sansook
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 36 คน [?]
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
โค้ดนี้เป็นภาพพื้นหลังนำไปวางที่ช่อง Script Area ค่ะ
Group Blog
 
<<
มีนาคม 2552
 
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 
19 มีนาคม 2552
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add sansook's blog to your web]
Links
 

 

สรุปแนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการที่ดีพ.ศ. 2546แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยกลัดเกญฑ์และวิธีการบริหารกิจการที่ดีพ.ศ. 2546
1. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการที่ดี พ.ศ. 2546 ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2546

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมิใช่ส่วนราชการตาม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการที่ดี พ.ศ. 2546

3. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตามรายละเอียด ดังนี้1. ความมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 2. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น 3. มีการปรับปรุงภารกิจส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์ 4. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ ถือว่า

4. การปฏิบัติราชการเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการบริหารราชการเพื่อประโยชน์ของประชาชน

5. การปฏบัติราชการที่มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความผาสุข เพื่อความอยู่ดีกินดี เพื่อความสงบ และปลอดภัยของประชาชนส่วนรวม คือวัตถุประสงค์ของการบริหารราชการเพื่อประโยชน์ของประชาชน

6. แนวทางของการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ต้องเป็นไปด้วยความสุจริต ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้ ก่อนเริ่มดำเนินการต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ผลดี ผลเสียให้ครบทุกด้าน ต้องคอยรับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจของสังคมโดยรวมและประชาชนผู้ใช้บริการ กรณีเกิดปัญหา และอุปสรรคจากการดำเนินการให้ส่วนราชการแก้ไขปัญหาอุปสรรคนั้นโดยเร็ว

7. การบริหารโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไม่ใช่แนวทางบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ

8. สำนักงาน ก.พ.ร. ไม่มีหน้าที่ร่วมจัดทำแผนบริหาราชการแผ่นดินเสนอต่อรัฐมนตรี

9. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีหน้าที่ร่วมจัดทำแผนบริหาราชการแผ่นดินเสนอต่อรัฐมนตรี

10. เมื่อคณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาหน่วยงานที่จัดทำแผนการบริหาราชการแผ่นดินต้องเสนอแผนให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาภายใน 90 วัน

11. แผนการบริหารราชการแผ่นดินไม่ผูกพันกับ กุงเทพมหานคร

12. คณะรัญมนตรี รัฐมนตรี กระทรวง ล้วนผูกพันธ์กับการบริหาราชการแผ่นดิน

13. การกำหนดแนวทางปฏิบัติ ไม่ใช่สาระสำคัญของแผนการปฏิบัติราชการ

14. การกำหนดเป้าหมาย การกำหนดผลสัมฤทธิ์ของงาน ส่วนราชการและบุคคลที่รับผิดชอบภารกิจ มีการประมาณรายได้ และทรัพยากรต่างๆ ที่จะต้องใช้ และกำหนดระยะเวลาการดำเนินการและการประเมินผล เป็นสาระสำคัญของแผนการปฏิบัติราชการ

15. สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีหน้าที่จัดทำแผนนิติบัญญัติ

16. การจัดทำแผนปฏิบัติราชการจะต้องนำแนวนโยบายของรัฐที่แถลงต่อรัฐสภามาพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับ แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และแผนพัฒนาประเทศด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง

17. สำนักงบประมาณจะจัดสรรงบประมาณให้แก่ส่วนราชการก็ต่อเมื่อแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการได้รับความเห็นชอบจาก รัฐมนตรีเจ้าสังกัด

18. เมื่อสิ้นปีงบประมาณส่วนราชการจะต้องทำรายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจำปี เสนอแก่คณะรัฐมนตรี

19. การโอนงบประมาณจากภารกิจหนึ่งตามที่กำหนดในแผนปฏิบัติราชการไปดำเนินการอย่างอื่น ซึ่งมีผลทำให้ภารกิจเดิมไม่บรรลุเป้าหมายหรือนำไปใช้ในภารกิจใหม่ที่มิได้กำหนดในแผนปฏิบัติราชการ สามารถทำได้โดยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

20. การปรับแผนปฏิบัติราชการมีผลให้โอนงบประมาณจากภารกิจหนึ่งไปดำเนินการอย่างอื่นซึ่งมีผลทำให้ภารกิจเดิมไม่บรรลุเป้าหมายจะทำได้เฉพาะในกรณี ภารกิจนั้นไม่อาจดำเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไปได้ ภารกิจนั้นหมดความจำเป็นหรือไม่มีประโยชน์หรือหากดำเนินการต่อไปจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินความจำเป็น มีความจำเป็นอย่างอื่นมิอาจหลีกเลี่ยงได้ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการ

21. เพื่อการบริหาราชการอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนราชการจะต้อง กำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติราชการ มีแผนการทำงาน กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานโครงการและงบประมาณที่ต้องใช้ในแต่ละโครงงาน และต้องเผยแพร่ให้ข้าราชการและประชาชนทราบโดยทั่วกัน

22. การจัดทำบัญชีต้นทุน ในการบริการสาธารณะ แต่ละประเภทเป็นไปเพื่อ ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ

23. การจัดทำบัญชีต้นทุนในการบริการสาธารณะ ต้องจัดทำตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง

24. เมื่อส่วนราชการคำนวนรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะที่มีอยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการแล้วเสร็จต้องรายงานให้ สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง ก.พ.ร. ทราบ

25. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงบประมาณ มีหน้าที่ประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติถารกิจของรัฐที่ส่วนราชการได้ดำเนินการ

26. ในการประเมินความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐให้คำนึงถึง ประเภทและสภาพของแต่ละภารกิจ ความเป็นไปได้ของภารกิจหรืองานโครงการที่ได้ดำเนิน และประโยชน์ที่รัฐและประชาชนจะพึงได้และรายจ่ายที่ต้องเสียไปก่อนและหลังที่ส่วนราชการได้ ดำเนินการ

27. การจัดซื้อจัดจ้างมีวัตถุประสงค์ในการใช้ที่ต้องคำนึงถึงคุณภาพและการดูแลรักษาเป็นสำคัญ กระทำได้โดยไม่ต้องถือราคาต่ำสุด

28. การจัดซื้อจัดจ้างต้องดำเนินการโดย เปิดเผยและเที่ยงธรรม พิจารณาถึงประโยชน์ และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ และวัตถุประสงค์ที่ใช้ และพิจารณาถึงราคาและประโยชน์ระยะเวลาของส่วนราชการที่ได้รับประกอบกัน

29. ในการปฏิบัติภารกิจใด หากส่วนราชการจำเป็นต้องได้รับอนุมัติ อนุญาต หรือขอความเห็นชอบจากส่วนราชการอื่น ส่วนราชการที่มีอำนาจพิจารณา ต้องแจ้งผลการพิจารณาให้ส่วนราชการที่ยื่นคำขอ ทราบภายใน 15 วันหรือตามที่ส่วนราชการที่มีอำนาจประกาศกำหนด

30. การตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาให้การดำเนินการได้เท่าที่จำเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เมื่อคณะกรรมการมีมติเป็นประการใดแล้วให้มติของคณะกรรมการผูกพันส่วนราชการ ซึ่งมีผู้แทนร่วมเป็นกรรมการอยู่ด้วยแม้ว่าผู้แทนส่วนราชการที่เป็นกรรมการจะมิได้เข้าร่ามการพิจารณาวินิจฉัยก็ตาม มติของคณะกรรมการผูกพันกับส่วนราชการที่มีตัวแทนเป็นกรรมการ ยกเว้นการวินิจฉัยในปัญหาด้านกฎหมาย ถ้ามีความเห็นแตกต่างกันสองฝ่ายให้บันทึกเหตุผลกรรมการข้างน้อย ไว้ให้ปรากฎในเรื่องนั้นด้วย เป็นการวินิจฉัยปัญหาของส่วนราชการในรูปแบบของคณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการที่ดี พ.ศ. 2546

31. การกำหนดตัวชี้วัดผลสำเร็จของภารกิจ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเดิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ

32. การจัดทำบัญชีต้นทุนในการบริการสาธารณะ การกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาในการจัดซื้อจัดจ้าง การสั่งราชการโดยปกติให้ทำโดยลายลักษณ์อักษร เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเดิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ

33. การกระจายอำนาจ การตัดสินใจมุ่งผลให้ ความสะดวกและรวดเร็วในการบริการประชาชน

34. ส่วนราชการจะต้องจัดทำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการในการปฏิบัติงานด้าน การบริการประชาชน ด้านการติดต่อประสานงานกับส่วนราชการด้วยกัน เปิดเผยไว้ ณ ที่ทำการของส่วนราชการและระบบเครือข่ายสารสนเทศ

35. การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม เป็นหน้าที่ของปลัดกระทรวง

36. การปรับปรุง ภารกิจอำนาจหน้าที่โครงสร้างและอัตรากำลังส่วนราชการเป็นไปโดย ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

37. เมื่อมีการยุบเลิก โอน หรือรวมส่วนราชการใดทั้งหมดหรือบางส่วนห้ามมิให้จัดตั้งส่วนราชการที่มีภารกิจอำนาจหน้าที่ที่มีลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันกับส่วนราชการดังกล่าวขึ้นอีกเว้นแต่ มีการเปลี่ยนแปลงแผนการบริหารราชการแผ่นดิน และมีเหตุผลจำเป็นเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศษฐกิจของประเทศ

38. ข้อควรคำนึงที่สำคัญของการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ให้ทันสมัย และเหมาะสมกับสภาวการณ์ คือ ความสะดวก รวดเร็ว และลดภาระของประชาชน

39. การแก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหมาย หากส่วนราชการไม่เห็นชอบด้วยกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้เสนอเรื่องต่อ คณะรัฐมนตรี เพื่อวินิจฉัย

40. ก.พ.ร. มีอำนาจในการกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงานให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ

41. เมื่อส่วนราชการได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชนเป็นหน้าที่ของส่วนราชการจะต้องตอบคำถามหรือแจ้งการดำเนินการให้ทราบภายใน 15 วัน

42. ส่วนราชการจะต้องจัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศในระบบเดียวกันกับ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

43. ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดำเนินการประเมินการปฏิบัติราชการของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ และความคุ้มค่าในภารกิจ

44. การประเมินต้องเป็นไปโดยโปร่งใส และตรวจสอบได้ ต้องแจ้งวิธีการประเมินให้ผู้ประเมินทราบล่วงหน้า ไม่ใช่หลักการที่ส่วนราชการใช้ในการประเมินภาพรวมของผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับ

45. การประเมินต้องเป็นคงามลับ การประเมินเป็นไปเพื่อประโยชน์แห่งความสามัคคีของข้าราชการ เป็นหลักการที่ส่วนราชการใช้ในการประเมินภาพรวมของผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับ

46. การจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน

47. ส่วนราชการให้บริการที่มีคุณภาพและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เป็นหลักเกณฑ์การได้มาซึ่งเงินรางวัลให้แก่ราชการ

48. ก.พ.ร. เสนอคณะรัฐมนตรี จัดสรรเงินเพิ่มพิเศษเป็นบำเหน็จความชอบแก่ส่วนราชการ เป็นหลักเกณฑ์การได้มาซึ่งเงินรางวัลให้แก่ราชการ

49. เงินรางวัลเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ส่วนราชการได้มาโดย ส่วนราชการได้ดำเนินงานตามเป้าหมายสามารถเพิ่มผลงานและผลสัมฤทธิ์โดยไม่เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายและคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐ

50. เงินรางวัลเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ส่วนราชการได้มาโดย ส่วนราชการสามารถดำเนินการตามแผนการลดค่าใช้จ่ายต่อหน่วย
 

Create Date : 19 มีนาคม 2552
119 comments
Last Update : 27 พฤศจิกายน 2552 20:12:24 น.
Counter : 31011 Pageviews.

 

ดีมากเลยค่ะ ขอบคุณมากเลย

 

โดย: ติ๊ก IP: 125.27.208.64 30 มีนาคม 2552 19:40:58 น.  

 

ขอบคุณมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆคะ

 

โดย: เตย IP: 118.174.162.193 30 มีนาคม 2552 21:14:53 น.  

 

ขอบคุณมากเลยครับ

 

โดย: พงค์ ระนอง IP: 125.25.206.3 3 เมษายน 2552 20:35:28 น.  

 

ขอบคุณมาก หุหุ ประหยัดเวลาไปเยอะเลยฮับผม

 

โดย: คนขี้เกียจอ่าน(เยอะ) IP: 119.31.108.244 12 เมษายน 2552 21:42:19 น.  

 

ถือว่าสร้างโบถส์สร้างศาลาขอบคุงจริงๆน๊าค๊ะ

 

โดย: พิม IP: 203.144.180.65 13 เมษายน 2552 12:23:28 น.  

 

ขอบคุณมากๆจากใจจริ ขอให้คุณประสบความสำเร็จในทุกอย่างที่คุณต้องการ

 

โดย: พิม IP: 118.174.163.104 16 เมษายน 2552 14:33:23 น.  

 

เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นๆอีกมากมาย...ขอบคุณมากคับ

 

โดย: Tanch IP: 124.120.82.97 17 เมษายน 2552 9:20:33 น.  

 

ขอบคุณมากมาย ขอบคุณเยอะแยะ

 

โดย: เหมียว IP: 203.185.130.105 17 เมษายน 2552 16:12:28 น.  

 

ขอบคุณค่ะ แบ่งปันความรู้ แบ่งปันอนาคต

 

โดย: ทำงานโรงแรม IP: 124.157.212.251 1 มิถุนายน 2552 10:49:06 น.  

 

ขอบคุณที่ให้ความรู้

 

โดย: หนูนา IP: 118.175.107.118 20 มิถุนายน 2552 10:16:55 น.  

 

ถือว่าคุณเป็นบุคคลตัวอย่างที่ให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไป...ขอให้สิ่งที่คุณทำจงดลบันดาลให้ชีวิตและการงานมีความเจริญก้าวหน้าครับ

 

โดย: กาก้า IP: 124.121.3.202 23 มิถุนายน 2552 18:21:04 น.  

 

ขอบคุณมากค่ะ

 

โดย: กันยา IP: 115.67.52.115 27 มิถุนายน 2552 18:18:31 น.  

 

มีประโยชน์มากค่ะ ขอบคุณมาก ๆ อีกครั้ง

 

โดย: ยุ้บ IP: 58.10.36.115 2 กรกฎาคม 2552 12:50:31 น.  

 

ขอบคุณมากค่ะ ขอให้คุณมีความสุข

 

โดย: ฝน IP: 113.53.2.108 5 กรกฎาคม 2552 17:49:52 น.  

 

ขอบคุณนะค่ะที่มอบความรู้ให้เป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่มากค่ะ

 

โดย: เอ IP: 110.49.97.191 6 กรกฎาคม 2552 16:00:20 น.  

 

ขอบคุณมากๆ นะคะ ที่มาให้สิ่งดีกับเพื่อนๆ ก็ขอให้ได้สิ่งที่ดีๆ กลับไปเหมือนกันนะคะ

 

โดย: เมย์ IP: 117.47.35.61 7 กรกฎาคม 2552 21:17:48 น.  

 

ขอบคุณมากค่ะ

 

โดย: กิ๊บเก๋ IP: 58.136.9.71 10 กรกฎาคม 2552 10:05:41 น.  

 

ขอบคุณนะคะ

 

โดย: นุ่น IP: 118.172.102.16 10 กรกฎาคม 2552 11:50:37 น.  

 

ขอบคุณคะ

 

โดย: ii IP: 115.67.255.111 20 กรกฎาคม 2552 21:24:29 น.  

 

ดีมากเลย ค่ะ อ่านแล้วเข้าใจง่าย ขอบคุณสิ่งดีๆที่มอบให้ค่ะ ขอให้คุณประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องนะค่ะ

 

โดย: มีมี IP: 118.173.58.160 20 กรกฎาคม 2552 22:22:01 น.  

 

ดีม๊ากเลย

 

โดย: FON IP: 117.47.163.60 23 กรกฎาคม 2552 11:46:47 น.  

 

ขอบคุณค้าบ

 

โดย: แก้ว IP: 117.47.94.226 23 กรกฎาคม 2552 17:21:49 น.  

 

^_^ ขอบคุณนะคะ...ค่อยยังชั่วหน่อย สรุปมาให้เข้าใจง่ายค่ะ

 

โดย: tik IP: 124.120.232.236 24 กรกฎาคม 2552 15:40:01 น.  

 

ขอบคุณมากค่ะ ช่วยทำให้เข้าใจมากขึ้นเยอะเลยค่ะ

 

โดย: Boo rin IP: 58.11.5.221 28 กรกฎาคม 2552 18:17:24 น.  

 

Thankssss

 

โดย: I IP: 118.175.146.238 3 สิงหาคม 2552 15:48:32 น.  

 

ขอบคุณมากๆๆ

 

โดย: KATAI KA IP: 117.47.233.25 6 สิงหาคม 2552 11:19:04 น.  

 

ขอบคุณจริงๆสำหรับสิ่งที่ใมประโยชน์ดีๆ

 

โดย: เด็กบ้านนอก IP: 118.175.162.16 7 สิงหาคม 2552 14:30:28 น.  

 

ขอบคุณมากๆขอบุญกุศลนี้ส่งให้สมหวังทุกอย่าง

 

โดย: ทะเลจืด IP: 203.152.26.158 8 สิงหาคม 2552 11:13:30 น.  

 

ขอบคุณมาก

 

โดย: ดี IP: 61.7.134.222 9 สิงหาคม 2552 10:40:55 น.  

 

ขอบคุณคะ

 

โดย: เงาะ IP: 118.172.136.21 11 สิงหาคม 2552 16:30:15 น.  

 

ขอบคุณจากใจค่ะ

 

โดย: liu IP: 113.53.127.225 19 สิงหาคม 2552 21:10:52 น.  

 

ชอบมาเลยแต่น่าเสียดายเรามาช้าไปเพราะสอบเสร็จแล้ว(ลำพูน)มีตั้งหลายข้อ ฮือๆๆๆ ตอบผิด

 

โดย: เด็กขอนแก่น IP: 125.26.155.220 26 สิงหาคม 2552 12:39:08 น.  

 

ได้ความรู้มาก ๆ เลย

 

โดย: saytip IP: 61.7.174.22 26 สิงหาคม 2552 19:04:28 น.  

 

ขอบคุณค่ะกำลังมืดแปดด้านอยู่ ขอบคุณจริง ๆ

 

โดย: jimijung IP: 125.26.90.75 10 กันยายน 2552 15:43:51 น.  

 

ขอบพระคุณอย่างสูงครับ

 

โดย: phoomipat IP: 112.142.6.78 17 กันยายน 2552 16:31:08 น.  

 

ช่วยทำรายงานได้เยอะเลยค่ะขอบคุณหลายๆ
ปล.(ปูเหลียวก่อง ) เจ้าของเวปก็ซ้วยยยยยยยยสวย

 

โดย: ครูก๋วยเตี๋ยว IP: 118.174.1.120 19 กันยายน 2552 15:17:42 น.  

 

จะสอบวันที่ 2 ก.ย.52 ได้เข้ามาดูถือว่าโชคดี แต่ยังงงๆๆ อยู่ เพราะแก่เลี้ยว ยังงัยก็ขอบคุณคะ

 

โดย: สาราวัด งป IP: 125.24.150.86 30 กันยายน 2552 23:00:48 น.  

 

จะสอบวันที่ 2 ก.ย.52 ได้เข้ามาดูถือว่าโชคดี แต่ยังงงๆๆ อยู่ เพราะแก่เลี้ยว ยังงัยก็ขอบคุณคะ

 

โดย: สาราวัด งป IP: 125.24.150.86 30 กันยายน 2552 23:01:06 น.  

 

ขอบคุณมากครับ................
สำหรับสรุปเนื้อหา ของ พ.ร.บ. ต่างๆ..

 

โดย: คนภูไท IP: 10.250.77.123, 203.172.199.254 13 ตุลาคม 2552 10:05:10 น.  

 

ขอบคุณมากครับ................
สำหรับสรุปเนื้อหา ของ พ.ร.บ. ต่างๆ..

 

โดย: คนภูไท IP: 10.250.77.123, 203.172.199.254 13 ตุลาคม 2552 10:05:14 น.  

 

ขอบคุณจากใจค่ะ

 

โดย: แป้น IP: 203.172.202.228 16 ตุลาคม 2552 14:39:15 น.  

 

ขอบคุณมากๆ นะคะ
ถ้าน้องมีข้อสอบของคอมฯ นำเสนอด้วยนะคะ
ขอบคุณล่วงหน้าและตลอดไปนะคะ

คนโคราช

 

โดย: ตอง IP: 192.168.10.236, 125.26.87.31 2 พฤศจิกายน 2552 16:06:07 น.  

 

ขอบพระคุณมากครับ ขอให้ประสพความสำเร็จสมความตั้งใจนะครับ

 

โดย: ตร.เชียงราย IP: 118.172.69.72 11 พฤศจิกายน 2552 16:25:37 น.  

 

ขอบคุณหลายๆเด้อ

 

โดย: นายหมาน้อย IP: 125.26.223.194 11 พฤศจิกายน 2552 22:15:22 น.  

 

ขอบคุณอย่างแรงน่ะค่ะ คุณเป็นคนที่น่ารักที่สุดเลยรู้ตัวมั้ยค่ะเนี่ย

 

โดย: สาวเมืองคอน IP: 118.173.36.181 26 พฤศจิกายน 2552 11:15:43 น.  

 

ขอบคุณจ้า
รวย ๆ
สุขภาพแข็งแรง
ประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะ

 

โดย: คนคอนถม IP: 180.183.146.132 28 พฤศจิกายน 2552 14:01:33 น.  

 

ดีมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

 

โดย: เด็กพุทธ IP: 58.9.102.7 13 ธันวาคม 2552 8:46:43 น.  

 

ขอบคุณคะ

 

โดย: new IP: 125.27.204.67 28 ธันวาคม 2552 12:21:33 น.  

 

ขอบคุณมากมายจ้า..

 

โดย: ดอกแก้ว IP: 117.47.95.164 19 มกราคม 2553 10:25:25 น.  

 

ไม่มีเฉลยหรอคะ
มันอยู่ตรงไหนอ่า

 

โดย: สุพรรณ IP: 113.53.101.46 7 กุมภาพันธ์ 2553 21:12:12 น.  

 

แต่ยังไงก็ขอบคุณนะคะ
จะเอาไปอ่านแน่นอน

 

โดย: สุพรรณ IP: 113.53.101.46 7 กุมภาพันธ์ 2553 21:14:14 น.  

 

ขอบคุณมากนะคะ

ที่แบ่งปันข้อสอบนะค่

 

โดย: nig IP: 192.168.100.197, 61.7.147.135 8 กุมภาพันธ์ 2553 16:10:55 น.  

 

ขอบคุณค่ะ ได้ความรู้เพิ่มอีก
แต่อยากได้ จรรยาบรรณด้วยค่ะ

 

โดย: ลุ่มน้ำปากพนัง IP: 113.53.231.114 10 กุมภาพันธ์ 2553 13:48:30 น.  

 

ขอบคุณมากๆๆจ้า

 

โดย: maew IP: 61.19.114.11 11 กุมภาพันธ์ 2553 21:10:32 น.  

 

ขอบตุณคะ ถ้ามีแนวอื่นเพิ่มจะขอบคุณยิ่งๆๆอีกคะ

 

โดย: gigi IP: 203.144.144.165 19 กุมภาพันธ์ 2553 0:55:01 น.  

 


Thank you so much

 

โดย: sasi IP: 125.26.229.159 19 กุมภาพันธ์ 2553 10:10:54 น.  

 

ขอบคุณหลายเด้อ ขอนแก่นเด้อ

 

โดย: บักสิเด๋อ IP: 125.26.156.156 19 กุมภาพันธ์ 2553 23:42:27 น.  

 

สรุปได้ดีมากกกกเลยค่ะ ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาและประสบความสำเร็จในชีวิตทุกเรื่องนะคะ

 

โดย: ติ๊ก IP: 118.174.10.58 21 กุมภาพันธ์ 2553 8:52:31 น.  

 

ขอบคุณค่ะ

 

โดย: yani IP: 125.26.47.200 25 กุมภาพันธ์ 2553 22:36:06 น.  

 

ขอบคุณนะ

 

โดย: เกด IP: 118.173.42.214 26 กุมภาพันธ์ 2553 21:46:14 น.  

 

เยี่ยมไปเลยค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะ

 

โดย: numpla IP: 119.31.121.72 1 มีนาคม 2553 10:04:32 น.  

 

ขอบคุณมากนะค่ะ

 

โดย: อรพรรณ ทองคำ IP: 118.173.59.83 2 มีนาคม 2553 10:29:46 น.  

 

ขอบคุณครับ

 

โดย: อานนท์ IP: 125.25.19.76 2 มีนาคม 2553 23:49:05 น.  

 

ขอบคุณมาก ๆค่ะ

 

โดย: nichapat IP: 203.144.144.164 5 มีนาคม 2553 10:22:25 น.  

 

ขอบคุณมากเช่นกันค่ะ

 

โดย: maesai ka IP: 118.172.65.106 5 มีนาคม 2553 12:21:11 น.  

 

ขอบคุณค่ะ สำหรับความรู้ที่แบ่งปัน

 

โดย: วุ้น IP: 111.84.89.6 7 มีนาคม 2553 18:23:18 น.  

 

เนื้อหาโอเคดีค่ะ ย่อๆได้ใจความ
เหมาะกับคนที่ไม่มีเวลาอ่านหนังสือมาก
หรือคนที่ไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือเยอะๆ อิอิ

 

โดย: คนชอบฝัน IP: 58.136.65.18 8 มีนาคม 2553 11:59:42 น.  

 

ขอบคุณมากๆช่วยได้เยอะเลย

 

โดย: pan IP: 112.142.0.187 9 มีนาคม 2553 19:53:31 น.  

 

สาระดี ๆๆๆๆ อย่างนี้ชอบมากและขอบคุณมาก

 

โดย: pt IP: 192.168.1.16, 118.172.93.217 11 มีนาคม 2553 16:43:55 น.  

 

ขอบคุณมากนะค่ะ


สำหรับการแบ่งบันสิ่งดีๆ

 

โดย: Balck devil IP: 61.7.153.130 16 มีนาคม 2553 12:30:40 น.  

 

แนะนำนิดนึงนะ
1. ข้อ 1 3 4 8 11 12 13 26 30 31 ไม่จำเป็นก็อย่าท่อง เพราะมันไม่ออก ข้อสอบไม่ยาก จำตัวบทแม่นๆ จำให้ได้ว่าใครประเมินความคุ้มค่า ใครจัดทำแผนใด คำนวณรายจ่ายต่อหน่วยกำหนดโดยใคร บัญชีต้นทุนทำแล้วเสนอใคร รายจ่ายต่อหน่วยและบัญชีต้นทุนใครจัดทำ
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมิใช่ส่วนราชการตามพ.ร.ฎ.นี้แต่ต้องจัดทำตามพ.ร.ฎนี้หรือไม่ หมวดใดบ้าง ใครเป็นผู้ควบคุมดูแลการจัดทำ
3. องค์การมหาชนและรัฐวิสาหกิจ ต้องจัดทำกี่หมวด
4. หากพบว่าทั้งองค์การปกครอง องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ ไม่จัดทำ จัดทำไม่ถูกต้อง ให้ใครเสนอแนะ ใครอนุมัติ

คร่าวๆนะจ๊ะ อย่างนี้สิของจริง บอกมากไม่ได้เดี๋ยวแย่งคะแนนเรา อิอิ

 

โดย: ผู้หวังดี IP: 203.144.144.164 16 มีนาคม 2553 22:08:55 น.  

 

สรุปได้ดีมากค่ะ แต่ดิฉันได้สอบที่นครศรีธรรมราชไปแล้ว เพิ่งมาเจอสรุปนี้ ออกน้อยมาก แต่ดิฉันอ่านเยอะมาก ขอบคุณมากน่ะค่ะที่ให้สิ่งดีๆ

 

โดย: สอบที่นครฯไปแล้ว IP: 124.157.157.160 22 มีนาคม 2553 9:53:12 น.  

 

ขอบคุณครับ

 

โดย: หวังว่า IP: 118.173.234.5 11 เมษายน 2553 8:31:54 น.  

 

ขอบคุณคะ

 

โดย: ยู IP: 110.164.233.58 24 เมษายน 2553 19:01:09 น.  

 

ขอแนวข้อสอบกพปี53ล่าสุดหน่อยชิคับส่งมาทางอิเมล์Topsan200@hotmail.comนะคับช่วยหาหัยหน่อยนะคับสุดนี้ขอพระคุณคับ

 

โดย: ทศพล IP: 110.49.66.153 12 พฤษภาคม 2553 12:09:40 น.  

 

ขอบคุณมากๆนะค่ะ

 

โดย: ลูกหมู IP: 118.173.230.73 18 พฤษภาคม 2553 16:46:31 น.  

 

ขอบคุณมากๆ

 

โดย: ตะนอย IP: 180.180.31.127 24 พฤษภาคม 2553 18:10:06 น.  

 

ต้องการทราบว่า พรฎ.นี้ประกาศในราชกิจกาฉบับที่ เล่มที่ หน้าที่ เท่าไร แต่ก็ไม่มีปรากฎ เข้าไปใน Google พิมพ์ราชกิจจาฯ แล้วก็กรอกข้อมูลไปตามช่องที่มีให้แล้วก็ไม่เห็นมีอะไรปรากฎขึ้นมาเลย แย่จริง

 

โดย: เมธา IP: 125.26.215.130 5 มิถุนายน 2553 21:51:59 น.  

 

thank_u

 

โดย: ^-^ IP: 113.53.94.203 22 กรกฎาคม 2553 11:40:29 น.  

 

ขอบคุณครับ

 

โดย: pao05 IP: 118.173.209.76 18 สิงหาคม 2553 8:55:24 น.  

 

ขอบคุณคะ

 

โดย: ขวัญ IP: 10.251.41.43, 203.172.199.254 15 กันยายน 2553 14:49:41 น.  

 

ขอบคุณมากเช่นกัน

 

โดย: d-e-a-n IP: 117.47.181.5 15 กันยายน 2553 16:40:45 น.  

 

ขอบคุณมากครับ

 

โดย: wat IP: 118.173.46.69 16 กันยายน 2553 14:06:21 น.  

 

ขอบคุณนะค่ะ

 

โดย: พร IP: 118.172.99.211 23 กันยายน 2553 12:22:13 น.  

 

ซะมาดีกะด้อ กะเดี้ยแท่ ขอบคุณหลาย ๆ เด้อ ที่เฮ้ดโว้ เป็นวิทยาทาน ข่อยกับหมู่

สาวมัญจาคีรี เด้อค้า

 

โดย: นางสาวนภัสวรรณ วรแสน IP: 203.113.18.247 6 ตุลาคม 2553 9:44:36 น.  

 

ขอบคุณมากๆๆ ขอกให้เจริญๆๆ สมใจทุกประการนะคะ

 

โดย: อนัตตา IP: 125.24.97.141 15 ตุลาคม 2553 13:36:51 น.  

 

ขอบคุณมากมายครับ สาธุ

 

โดย: บอย IP: 118.174.118.36 29 ตุลาคม 2553 21:48:12 น.  

 

ขอคุณมากมายครับ สุดสวย จัยดี อิอิ

 

โดย: aof11 IP: 110.49.192.235 16 ธันวาคม 2553 19:15:00 น.  

 

อยากให้ลงข้อสอบชุดใหม่ๆด้วยครับ

 

โดย: ดาบภักดี IP: 125.26.99.128 19 กุมภาพันธ์ 2554 14:37:48 น.  

 

Thank you very much

 

โดย: ANNE IP: 118.173.79.208 1 มีนาคม 2554 21:52:01 น.  

 

ขอบคุณค่ะ

 

โดย: ครููมือใหม่ IP: 223.204.221.68 22 มีนาคม 2554 15:46:33 น.  

 

ขอบคุณมากครับที่ให้แนวข้อสอบ

 

โดย: มีน IP: 61.7.170.39 10 เมษายน 2554 11:15:58 น.  

 

มั่ว

 

โดย: 1 IP: 125.27.159.199 4 พฤษภาคม 2554 13:18:47 น.  

 

ขอบคุณนะค่ะ

 

โดย: น้องอุ่น IP: 10.0.219.234, 115.31.173.131 6 มิถุนายน 2554 15:07:29 น.  

 

ขอบคุณมากมาย จากใจจ้า

 

โดย: แสนเศษ IP: 110.169.160.230 16 กรกฎาคม 2554 2:49:15 น.  

 

ขอบพระคุณมากครับ

 

โดย: poppo IP: 180.180.219.85 17 กรกฎาคม 2554 16:50:54 น.  

 

สวดยวดครับ

 

โดย: BOB IP: 182.53.30.120 12 สิงหาคม 2554 8:52:56 น.  

 

ขอบคุณค่ะ

 

โดย: tarr IP: 182.93.199.230 5 กันยายน 2554 13:24:34 น.  

 

ขอบคุณค่ะ

 

โดย: POP IP: 58.181.143.164 25 มกราคม 2555 13:48:19 น.  

 

ดีมากค่ะ

 

โดย: rich IP: 110.77.192.144 26 มกราคม 2555 9:12:43 น.  

 

ขอบคุณค่ะ

 

โดย: 55 IP: 61.19.224.42 27 มกราคม 2555 9:45:11 น.  

 

ขอบคุณครับ

 

โดย: poppo54 IP: 182.52.42.241 6 กุมภาพันธ์ 2555 21:15:43 น.  

 

ขอคุณคะ

 

โดย: nn IP: 125.26.188.46 17 กุมภาพันธ์ 2555 11:21:42 น.  

 

ขอบคุณมากครับ

 

โดย: long IP: 61.7.169.120 1 มีนาคม 2555 23:23:17 น.  

 

ขอให้มีความสุขนะ ขอบคุณมาก

 

โดย: kunchit IP: 118.174.175.213 2 มีนาคม 2555 22:58:58 น.  

 

ขอขอบคุณมากเลยค่ะ มีประโยชน์มาก ๆ ในการศึกษาข้อมูลที่คุณได้ลงไว้ให้ ขอให้คุณเจริญรุ่งเรือง พรั่งพร้อมด้วยคุณสมบัติและทรัพย์สมบัตินานาประการ

 

โดย: pra-pad-cha-ya IP: 118.172.244.123 4 มีนาคม 2555 19:23:36 น.  

 

แผนบริหารราชการแผ่นดินต้องเสนอ ครม. นะครับ

 

โดย: xo1 IP: 58.8.64.53 10 มีนาคม 2555 9:10:49 น.  

 

ขอบคุณมากครับที่แบ่งปันความรู้ และสิ่งดี ๆ ให้

 

โดย: ครุไทย IP: 223.204.12.78 15 เมษายน 2555 21:22:52 น.  

 

ขอบคุณมากค่ะ

 

โดย: แจน IP: 113.53.22.242 20 เมษายน 2555 11:12:39 น.  

 

ขอบคุณคะ กำลังจะไปสอบคร้า เป็นข้อมูลที่ดีมากคะ

 

โดย: แอน IP: 115.67.96.60 24 เมษายน 2555 8:48:40 น.  

 

เป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่จริง ๆ ขอให้ท่านร่ำรวย ยิ่งใหญ่ เป็นที่พึ่งของประชาชน ขอบคุณครับ

 

โดย: เด็กดอย IP: 223.207.74.154 10 พฤษภาคม 2555 0:19:38 น.  

 

ขอบคุณมากม๊าก นะคับ
แต่ก็อยากได้ความรู้เกี่ยวกับงบประมาณ แผนปฏิบัติงานทั่วไปในการบริหารจัดการ มีมั้ยคับ...?
ขอบคุณมากมากล่วงนี้ก่อนเลยนะคับ ขอให้คุณสมหวังทุกประการนะคับ

 

โดย: คนในอนาคต IP: 202.57.152.4 12 มิถุนายน 2555 13:51:15 น.  

 

ขอบคุณมากๆ ที่ให้ความรู้

 

โดย: แจง IP: 10.8.30.72, 112.121.132.18 25 มิถุนายน 2555 12:04:55 น.  

 

ขอบคุณมากๆๆนะครับ

 

โดย: พร IP: 58.10.189.107 27 สิงหาคม 2555 10:50:19 น.  

 

ขอบคุณครับ ดีมาก

 

โดย: วิชัย สุพล IP: 125.27.141.190 7 พฤศจิกายน 2555 16:53:24 น.  

 

ขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆที่มีให้นะครับ

 

โดย: ปิ๊ก IP: 125.25.76.41 7 กุมภาพันธ์ 2556 9:49:42 น.  

 

ขอบคุณคะ

 

โดย: rin IP: 223.205.133.162 30 พฤษภาคม 2556 19:14:40 น.  

 

ขอบคุณค่ะ

 

โดย: โสภาพร สมบูรณ์ศรี IP: 171.100.187.107 30 พฤศจิกายน 2556 22:50:50 น.  

 

terrifically

 

โดย: Jason (สมาชิกหมายเลข 1192231 ) 8 มกราคม 2557 21:07:07 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.