หัวหน้าเผ่า กุ๊ก กุ๊ก กู๋
Group Blog
 
<<
สิงหาคม 2548
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
 
4 สิงหาคม 2548
 
All Blogs
 
.....The 7 Habits of Highly Effective People (เจ็ดอุปนิสัยของผู้มีประสิทธิภาพสูง) .....

สวัสดีครับ กลับมาพบกับคอลัมน์ สาระน่ารู้ กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ ขอนำเสนอ สาระน่ารู้เกี่ยวกับการบริหารภายในองค์กร ที่มีชื่อว่า The 7 Habits of Highly Effective People (เจ็ดอุปนิสัยของผู้มีประสิทธิภาพสูง) กันนะครับ ส่วนเนื้อหาจะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้น เชิญติดตามได้เลยครับ

The 7 Habits of Highly Effective People (เจ็ดอุปนิสัยของผู้มีประสิทธิภาพสูง)
ความหมายและขั้นตอนการนำเจ็ดอุปนิสัยไปใช้

อุปนิสัย เป็นต้นแบบของพฤติกรรม ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ 3 สิ่งที่คาบเกี่ยวกัน คือ ความปรารถนา ความรู้ และทักษะ เพราะองค์ประกอบทั้ง 3 อย่างนี้เป็นการเรียนรู้มากกว่าการถ่ายทอด อุปนิสัยที่มีประสิทธิผลสามารถเรียนรู้กันได้และอุปนิสัยที่ไม่เป็นประสิทธิผลเราละเลิกได้


เจ็ดอุปนิสัย ที่จะนำเสนอต่อไปนี้มีความเกี่ยวเนื่อง พึ่งพาซึ่งกันและกันและเป็นขั้นตอน ในการนำอุปนิสัยไปใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดในแต่ละบุคคลดังนั้น......ลองมาติดตามดูกันว่า The 7 Habits of Highly Effective People (เจ็ดอุปนิสัยของผู้มีประสิทธิภาพสูง) นั้นจะมีอะไรบ้างและสามารถนำไปปฏิบัติได้มากน้อยแค่ไหน......สามารถเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตไปในทางที่ดีขึ้นได้อย่างไร ก่อให้เกิดผลดีต่อองค์กรด้วยวิธีการใด.........เริ่มจาก............

อุปนิสัยที่ 1 :บี โปรแอคทีฟ (Be Proactive) เป็นอุปนิสัยแห่งวิสัยทัศน์ส่วนบุคคล


เป็นการเสริมสร้างให้มีการกล้าเผชิญสิ่งใหม่ ๆ กล้ารับผิดชอบ และปรับปรุงการยอมรับในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพื่อที่จะได้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ บุคคลที่มีลักษณะโปรแอคทีฟ จะสามารถใช้ความอิสระในการเลือกตัดสินใจตามค่านิยมของตนเอง เพราะแต่ละคนมีอำนาจเป็นของตัวเองในการที่จะตัดสินใจ
อุปนิสัยที่ 2 :เริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ(Begin With The End In Mind) เป็นอุปนิสัยแห่งภาวะผู้นำส่วนบุคคล


เราจะเป็นบุคคลผู้ที่มีประสิทธิผลสูง หากสามารถกำหนดทิศทางอนาคตด้วยตนเอง จากการเริ่มต้นด้วยการตั้งจุดมุ่งหมายในใจเกี่ยวกับชีวิตของเราแทนที่จะปล่อยให้คนอื่นหรือปัจจัยภายนอกมาเป็นตัวกำหนดผลที่จะเกิดแก่เรา


เราสามารถวางแผนชีวิตว่าเราอยากจะเป็นเช่นไร อยากทำอะไรหรืออยากจะมีอะไร การที่เรากำหนดสิ่งเหล่านี้ก็เพื่อที่จะเป็นตัวนำในการตัดสินใจต่าง ๆ เราจะสามารถใชีชีวิตได้ อย่างกลมกลืนกับเป้าหมายที่ได้มีการกำหนดไว้ด้วยตัวของเราเอง
อุปนิสัยที่ 3 :ทำสิ่งที่สำคัญก่อน (Put First Things First) เป็นอุปนิสัยแห่งการบริหารส่วนบุคคล


มุ่งเน้นทำสิ่งที่สำคัญก่อน อะไรก็ตามถ้าเราคิดว่ามีคุณค่า จะส่งผลดีกับเรา จะช่วยให้เราดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูก สามารถนำเราไปสู่เป้าหมายแห่งชีวิตได้ ซึ่งจะมีความสำคัญมากและมักจะมาพร้อมกับความเร่งด่วนอื่น ๆ


ดังนั้น เราจะต้องจัดลำดับความสำคัญในเรื่องที่มีความสำคัญมากก่อนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่เราได้วางไว้
อุปนิสัยที่ 4 :คิดแบบชนะ- ชนะ (Think Win Win) เป็นอุปนิสัยแห่งภาวะผู้นำระหว่างบุคคล


ส่งเสริมให้มีการแก้ปัญหาและความขัดแย้งร่วมกัน แสวงหาหนทางที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน บุคคลที่คิดแบบชนะ ชนะ จะประกอบด้วยคุณสมบัติ 3 ประการ กล่าวคือ


ความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น (Integrity) จะมีความซื่อสัตย์ในด้านความรู้สึก ค่านิยมและข้อผูกมัดที่ตนเองมีต่อผู้อื่นและตนเอง


วุฒิภาวะ (Maturity) จะเป็นการแสดงความคิดและความรู้สึกของตนเองด้วยความกล้าแสดงออกความใส่ใจต่อผู้อื่นทั้งในด้านความคิดและความรู้สึก


และความใจกว้าง (Abundance Mentality) จะมีความเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีมากเกินพอสำหรับทุก ๆคน

อุปนิสัยที่ 5 :เข้าใจผู้อื่นก่อนแล้วจึงให้ผู้อื่นเข้าใจเรา(Seek Frist to Understand,Then to Be Understand) เป็นอุปนิสัยแห่งการติดต่อสื่อสารอย่างเข้าอกเข้าใจสร้างความชัดเจนในการติดต่อสื่อสารให้มากขึ้นโดยใช้ทักษะในการฟัง เมื่อเราฟังเพื่อที่จะเข้าใจผู้อื่น


การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล เพราะเราจะเปิดใจและไม่ยึดติดกับกรอบความคิดของเราที่จะคอยตัดสินว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดผิดบนพื้นฐานของประสบการณ์ของเราเอง


เช่นเดียวกัน หากเราต้องการให้ผู้อื่นเข้าใจเรา เราจะต้องใช้ความกล้าหาญและแสดงความรู้สึกที่แท้จริงออกมาอย่างเปิดเผย แต่จะต้องมีทักษะในการอธิบายอย่างแจ่มชัดและเที่ยงตรงในประเด็นต่าง ๆ ของเรา
อุปนิสัยที่ 6 :ผนึกพลังประสานความต่าง (Synergize) เป็นอุปนิสัยแห่งการร่วมมือกันอย่างสร้างสรรค์


เมื่อบุคคล 2 คนร่วมมือกันและพึ่งพาซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ จะช่วยให้เกิดผลสำเร็จมากกว่าผลบวกของแต่ละฝ่ายมาร่วมกัน


เมื่อแต่ละฝ่ายให้คุณค่ากับความต่างของอีกฝ่ายหนึ่ง ก็จะทำให้แต่ละฝ่ายมีใจที่เปิดกว้างเพื่อที่จะหาโอกาสและความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ช่วยให้แต่ละฝ่ายคิดแบบชนะ ชนะ และสร้างความไว้วางใจการกระทำเช่นนี้จะช่วยให้มีการเสริมซึ่งกันและกัน
อุปนิสัยที่ 7 :ลับเลื่อยให้คมอยู่เสมอ (Sharpan the Saw) เป็นอุปนิสัยแห่งการ เติมพลัง


เราทุกคนจำเป็นจะต้องได้รับการลับเลื่อยให้คมอยู่เสมอ เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงาน


กล่าวคือ ทุกคนจะต้องรักษาและพัฒนาตนเองอย่างส่ม่ำเสมอและต่อเนื่อง หมั่นทำเป็นกิจวัตร หมั่นฝึกฝน เพื่อพัฒนาทั้ง 6 อุปนิสัยให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ


รวมทั้งเอาใจใส่ทั้งสี่มิติของการเติมพลังชีวิต ได้แก่ ทางกายภาพ ทางสังคมและอารมณ์ ทางจิตวิญญาณและทางสติปัญญา อย่างสมดุลจะทำให้เป็นผู้ที่มีการพัฒนา มีการเปลี่ยนแปลงและเป็นผู้มีการเจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิผล
กล่าวโดยสรุปก็คือ The 7 Habits of Highly Effective People จะช่วยตรวจสอบความมีประสิทธิผลทั้งในชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงาน โดยนำเจ็ดอุปนิสัยมาเชื่อมต่อกับประสบการณ์ของเราทุก ๆ คน ซึ่งจะทำให้เกิดการรวบรวมความมีประสิทธิผลส่วนบุคคลและระหว่างบุคคล


.....และหากได้นำเจ็ดอุปนิสัยไปใช้ ก็จะสามารถสร้างพลัง ความมีอิทธิพลและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับผู้อื่นหรือเพื่อนร่วมงานได้


นอกจากนี้ ยังช่วยให้เปลี่ยนทัศนคติในการทำงาน สร้างสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน รวมไปถึงการมองปัญหาและโอกาสต่าง ๆ โดยการ แก้ไข ปรับเปลี่ยน ยกเลิกพฤติกรรมและความคุ้นเคยที่ไม่มีประสิทธิผล การสร้างความไว้วางใจในระดับสูง และพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้อื่นจากการมองและคิดในแง่มุมที่แตกต่างจากเดิมดังนั้น.......ใครก็ตามอยากเป็นผู้มีพลัง มีอิทธิพล มีสัมพันธภาพที่จะนำไปสู่ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งกับลูกน้อง...เพื่อนร่วมงานละก้อ.....ควรหมั่นสร้างนิสัยโดยการนำเจ็ดอุปนิสัยเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้อย่างสม่ำเสมอ จะส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น ทำให้เป็นผู้มีประสิทธิภาพสูง อันจะนำไปสู่องค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงเช่นกัน ...................คำคมความคิดทิ้งท้ายสำหรับวันนี้"ปัจจัยสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ เริ่มต้นที่การชนะใจตัวเอง "
ที่มา: ตัดตอนมาจาก สารความรู้
โดย กลุ่มภารกิจการบริหารเชิงกลยุทธ์
ฉบับที่ 7 เดือนกรกฎาคม 2548

ผมหวังว่า ท่านผู้แวะเข้ามาเยี่ยมชมบล็อกทุกท่าน คงจะได้รับสาระประโยชน์ เล็กๆน้อยๆ สำหรับใช้ในชีวิตการทำงานประจำวันกันบ้างนะครับ สำหรับวันนี้ ขอบคุณและสวัสดีครับ


Create Date : 04 สิงหาคม 2548
Last Update : 4 สิงหาคม 2548 12:02:58 น. 4 comments
Counter : 1510 Pageviews.

 
ไม่มีสักอย่างเลยค่ะ แหะๆ


...


โดย: ขอบคุณที่รักกัน (blueberry_cpie ) วันที่: 4 สิงหาคม 2548 เวลา:14:46:22 น.  

 
หัวหน้าเผ่าสบายดีมั้ยคะ คิดถึงค่ะ


โดย: yadegari วันที่: 4 สิงหาคม 2548 เวลา:16:55:16 น.  

 
ยาวจัง ไม่ค่อยจะมีเลยอ้ะ


โดย: PADAPA--DOO วันที่: 4 สิงหาคม 2548 เวลา:22:01:36 น.  

 
ทำยังไงถึงจะรวยช่วยบอกที sao974@gmail.com


โดย: sao IP: 58.9.34.142 วันที่: 26 มีนาคม 2551 เวลา:16:38:39 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

คุณเบ๊สะพานขาว
Location :
กรุงเทพ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add คุณเบ๊สะพานขาว's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.