หัวหน้าเผ่า กุ๊ก กุ๊ก กู๋
Group Blog
 
 
กรกฏาคม 2548
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
 
26 กรกฏาคม 2548
 
All Blogs
 
.....E.Q. ความฉลาดทางอารมณ์ .....

สวัสดีครับ กลับมาพบกับคอลัมน์ สาระน่ารู้ กันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ ขอนำเสนอ สาระน่ารู้ ในเรื่องของ E.Q ความฉลาดทางอารมณ์ นะครับ ซึ่งในปัจจุบัน ในเรื่องของความฉลาดทางอารมณ์ เป็นหัวข้อที่มีผู้สนใจ ไฝ่หาความรู้กันมาก จนได้มีการจัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในด้านนี้ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น สาระของเรื่องดังกล่าวจะมีอะไรบ้างนั้น เชิญติดตามได้เลยครับ

.....E.Q. ความฉลาดทางอารมณ์ .....
อีคิว หรือ E.Q. คืออะไรE.Q. มาจากคำว่า Emotional Quotient


หมายถึง ความฉลาดทางอารมณ์ "ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของความฉลาดทางสังคมที่ประกอบด้วยความสามารถในการรู้อารมณ์และความรู้สึกของตนเองและผู้อื่นสามารถแยกความแตกต่างของอารมณ์ที่เกิดขึ้น และใช้ข้อมูลนี้เป็นเครื่องชี้นำในการคิดและกระทำสิ่งต่าง ๆ"
หรือพูดง่าย ๆ ความฉลาดทางอารมณ์ คือ ความสามารถทางอารมณ์ที่จะช่วยให้การดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข


เดิมเคยเชื่อกันว่า ความสามารถทางเชาวน์ปัญญาหรือไอคิว คือปัจจัยสำคัญที่ทำให้มนุษย์ประสบความสำเร็จ มีชีวิตที่ดีและ มีความสุข


แต่นักจิตวิทยามีข้อสงสัยต่อความเชื่อ ความเข้าใจดังกล่าว มีคนเก่ง ถมเถไปที่ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงาน การใช้ชีวิตประจำวัน


และจากผลการวิจัยก็ยืนยันว่า ความสำเร็จและความสุขในชีวิตของคน ๆ หนึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถทางเชาวน์ปํญญาแต่เพียงอย่างเดียว


และ......เราก็ไม่เชื่อว่า ถ้าคุณเก่งอย่างเดียวแล้วคุณจะมีความสุข........
ความฉลาดทางอารมณ์ ประกอบด้วยปัจจัยสำคัญ ๓ ประการคือ ความดี ความเก่ง และความสุข
ดี หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และความต้องการของตนเอง แสดงออกอย่างเหมาะสม รู้จักเห็นใจผู้อื่น ใส่ใจผู้อื่น เข้าใจและยอมรับผู้อื่น


และมีความรับผิดชอบต่อส่วนร่วม รู้จักการให้ รู้จักการรับ รู้จักรับผิด รู้จักให้อภัย เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเก่ง หมายถึง ความสามารถในการรู้จักตนเอง รู้ศักยภาพของตนเอง สร้างขวัญและกำลังใจให้ตนเอง มีแรงจูงใจ สามารถตัดสินใจแก้ปัญหา มีขั้นตอนในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม มีความยืดหยุ่น


ตลอดจนมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม แสดงความเห็นที่ขัดแย้งได้ อย่างสร้างสรรค์สุข หมายถึง ความสามารถในการดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุข มีความภูมิใจในตนเอง พอใจในชีวิต เห็นคุณค่าในตนเอง เชื่อมั่นในตนเอง


รู้จักมองโลกในแง่ดี มีอารมณ์ขัน และมีความสุขสงบทางใจ รู้จักผ่อนคลาย มีกิจกรรมที่เสริมสร้างความสุข
ประโยชน์ของความฉลาดทางอารมณ์ ความฉลาดทางอารมณ์มีประโยชน์ต่อชีวิตของเราอย่างมากมายมหาศาล หากจะแยกให้เห็นชัดเจน อาจแบ่งได้เป็น ๔ ด้านคือ ประโยชน์ต่อการทำงาน ประโยชน์ต่อความรักและครอบครัว ประโยชน์ต่อการเรียน และ ประโยชน์ต่อตัวเองในที่นี้เราจะกล่าวถึงเฉพาะประโยชน์ของความฉลาดทางอารมณ์ ในแง่ของการทำงาน เพราะเป็นสังคมของคนหมู่มากที่มาจากพื้นฐานที่หลากหลาย ทั้งการศึกษา การเลี้ยงดู การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน จึงต้องปรับตัวพอสมควร เพื่อให้เกิดความสุขในการทำงาน......
ความฉลาดทางอารมณ์ต่อการทำงาน มีการศึกษาวิจัยจำนวนมากแสดงให้เห็นว่า ผู้ที่มีความฉลาดทางเชาวน์ปัญญาสูง ล้มเหลวในการเป็นผู้บริหารสูงสุด เพราะขาดความเข้าใจมนุษย์ ขาดการปฏิสัมพันธ์และอารมณ์ที่ดี


นักจิตวิทยาพบว่าคนที่มีอารมณ์ดี จะมีความเข้าใจตนเองและผู้อื่นได้ง่าย ตลอดจนมีทักษะอารมณ์ที่ดีในการติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ทั้งที่บ้านและที่ทำงานหรือในเวลาที่ต้องออกสังคม


ต่างจากคนที่มองโลกในแง่ร้ายที่มักจะมองเห็นแต่ปัญหาและความยุ่งยาก ทำให้ขาดกำลังใจที่จะผลักดันให้ฟันฝ่าอุปสรรค


เชาวน์ปัญญาที่ดีหรือไอคิวสูง จึงไม่อาจบ่งชี้ถึงความสำเร็จในการทำงานเสมอไปหากไม่มีความฉลาดทางอารมณ์เป็นส่วนประกอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานบริหารที่ต้องเกี่ยวข้องกับคนหมู่มาก "ความเก่งงาน" เพียงอย่างเดียวจึงไม่พอ หากยังต้องมี "ความเก่งคน" ประกอบด้วย
ยกตัวอย่างเช่น

จินตรา เป็นคนที่เก่งในเรื่องการประสานงาน ถนัดที่จะพบปะผู้คนเพื่อเจรจาตกลงดำเนินงานร่วมกัน แต่ต่อมาหัวหน้าต้องการให้เธอทำหน้าที่เชิงวิชาการ วิเคราะห์ข้อมูล เพราะขาดแคลนบุคคลากร


จินตราอึดอัดใจมาก ไม่สบายใจ เพราะเธอไม่ถนัดงานที่ได้รับมอบหมาย ทำให้เธอรู้สึกไม่มั่นใจ และเครียดทุกครั้ง ทำให้งานออกมาไม่ดี


ใจงาม ซึ่งเป็นหัวหน้างานเรียกเธอไปตำหนิ และกล่าวว่า คนเราต้องเรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเอง อะไรที่ทำไม่ได้ ก็ควรจะแก้ไขให้ทำได้ พร้อมทั้ง.....ใช้อารมณ์ พูดจาบั่นทอนจิตใจ แม้ว่า จินตรา จะพยายามอธิบายถึงความลำบากใจในการทำหน้าที่นี้


ผลจากกรณีนี้ทำให้ใจงามสูญเสียคนประสานงานที่ดี แต่ได้ลูกน้องที่แย่เพิ่มขึ้น ส่วนจินตราต้องทำงานด้วยความอึดอัด เครียด และไม่มีความสุข


หัวหน้าก็หงุดหงิด อารมณ์เสีย เพราะผลงานที่ออกมาไม่ได้ดั่งใจ........ทำเอาลูกน้องเข้าหน้าไม่ติดไปตาม ๆ กัน

ผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จในการทำงาน จึงจำเป็นที่จะต้องฉลาดรู้ทั้งในเรื่องการทำงานและคนทำงาน มีการรับรู้และแสดงอารมณ์ทั้งต่อตนเองและเพื่อนร่วมงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตลอดจน มีการเรียนรู้ เข้าใจ สามารถควบคุมอารมณ์และความรู้สึกที่ได้รับคนที่มีไอคิวสูง แต่กลับไม่ประสบความสำเร็จในการทำงานร่วมกับผู้อื่น อาจจะมาจากการที่ไม่มีโอกาสได้ใช้ศักยภาพหรือความเก่งที่มีอยู่ เพราะผู้ร่วมงานไม่ให้ความร่วมมือ หรือเพราะมีปัญหาในการควบคุมอารมณ์ เช่น รับไม่ได้เมื่อถูกวิพากษ์วิจารณ์งาน มีปัญหาในการพูดจาสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน เป็นคนทำงานดีที่น่ากลัว เพราะชอบทำงานคนเดียว..........


ในโลกของการทำงานปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง กับคนหมู่มาก ต้องติดต่อประสานงาน ประสานความร่วมมือเพื่อให้แต่ละฝ่ายขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมาย ความหงุดหงิด ขัดแย้ง ไม่พอใจเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เสมอและหากไม่มีวิธีจัดการที่เหมาะสม เรื่องเล็กก็อาจกลายเป็นเรื่องใหญ่ เป็นปัญหา เป็นความทุกข์ใจ และยังอาจมีผลกระทบต่อความเจริญก้าวหน้าได้อีกด้วย


......ดังนั้น ปัญหาที่สร้างความยุ่งยาก ลำบากใจในการทำงานส่วนใหญ่ จึงมักมาจากผู้ร่วมงานมากกว่าตัวงานจริง ๆ
มันจะดีขนาดไหนหน๊อ........ถ้า


"เราทุกคนเปลี่ยนวิธีการทำงานร่วมกับคนอื่น ๆ อย่างแท้จริง เริ่มฟังมากขึ้น และฟังอย่างตั้งใจ เรียนรู้ที่จะอยู่กับความเข้มแข็งของคนอื่น แทนที่จะอยู่กับความอ่อนแอของตนเอง สร้างความมั่นใจให้กับผู้อื่น


และที่สำคัญที่สุดก็คือ วิธีที่แสดงความรักและ ความเคารพผู้อื่น การช่วยให้ลูกน้อง..เพื่อนร่วมงานของเราได้ใช้ความแข็งแกร่งที่มีอยู่เพื่อบรรลุเป้าหมายที่พวกเราจะต้องทำร่วมกัน"

มันจะดีขนาดไหน..... ลองทำดู........เพื่อพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของพวกเราอย่างแท้จริง........
ของฝากท้ายรายการฉลาดทางอารมณ์ = ฉลาดคิด+ ฉลาดพูด + ฉลาดทำ


ฉลาดคิด ---> ควบคุมความคิดได้ คิดในทางที่ดี คิดในทางสร้างสรรค์


ฉลาดพูด ---> เลือกพูดแต่สิ่งที่ดี มีประโยชน์ หลีกเลี่ยงคำพูดที่จะทำให้คนเองและบุคคลอื่นเดือดร้อน
ฉลาดทำ ---> "ทำเป็น" ไม่ใช่แค่ "ทำได้" มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานนั้น ๆ


:ตัดตอนมาจาก สารความรู้ โดยกลุ่มภารกิจบริหารเชิงกลยุทธ์ ฉบับบที่5 พฤษภาคม 2548หวังว่าท่านผู้อ่าน คงจะได้รับสาระที่เป็นประโยชน์เล็กๆน้อย ไปใช้ในชีวิตการทำงานกันบ้างนะครับ สำหรับวันนี้ ขอบคุณและสวัสดีครับ


Create Date : 26 กรกฎาคม 2548
Last Update : 26 กรกฎาคม 2548 15:02:16 น. 8 comments
Counter : 704 Pageviews.

 


มาอ่านแล้วได้เพิ่ม EQ ขึ้นมาอีกเยอะเลยค่ะ

จากเดิม ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ ...อิอิ


ขอบคุณคุณเบ๊นะคะ ที่นำมาให้อ่านกัน


โดย: มัชฌิมา วันที่: 26 กรกฎาคม 2548 เวลา:16:06:13 น.  

 
มีอย่างละนิดละหน่อย พอกระดิ๊บๆ ไปได้ ^^
...


โดย: ขอบคุณที่รักกัน (blueberry_cpie ) วันที่: 26 กรกฎาคม 2548 เวลา:17:17:46 น.  

 หัวโต๊ โต อีกแล้วค่ะ อิ .. อิ ..
ขอบคุณค่ะ อาจารย์ใหย๋โดย: หนี่หนีหนี้ วันที่: 26 กรกฎาคม 2548 เวลา:17:28:53 น.  

 
ขอบคุณที่ให้ความรู้นะคะ


โดย: ปฏิทิน IP: 203.113.77.4 วันที่: 16 พฤศจิกายน 2548 เวลา:9:04:31 น.  

 


โดย: io IP: 124.121.33.181 วันที่: 20 ธันวาคม 2550 เวลา:18:13:50 น.  

 


โดย: io IP: 124.121.33.181 วันที่: 20 ธันวาคม 2550 เวลา:18:14:22 น.  

 
อยากรู้รายละเอียดของงประโยชน์ในด้านอื่นๆด้วย
เนื้อหาน้อยจัง แต่ก็ขอบคุณนะคะ


โดย: เพลงรักคนโสด IP: 202.12.73.18 วันที่: 9 มกราคม 2552 เวลา:17:08:28 น.  

 
GAGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG


โดย: อ่านบ้านบึ้ม IP: 125.24.120.75 วันที่: 6 ธันวาคม 2553 เวลา:16:49:39 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

คุณเบ๊สะพานขาว
Location :
กรุงเทพ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add คุณเบ๊สะพานขาว's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.