BlogGang Popular Award#13


 
sansook
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 36 คน [?]
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
โค้ดนี้เป็นภาพพื้นหลังนำไปวางที่ช่อง Script Area ค่ะ
Group Blog
 
 
สิงหาคม 2554
 
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
 
10 สิงหาคม 2554
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add sansook's blog to your web]
Links
 

 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540


พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540

บังคับใช้เมื่อพ้นกำหนดกี่วัน ?..90 วัน
ข้อมูลข่าวสาร หมายถึง.....สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง....
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ หมายถึง..ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแล
ของหน่วยงานรัฐ
ข้อมูลสารส่วนบุคคล หมายถึง..ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล
คนต่างด้าว หมายถึง..มีสัญชาติไทย , ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย, และนิติบุคคลต่อไปนี้
- บริษัท, ห้างร้านที่มีทุนเกินกึ่งหนึ่งเป็นคนต่างด้าว
- สมาคม ที่มีสมาชิกกึ่งหนึ่งเป็นคนต่างด้าว
- มูลนิธิ ทีมีวัตถุประสงค์เพื่อคนต่างด้าว
- นิติบุคคลอื่น ทื่มีกรรมการเกินกึ่งหนึ่งเป็นคนต่างด้าว
ใครรักษาการตาม พรบ.นี้ ? ..นายกรัฐมนตรี
หมวด 1
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลข่าวสารที่ต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษามีอะไรบ้าง ?
- โครงสร้างการจัดการองค์กรในการดำเนินงาน
- สรุปอำนาจหน้าที่และวิธีการดำเนินงาน
- สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร
- กฎ มติ ครม. ที่มีผลเป็นการทั่วไป
ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดให้ประชาชนได้ตรวจดูมีอะไรบ้าง ?
- ผลการพิจารณา หรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
- นโยบายที่ไม่เข้าข่ายที่ต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
- แผนงาน โครงการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี
- สัญญาสัมปทาน ที่เป็นการผูกขาดตัดตอน
บุคคลสามารถขอดูข้อมูลได้ เว้นแต่
- ขอจำนวนมาก หรือบ่อยครั้ง
- มีสภาพอาจบุบสลาย – เป็นเรื่องปกป้องเสรีภาพของผู้นั้น
เจ้าหน้าที่ไม่จัดพิมพ์ ฝ่าฝืน ล่าช้า ร้องเรียนคณะกรรมการข้อมูลข่าสารภายในกี่วัน ? 30 วัน ขยายได้
กี่วัน ? ไม่เกิน 60 วัน
หมวด 2
ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย
มี 2 อย่าอะไรบ้าง ?
1..ข้อมูลข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
2..ข้อมูลข่าวสารที่ จนท. มีคำสั่งไม่ให้เปิดเผย มีดังนี้
- ก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ
- ทำให้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ
- ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต
- รายงานแพทย์ที่เป็นการรุกล้ำสิทธิส่วนบุคคล
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอาจกระทบส่วนเสียของผู้ใด ให้ผู้นั้นคัดค้านภายในกี่วัน ?..15 วัน
เจ้าหน้าที่ไม่รับคัดค้าน มีคำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้ผู้นั้นอุทธรณ์ภายในกี่วัน ?. 15 วัน
หมวด 3
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
บุคคล หมายความว่า ?..บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย และบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่มี
ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
หน่วยงานของรัฐจะเปิดข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไม่ได้ เว้นแต่
- นำไปใช้ตามอำนาจหน้าที่
- เพื่อการงานแผนหรือ สำมะโน
- เพื่อการค้นคว้าวิจัย
- เพื่อตรวจดูคุณค่าในการเก็บรักษา
เจ้าของข้อมูลมีสิทธิรู้ข้อมูลข่าวสาร ขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง ถ้าหน่วยงานของรัฐไม่แก้ไข เปลี่ยนแปลง ผู้
นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อ..คณะกรรมการวินิจฉัยฯ...ภายในกี่วัน...30 วัน
หมวด 4
เอกสารประวัติศาสตร์
เหตุที่หน่วยงานรัฐส่งข้อมูลข่าวสารให้แก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติเพราะอะไร ?
- ไม่ประสงค์จะเก็บรักษา
- อายุครบกำหนด
- เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้า
ความลับของสถาบันพระมหากษัตริย์ต้องส่งให้หอจดหมายเหตุเมื่อครบกี่ปี ? ..75 ปี
ความลับของทางราชการหรือเจ้าหน้ามีคำสั่งไม่ให้เปิดเผยต้องส่งให้หอจดหมายเหตุเมื่อครบกี่ปี ?
..20 ปี
ถ้าหน่วยงานรัฐเห็นว่ายังไม่สมควรเปิดให้ขยายเวลาได้คราวละกี่ปี ? ....5 ปี
หมวด 6
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
คณะกรรมการมีกี่คน ? ...บุคคลตามความจำเป็นแต่ไม่น้อยกว่า 3 คน
หมวด 7
บทกำหนดโทษ
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของกรรมการ ให้มีโทษจำคุก.ไม่เกิน 3 เดือน.. ปรับ..ไม่เกิน 5,000
ผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามข้อจำกัดให้มีโทษจำคุก..ไม่เกิน 1 ปี ..ปรับ..ไม่เกิน 20,000
เสริมหมวด 5 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
1. ใครเป็นประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
- รัฐมนตรีที่นายกมอบหมาย
2. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ ครม. แต่งตั้งมีทั้งหมดกี่คน
- 9 คน
3. ผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี
- 3 ปี
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
มีทั้งหมด 7 หมวด 43 มาตรา
ชื่อ พรบ. "พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540"
บังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 90 วัน
บังคับใช้วันที่ 9 ธันวาคม 2540
มาตราทั่วไป
ประเด็นสำคัญแยกความแตกต่างระหว่าง "ข้อมูลข่าวสาร" กับ "ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล"
ให้ได้
มาตรา 4 (ถ้าท่องได้ยิ่งดีนะครับ)
"ข้อมูลข่าวสาร" หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใดๆ
ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะทำได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆ และไม่ว่าจะ
ได้จัดทำไว้ในรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม
การบันทึกภาพ หรือเสียงการบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอื่นใดที่ทำให้สิ่งที่บันทึก
ไว้ปรากฏได้
เคยออกข้อสอบมาแล้ว…
1. "ข้อมูลข่าวสาร" หมายความว่าอย่างไร
ตอบ สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง
2. ข้อใดถือว่าเป็นข้อมูลข่าวสาร
ตอบ 1.เอกสาร 2.แฟ้ม 3.รายงาน 4.หนังสือ 5.แผนผัง 6.แผนที่ 7.ภาพวาด
8.ภาพถ่าย 9.ฟิล์ม 10.การบันทึกภาพ หรือเสียง 11.การบันทึกโดยเครื่อง
คอมพิวเตอร์
3. ข้อใดไม่เป็นข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ 2540
ก. รูปถ่าย
ข. ภาพวาด
ค. ภาพถ่าย
ง. ฟิล์ม
ตอบ ก. เพราะว่า รูปถ่าย เป็น "ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล” ไม่ใช่ "ข้อมูลข่าวสาร"
 

Create Date : 10 สิงหาคม 2554
3 comments
Last Update : 10 สิงหาคม 2554 16:10:40 น.
Counter : 7652 Pageviews.

 

thanks

 

โดย: juub IP: 119.46.91.4 29 กันยายน 2554 12:38:12 น.  

 

คนต่างด้าวข้อมูลผิดน่ะ ค้นต่างด้าว = บุคคลธรรมดาไม่มีสัญชาติไทย

 

โดย: อืมม IP: 118.173.179.197 10 มีนาคม 2555 2:12:09 น.  

 

wonderfully

 

โดย: Earl (สมาชิกหมายเลข 1192245 ) 8 มกราคม 2557 21:07:25 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.