วาสนาสร้างเองได้ - พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

ทำบุญวันเกิดให้เป็นการเริ่มต้นที่ดี

วันเกิดนั้นเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิต ทุกคนที่มีชีวิตยืนยาวมาจนบัดนี้ก็เริ่มจากการเกิดทั้งนั้น แต่สำหรับชาวพุทธเราไม่ว่าจะปรารภหรือนึกถึงอะไรก็ตาม ก็จะทำให้เป็นบุญเป็นกุศล คือทำให้เป็นเรื่องดีไปหมด ในการทำให้ดีนั้น สำหรับวันเกิดเราก็มองหาความหมายก่อน โดยทั่วไปแล้วจะมองว่าการทำบุญวนเกิดนั้น เป็นการเริ่มต้นที่ดี เพราะวันเกิดก็คือวันเริ่มต้นของชีวิตในแต่ละรอบปี การทำบุญวันเกิดก็คือการเริ่มต้นอายุในรอบปีต่อไปด้วยการทำความดี โดยเริ่มต้นดีด้วยการทำบุญ ทำกุศล เรียกว่าเป็นนิมิตให้เกิดความสุขความเจริญ นี้ก็อย่างหนึ่ง


วันเกิด คือวันที่เตือนใจให้เกิดกันให้ดีๆ

หมายความอีกอย่างหนึ่งก็คือ เราพูดว่าวันเกิด ก็เกิดกันมาตั้งนานแล้วนี่ จะเกิดอย่างไรอีก แต่ทางพระท่านบอกว่าเราเกิดอยู่เรื่อยๆ เวลานี้เราก็เกิดอยู่ตลอดเวลา ถ้าเราไม่เกิดอยู่เรื่อยๆ เราก็อยู่ไม่ได้ การเกิดนี้มีทั้งรูปธรรม และนามธรรม

ในกรณีนี้ การเกิดทางนามธรรมกลับเห็นง่าย คือ การเกิดทางจิตใจ ซึ่งเราก็พูดกันอยู่เสมอ เช่นเกิดความสุข เกิดความสดชื่น เกิดปีติ เกิดความเบิกบานใจ เกิดเมตตา เกิดศรัทธา เกิดทั้งนั้น ที่เราเป็นอยู่นี้ เดี๋ยวก็เกิดอันโน้น เดี๋ยวก็เกิดอันนี้ คือเกิดกุศลหรืออกุศลในใจ ในทางไม่ดีก็เกิดความโกรธ เกิดความเกลียด เกิดความกลัว อย่างนี้ไม่ดี เรียกว่า เกิดอกุศล

เมื่อถึงวันเกิดก็เลยเป็นเครื่องเตือนใจสำหรับชาวพุทธว่าให้เกิดดีๆ นะ คือเกิดกุศลในใจ เราก็มาตั้งใจทำใจให้เกิดความสุข เกิดปีติ เกิดศรัทธา เกิดเมตตา เกิดความสดชื่น เกิดความอิ่มใจ เกิดความแจ่มใส เกิดความเบิกบานใจ ถ้าเกิดอย่างนี้เรื่อยๆ ต่อไปก็จะมีแต่ความสุข และความเจริญอย่างแน่นอน

ฉะนั้น วิธีดำเนินชีวิตอย่างหนึ่งก็คือ เกิดให้ดี โดยทำใจของเราให้เกิดกุศล และเกิดที่ประเสริฐสุดก็คือการเกิดของกุศลนี้แหละ เมื่อใดใจเกิดกุศล จะเป็นด้านความรู้สึกที่สบาย ผ่องใส เอิบอิ่ม เบิกบานใจก็ตาม เป็นคุณธรรม เช่น เมตตา ไมตรีก็ตาม หรือเป็นความคิดที่ดีว่าจะทำโน่นทำนี่ ที่เป็นการสร้างสรรค์ ช่วยเหลือกัน ร่วมมือกัน เอื้อเฟื้อกันก็ตาม เกิดอย่างนี้แล้วมีแต่เรื่องดีทั้งนั้น นี่แหละคือวันเกิดที่ว่ามีความหมายเป็นการเริ่มต้นที่ดี เมื่อเกิดอย่างนี้แล้วต่อไปก็ออกสู่การกระทำ มีการปฏิบัติที่ดีไปหมด

เราสร้างวาสนา แล้ววาสนาก็สร้างเรา

ถ้าใจของเราเกิดอย่างนี้บ่อยๆ จิตก็จะคุ้นเป็นนิสัย คือคนเรานี้อยู่ด้วยความเคยชินเป็นส่วนใหญ่ เราไม่ค่อยรู่ตัวหรอกว่า ที่เราอยู่กันนี้เราทำอะไร ๆ ไปตามความเคยชิน ไม่ว่าจะพูดกับใคร จะเดินอย่างไรเวลามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น เราจะตอบสนองอย่างไร ฯลฯ เรามักจะทำตามความเคยชิน ทีนี้ก่อนจะมีความเคยชินก็ต้องมีการสั่งสมขึ้นมา คือทำบ่อยๆ บ่อยจนทำได้โดยไม่รู้ตัว แต่ทีนี้ท่านเตือนว่าถ้าเราปล่อยไปอย่างนี้มันจะเคยชินแบบไม่แน่นอนว่าจะร้ายหรือจะดี และเราก็จะไม่เป็นตัวของตัวเอง

ท่านก็เลยบอกว่าให้มีเจตนาตั้งใจสร้างความเคยชินที่ดี ความเคยชินที่เกิดขึ้นนี้ท่านเรียกว่า "วาสนา" ซึ่งเป็นความหมายที่แท้และดั้งเดิม ไม่ใช่ความหมายในภาษาไทยที่เพี้ยนไป วาสนา ก็คือความเคยชิน ตั้งแต่ของจิตใจ ตลอดจนการแสดงออกที่กลายเป็นลักษณะประจำตัว ใครมีความเคยชินอย่างไร ก็เป็นวาสนาของคนนั้นอย่างนั้น และเขาก็จะทำอะไรๆ ไปตามวาสนาของเขา หรือวาสนาก็จะพาให้เขาไปทำอย่างนั้นๆ เวลาพบเห็นอะไร ใครสั่งสมจิตใจชอบมาทางไหน ก็ไปทางนั้น

เช่น มีของเลือก ๒-๓ อย่าง คนไหนชอบสิ่งไหนก็จะหันหาแต่สิ่งนั้น แม้แต่ไปตลาดไปร้านค้า ไปที่นั่นมีร้านค้าหลายอย่าง อาจจะเป็นห้างสรรพสินค้า เดินไปด้วยกัน คนหนึ่งชอบหนังสือก็ไปร้านหนังสือ อีกคนหนึ่งเข้าไปร้านขายของเครื่องใช้ เครื่องครัว เป็นต้น แต่อีกคนหนึ่งเข้าไปร้านขายของฟุ่มเฟือย อย่างนี้แหละเรียกว่าวาสนาพาให้ไป คือใครสั่งสมมาอย่างไรก็ไปตามนั้น และวาสนานี้แหละเป็นตัวการที่ทำให้ชีวิตของเราผันแปรไปตามมัน พระท่านมองวาสนาอย่างนี้ เพราะฉะนั้น วาสนาจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ โดยไม่รู้ตัว

ท่านก็เลยบอกว่าให้เรามาตั้งใจสร้างวาสนาให้ดี เพราะวาสนานั้นสร้างได้ คนไทยเราชอบพูดว่าวาสนานี้แข่งกันไม่ได้ แต่พระบอกว่าให้แก้วาสนา ให้เราปรับปรุงวาสนา เพราะมันอยู่ที่ตัวเรา ที่สร้างมันขึ้นมา แต่การแก้ไขอาจจะอยากสักหน่อย เพราะความเคยชินนี้แก้ยากมาก แต่แก้ได้ปรับปรุงได้ ถ้าเราทำ ก็จะมีผลดีต่อชีวิตอย่างมากมาย ขอให้จำไว้เป็นคติประจำใจเลยว่า

"วาสนามีไว้แก้ไข ไม่ใช่มีไว้แข่งขัน"

ถ้าเกิดเป็นก็พลิกวาสนาให้ได้

บางคนเกิดมาจน บอกว่าตนมีวาสนาไม่ดี หรือบางทีบอกว่าเราไม่มีวาสนา พูดอย่างนี้ก็ยังไม่ถูก คนจนวาสนาดีก็มี คนมีก็อับวาสนาได้ ถ้าเกิดมาจนแล้วมัวแต่หดหู่ ระย่อ ท้อแท้ใจ ได้แต่ขุ่นมัว เศร้าหมอง คิดอย่างนี้อยู่เรื่อย ก็แน่นอนละว่าวาสนาไม่ดี เพราะคิดเคยชินในทางไม่ดี จนความท้อแท้อ่อนแอ กลายเป็นลักษณะประจำตัว

แต่ถ้าเกิดมาจนแล้วคิดถูกทางว่า ก็ดีนี่ เราเกิดมาจนนี้แหละเจอแบบฝึกหัดมาก พระท่านว่าคนนี้เป็นสัตว์พิเศษ จะประเสริฐได้ด้วยการฝึก เพราะเราจน เราจึงมีเรื่องยากลำบากที่จะต้องทำ มีปัญหาให้ต้องคิดและเพียรพยายามแก้ไขมาก นี่แหละคือได้ทำแบบฝึกหัดมาก

เมื่อเราทำแบบฝึกหัดมาก เราก็จะยิ่งพัฒนามาก ได้พัฒนาทักษะให้ทำอะไรได้ชำนิชำนาญ พัฒนาจิตใจให้เข้มแข็งอดทน มีความเพียรพยายามใจสู้ จะฝึกสติ ฝึกสมาธิก็ได้ทั้งนั้น และที่สำคัญยอดเยี่ยมคือได้ฝึกปัญญา ในการคิดหาทางแก้ไขปัญหา คนที่เกิดมาร่ำรวยมั่งมี ถ้าไม่รู้จะคิด ไม่หาแบบฝึกหัดมาทำ มัวแต่หลงเพลิดเพลินในความสุขสบาย นั่นแหละจะเป็นวาสนาไม่ดี ต่อไปจะกลายเป็นคนอ่อนแอ ทำอะไรไม่เป็น ปัญญาก็ไม่พัฒนากลายเป็นคนเสียเปรียบ เพราะฉะนั้น ใครจะได้เปรียบหรือเสียเปรียบ จะดูที่ฐานะข้างนอกว่า รวย ว่าจน เป็นต้น ยังไม่แน่

คนที่รู้จักคิด คิดเป็น คิดถูกต้อง สามารถพลิกความเสียเปรียบเป็นความได้เปรียบ แต่คนที่คิดผิด กลับพลิกความได้เปรียบเป็นความเสียเปรียบ และทำวาสนาให้ตกต่ำไปเลย จึงต้องจำไว้ให้แม่นว่า ไม่มีใครเสียเปรียบหรือได้เปรียบอย่างสมบูรณ์ ถ้าคิดเป็น ก็พลิกความเสียเปรียบให้เป็นความได้เปรียบได้ แต่อย่าเอาเปรียบกันเลย เรามาสร้างวาสนาให้ดีจะดีกว่า พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์นั้นเป็นผู้ที่พ้นจากอำนาจของวาสนา พระพุทธเจ้าทรงละกิเลสพร้อมทั้งวาสนาได้หมด หมายความว่าพระองค์ไม่อยู่ใต้อำนาจความเคยชิน แต่อยู่ด้วยสติปัญญา

มาสร้างวาสนาดีๆ ที่จะให้มีความสุข

ทีนี้เรื่องของคนสามัญก็คือ พยายามแก้ไขวาสนาที่ไม่ดี และปรับปรุงสร้างวาสนาให้เป็นไปในทางที่ดี คือการที่เราตั้งใจทำจิตใจให้เกิดเป็นกุศลอยู่เสมอ จิตใจของเราจะไปตามที่มันเคยชิน อย่างคนที่เคยชินในการปรุงแต่งไม่ดี ไปนั่งไหนเดี๋ยว ก็ไปเก็บเอาอารมณ์ที่ผ่านมา ที่กระทบกระทั่งทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น แล้วนำมาครุ่นคิด กระทบกระทั่วตัวเอง ทำให้ไม่สบาย ทีนี้ถ้าเรารู้ตัวมีสติก็ยั้งได้ ถ้าคิดอะไรไม่ดีขึ้นมาก็หยุด แล้วเอาสติไปจับ คือไปนึกระลึกเอาสิ่งที่ดีขึ้นมา ระลึกขึ้นมาแล้วทำจิตใจให้สบาย ปรุงแต่งในทางที่ดี

ต่อไปจิตก็จะเคย พอไปนั่งไหนอยู่เงียบๆ จิตก็สบายนึกถึงเรื่องที่ดีๆ แล้วก็มีความสุข คนเรานี้สร้างสุขได้ สร้างวาสนาให้แก่ตนเองได้สร้างวิถีชีวิตได้ ด้วยการกระทำอย่างที่ว่ามานี้ คือให้มีการเกิดบ่อยๆ ของสิ่งที่ดีงาม เพราะฉะนั้นการเกิดจึงเป็นนิมิต หมายความว่าให้ชาวพุทธได้คติหรือได้ประโยชน์จากวันเกิด ถ้าญาติโยมนำวิธีปฏิบัติทางพระไปใช้จริงๆ วันเกิดจะมีประโยชน์อย่างแน่นอน จะเป็นบุญกุศล ทำให้เกิดความเจริญงอกงาม อย่างน้อยก็เตือนตนเองว่าเราจะให้เกิดแต่กุศลนะ เราจะไม่ยอมให้เกิดอกุศล เช่น ใจที่ขุ่นมัวเศร้าหมองเราไม่เอาทั้งนั้น

จิตใจที่ดีต้องเกิด ห้าอย่างนี้เป็นประจำ

เพราะฉะนั้น จึงมีหลักที่แสดงพัฒนาการของจิตใจว่า จิตใจของชาวพุทธ หรือจิตใจที่ดี ต้องมีคุณสมบัติ ๕ อย่าง คือ

๑. มีปราโมทย์ ความร่าเริงเบิกบานใจ
๒. มีปีติ ความอิ่มใจ
๓. มีปัสสัทธิ ความสงบเย็นผ่อนคลาย สบายใจ
๔. มีสุข ความคล่องใจ โปร่งใจ ไม่มีอะไรมาบีบคั้นหรือระคายเคือง
๕. มีสมาธิ ความมีใจแน่วแน่ สงบ มั่นคง ไม่หวั่นไหว ไม่ถูกอารมณ์ต่างๆ มารบกวน

ถ้าทำใจให้มีคุณสมบัติ ๕ อย่างนี้ได้ ก็จะเป็นจิตใจที่เจริญงอกงามในธรรม สภาวะจิต ๕ ประการนี้โปรดจำไว้เลยว่าให้มีเป็นประจำ พระพุทธเจ้าตรัสบ่อยๆ ว่า เมื่อปฏิบัติธรรมถูกต้องแล้ว พิสูจน์ได้อย่างหนึ่งคือเกิดสภาวะจิต ๕ ประการนี้ ถ้าใครไม่เกิดแสดงว่าการปฏิบัติยังไม่ก้าวหน้า คือ ต้องมี ๑. ปราโมทย์ ๒. ปีติ ๓. ปัสสัทธิ ๔. สุข ๕. สมาธิ พอห้าตัวนี้มาแล้ว ปัญญาก็จะผ่องใส แล้วคิดจะทำอะไรก็จะเดินหน้าไป ตลอดจนการปฏิบัติธรรมก็ก้าวไปสู่โพธิญาณได้ด้วยดี เพราะฉะนั้นในวันเกิดก็ขอให้ได้อย่างน้อย ๒ ประการนี้ คือ เริ่มต้นดี และให้เกิดสิ่งที่ดี ก็คุ้มเลย ชีวิตจะเจริญงอกงามมีความสุขแน่นอน


เกิดคือเชื่อมต่อที่กำเนิด กับความงอกงามต่อไป

เรื่องวันเกิดนี้พูดได้หลายอย่าง หลายแง่ เพราะมีความหมายมากมาย ความหมายอีกอย่างหนึ่งของการเกิด ก็คือเป็นจุดเชื่อมต่อไม่ใช่ว่าเกิดมานี้คือการเริ่มต้นใหม่โดยไม่มีอะไรมาก่อน แต่การเกิดนี่เป็นจุดเชื่อมต่อ และถ้าใช้เป็น จุดเชื่อมก็ทำให้เราได้ประโยชน์มากมายเชื่อมต่ออะไร


เชื่อมเรา กับคุณพ่อ-คุณแม่

(๑.) การเกิดเป็นตัวเชื่อมต่อตัวเราผู้เกิด กับท่านผู้ให้กำเนิด เพราะฉะนั้น ทันทีที่ใครคนใดคนหนึ่งนั้น อีกคนหนึ่งก็เกิดด้วย คือพอลูกเกิดก็เกิดพ่อแม่ด้วย คนที่ยังไม่ได้เป็นพ่อแม่ พอมีลูกเกิดขึ้นตนเองก็เกิดเป็นพ่อเป็นแม่ทันที เพราะฉะนั้นวันเกิดของเราจึงเป็นวันที่คุณพ่อคุณแม่เกิดขึ้นด้วย ด้วยเหตุนั้น วันเกิดนี้ในแง่หนึ่งจึงเป็นวันระลึกถึงบิดามารดา และจะเป็นตัวเชื่อมให้เรามีความผูกพันกับท่านผู้ให้กำเนิด แล้วก็จะมีความสุขร่วมกัน อย่างเช่นลูกเมื่อถึงวันเกิด ก็นึกถึงคุณพ่อ-คุณแม่ และทำอะไรๆ ที่จะทำให้ระลึกถึงกัน และมีความสุขร่วมกัน จากคุณพ่อ-คุณแม่ก็โยงไปหาคนอื่นอีก เข่นพี่น้อง ปู่ย่าตายาย คนที่เกี่ยวข้องซึ่งสัมพันธ์กันไปหมด นี่คือการเกิดเป็นตัวต่อและเชื่อม


เชื่อมฐานวัฒนธรรมไทย กับความเจริญที่ก้าวหน้าต่อไป

(๒.) การเกิดนี้เชื่อมไปถึงพื้นฐานของเรา เช่น เมื่อเราเกิดเป็นคนไทย ชีวิตของเราที่เป็นพื้นเดิม ก็มีรากฐานคือวัฒนธรรมไทย เราเกิดมาท่ามกลางสิ่งแวดล้อมนี้ วัฒนธรรมไทยก็หล่อหลอมชีวิตของเรา เราจะต้องรู้จักเอาประโยชน์จากวัฒนธรรมไทย ต่อจากพื้นฐานนี้เราก็ก้าวไปข้างหน้า และพบวัฒนธรรมภายนอก ตลอดจนพบความเจริญอะไรต่าง ๆ ถ้าเราใช้เป็นก็จะได้ประโยชน์ทั้งสองด้าน คือ

ก. เราจะมีพื้นฐานของเราที่มั่นคง ให้การเกิดเป็นตัวยึดพื้นฐานของเราไว้ด้วย รากฐานทางวัฒนธรรมที่เรามีเราก็ไม่ละทิ้ง แต่เราเอาส่วนที่ดีมาสร้างตัวให้เป็นพื้นฐานที่มั่นคง

ข. สิ่งใหม่ๆ เราก็ก้าวไปรับ ไปทำ ก้าวไปสร้างสรรค์ถ้าเราได้ทั้งสองด้านนี้ เราจะมีความเจริญงอกงาม คือ ทั้งมีพื้นฐานดี และสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง หมายความว่า ไม่ให้ขาดทั้งสองด้าน ทั้งพื้นฐานเดิม ที่เป็นรากฐานเก่า และทั้งด้านใหม่ที่ก้าวไปข้างหน้า คนที่เจริญงอกงามต้องได้ทั้งสองด้านนี้ จึงจะมีการพัฒนาที่สมบูรณ์

นึกถึงวันเกิด ช่วยให้ไม่หลงเตลิดออกจากธรรมชาติ เชื่อมบุคคลในสังคม กับชีวิตในธรรมชาติ

(๓.) การเกิดเป็นตัวเชื่อมต่อคนและสังคม กับธรรมชาติ คนเราที่เกิดมานี่ตัวแท้ๆ ยังไม่มีอะไรก็เป็นชีวิตเท่านั้น ชีวิตอยู่เป็นธรรมชาติ ชีวิตนี้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ เกิดจากธรรมชาติ เป็นไปตามธรรมชาติ เนื้อตัวชีวิตของเรานี้เป็นธรรมชาติ เมื่อเกิดมาแล้วเราจึงเริ่มมีฐานะใหม่ คือสถานะในทางสังคม คือเป็นบุคคล

เราจะเป็นบุคคลในสังคม เป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่ เป็นพี่ของคนนั้น เป็นน้องของคนนี้ แล้วก็ก้าวเข้าไปในสังคมโดยมีฐานะต่างๆ บางทีเราก้าวเข้าไปในฐานะที่สอง คือเป็นบุคคลในสังคม จนลืมฐานะที่หนึ่งคือ ความเป็นชีวิตที่อยู่ในธรรมชาติ เรานึกถึงแต่ความเป็นบุคคลที่ไปเที่ยวทีบทบาทนั้นนี้ๆ จนลืมตัวเอง ทางพระท่านเตือนเสมอว่า อย่าลืมสถานะเดิมแท้ที่เป็นพื้นฐานของเราว่าชีวิตเป็นธรรมชาติ คนใดที่ได้ทั้งสองด้าน คนนั้นจึงจะมีชีวิตที่เจริญงอกงามสมบูรณ์

แต่คนเรานี้ส่วนมากมักจะลืมด้านชีวิต และได้แค่ด้านบุคคล นึกถึงแต่การอยู่ร่วมสังคม นึกถึงการที่จะมีฐานะอย่างนั้น อย่างนี้ จนลืมชีวิตที่เป็นพื้นฐาน แม้แต่การกินอาหาร ถ้าเราลืมพื้นฐานด้านชีวิตเสียแล้วเราก็จะพลาด ถ้าเรามัวนึกถึงในแง่การเป็นบุคคลในสังคม เวลารับประทานอาหารก็นึกถึงในแง่การเป็นบุคคลในสังคม เวลารับประทานอาหารเราก็นึกไปในแง่ว่า เรามีฐานะอะไร ควรกินอะไรให้สมฐานะดีไม่ดีก็ไปตามค่านิยมให้โก้ให้เก๋ เป็นต้น

แต่ถ้าเรานึกในแง่ของชีวิต ก็คิดเพียงว่า การกินอาหารนั้น เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง ให้ชีวิตดำเนินไปได้ ต้องกินให้สุขภาพดีนะ อย่ากินให้เป็นโทษต่อร่างกาย อาหารแค่ไหนพอดีแก่ความต้องการของร่างกาย อาหารประเภทใดมีคุณภาพ เป็นประโยชน์ต่อชีวิต เราก็กินอย่างนั้นแค่นั้น ถ้าเราไม่ลืมพื้นฐานของชีวิตในด้านธรรมชาติ เราจะรักษาตัวแท้ของชีวิตไว้ได้ ส่วนที่เหลือในด้านความเป็นบุคคล ก็เป็นเพียงส่วนประกอบ

แต่ปัจจุบันนี้เรามักจะเอาความเป็นบุคคลเป็นหลัก จนกระทั่งลืมความเป็นชีวิตไป ทำให้ด้านธรรมชาติสูญเสีย เพราะฉะนั้นจึงทำให้เรามีชีวิตที่ไม่สมบูรณ์ วันเกิดนี้จึงเป็นเครื่องเตือนใจ โดยเป็นตัวเชื่อมว่า โดยเนื้อแท้นั้น ฐานของเราเป็นธรรมชาตินะ อย่าลืมส่วนที่เป็นธรรมชาติด้านนี้ ส่วนที่เป็นด้านบุคคลเราก็ทำให้ดี ให้ได้ผล ให้สองด้านมาผสานกลมกลืนกัน ทั้งด้านชีวิตที่เป็นธรรมชาติ และด้านเป็นบุคคลที่อยู่ในสังคม ถ้าอย่างนี้แล้วชีวิตก็จะสมบูรณ์ มีชีวิตอยู่ไปนานเท่าไรๆ ก็อย่าลืมหลักการข้อนี้

วันเกิดทำให้ไม่ลืมที่จะหวนกลับมาพัฒนาชีวิตที่เป็นตัวแท้ของเรา

อีกอย่างหนึ่ง การมองตัวเองให้ถึงธรรมชาติที่เป็นชีวิตนี้ เราจะได้กำไร คือ หลักการของพระศาสนา จะมาเสริมให้เราพัฒนาตัวชีวิตที่แท้ ไม่ใช่พัฒนาแต่สิ่งภายนอกอย่างเดียว บางทีเราลืมไป มัวแต่แสวงหาอะไรๆ ที่เป็นของภายนอก ที่พระท่านบอกว่าเป็นของภายนอก จนพะรุงพะรัง เสร็จแล้วสิ่งเหล่านี้ก็กลับมาก่อทุกข์ให้แก่ตนเอง ชีวิตในด้านที่แท้จริงนั้น เมื่อเราไม่ลืมมันแล้วพระพุทธศาสนาก็เข้ามาได้ ท่านก็จะสอนให้พัฒนาชีวิตของเราว่า………

ชีวิตของเรานี้นอกจากด้านการแสดงออกสัมพันธ์กับโลกภายนอกแล้ว ลึกเข้าไปภายในก็ยังมีด้านจิตใจ และอีกด้านหนึ่งคือ ปัญญา เราจะต้องมีความรู้เท่าทันชีวิตนี้ รู้เท่าทันโลก เป็นต้น ถึงตอนนี้ก็เข้ามาสู่ศีล สมาธิ ปัญญา เราจะต้องพัฒนาชีวิตของเรา ให้ชีวิตที่เกิดมาแล้วนี้ได้เข้าถึงสิ่งที่ดีที่ประเสริฐของมัน ไม่ใช่ดีแต่ภายนอกอย่างเดียว ความเจริญงอกงามของชีวิตที่แท้ จนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ อะไรต่างๆ ได้ ก็อยู่ตรงนี้แหละ คือพัฒนาชีวิตของเราที่เป็นตัวของตัวเอง ที่เกิดมาแล้วชาติหนึ่งนี้ให้ได้สิ่งที่ดีที่สุด ให้เจริญในศีล สมาธิ ปัญญาขึ้นไป จนกระทั่งได้บรรลุ วิมุตติ วิสุทธิ สันติ และอิสรภาพที่แท้จริง จนถึงนิพพาน

อันนี้เป็นเรื่องยืดยาว คงจะไม่บรรยาย แต่เป็นแง่หนึ่งของการที่จะได้คติจากวันเกิด รวมแล้ว วันเกิดนี้ ถ้ามองให้ดีมีคติเตือนใจให้ได้ความหมายมากมายหลายอย่าง แต่สาระสำคัญเป็นจุดเชื่อมต่อที่ว่า พอเชื่อมต่อแล้วเราต้องให้ได้ทั้งสองด้าน อย่าให้ขาดสักด้านหนึ่ง ไม่ใช่ว่าพอเชื่อมต่อแล้วก็ก้าวไปหาของใหม่ จนเลยไปลืมเตลิดหลงทาง ไม่เห็นฐานเก่า

ถ้าได้ครบทั้งสองด้านอย่างนี้ ก็เป็นความสมบูรณ์ของชีวิตที่ครบถ้วนเต็มบริบูรณ์ โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ เรามีเรื่องภายนอกที่กระทบกระทั่งมาก ถ้าใครตั้งหลัก ทำชีวิตของตนเอง โดยเฉพาะภายในด้านจิตใจ และปัญญา ไม่ได้ดีแล้ว จะหวั่นไหวและกระทบกระเทือกมาก เพราะฉะนั้นตอนนี้เรายิ่งต้องมีความไม่ประมาท แล้วก็ต้องตั้งหลักทำตัวของเราเอง ทั้งทางจิตใจและปัญญาที่รู้เท่าทันให้พร้อม ให้เข้มแข็ง


เกิดมาแล้วถ้าเลี้ยงไม่ดี จะเป็นคนที่ทุกข์ง่าย-สุขได้ยาก

ในโลกต่อไปนี้มีเรื่องราวอะไรต่างๆ เกิดขึ้นมาก คนที่อยู่ได้จะต้องมีความเข้มแข็ง เด็กสมัยปัจจุบันนี้ในสังคมไทยเรา ชักจะเลี้ยงดูไปในทางที่อ่อนแอ คนที่อ่อนแอก็จะมีความสุขตามแบบของคนอ่อนแอ ความสุขของคนอ่อนแอนั้นเปราะบาง แตกสลายง่าย และความสุขอย่างนั้นก็เปลี่ยนเป็นทุกข์ได้ง่าย ไม่ยั่งยืนไม่มั่นคง ส่วนคนที่เข้มแข็ง ก็จะมีความสุขที่เข้มแข็งด้วย ความสุขที่เข้มแข็งก็มั่นคง และยากที่จะเปลี่ยนแปลง คือความสุขนั้นยากที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นความทุกข์ แถมยังเจอความทุกข์น้อยๆ ก็ไม่หวั่นไหวไม่กลัวจึงเป็นคนที่ทุกข์ได้ยาก และเป็นคนที่สุขได้ง่าย

เวลานี้เด็กยุคปัจจุบัน เราพยายามจะให้เขามีความสุข แต่เราไม่เลี้ยงดูเขาให้ดี เขาไม่พัฒนา ก็กลายเป็นคนที่สุขได้ยาก ทุกข์ได้ง่าย ปรากฏว่าเป็นอย่างนี้กันมากแล้ว ทั้งๆ ที่มีอุปกรณ์บำรุงบำเรอให้ความสุขมากมาย แต่เด็กยิ่งเป็นทุกข์ได้ง่าย สุขได้ยาก ถ้าอย่างนี้ ถึงจะมีอุปกรณ์บำรุงบำเรอ หรือเทคโนโลยีเจริญเท่าไร ก็ไม่หวั่นไหว แก้ทุกข์ไม่ได้

ฉะนั้นต้องพัฒนาข้างใน ให้เป็นคนที่มีความสุขของคนที่เข้มแข็ง เป็นคนที่สุขได้ง่าย ทุกข์ได้ยาก แม้แต่ทุกท่านทุกคนก็เช่นเดียวกัน บทพิสูจน์ตัวเองอย่างหนึ่งก็คือ เราเกิดมานานแล้วนี้ เราสุขได้ง่ายขึ้นหรือไม่ ถ้าเรากลายเป็นคนที่สุขได้ยาก ทุกข์ได้ง่าย ก็แสดงว่า เรานี่เห็นจะเดินไม่ค่อยถูกทาง เพราะฉะนั้นต้องตรวจตราดูตัวเอง อยู่กันมานานๆ ต้องให้สุขได้ง่าย ทุกข์ได้ยากขึ้น


ถ้าเกิดแล้วพัฒนา ยิ่งเกิดมานาน ยิ่งสุขทุกสถาน

ตอนเกิดใหม่ๆ ยังเป็นเด็กนี่สุขได้ง่าย เจออะไรนิดหน่อยก็หัวเราะแล้ว แต่พอโตขึ้นชักสุขได้ยากขึ้น เพราะฉะนั้นต้องระวังท่านจึงไม่ให้ประมาท ถ้านึกถึงวันเกิดให้ถูกต้อง จะต้องโยงมาสู่ความเจริญเติบโต หรือการพัฒนาอย่างที่ถูกต้อง คืออยู่นานไป ชีวิตยิ่งสมบูรณ์มากขึ้น โดยเฉพาะมีความสุขได้ง่าย จนมีความสุขประจำตัวประจำชีวิตไปเลย รวมความว่า เมื่อพัฒนาตัวเราเองนี้ไป ก็เข้ามาสู่หลักที่ว่า การเกิดนี้เป็นเครื่องเตือนใจเราให้ได้ทั้งสองด้าน ก้าวไปข้างนอกแล้วอย่าลืมข้างในของตนเอง ต้องพัฒนาให้ทัน สร้างความเข็มแข็งที่จะอยู่ในภาวะภายนอกได้อย่างดีที่สุด

เมื่อพัฒนาภายใน ทั้งพัฒนาจิตใจ และพัฒนาปัญญาให้เข้มแข็ง ในที่สุดข้างนอกมาเท่าไรก็มีแต่ได้ คือได้ส่วนที่เป็นประโยชน์ และยิ่งมีความสุข เป็นอันว่าวันเกิดนี้มีความหมายที่ดีงาม นำมาเป็นคติแก่ตัวเรา โดยเฉพาะท่านเจ้าของวันเกิดจะได้ประโยชน์มากมายหลายประการ//www.dhammajak.net
Create Date : 25 ตุลาคม 2548
Last Update : 25 ตุลาคม 2548 6:06:29 น.
Counter : 924 Pageviews.

42 comments
  
บลอกกลุ่มนี้หายไปนานเลย
โดย: rebel วันที่: 25 ตุลาคม 2548 เวลา:5:56:21 น.
  
อ่านแล้ว นึกว่าวันนี้เป็นวันเกิด จขบ.เสียอีก
โดย: grappa วันที่: 25 ตุลาคม 2548 เวลา:6:08:11 น.
  
^
^
จวนแล้วค่ะ แต่ไม่ใช่วันนี้
โดย: rebel วันที่: 25 ตุลาคม 2548 เวลา:6:09:13 น.
  
เช้านี้คงแว่บเข้าบลอกไม่ได้นะคะ ต้องออก 7 โมง แล้วจะโดนกักตัวตั้งแต่ 8 โมง ไปจนประมาณเที่ยงนั่นแหละ
โดย: rebel วันที่: 25 ตุลาคม 2548 เวลา:6:20:31 น.
  
สวัสดีตอนเช้าค่ะน้องแข
ขอบคุณมากค่ะสำหรับข้อมูล
แต่ก่อนเด็กๆ ก็ฉลองวันเกิดกับเพื่อนค่ะ
เด๋วนี้ก็กับมาฉลองกับพ่อแม่มากขึ้น ^^...
โดย: ขอบคุณที่รักกัน (blueberry_cpie ) วันที่: 25 ตุลาคม 2548 เวลา:7:17:36 น.
  
สาธุ คิดดี ทำดี ย่อมได้ดี
โดย: Qooma วันที่: 25 ตุลาคม 2548 เวลา:7:45:04 น.
  
อรุณสวัสดิ์ฮะ

ผมมันคนไร้วาสนาเสียด้วย เอาน่าเด๋วอ่านแร้วจะพยายามสร้างดูหน่อยจิ๊
โดย: err_or วันที่: 25 ตุลาคม 2548 เวลา:7:50:43 น.
  
รุนหวัด

ธรรมะรับอรุน

=)
โดย: hunjang วันที่: 25 ตุลาคม 2548 เวลา:8:15:09 น.
  
เย........อ่านจบแล้ว......แต่ไปทำงานม่ะทันแน่เลย...อืมๆ
โดย: ครีเอทีฟ หัวเห็ด วันที่: 25 ตุลาคม 2548 เวลา:8:21:55 น.
  
วันอังคารเป็นวันเกิดค่ะ

ขอบคุณมากนะคะ
โดย: Batgirl 2001 วันที่: 25 ตุลาคม 2548 เวลา:8:38:03 น.
  
ชอบจังค่ะ
แง่คิดมากมายจริงๆ
โดย: prncess วันที่: 25 ตุลาคม 2548 เวลา:8:45:48 น.
  
แว่บมาแป๊บๆ

ไปนั่งสอบมาเล่นๆ
แต่กลายเป็นต้องไปฟังคนลอกข้อสอบกัน
ง่วงๆ เบื่อๆเลยส่งซะเลย
แล้วออกมาวิ่งเล่นแทน ทางเดินโล่งๆ คนก็ไม่มี
วิ่งขึ้นบันไดอีก 3 ชั้น แว่บเข้าบลอก
เดียวก็ค่อยกลับไปสอบต่อ

ที่จริงไปสอบ ถึงจะไม่อะไรก็ควรจะทำให้มันดีๆ แต่เบื่อฟังคนลอกกัน เลยออกซะเลย เพราะคนคุมกลับมาเฝ้าแล้ว

คนที่สอบเค้าไม่รู้กันว่าเรากะคนคุมสอบอ่ะรู้กัน
โดย: rebel วันที่: 25 ตุลาคม 2548 เวลา:9:51:47 น.
  
แต่เกิดสอบได้ขึ้นมาก็เอานะ
ไปปฏิบัติหน้าที่ต่อละ
โดย: rebel วันที่: 25 ตุลาคม 2548 เวลา:9:59:37 น.
  
มาสาธุและทักทายคุณ Rebel ครับ
โดย: Johann sebastian Bach วันที่: 25 ตุลาคม 2548 เวลา:10:06:49 น.
  


ขอบคุณที่นำมาให้อ่านกันค่ะ

วันเกิดพี่จะคิดถึงแม่มากกว่าตัวเอง
ไม่ค่อยชอบฉลองวันเกิดด้วยไม่รู้ทำไม
โดย: keyzer วันที่: 25 ตุลาคม 2548 เวลา:10:24:15 น.
  
ใข่ค่ะวาสนาสร้างเองได้ สบายดีไหมคะ
โดย: อ้วนดำปื๊ดปื๊อ วันที่: 25 ตุลาคม 2548 เวลา:10:51:41 น.
  
ขอบคุณที่นำมาให้อ่านจะ ได้ประโยชน์อะนะ
โดย: อินทรีทองคำ วันที่: 25 ตุลาคม 2548 เวลา:10:54:59 น.
  
หวัดดีจ้าแข

คิดถึงๆๆๆๆๆ ไม่ได้เข้ามาหาตั้งนานแน่ะ ยุ่งมั่กๆ แต่ยังคิดถึงอยู่น๊า ไม่ลืมๆๆๆๆ

แล้ววันที่ 26 ตุลา (ใช่ป่าวอ่ะ แต่หนมชั้นว่าหนมชั้นจำไม่ผิดน๊า จะแอบดูใน profile ก่อนดันไม่บอกไว้อีกแน่ะ) อย่าลืมไปทำบุญวันเกิดนะจ๊ะ

ตกลง 26 ตุลาใช่ป่าว หนมชั้นว่าใช่นะ ถึงจะแก่แร๊ว แต่ไม่น่าจะจำวันเกิดน้องรักผิดนะ

ปล. เพิ่งอ่านได้แค่ 2 หัวข้อเองง่ะ ไว้มาอ่านต่อนะ เด๋วตระเวนทักทายเพื่อนๆก่อน หายไปหลายวัน
โดย: ขนมชั้น...เธอห้ามกิน!!! วันที่: 25 ตุลาคม 2548 เวลา:11:35:16 น.
  
ถ้าทำใจให้มีคุณสมบัติ ๕ อย่างนี้ได้ ก็จะเป็นจิตใจที่เจริญงอกงามในธรรม สภาวะจิต ๕ ประการนี้โปรดจำไว้เลยว่าให้มีเป็นประจำ พระพุทธเจ้าตรัสบ่อยๆ ว่า เมื่อปฏิบัติธรรมถูกต้องแล้ว พิสูจน์ได้อย่างหนึ่งคือเกิดสภาวะจิต ๕ ประการนี้ ถ้าใครไม่เกิดแสดงว่าการปฏิบัติยังไม่ก้าวหน้า คือ ต้องมี ๑. ปราโมทย์ ๒. ปีติ ๓. ปัสสัทธิ ๔. สุข ๕. สมาธิ พอห้าตัวนี้มาแล้ว ปัญญาก็จะผ่องใส แล้วคิดจะทำอะไรก็จะเดินหน้าไป ตลอดจนการปฏิบัติธรรมก็ก้าวไปสู่โพธิญาณได้ด้วยดี..

การปฏิบัติธรรมต้องตรวจสอบสภาวจิตของตนเองเสมอๆ..ขออันนี้กลับบ้านด้วยนะคะ..

สาธุ อนุโมทนา น้องนักสืบ

ปลื้มจัง มาอ่านธรรมกันหมดเลย ไปทำงานก่อนนะ วันนี้งานไม่น้อย
โดย: ป่ามืด วันที่: 25 ตุลาคม 2548 เวลา:12:41:42 น.
  


โดย: p_tham IP: 58.9.30.254 วันที่: 25 ตุลาคม 2548 เวลา:13:26:46 น.
  
อ่านธรรมมะทีไรปลงตกทุกที
โดย: kaman วันที่: 25 ตุลาคม 2548 เวลา:13:40:03 น.
  
น้องแข พี่วาสนามาเยี่ยมแล้วจ้า .... ตื่นช้าไปหน่อยวัน
นี้เพราะมันหนาวเหมือนที่บอก

วันนี้ขอบคุณเอาแง่คิดดีๆ มาให้อ่าน พี่นิดก็เชื่อล่ะว่า
วาสนาสร้างเองได้ บางคนโชคดีมีติดตัวก็ช่างเขาแต่ว่า
ถ้าเราไม่มีก็อย่าคิดว่าเราไม่มีวาสนา ใช้เวลาหน่อยเรา
ก็คงมีแหละ "สักวันหนึ่ง "
โดย: JewNid วันที่: 25 ตุลาคม 2548 เวลา:13:58:01 น.
  

ดีใจที่ได้เกิดมา ถึงแม้มีบ้างคนกล่าวไว้ว่าเกิดมาใช้กรรมก็เหอะ
โดย: merf1970 IP: 61.91.197.241 วันที่: 25 ตุลาคม 2548 เวลา:14:47:47 น.
  
วาสนาปลูกเองได้
โดย: Nutty Professor วันที่: 25 ตุลาคม 2548 เวลา:15:21:25 น.
  
วันนี้พี่นิดไม่ไปไหนจ้า ทั้งลม ทั้งฝน อยู่บ้านดีกว่า
หมกตัวกับผ้าห่มดีกว่าเพราะไม่อยากเสี่ยงแล้วกับ
ไข้หวัด
โดย: JewNid วันที่: 25 ตุลาคม 2548 เวลา:15:23:58 น.
  
สาธุค่ะ
"วาสนามีไว้แก้ไข ไม่ใช่มีไว้แข่งขัน"

ซึ้งเลย ขอบคุณที่นำมาแบ่งปันนะคะ
โดย: ลูกสาวโมโจ โจโจ้ (the grinning cheshire cat ) วันที่: 25 ตุลาคม 2548 เวลา:16:19:52 น.
  
ทำบุญในวันเกิดเป็นการเริ่มต้นที่ดี
วันเกิดเป็นวันดีเป็นวันมงคลอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้น ในวันดีๆ แบบนี้
ก็ควรที่จะทำให้ให้เกิดมงคลแก่ชีวิต

สมัยก่อน พอถึงวันเกิดก็จะไปกินข้าวไปฉลองกับเพื่อนๆ
แต่หลายปีมานี่ สำนึกได้ว่า คนสำคัญที่เราควรไปฉลองด้วยคือ พ่อกับแม่
ของขวัญวันเกิดก็เหมือนกัน สมัยก่อนจะร้องขอจากพ่อแม่เสมอๆ
แต่หลังๆ นี่ รอยยิ้มอย่างมีความสุขของพ่อแม่ที่เราอยู่กับเค้าในวันเกิด
คือ ของขวัญชิ้นที่พิเศษสุดแล้ว..

พรใดๆ ไม่ยิ่งใหญ่และเป็นมงคลต่อเรา เท่าพรที่ได้รับจากพ่อและแม่
โดย: ยัยบี๋ วันที่: 25 ตุลาคม 2548 เวลา:16:31:21 น.
  
อืม ขอบคุณกั้บ
อ่านเเล้วให้อะไรดีๆ เยอะเลย
ป๋มเชื่อคับ ว่าวาสนาเปลี่ยนเเปลงได้
อยู่ที่ตัวเราเป็นผู้กำหนดเองทั้งนั้น
เเต่ก็คงอยู่ที่นิสัยดั้งเดิมด้วยเห็นด้วยเจงๆ

วันเกิดตัวเองป๋มไม่ค่อยให้ความสำคัญเท่าไหร่
ส่วนใหญ่อยากจะทำให้กับวันเกิดคนอื่นมากกว่า
อย่างพ่อกับเเม่ อยากจะทำให้ท่านมีความสุขน่ะคับ
โดย: Dark Secret วันที่: 25 ตุลาคม 2548 เวลา:16:45:55 น.
  
แวะมาหวัดดีคุณแขอีกรอบค่ะ
โดย: Batgirl 2001 วันที่: 25 ตุลาคม 2548 เวลา:20:46:24 น.
  
miss u

สบายเลยดิ ไม่ต้องมีการบ้าน พี่ก็ทำบ้างนะการบ้านของแข พี่ว่าอัพบล๊อคดีก่า อยากกลับบ้านแล้วอ่ะ แงแง
โดย: erol วันที่: 25 ตุลาคม 2548 เวลา:21:03:01 น.
  
พี่สาวๆๆๆๆ
โดย: rebel วันที่: 25 ตุลาคม 2548 เวลา:21:12:43 น.
  

บล็อควันนี้ ได้มุมมองความคิดเรื่องวันเกิดใหม่ๆ ดีจังค่ะ น้องแข

วันนี้ พี่ออกไปเที่ยวนอกเมืองมาน่ะค่ะ ตื่นสายเลยรีบไป ไม่ได้แวะมาบอกก่อน

พี่เจ้าของน้องแขกลับมาแล้วนี่นา เดี๋ยวไปคุยด้วยค่ะ
โดย: Black Tulip วันที่: 25 ตุลาคม 2548 เวลา:21:49:06 น.
  
หลับกันยังอะ

=)
โดย: hunjang วันที่: 25 ตุลาคม 2548 เวลา:22:26:54 น.
  
ตะลอนทัวร์พรุ่งนี้เหรอค่ะ ฟังแล้วน่าหนุกเหมือนกันนะ
เอาว่าทัวร์ให้สนุกแล้วรอฟังจากน้องแขจ้า
โดย: JewNid วันที่: 25 ตุลาคม 2548 เวลา:23:08:43 น.
  
สาธุ ขอบคุณน่ะค่ะ สำหรับความรู้ดี ๆ ค่ะ
โดย: Tumble วันที่: 25 ตุลาคม 2548 เวลา:23:34:16 น.
  
น้องแขคะ มันยาวอ่ะ พี่อ่านมะเข้าใจเท่าไหร่เลย แล้วหยั่งงี้จาเห็นทางสว่างไม๊อ่ะ มีแบบ version ย่อๆ มะคะ
โดย: ladybear (ladybear ) วันที่: 25 ตุลาคม 2548 เวลา:23:35:04 น.
  

สาธุค่ะ (แต่ว่ายาวจังเลย ^^")
โดย: chirala (chirala ) วันที่: 25 ตุลาคม 2548 เวลา:23:54:27 น.
  
สุขสันต์วันเกิดนะจ๊ะ น้องแข


โดย: ขนมชั้น...เธอห้ามกิน!!! วันที่: 26 ตุลาคม 2548 เวลา:0:00:03 น.
  
โห มิน่า


คลิ๊กมาบล๊อกนี้แล้วร้อนๆ

โดย: SSTR IP: 58.9.4.149 วันที่: 26 ตุลาคม 2548 เวลา:0:15:28 น.
  
วันนี้วันเกิดน้องแข เหรอคะ

Happy Birthday ค่ะ

มีความสุขทุกๆวันนะคะ


พี่ไปนอนละค่ะ ฝันดีนะคะ
โดย: Black Tulip วันที่: 26 ตุลาคม 2548 เวลา:0:15:32 น.
  
อืม ดีครับอ่านแล้วดีมากๆ
โดย: ปอโป้ง IP: 125.26.14.177 วันที่: 12 พฤษภาคม 2550 เวลา:1:27:38 น.
  
เป็นบทความที่ดีมากๆๆๆๆเลยคะ ขอบคุณมากๆ เลยนะคะ ต่อไปฉันจะเข้มแข็ง ขอให้ความสุขจงเกิดแก่เจ้าของบล็อคนะคะ
โดย: น้อมรัก วันที่: 11 กันยายน 2550 เวลา:16:53:54 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

rebel
Location :
กรุงเทพ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]Five Precepts For Kids

  1. I promise to try not to take the life of any animal, bug, fish or bird.

  2. I promise to try not to take anything which is not given to me.

  3. I promise to try not to be greedy or disrespectful with regard to what I eat, see, feel and listen to.

  4. I promise to try not to lie or speak harmfully to anyone.

  5. I promise to try not to consume any foods, drinks or drugs which make me stupid or crazy.
ตุลาคม 2548

 
 
 
 
 
 
1
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
 
 
All Blog