sansook
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 37 คน [?]
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
โค้ดนี้เป็นภาพพื้นหลังนำไปวางที่ช่อง Script Area ค่ะ
Group Blog
 
 
เมษายน 2551
 
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
 
9 เมษายน 2551
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add sansook's blog to your web]
Links
 

 

ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรประถมศึกษา

ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรประถมศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………
คำสั่ง 1 จงเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้องและสมบูรณ์
1. การศึกษามีอยู่ 2 แบบ คือ.....
1.1 ไม่มีแบบแผน (Informal Education)
1.2 มีแบบแผน (Formal Education)
2. การศึกษาแบ่งเป็น..........ตอน ได้แก่.........(3 ตอน)
(1. ตอนต้นหรือก่อนวัยเรียน 2. ตอนวัยเรียน 3. ตอนพันวัยเรียนแล้ว)
3. จอห์น ดิวอี้ ไห้คำจำกัดความว่า....(การศึกษาคือความเจริญงอกงาม)
4. สถานที่ที่ใช้ทำการสอนการเรียนแห่งแรกคือ........(วัด)
5. สมัยกรุงศรีอยุธยา การศึกษาเจริญถึงขีดสุดในสมัย.......(สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
พ.ศ.2199 - 2231)
6. หนังสือสอนอ่านเล่มแรก ชื่อหนังสือ......(จินดามณี)
7. พระเจ้าตากสินได้บำรุงการศึกษาโดย...(เสาะหาพระสงฆ์ที่ทรงคุณธรรมและมีความรู้มาตั้ง
เป็นพระราชาคณะและสั่งสอนอบรมกุลบุตรสืบไป)
8. สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอน 1 ได้วางแนวปูพื้นฐานการศึกษา......(ประชาบาล พ.ศ.2325 - 2414)
9. ยุคปฏิรูปการศึกษาคือปี พ.ศ. ........(2416)
10. มีการตั้งโรงเรียนในพระบรมมหาราชวังเมื่อ......(พ.ศ.2314)
11. ได้ตั้งโรงเรียนหลวงสำหรับทวยราษฎร์เมื่อ......(พ.ศ.2327)
12. การเรียนการสอนแบบตามสุดวกเรียกว่า......(การศึกษาแผนโบราณ)
13. “มติกาการศึกษา” ได้เปลี่ยนชื่อมาจาก.......(การศึกษาแผนโบราณ)
14. มาติกาการศึกษามี.....มาติกา (8)
15. สมัยมาติกาการศึกษานี้มีหนังสือสำคัญอยู่ 3 เล่ม ได้แก่......(1. ปฐม ก.กา 2. ประถมมาลา
และ3. จินดามณี)
16. การเรียนสมัยมาติกาการศึกษา นักเรียนผู้เรียนเป็น......(ชายทั้งสิ้น)
17. กรมศึกษาธิการตั้งขึ้นเมื่อ........(พ.ศ.2430)
18. “แบบเรียนเร็ว” มี 3 เล่ม ใช้เวลาเรียน......(1 ปี - 1½ ปี)
19. ตั้งกรมธรรมการเป็นกระทรวงธรรมการเมื่อ.....(พ.ศ.2435)
20. การจัดโครงการศึกษาครั้งแรก.....(พ.ศ.2441)

2

21. ประกาศใช้โครงการศึกษาครั้งที่ 2 เมื่อ.....(พ.ศ.2445)
22. ประกาศใช้โครงการศึกษาครั้งที่ 2 แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 สาย ได้แก่......)1. สายสามัญศึกษา
2. สายวิสามัญศึกษา)
23. พ.ศ.2454 ได้แบ่งโรงเรียนออกเป็น 3 ประเภทคือ (1.โรงเรียนรัฐบาล 2.โรงเรียนประชาบาล
3.โรงเรียนบุคคล)
24. พ.ศ.2464 รัฐบาลได้กำหนดให้กรุงเทพฯ - ธนบุรี มีโรงเรียนได้.....โรง (80) และให้ต่างจังหวัด
อำเภอละ......โรง (1)
25. ได้ประกาศใช้ พ.ร.บ.ประถมศึกษาฉบับแรกเมื่อ.....(พ.ศ.2464)
26. พ.ศ.2475 ได้ประกาศใช้แผนการศึกษา แบ่งเป็นอาชีพ 3 ชั้น ได้แก่.......(1. อาชีพชั้นต้น
2. อาชีพชั้นกลาง 3. อาชีพชั้นยอด)
27. พ.ศ.2478 ได้ประกาศใช้ พ.ร.บ.ประถมศึกษาจัดตั้งโรงเรียน.......(เทศบาล)
28. พ.ศ.2484 ประกาศใช้แผนการศึกษาสมัยใหม่ เปลี่ยนชื่อการศึกษาสายวิสามัญเป็น......(สายอาชีพ)
29. พ.ศ.2491 - 2516 ได้ชื่อว่าเป็นยุค.....(ใหม่ของการศึกษาประชาบาล)
30. มัธยมตอนต้น (ม.1 - 3) เปลี่ยนเป็น ป.5 - 7 เมื่อ......(พ.ศ.2503)
31. การศึกษาฝ่ายสามัญศึกษาได้ตั้งหน่วยศึกษานิเทศก์ประจำ 71 จังหวัด เมื่อ.....ก.ค. พ.ศ.2497)
32. ได้จัดตั้งโรงเรียนคนหูหนวกที่โรงเรียนเทศบาล 17 จังหวัดพระนคร เมื่อ......(10 ส.ค. 2494)
33. การโอนการศึกษาประชาบาลจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรมสามัญบางโรงเรียน......
(โอนเมื่อ พ.ศ.2523) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2523)
34. หลักสูตรคือ......(ประมวลกิจกรรมและประสบการณ์ทั้งในและนอกโรงเรียนที่จะช่วยให้เรียนรู้
พัฒนาการทุกด้าน)
35. หลักสูตรที่ดีควรมีลักษณะเป็นอย่างไร.........(มีเนื้อหาสาระสอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่น)
36. แนวโน้มของหลักสูตรใหม่.......(เป็นหลักสูตรเพื่อชีวิตและสังคม)
37. รายละเอียดที่ขยายข้อความในหลักสูตรคือ......(ประมวลการสอน)
38. การนำหลักสูตรไปสู่การสอนของกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์หมายถึง......(การตีความมุ่งหมาย
ของหลักสูตร เพื่อที่จะกำหนดรายละเอียดของเนื้อหา)

1

เก็งข้อสอบ - พร้อมเฉลย
วิชา เอกประถมศึกษา
ชุดที่ 1
...................................................................................................................................................................
คำสั่ง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1. ข้อใดเป็นจุดเน้นของการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533)
ก. ความร่วมมือของครูในโรงเรียน ข. การใช้สื่อการเรียนการสอน
ค. การใช้กระบวนการกลุ่ม ง. กระบวนการเรียนรู้ 
2. กรอบความคิดที่สำคัญของหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533)
ก. การพัฒนาตน พัฒนาท้องถิ่น พัฒนาชาติ
ข. พัฒนาตน พัฒนาอาชีพ พัฒนาสังคม 
ค. พัฒนาท้องถิ่น พัฒนาสังคม พัฒนาชาติ
ง. พัฒนาท้องถิ่น พัฒนาตน พัฒนาอาชีพ
3. การจัดการสอนข้อใดสอดคล้องกับหลักสูตรฉบับปรับปรุง
ก. เน้นทักษะกระบวนการ 9 ชั้นทุกครั้ง
ข. ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง
ค. สอนตามแผนการสอนของกรมวิชาการ 
ง. เลือกกระบวนการสอนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
4. บุคคลใดเป็นจักรกลที่สำคัญที่สุดในการนำหลักสูตรไปใช้
ก. ศึกษานิเทศก์ ข. ผู้บริหารโรงเรียน
ค. ครูผู้สอน  ง. นักเรียน
5. จิ๋วเรียนเก่งมาก ครูจะจัดกิจกรรมอย่างไรจึงจะเป็นการจัดการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ก. ให้จิ๋วช่วยเพื่อนทำแบบฝึกหัด
ข. ให้จิ๋วทำงานอื่นได้ในขณะเรียน
ค. ให้จิ๋วเรียนเสริมและให้การบ้านยากกว่าเพื่อนๆ 
ง. ให้จิ๋วพยายามปรับตัวให้เรียนได้เช่นเดียวกับกลุ่ม


2

6. บุคลากรกลุ่มใดมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น
ก. นักวิชาการระดับกรม ข. ศึกษานิเทศก์จังหวัด
ค. ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน  ง. ผู้ปกครองและนักเรียน
7. สิ่งที่ครูจะต้องพิจารณาเป็นอันดับแรกในการเขียนแผนการสอนคือข้อใด
ก. เนื้อหา ข. กิจกรรม
ค. สื่อการสอน ง. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
8. ข้อใดเป็นสาเหตุของการปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย
ก. เนื้อหาของจริยศึกษาซ้ำซ้อน ข. เนื้อหาดนตรีนาฏศิลป์มากเกินไป
ค. จุดประสงค์การเรียนรู้ในหลักสูตรมากไป ง. การเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติไม่เหมาะสมกับวัย 
9. กลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัยที่ปรับปรุงใหม่ เนื้อหากิจกรรมใดถูกนำไปไว้ในกลุ่มประสบการณ์อื่น
ก. กระบวนการเรียนการสอน ข. การให้ความรู้พื้นฐานแก่ผู้เรียน
ค. จริยศึกษา ศิลปศึกษา ดนตรีและนาฏศิลป์ พลศึกษา ง. ศิลปศึกษา 
10. หลักสูตรกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัยฉบับปรับปรุงมีจุดเน้นในข้อใด
ก. กระบวนการเรียนการสอน  ข. การให้ความรู้พื้นฐานแก่ผู้เรียน
ค. กระบวนการพัฒนาตัวเด็ก ง. จุดประสงค์การเรียนรู้
11. โครงสร้างของ หลักสูตรกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัยในระดับใดที่เน้นให้มีการสอนแบบบูรณาการ
ก. ป. 1 – 2  ข. ป. 3 - 4
ค. ป. 5 - 6 ง. ทุกระดับชั้น
12. การสอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย ควรใช้กระบวนการใดน้อยที่สุด
ก. กระบวนการสร้างความตระหนัก ข. กระบวนการปฏิบัติ
ค. กระบวนการสร้างค่านิยม ง. กระบวนการเรียนรู้ความรู้ ความเข้าใจ 
13. การจัดคาบเวลากลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัยจะมีเวลาเรียนในแต่ละระดับชั้นเป็นอย่างไร
ก. 20 % 25% 25% ข. 25 % 25% 20% 
ค. 25 % 20% 25% ง. 20 % 20% 25%
14. การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัยครู ควรจะเน้นในเรื่องใดมากที่สุด
ก. เนื้อหา ข. กิจกรรม 
ค. สื่อการเรียน ง. การวัดผล3

15. ข้อความใดกล่าวถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัยถูกต้อง
ก. เน้นเจตคติ ข. เน้นปฏิบัติ
ค. เน้นกระบวนการ ง. ถูกทุกข้อ 
16. กิจกรรมใดที่สามารถนำไปสอดแทรกได้ในทุกิจกรรมของกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย
ก. จริยศึกษา  ข. พลศึกษา
ค. ดนตรีและนาฏศิลป์ ง. ศิลปศึกษา
17. ผู้ปกครองมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างลักษณะนิสัยให้กับเด็ก เพราะเหตุใด
ก. นักเรียนกลัวผู้ปกครองมากว่าครู ข. นักเรียนเชื่อผู้ปกครองมากกว่าครู
ค. นักเรียนมีความใกล้ชิดกับผู้ปกครอง ง. ผู้ปกครองมีความใกล้ชิดกับครู 
18. งานสาน งานทอ งานถัก ซึ่งอยู่ในกิจกรรมศิลปะนั้นในหลักสูตรฉบับปรับปรุงได้นำไปไว้ในกลุ่ม
ประสบการณ์ใด
ก. กลุ่มทักษะ ข. กลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ 
ค. กลุ่มสร้างเสริมประสบการชีวิต ง. กลุ่มประสบการณ์พิเศษ
19. ข้อใดไม่ใช่จุดประสงค์ของหลักสูตรคณิตศาสตร์
ก. รู้คุณค่าของคณิตศาสตร์และเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์
ข. มีความรู้ความเข้าในคณิตศาสตร์พื้นฐานและมีทักษะในการคิดคำนวณ
ค. รู้จักคิดอย่างมีเหตุผลและแสดงความคิดออกมาอย่างเป็นระเบียบชัดเจน รัดกุม
ง. มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์สามารถนำความรู้ทางคณิตศาสตร์มาใช้ 
20. ข้อใดเป็นพื้นฐานของโครงการสร้างหลักสูตรคณิตศาสตร์
ก. พื้นฐานเลขคณิต พื้นฐานพีชคณิต พื้นฐานทางเรขาคณิต
ข. พื้นฐานพีชคณิต พื้นฐานตรีโกณ พื้นฐานทางสถิติ
ค. พื้นฐานเรขาคณิต พื้นฐานทางสถิติ พื้นฐานการวัด พื้นฐานเลขคณิต
ง. พื้นฐานจำนวน พื้นฐานพีชคณิต พื้นฐานทางการวัด พื้นฐานทางเรขาคณิต พื้นฐานทางสถิติ 
21. การจัดกิจกรรมโดยใช้ของจริง ของจำลองและสัญลักษณ์เป็นกิจรรมในลำดับชั้นใด
ก. ทบทวนความรู้พื้นฐานเดิม ข. สอนเนื้อหาใหม่ 
ค. สรุปเป็นวิธีลัด ง. ประเมินผล
22. การแสดงผลงานของนักเรียน จัดเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ประเภทใด
ก. ทบทวนความรู้พื้นฐานเดิม ข. ฝึกทักษะ
ค. การนำไปใช้ ง. ประเมินผล 


4

23. เพราะเหตุใดหลักสูตรและคู่มือครูจึงเป็นเอกสารสำคัญในการสอนคณิตศาสตร์
ก. เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นโดยกรมวิชาการ
ข. เป็นเอกสารหายาก แจกให้โรงเรียน ละ 1 ชุด
ค. เป็นเอกสารที่กำหนดกรอบเนื้อหาและแนวทางการจัดการเรียนการสอน 
ง. เป็นเอกสารที่ใช้กันแพร่หลายใน โรงเรียน
24. ข้อใดคือสิ่งที่ครูควรคำนึงถึงในการใช้สื่อการเรียนการสอน
ก. วัสดุ งบประมาณ เวลาในการทำ ผู้เรียน
ข. เวลาในการใช้ผู้เรียน เนื้อหา รูปแบบสื่อ
ค. ผู้เรียน เนื้อหา เวลาในการใช้ งบประมาณ
ง. ผู้เรียน เนื้อหา วิธีการใช้เวลาในการใช้ 
25. ข้อใดกล่าวถึงการใช้คู่มือครูคณิตศาสตร์ไม่ถูกต้อง
ก. ใช้ประกอบการสอนตามหลักสูตรและหนังสือเรียน
ข. สามารถเลือกใช้หรือดัดแปลงให้เมาะสมกับผู้เรียนและสภาพแวดล้อม 
ค. ใช้เสริมนักเรียนที่เรียนเก่งให้ช่วยนักเรียนที่เรียนอ่อน
ง. เตรียมการสอนตามคู่มือการสอนก่อนเริ่มการสอน
26. ข้อใดไม่ใช้ส่วนประกอบในคู่มือครูคณิตศาสตร์
ก. คำแนะนำสำหรับผู้สอน ข. แผนภูมิการสอน
ค. กระบวนการเรียนการสอน ง. เกณฑ์การวัดประเมินผล 
27. ข้อสอบต่อไปนี้เป็นการวัดตามจุดประสงค์ข้อใด “จงระบายสีเพื่อแสดงจำนวนห้า”
ก. ความรู้ความเข้าใจ  ข. ทักษะการคิดคำนวณ
ค. ทักษะการปฏิบัติ ง. การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
28. ข้อสอบต่อไปนี้เป็นการวัดตามจุดประสงค์ข้อใด “บอกเวลาเป็นภาษาพูดได้”
ก. ความรู้ความเข้าใจ ข. การแก้โจทย์ปัญหา
ค. ทักษะการคิดคำนวณ ง. การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
29. ข้อใดเป็นเป้าหมายด้านค่านิยมของหลักสูตรฯ กลุ่มทักษะภาษาไทยฉบับปรับปรุง
ก. หลักเกณฑ์ทางภาษา ข. กระบวนการคิดอย่างมีระบบ
ค. ความซาบซึ้งในภาษาไทย  ง. การนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
5

30. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของการใช้ภาษาสื่อความได้
ก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางภาษา
ข. เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล
ค. มีความคิดและวิจารณญาณในการใช้ภาษา
ง. ตระหนักในความสำคัญของภาษาไทย 
31. จุดประสงค์ของการฟังในระดับ ป. 1 - 2 เน้นเรื่องใด
ก. ฟังและปฏิบัติตามได้ถูกต้อง  ข. วิเคราะห์หาหลักการของเรื่องได้
ค. มีความชื่นชมต่อเรื่องที่ฟัง ง. เข้าใจเรื่องที่ฟังอย่างรวดเร็ว
32. โครงสร้างของกลุ่มทักษะภาษาไทย ชั้น ป. 1 ต่างจากชั้นอื่นอย่างไร
ก. การเตรียมความพร้อม  ข. การฟัง
ค. การพูด ง. การอ่านและเขียน
33. ข้อใดเป็นกิจกรรมการเตรียมความพร้อม
ก. ฝึกการใช้มุมหนังสือและห้องสมุด
ข. ฝึกลากเส้นและเขียนรูปง่ายๆ ตามแบบ 
ค. ฝึกแสดงบทบาทสมมุติและแสดงละคร
ง. ฝึกอภิปราย ซักถามเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ
34. คำพื้นฐานที่กำหนด ไว้ในชั้นประถมศึกษาที่ 1 - 2 มีประมาณกี่คำ
ก. 450 คำ ข. 550 คำ
ค. 800 คำ ง. 1,250 คำ 
35. อัตราเวลาเรียนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 2 ประมาณสัปดาห์ละกี่คาบ
ก. 24 - 25 ข. 26 - 27 
ค. 28 - 29 ง. 20 - 30
36. ข้อใดเป็นการฝึกทักษะกระบวนการกลุ่ม
ก. ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ข. ฝึกการเรียนรู้ภาษา
ค. ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น  ง. ฝึกการพัฒนาตนเอง
37. ข้อใดไม่ใช้การสอนภาษาไทยแบบผสมผสาน
ก. ใช้หนังสือเรียน ข. ใช้ประการณ์ทางภาษา
ค. ใช้วิธีการทางหลักภาษา ง. ถูกทุกข้อ 6
38. ข้อใดไม่ใช้กิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษา
ก. ทำแผนภูมิประสบการณ์ ข. วาดภาพประกอบคำ
ค. เลียนเสียงคนพูดไม่ชัด  ง. เล่นปริศนาคำทาย
39. ครูเป็นแบบอย่างในการสอนภาษาไทยได้อย่างไร
ก. มีบุคลิกภาพที่ดีในการใช้ภาษา ข. หมั่นศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ
ค. เห็นคุณค่า และภาคภูมิใจในการใช้ภาษา ง. ถูกทุกข้อ 
40. พฤติกรรมใดที่ไม่สามารถวัดได้ด้วยการตรวจผลงาน
ก. การมีมารยาทในการฟัง  ข. ความเข้าใจในการอ่าน
ค. การบันทึกรายงาน ง. การเขียนเรียงความ
41. ข้อใดเป็นจุดประสงค์ปลายทาง
ก. ฟังนิทานแล้วทบทวนได้
ข. ฟังเพลงแล้วอธิบาย ความหมายของเนื้อเพลงได้
ค. ฟังเรื่องแล้วแสดงความคิดเห็นได้
ง. ฟังเรื่องสั้นง่ายแล้วเข้าใจ 
42. ข้อใดเป็นสาระสำคัญของกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
ก. เป็นกลุ่มที่ว่าด้วยกระบวนการแก้ปัญหาชีวิตและสังคม
ข. มุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สภาพปัญหาโดยใช้ทักษะกระบวนการต่างๆ
ค. นำประสบการณ์เหล่านั้นไปใช้ให้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
ง. ถูกทุกข้อ 
43. เพื่อให้หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 มีความเหมาะสมขึ้นกว่าเดิม จึงได้ปรับปรุงในข้อใด
ก. ปรับหรือลดจุดประสงค์ และเนื้อหาในส่วนที่ไม่จำเป็นออก
ข. พิจารณาจัดเนื้อหาให้มีลักษณะบูรณาการได้มากขึ้นเท่าที่จะทำได้
ค. เน้นทักษะกระบวนการอย่างแท้จริง
ง. ถูกทุกข้อ 
44. ข้อใดเป็นจุดประสงค์ของกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
ก. มีนิสัยที่ดีในการทำงานและรู้จักพึ่งตนเอง
ข. มีความรู้และทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับสังคมและธรรมชาติ มีนิสัยใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ 
ค. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการเกี่ยวกับความดีความงาม การรักษาสุขภาพกาย และจิต
ง. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการปรับปรุงผลงานและกระบวนการทำงานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ7

45. แนวคิดหรือหลักการที่แท้จริงของหลักสูตรกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตคือข้อใด
ก. หลักสูตรกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตก็คือวิชาวิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษาของ
หลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ.2503
ข. การจัดการเรียนการสอนมักเกาะติดอยู่กับเนื้อหาหรือสนใจรายละเอียดเนื้อหามากกว่าการมุ่งฝึก
ทักษะกระบวนการ
ค. การเสริมสร้างความรู้ ความคิด ทักษะ เจตคติให้คนไทยรู้จักตนเองรู้จักชีวิตเข้าใจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่
คนมีส่วนร่วมอยู่แล้วนำความรู้ความเข้าในมาใช้แก้ปัญหา เสริมสร้างชีวิตและสังคมให้ดีขึ้น
โดยกลมกลืนกับธรรมชาติ 
ง. การนำหลักสูตรกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตไปใช้ให้เกิดผลตามความมุ่งหมายนั้น ควรเริ่มต้นด้วย
ความเข้าใจที่ถูกต้อง
46. หน่วยเนื้อหากลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตที่หายไปหรือไม่มีชื่อได้แก่ข้อใด
ก. ประชากรศึกษา ข. การทำมาหากิน
ค. การเมืองและการปกครอง ง. การสื่อสารและการคมนาคม 
47. เนื้อหาเรื่องใดอยู่ในหน่วยงานที่ 1 สิ่งมีชีวิต
ก. ความสัมพันธ์ระหว่างคน สัตว์ และพืช  ข. มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
ค. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ง. ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในบ้าน
48. ข้อใดเป็นอัตราเวลาเรียนตลอดปีของกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 2
ก. 350 คาบ ข. 450 คาบ 
ค. 600 คาบ ง. 750 คาบ
49. การวัดและประเมินผลการเรียนมีความสัมพันธ์กับเรื่องใดมากที่สุด
ก. เนื้อหา ข. กิจกรรม
ค. สื่อการสอน ง. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
50. เกณฑ์ขั้นต่ำของการตัดสินการเรียนตรงกับข้อใด
ก. ร้อยละ 40 ข. ร้อยละ 50 
ค. ร้อยละ 60 ง. ร้อยละ 70
51. ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีเวลาเรียนกลุ่มทักษะ (ภาษาไทย) 1,400 คาบ แสดงว่าจะต้องมีเวลา
เรียนทักษะ (คณิตศาสตร์) จำนวนเท่าไร
ก. 450 คาบ ข. 500 คาบ
ค. 600 คาบ ง. 650 คาบ 


8

52. เวลาเรียนกลุ่มทักษะในชั้นประถมปีที่ 1 หลักสูตรประถมศึกษาฉบับปัจจุบันคือข้อใด
ก. ร้อยละ 40 ข. ร้อยละ 50
ค. ร้อยละ 60 ง. ร้อยละ 70 
53. การจัดกิจกรรมเสริมทักษะ (คณิตศาสตร์) นอกเวลาเรียนชั้นประถมปีที่ 1 จัดอย่างไร
ก. วันละ 1 คาบ  ข. วันละ 2 คาบ
ค. แล้วแต่ความเหมาะสม ง. สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
54. การจัดกิจกรรมเสริมทักษะ (คณิตศาสตร์) นอกเวลาเรียนชั้น ป. 1 ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. จัดเสริมสำหรับนักเรียนทุกคน
ข. จัดเสริมปีละ 200 คาบ
ค. เป็นกิจกรรมมุ่งพัฒนาหรือแก้ไขข้อบกพร่อง
ง. จัดเฉพาะเด็กเก่งหรืออ่อนแล้วแต่ความเหมาะสม 
55. เวลาเรียนกลุ่มทักษะในชั้นประถมศึกษาฉบับปัจจุบันไม่รวมกิจกรรมเสริมทักษะมีเวลาเรียนเท่าไร
ก. 600 คาบ  ข. 900 คาบ
ค. 1,200 คาบ ง. 1,500 คาบ
56. ข้อใดคือเป้าหมายของการเรียนการสอนภาษาไทยในหลักสูตร ประถมศึกษาฉบับปัจจุบันที่มุ่งให้
ความรู้แก่ผู้เรียน
ก. การใช้ภาษา ข. กระบวนการคิด
ค. หลักเกณฑ์ทางภาษา  ง. ความคิดเชิงสร้างสรรค์
57. ข้อใดไม่ใช้เป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยด้านทักษะ
ก. หลักเกณฑ์ทางภาษา  ข. การใช้ภาษา
ค. กระบวนการคิด ง. ความคิดเชิงสร้างสรรค์
58. “ตระหนักในความสำคัญของภาษา” เป็นเป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยด้านใด
ก. ความรู้ ข. ทักษะ
ค. ค่านิยม  ง. การจัดการ
59. ข้อใดไม่ใช้เป้าหมายด้านทักษะในการสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา
ก. การใช้ภาษา ข. กระบวนการคิด
ค. การคิดเชิงสร้างสรรค์ ง. ตระหนักใดความสำคัญของภาษา 
9
60. “การนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์” เป็นหมายด้านใดของการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยใน
ระดับประถมศึกษา
ก. ความรู้ ข. ทักษะ
ค. ค่านิยม ง. การจัดการ 
61. คุณลักษณะของนักเรียนที่พึงประสงค์ความหลักสูตรประถมศึกษาปัจจุบันด้านภาษาไทย คือข้อใด
ก. ใช้ภาษาสื่อความได้ ข. มีนิสัยรักการอ่าน
ค. เห็นคุณค่าและความงามของภาษาไทย ง. ข้อ ก. ข. ค. ถูกต้อง 
62. โครงสร้างหลักสูตรภาษาไทยระดับประถมศึกษาชั้น ป. 1 - ป. 2 ตรงตามข้อใด
ก. พูดอ่าน , เขียน , เรียงความ ข. ฟัง , พูด , อ่าน , เขียน
ค. พูด , อ่าน , เขียน , เตรียมความพร้อม ง. เตรียมความพร้อม, ฟัง, พูด, อ่านเขียน
63. จากข้อความข้างต้นนี้ข้อใดถูกต้อง “เด็กหญิงพัชรี เรียนภาษาไทยมากกว่าเด็กหญิงเรวดี 300 คาบ
ต่อปี
ก. พัชรีเรียน ป. 2 ข. เรวดีเรียน ป. 3 
ค. พัชรีเรียน ป. 3 ง. เรวดีเรียน ป. 2
64. จากข้อ 63 พัชรีเรียนภาษาไทยปีละกี่ชั่วโมง
ก. 100 ชม. ข. 200 ชม. 
ค. 300 ชม. ง. 400 ชม.
65. เวลาเรียนกลุ่มทักษะภาษาไทยตามหลักสูตรประถมศึกษาปัจจุบันข้อใดถูกต้อง
ก. 7 – 8 สัปดาห์ ข. 9 – 10 สัปดาห์
ค. 12 – 13 สัปดาห์ ง. 14 – 15 สัปดาห์ 
66. ข้อใดไม่ใช่เอกสารหลักสูตร
ก. ชุดการสอน ข. กิจกรรมเสริมทักษะ
ค. แบบฝึกสอนช่วยเสริม ง. ถูกทั้ง ก. ข. ค. 
67. วิธีการสอนภาษาไทยชั้นประถมปีที่ 1 – 2 ข้อใดถูกต้อง
ก. ใช้ประสบการณ์ทางภาษา ข. ใช้วิธีการหลักภาษา
ค. ใช้เรียนหนังสือ ง. ถูกทั้ง ก. ข. ค. 
68. การสอนแบบใช้ประสบการณ์ทางภาษามีกี่ขั้นตอน
ก. 3 ขั้น ข. 4 ขั้น
ค. 5 ขั้น  ง. 6 ขั้น

10

69. “ชั้นกระตุ้นให้คิด” เป็นชั้นใดของการสอนภาษาไทยตามหลักสูตรประถมศึกษาฉบับปัจจุบัน
ก. ชั้นที่ 1 ข. ชั้นที่ 2 
ค. ชั้นที่ 4 ง. ชั้นที่ 6
70. ข้อใดเป็นขั้นสุดท้ายของการสอน กลุ่มทักษะ (ภาษาไทย) โดยใช้ประสบการณ์ทางภาษา
ก. บันทึกข้อความ ข. อ่านข้อความบันทึก
ค. สร้างประสบการณ์ร่วม ง. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและเขียน 
71. การสอนกลุ่มทักษะ (ภาษาไทย) โดยใช้หนังสือเรียน มีกี่ขั้นตอน
ก. 3 ขั้นตอน ข. 4 ขั้นตอน 
ค. 5 ขั้นตอน ง. 6 ขั้นตอน
72. “ขั้นนอกจุดประสงค์ของการอ่าน” อยู่ในวิธีการสอนภาษาไทยแบบใด
ก. ประสบการณ์ทางภาษา ข. ใช้หนังสือ 
ค. ใช้วิธีการหลักภาษา ง. ขั้นตอนการสอนแบบผสม
73. “ขั้นอ่านคำ” เป็นขั้นที่เท่าไรของการสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษา แบบใช้วิธีการทางหลักภาษา
ก. 2 ข. 3
ค. 4  ง. 5
74. การสอนภาษาไทย โดยการใช้อ่านหนังสือเรียนเป็นรายบุคคล ขั้นแรกควรทำอย่างไร
ก. เลือกหนังสือ  ข. ศึกษาหลักสูตร
ค. ตั้งจุดหมายและวางแผน ง. เสนอรายการหนังสือ
75. “ขั้นทำกิจกรรม” เป็นเทคนิคการสอนภาษาไทยแบบอ่านหนังสือเรียน
ก. ขั้น 2 ข. ขั้น 3
ค. ขั้น 4  ง. ขั้น 5
76. “การสอนอ่านในใจจากหนังสือเรียน” เป็นการสอนภาษาไทยขั้นใดของการสอนแบบผสมผสาน
ก. ขั้น 2  ข. ขั้น 3
ค. ขั้น 4 ง. ขั้น 5
77. การสอนภาษาไทย แบบใด ที่มีการสอนเสริมขั้นสุดท้าย
ก. การสอนทุกแบบ ข. การสอนแบบประสบการณ์ทางภาษา
ค. การสอนอ่านหนังสือเป็นรายบุคคล ง. การสอนแบบผสมผสาน 
78. การสอนภาษาไทยแบบผสมผสาน มีกี่ขั้นตอน
ก. 4 ขั้น ข. 5 ขั้น
ค. 6 ขั้น ง. 7 ขั้น 
11

79. ข้อใดไม่ใช่ทักษะที่จำเป็นสำหรับครูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา
ก. การปลูกฝังระเบียบวินัย ข. การสร้างข้อสอบ
ค. การกระตุ้นให้คิด ง. ถูกทั้ง ก. ข. ค. 
80. ขั้นตอนการสอนภาษาไทย มศว. ประสานมิตร สปช.และโรตารี่สากล ชั้น ป. 1 – 2 มีกี่ขั้น
ก. 4 ขั้น ข. 5 ขั้น 
ค. 6 ขั้น ง. 7 ขั้น
81. ข้อใดเป็นขั้นตอนการสอนภาษาขั้นที่ 1 ของการสอนแบบ มศว. ประสานมิตร สปช. และ
โรตารี่สากล
ก. ครูอ่านเรื่องให้นักเรียนฟัง  ข. การทำหนังสือใหญ่
ค. ให้นักเรียนเล่าเรื่องให้ฟัง ง. เล่นเกมก่อนการสอน
82. “ครูและนักเรียนเขียนเรื่องร่วมกัน” เป็นขั้นตอนการสอนภาษาไทยแบบ มศว. ประสานมิตร สปช.
และโรตารี่สากลขั้นใด
ก. ขั้นที่ 2 ข. ขั้นที่ 3
ค. ขั้นที่ 4 ง. ขั้นที่ 5 
83. ข้อใดไม่ถูกต้องตามหลักสูตรภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาหลักสูตรปัจจุบัน
ก. ป. 1 ประมาณ 450 คำ ข. ป. 2 ประมาณ 650 คำ 
ค. ป. 1 ป. 2 ประมาณ 1250 คำ ง. คำพื้นฐานคือคำใหม่
84. “คำพื้นฐาน” ตามหลักสูตรภาษาไทยคือข้อใด
ก. คำใหม่  ข. คำที่ใช้ชีวิตประจำวัน
ค. คำที่ใช้สัมพันธ์กับกลุ่มประสบการณ์อื่น ง. คำที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
85. ครูไพลิน สอน ป.1 เรื่องรถไฟในกลุ่มทักษะ (ภาษาไทย) ควรสอนการอ่านและสะกดคำและแจก
ลูกขั้นใด
ก. 2  ข. 3
ค. 4 ง. 5
86. การข้อ 86 ครูไพลินใช้วิธีสอนแบบใด
ก. แบบประสบการณ์ทางภาษา  ข. แบบวิธีการทางภาษา
ค. แบบหนังสือเรียนเป็นรายบุคคล ง. งานสอนแบบผสมผสาน
87. จากข้อ 86 ครูไพลิน ควรใช้การสอนขั้นที่ 1 ตามข้อใด
ก. การอ่านออกเสียง ข. การเตรียมความพร้อม
ค. กิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษา ง. การสร้างประสบการณ์ทางภาษา 

12

88. การสอนตามข้อ 86 ครูไพลินควรสอนแบบใดเป็นขั้นสุดท้าย
ก. การอ่านเสริมบทเรียน ข. การอ่านออกเสียง
ค. การสร้างประสบการณ์ทางภาษา ง. การสอนช่วยเสริม 
89. การสอนภาษาไทย แบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา (มปก) ข้อใดถูกต้อง
ก. การสอนแบบสื่อสาร ข. การสอนแบบธรรมชาติ
ค. การสอนโดยยืดหลักภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยา ง. ถูกทุกข้อ 
90. การสอนภาษาไทยแบบ มปก. มีกี่ขั้น
ก. 3 ขั้น ข. 4 ขั้น
ค. 5 ขั้น  ง. 6 ขั้น
91. ขั้นสุดท้ายของการสอนภาษาไทยแบบ มปก.
ก. ขั้นเกิดความคงทน ข. ขั้นนำไปประยุกต์
ค. ขั้นปรับตัว  ง. ขั้นนำไปใช้
92. ขั้นใดเป็นการประเมินผลการสอนภาษาไทยแบบ มปก.
ก. การเล่าเรื่องที่ฟัง ข. นักเรียนเขียนเรื่องร่วมกัน
ค. การเรียงคำเป็นประโยค ง. ถูกทั้ง ก. ข. ค. 
93. การสอนภาษาไทยแบบ มปก. เรื่องประเภทวิธีการมีกี่ขั้นตอน
ก. 3 ข. 4
ค. 5  ง. 6
94. ขั้นสุดท้ายของการสอนภาษาไทย มปก. ประเภทวิธีการคือข้อใด
ก. การทำหนังสือใหญ่ ข. นักเรียนเล่าเรื่องที่ฟัง
ค. กิจกรรมเสริมทักษะ  ง. ครูสรุปเรื่องให้นักเรียนฟัง
95. หลักการที่สำคัญในการจัดประสบการณ์กลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ
ก. ยืดวัยของผู้เรียนเป็นหลัก ข. ยืดผู้สอนเป็นหลัก
ค. คำนึงถึงความรู้ของผู้เรียนเป็นหลัก ง. ยืดสภาพแวดล้อมเป็นหลัก 
96. สาระสำคัญของการจัดประสบการณ์กลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพในระดับประถมศึกษา
ก. ฝึกให้ผู้เรียนเกิดนิสัยที่ดีในการทำงาน
ข. ให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้พื้นฐานในการทำงานอย่างมีระบบและวิธีการ
ค. เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำงาน และการวางแนวอาชีพ 
ง. ถูกทั้ง ก. ข. ค.


13

97. ข้อใดต่อไปนี้ไม่อยู่ในขั้นตอนในการจัดสื่อการสอนที่นิยมใช้กันทั่วไป
ก. กำหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ข. กำหนดวิธีการสอน
ค. เลือกสื่อการสอนที่เหมาะสม  ง. ตั้งรางวัลชมเชย
98. สื่อการสอนหมายถึงอะไร
ก. วัสดุ อุปกรณ์ วิธีการ  ข. วัสดุ
ค. อุปกรณ์ ง. วิธีการ
99. ข้อใดเป็นลักษณะสำคัญที่สุดของสื่อการสอน “สิ่งมีชีวิต”
ก. ชัดเจน ข. หาง่าย
ค. ทำง่าย ง. ปลอดภัย 

หมายเหตุคำตอบข้อที่มีดอกจัน นะคะ
 

Create Date : 09 เมษายน 2551
16 comments
Last Update : 15 ธันวาคม 2552 18:10:10 น.
Counter : 9521 Pageviews.

 

ดีจังเลยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย

 

โดย: ฮาฮา IP: 222.123.143.209 14 มีนาคม 2553 9:23:15 น.  

 

ขอบคุณนะคะ

 

โดย: ครู IP: 110.49.14.65 12 เมษายน 2553 11:29:06 น.  

 

ขอบคุณค่ะ............

 

โดย: Tarl IP: 112.142.188.25 16 เมษายน 2553 18:12:13 น.  

 

ขอบคุณค่ะ ใจดีจังเลย ขอให้มีแต่ความสุขนะค่ะ

 

โดย: มะลิลา IP: 222.123.212.93 24 เมษายน 2553 12:48:54 น.  

 

ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะ ขอบคุณคะ

 

โดย: ลำพูน IP: 113.53.92.136 15 สิงหาคม 2553 10:42:30 น.  

 

ขอบคุณมากๆครับ จัดมาชุดใหญ่ จัดมาเต็มทีเดียว ขอนุญาตบุ๊คมาร์คแนวข้อสอบครูไว้ก่อนนะครับ

 

โดย: ปีศาจเว็บ 7 กุมภาพันธ์ 2555 22:10:38 น.  

 

xxoo

 

โดย: aaa IP: 118.172.77.189 14 มีนาคม 2555 14:17:56 น.  

 

ขอบคุณมากมายจร้า

 

โดย: แอม IP: 180.183.207.99 10 มิถุนายน 2555 15:44:46 น.  

 

สุดยอดมนุษย์...น้ำใจงามจริงๆ...

 

โดย: tomy IP: 10.1.24.186, 118.174.36.54 19 มิถุนายน 2555 10:51:36 น.  

 

แบบทดสอบออนไลน์ครูผู้ช่วยฟรี //www.ctrlschool.com/demo

 

โดย: วัน IP: 118.175.177.124 19 ตุลาคม 2555 10:49:33 น.  

 

ขอบคุณมากๆๆนะค๊

 

โดย: ต่าย IP: 101.51.3.246 6 ธันวาคม 2555 13:22:18 น.  

 

ไม่เห็นมี**เลยค่ะ บอกที

 

โดย: เเนน IP: 101.51.9.166 25 กุมภาพันธ์ 2557 13:26:24 น.  

 

ดีมากเลยค่ะ

 

โดย: นนนน IP: 49.237.6.7 12 เมษายน 2558 11:56:50 น.  

 

ไม่เห็นมี****เลยช่วยบอกหน่อย

 

โดย: นนนน IP: 49.237.6.7 12 เมษายน 2558 12:15:16 น.  

 

ไม่เห็นมี****เลยช่วยบอกหน่อย

 

โดย: นนนน IP: 49.237.135.35 12 เมษายน 2558 12:39:37 น.  

 

ดีมาก

 

โดย: อนุสรณ์ IP: 1.46.47.147 20 พฤศจิกายน 2558 8:50:39 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.