เชิญชวนชิว
Group Blog
 
<<
พฤษภาคม 2553
 
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 
7 พฤษภาคม 2553
 
All Blogs
 

หน้าที่ขององคมนตรีในประเทศไทย

คณะองคมนตรีในประเทศไทย คือกลุ่มบุคคลที่ให้คำปรึกษาแก่พระมหากษัตริย์ โดยในอดีตเคยใช้ชื่อ ปรีวีเคาน์ซิล (สภาที่ปฤกษาในพระองค์), องคมนตรีสภา, และ สภากรรมการองคมนตรี ตามลำดับ ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นชื่อปัจจุบัน

สภาองคมนตรี (อังกฤษ: privy council) คือ กลุ่มบุคคลที่ให้คำปรึกษาแก่ประมุขแห่งรัฐ โดยทั่วไปในประเทศที่ปกครองแบบราชาธิปไตย

ในภาษาอังกฤษ คำว่า "privy" หมายถึง "ส่วนตัว" หรือ "ลับ" ดังนั้นแรกเริ่มเดิมที privy council คือคณะที่ปรึกษาที่ใกล้ชิดที่สุดของกษัตริย์ที่ให้คำปรึกษาที่รักษาเป็นความลับในเรื่องกิจการรัฐ

ประเทศที่มีสภาองคมนตรีหรือองค์กรเทียบเท่าในปัจจุบัน เช่น สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ, ประเทศแคนาดา, ราชอาณาจักรเดนมาร์ก, ราชอาณาจักรตองกา และราชอาณาจักรไทยหน้าที่ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ

1.คณะองคมนตรีมีหน้าที่ถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์ ในพระราชกรณียกิจทั้งปวง ที่พระมหากษัตริย์ทรงปรึกษา และมีหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญนี้ (มาตรา ๑๒ วรรคสอง)

2.ให้คณะองคมนตรีเสนอชื่อผู้ใดผู้หนึ่ง ซึ่งสมควรดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต่อรัฐสภา เพื่อขอความเห็นชอบ ในกรณีที่พระมหากษัตริย์มิได้ทรงแต่งตั้งไว้ ในเมื่อจะไม่ประทับอยู่ในราชอาณาจักร หรือจะทรงบริหารพระราชภาระไม่ได้ หรือในกรณีที่ไม่สามารถทรงแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ เพราะยังไม่ทรงบรรลุนิติภาวะหรือเพราะเหตุอื่น (มาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง)

3.ให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราว ในระหว่างที่ไม่มีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ และทำหน้าที่ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราว ในกรณีที่มีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ (มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่งและสอง)

4.ในระหว่างที่ประธานองคมนตรีเป็น หรือทำหน้าที่ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ให้คณะองคมนตรีเลือกองคมนตรีคนหนึ่ง ขึ้นทำหน้าที่ประธานองคมนตรีเป็นการชั่วคราว (มาตรา ๒๐ วรรคสาม)

5.เมื่อมีพระราชดำริประการใด เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาล ว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ ให้คณะองคมนตรีจัดทำร่างกฎมณเฑียรบาล แก้ไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลเดิมขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อมีพระบรมราชวินิจฉัย เมื่อทรงเห็นชอบ และทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว ให้ประธานองคมนตรี ดำเนินการแจ้งประธานรัฐสภา เพื่อแจ้งรัฐสภาทราบต่อไป (มาตรา ๒๒ วรรคสอง)

6.ในกรณีที่ราชบัลลังก์หากว่างลง และเป็นกรณีที่พระมหากษัตริย์ มิได้ทรงแต่งตั้งพระรัชทายาทไว้ตามกฎมณเฑียรบาล ว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ ให้คณะองคมนตรีเสนอพระนามผู้สืบราชสันตติวงศ์ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอต่อรัฐสภา เพื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบ (มาตรา ๒๓ วรรคสอง)งานที่คณะองคมนตรีปฏิบัติถวายเป็นประจำ

1.พิจารณาและถวายความเห็นประกอบร่างกฎหมายทั้งปวง ที่นายกรัฐมนตรีทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อขอพระราชทานพระมหากรุณาทรงลงพระปรมาภิไธย

2.พิจารณาและถวายความเห็นประกอบการกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและให้พ้นจากตำแหน่ง ของข้าราชการฝ่ายทหาร และฝ่ายพลเรือน ตำแหน่งปลัดกระทรวง อธิบดี และเทียบเท่า รวมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งบางตำแหน่ง ตามที่กฎหมายกำหนด

3.พิจารณาและถวายความเห็นประกอบเรื่องที่นักโทษ หรือผู้ที่มีประโยชน์เกี่ยวข้องทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ ภายหลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ถวายความเห็นแล้ว

4.พิจารณาและถวายความเห็นประกอบเรื่องที่ราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรมบางเรื่อง ซึ่งสำนักราชเลขาธิการขอให้พิจารณา

5.ถวายความเห็นสนองพระราชกระแสเรื่องอื่น ๆ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิจารณา

6.ปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนพระองค์พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ในงานที่เป็นทางการตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เช่น ไปในการบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันมาฆบูชา อาสาฬหบูชา และวิสาขบูชา ไปมอบถ้วยพระราชทาน ในการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ให้คณะบุคคลเข้าพบในโอกาสต่าง ๆ เป็นต้น

7.ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจส่วนพระองค์ ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เช่น เชิญพวงมาลาหลวง และพวงมาลาของพระบรมวงศ์ ไปวางหน้าโกศศพหรือหีบศพ เชิญดอกไม้หรือสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่บุคคลในโอกาสต่าง ๆ เป็นต้น

8.ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งองคมนตรีทุกคนเป็นกรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล คณะองคมนตรีจึงปฏิบัติหน้าที่บริหารงานในมูลนิธิฯ ด้วย

9.ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีบางคนเป็นกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา บางคนดูแลโครงการหลวง และบางคนดูแลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการด้านการเกษตร การชลประทาน การพัฒนาชนบท และการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

10.ปฏิบัติสนองพระราชกระแสทุกเรื่องที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ซึ่งมีขอบเขตกว้างขวางและหลากหลาย

11.เฝ้าฯ ตามตำแหน่งหน้าที่ในงานพระราชพิธี รัฐพิธี และในโอกาสต่าง ๆ เช่น ในการ พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ในโอกาสที่สถาบัน องค์กร สมาคมต่างประเทศ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สมาชิกภาพ และรางวัลต่าง ๆ เป็นต้น


..........................................................................................................................................................." กษัตริย์ประเทศไทย เป็นกษัตริย์ที่เหนื่อยที่สุดในโลก

พ่อของเราเหนื่อยมามากแล้ว

และ...เราไม่ต้องการให้พ่อเหนื่อยไปมากกว่านี้

ให้พ่อเราได้มีข้ารับใช้ เพื่อ ประโยชน์สุขของชาวสยามต่อไป...ได้ไหม "

by Chillout Cafe'

 

Create Date : 07 พฤษภาคม 2553
9 comments
Last Update : 10 พฤษภาคม 2553 9:34:12 น.
Counter : 8684 Pageviews.

 

ขอบคุณค่ะ ที่หาสิ่งดี ดี มาฝากกัน...ขอให้คนไทยรักกันให้มาก มาก

 

โดย: thanitsita 8 พฤษภาคม 2553 17:05:24 น.  

 

ในชีวิตหนึ่งที่เกิดมาเป็นคนไทย ทุกคนมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขบนผืนแผ่นดินนี้ได้ด้วยพระบารมีจากระบบมหากษัตริย์ในทุกยุค
และ ทุกสมัย

ขอให้ทุกคนยืนหยัดในอุดมการณ์และเชื่อมั่น ศรัทธา รักษาพื้นแผ่นดินไทย ให้อยู่ในครรลองดั้งเดิมต่อไป

เป็นลูกที่ดีขอให้ฟังพ่อ

อย่าไปฟังคนอื่นที่ไม่ใช่พ่อของเราค่ะ

 

โดย: Chillout Cafe' 9 พฤษภาคม 2553 10:28:32 น.  

 

สวัสดีครับ ...

คนไทยจะรักกัน เพื่อพ่อที่ยิ่งใหญ่ในใจปวงชน..

..ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน..

 

โดย: ไก่นครปฐม 10 พฤษภาคม 2553 9:40:44 น.  

 

" ขอพระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน "

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า สมาชิกบล๊อคแก๊ง

 

โดย: Chillout Cafe' 10 พฤษภาคม 2553 9:55:46 น.  

 

ได้ความรู้เยอะเลย ขอบคุณครับ

 

โดย: Don't try this at home. 12 พฤษภาคม 2553 2:20:54 น.  

 

ได้ความรู้เต็ม ๆ เลยครับ

 

โดย: นายหัวเด่น 13 พฤษภาคม 2553 17:23:09 น.  

 

มาลาจขบ.นี้ไปบวชทดแทนคุณพ่อแม่น่ะครับ
คงไม่ได้แวะมาเยี่ยมบล็อกนี้บ่อยๆสัก2อาทิตย์
สึกกลับมาแล้วจะมาเยี่ยมทันทีเลยครับ
โชคดีครับ

 

โดย: Don't try this at home. 15 พฤษภาคม 2553 1:05:25 น.  

 

อนุโมทนาสาธุนะคะ ขอให้ซึ้งถึงพระธรรมค่ะ กลับมาแล้วก็อย่าลืมเอาบุญมาฝากด้วยนะคะ

 

โดย: Chillout Cafe' 15 พฤษภาคม 2553 10:14:49 น.  

 

สวัสดีปีใหม่ขอให้มีความสุข การงานเจริญก้าวหน้า
สุขภาพร่างกายแข็งแรงและเจอแต่เรื่องดีๆครับ

 

โดย: Don't try this at home. 30 ธันวาคม 2553 12:38:41 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 


Chillout Cafe'
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
เล่นเป็นเล่น
เรียนเป็นเรียน
ทำงานเป็นทำงาน
ยืดหยุ่น และ ปรับปรุง
ช่วยเหลือสังคม...เท่าที่ทำได้
เนิร์ดนิดๆ ติสต์หน่อยๆ หวานพอทำเนา
^.^ วันสถาปนา 29/3/2553

free counters

ตารางคำนวณอัตราแลกเปลี่ยน

Friends' blogs
[Add Chillout Cafe''s blog to your web]
Links
 

MY VIP Friend

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.