bloggang.com mainmenu search
มีหลายท่าน ได้สอบถามผู้เขียน ถึงเรื่องการแยกประเภทของเครื่องปรับอากาศที่ใช้กันภายในครัวเรือน(บ้านพักอาศัย) กับเครื่องปรับอากาศที่ใช้กันในเชิงพาณิช

ซึ่งผู้เขียนขอจัดแยกประเภทเครื่องปรับอากาศที่ใช้ในครัวเรือนและเชิงพาณิชตามความเหมาะสมในการใช้งาน โดยแบ่งตามขนาดทำความเย็น ดังต่อไปนี้

เครื่องปรับอากาศที่ใช้ภายในครัวเรือนหรือบ้านพักอาศัย (Residential Product)
เป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนหรือติดหน้าต่าง ที่มีขนาดทำความเย็นเป็น BTU./Hr (บีทียู/ชั่วโมง) ขนาดตั้งแต่ 6,000 BTU./Hr. - 40,000 BTU./Hr. ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะใช้กับระบบไฟฟ้าในบ้านพักอาศัยที่เป็น ระบบ 1เฟส (1PH./220V.)
เครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชหรือเพื่อการพาณิช

เครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชหรือเพื่อการพาณิชยังสามารจำแนกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ
เครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชขนาดเล็กถึงกลาง (Light Commercial Product) เป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน มีขนาดทำความเย็นตั้งแต่ 40,000 BTU./Hr ไปจนถึงขนาดประมาณ 150,000 BTU./Hr. เป็นเครื่องปรับอากาศที่มีใช้กันภายใน อาคารสำนักงาน ส่วนจัดแสดงสินค้า และร้านค้าขนาดกลางจนถึงศูนย์การค้า ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว ขนาดทำความเย็นตั้งแต่ 40,000 BTU./Hr ไปจนถึงขนาดประมาณ 150,000 BTU./Hr. โดยทั่วไป จะใช้มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า แบบ 3 เฟส (3PH./380V.)
เครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชขนาดใหญ่ โดยทั่วไปจะเป็นเครื่องปรับอากาศแบบชิลเลอร์ มีขนาดทำความเย็นตั้งแต่ 150,000 BTU./Hr ขึ้นไป ซึ่งการติดตั้งและการวางระบบต้องอยู่ในความดูแลของวิศวกรด้านเครื่องทำความเย็นและทีมช่างผู้ชำนาญ เป็นเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ที่มีใช้กัน ภายในห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนต์ โรงพยาบาล อาคารสำนักงานขนาดใหญ่ หรือ โรงแรม ฯลฯ ในส่วนของระบบไฟฟ้าที่ใช้ขับเคลื่อนมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ จะเป็นระบบ 3 เฟส (3PH./380V.)

สำหรับบ้านพักอาศัยขนาดใหญ่ที่ต้องการใช้เครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ และภายในบ้านมีระบบไฟฟ้าแบบ 3 เฟส (3PH./380V.) รองรับ ก็สามารถเลือกใช้เครื่องปรับอากาศแบบ 3 เฟสได้ ซึ่งล้วนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการใช้งาน

ทั้งนี้ ผู้เขียนขอชี้แจงให้ท่านผู้อ่านได้ทราบว่า Blog ของผู้เขียน สามารถให้คำแนะนำได้เพียงในเรื่องของ เครื่องปรับอากาศที่ใช้ภายในครัวเรือนหรือบ้านพักอาศัย เพราะผู้เขียนได้ร่ำเรียนมาในสายของวิศวกรรมไฟฟ้า ผู้เขียนไม่ได้เรียนเจาะลึกลงไปในเครื่องปรับอากาศเชิงพาณิช เหมือนสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ผู้เขียนจึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในเรื่องเครื่องปรับอากาศเชิงพาณิช แบบละเอียดได้ แต่ให้คำปรึกษาได้เพียงหลักการทำงานเบื้องต้นเท่านั้น
Create Date :10 พฤศจิกายน 2552 Last Update :13 กรกฎาคม 2553 23:21:36 น. Counter : Pageviews. Comments :3