Dhuva^nanda ขุนบริรักษ์เสนาขันธ์ (ซุนฮะ) นายอำเภอเสนากลาง เมืองกรุงเก่า ปู่ชื่อเงาะ 15/12/13

๖๑๒๕ ธูปจารุ Dhu^pacharu พันเด็กชาตรีถึก กองน้ำสรง กรมมหาดเล็ก 15/10/21

๐๔๕๔ ธูปนันทน์ Dhu^panandana มหาดเล็กวิเศษนิต กองคลังพระเครื่องต้น กรมมหาดเล็ก พระยามหานุภาพ (ธูป) เป็นทวด 7/8/13

๒๐๘๔ ธูปเวส Dhu^pavesa นักเรียนทหารกระบี่เฟี้ยม กรมโขนหลวง ปู่ชื่อธูป พ่อค้า 18/3/14

๖๓๒๖ ธูปสาระ Dhu^pasara พลเสือป่าท้วน ประจำกองร้อยหลวง กรมเสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์ ทวดชื่อโป่โจ๊ ปู่ชื่อธูป บิดาชื่อท้ง 29/4/22

๒๓๐๐ ธูปะคุปต์ Dhu^pagupta นายร้อยตำรวจตรีมี ประจำกองตำรวจภูธรมณฑลปัตตานี บิดาชื่อธูป ปู่ชื่อคุ้ม 7/6/15

๕๔๒๙ ธูปะโชติ Dhu^pajoti นายหมู่เอกชุด กรมเสือป่ารักษาดินแดนปราจิณ บิดาชื่อแปลก ปู่ชื่อพระเทพราชธาดา (พลับ) 29/6/19

๒๔๔๖ ธูปะเตมีย์ Dhu^petemiya นายร้อยตรีเจริญ ประจำกรมทหารราบที่ ๑๓ ปู่ชื่อชุ่ม บิดาชื่อธูป 22/8/15

๕๐๙๕ ธูสรานนท์ Dhu^sara^nanda พระมินบาลบูรณศักดิ์ (ขัน) นครบาลจังหวัดมีนบุรี ปู่ชื่อกลั่น ทวดชื่อเรือน 31/5/19Create Date : 08 สิงหาคม 2552
Last Update : 10 สิงหาคม 2552 22:31:12 น. 0 comments
Counter : 1257 Pageviews.

sirivinit
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 224 คน [?]

/2558

2556

2555

น้ำใจจากคุณ krittut 2554

2553


สิริสวัสดิ์วรวาร
เปรมปรีดิ์มานรื่นรมณีย์นะคะ ยินดีต้อนรับ
สู่บล็อกของคนใฝ่รู้ สำหรับผู้ใส่ใจใฝ่รู้ค่ะ

เชิญอ่านตามสบายนะคะ
มีดีๆให้คุณได้ทราบหลากหลายค่ะ

๑ - ๑/๑ ฉันรักในหลวง
๒.๓.๑๐.๑๕.๓๐.๒๔.๕๙.๖๓.๙๐.ธรรมะ
๔ - ๔/๑ รวมพลคนดัง
๕. ศาสนาพุทธสุดประเสริฐ
๖. ความรู้ทั่วไปในศาสนาพุทธ
๗. ๑๖. ประวัติศาสตร์
๘ - ๙/๑ ไม้ดอก ไม้ใบ
๑๑ - ๑๑/๑ เกม
๑๒.๓๗.๔๐-๔๓.๕๓.๗๕.๘๖.ศิลปะเทศ
๑๔ - ๑๔/๑. ๒๐๘. ข่าวคนดังเทศ
๑๘. ๑๙. ๒๒. ราชวงศ์ไทย
๒๐.๑๑๖-๑๑๖/๒ ๑๙๐-๑๙๐/๘ ละคร ทีวี
๒๑. ๓๑. ๒๐๘. ราชวงศ์เทศ
๒๔. นักเขียนไทย
๒๔/๑. กลอนชั้นบรมครู
๒๙/๑-๒๙/๔โปสการ์ดจากเพื่อนบล็อก
๓๓. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
๓๙.๑๘๑-๑๘๑/๗ สุธาโภชน์รสเลิศล้ำ
๔๑.๔๒.๕๐.๕๘.๖๐.๖๑.๘๖.มหาวิหาร
๕๗. ปราสาท พระราชวัง คฤหาสน์เทศ
๖๒. วัด
๖๕ - ๖๕/๑ การ์ตูน
๖๕/๒. นิทานเซน
๖๗. ความตายมาพรากให้จากไป
๖๙ - ๖๙/๒ สารพัดสัตว์
๗๔. สุนัข
๗๖. อุทยานสวรรค์
๗๗. ซูเปอร์แมน - แบทแมน
๗๘ - ๘๓. แสตมป์สะสม
๘๕-๘๕/๑ หนังสือสะสม
๘๗ - ๘๗/๒ ๒๑๕ ข่าวกีฬา
๘๙. ๘๙/๑ จีนแผ่นดินใหญ่
๙๐/๑ .ทิเบต
๙๑. จันทร์สูริย์ดารา
๙๒. สมเด็จพระปิยมหาราชเจ้า
๙๓ - ๙๓/๒ ภาพยนตร์
๙๔ - ๙๔/๓ ยานยนต์
๙๕ - ๙๕/๑ ดูดวง
๙๖ - ๙๖/๑ . ๒๑๑ วิทยาศาสตร์
๙๗ - ๙๗/๑.๒๐๙ แวดวงวรรณกรรม
๙๘. ภาพพุทธประวัติ
๙๙. ๑๒๗ - ๑๒๗/๑ ดนตรี
๑๐๑. ป้าย R สะสม
๑๐๒. บัตรภาพตราไปรฯสะสม
๑๐๓. DIY
๑๐๗/๑ เล่าเรื่องเมืองญี่ปุ่น
๑๐๘ - ๑๐๘/๑ หนังสือ
๑๑๓ - ๑๑๓/๑ บ้านสวย
๑๑๕. พระเครื่อง
๑๒๐. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๑๒๓. เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ฯ
๑๒๕. เหรียญที่ระลึก
๑๒๕/๑ เหรียญสะสมต่างประเทศ
๑๒๕/๒ เหรียญที่ระลึกจังหวัด
๑๒๕/๓ ธนบัตรที่ระลึก
๑๒๕/๔ บัตรโทรศัพท์
๑๒๕/๕ กล่องไม้ขีด และอื่นๆ
๑๓๑.เรื่องสั้นชั้นครู"เจียวต้าย"
๑๖๔.บล็อกพิเศษ วันเดียวอั๊พ 100
เอนทรี่ ให้คุณป้า"ร่มไม้เย็น"ชม
๑๙๐/๓ เรื่องย่อละคร
๑๙๓. คดีเขาพระวิหาร
๒๑๒. ศิลปะ
๒๑๗. วิถีแห่งอำนาจ บูเช็กเทียน
๒๑๗/๑.วิถีแห่งอำนาจ เจงกิสข่าน
๒๑๗/๒.วิถีแห่งอำนาจ จูหยวนจาง
๒๑๗/๓.วิถีแห่งอำนาจ ซูสีไทเฮา
๒๑๗/๔.วิถีแห่งอำนาจ หงซิ่วฉวน
๒๑๗/๕.วิถีแห่งอำนาจ แฮรี่ พอตเตอร์

ข่าวทั่วไปล่าสุด บล็อกล่างสุดค่ะ

เปิดบล็อก 1 มกราคม 2552free counters
08.27 - 250811

207 flags collected 300316Friends' blogs
[Add sirivinit's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.