bloggang.com mainmenu search


ก่อนที่จะโทรมาแจ้งเหตุไฟฟ้าดับ, ไฟตก, ไฟฟ้าขัดข้อง 
สำหรับผู้ใช้ไฟในเขตรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ควรเตรียมข้อมูลอะไรบ้าง?เมื่อเกิดไฟดับหรือไฟฟ้าขัดข้อง เพื่อให้เกิดการสื่อสารที่เข้าใจตรงกันระหว่างผู้แจ้งเหตุและผู้รับแจ้ง ซึ่งจะทำให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง
ผู้แจ้งเหตุหรือผู้ใช้ไฟ ควรเตรียมข้อมูลเบื้องในการแจ้งเหตุ ดังนี้

กรณีแจ้งเหตุผ่านหมายเลขโทรศัพท์สายตรง ของหน่วยแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ที่อยู่ ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในอำเภอหรือในจังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่
ควรเตรียมข้อมูลดังต่อไปนี้

1. ชื่อ - นามสกุล ของผู้แจ้งเหตุ

2. สถานที่ ที่เกิดเหตุการไฟฟ้าดับหรือไฟฟ้าขัดข้อง

3. หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกลับได้

4. เวลาที่ไฟฟ้าดับ

5. ลักษณะของไฟฟ้าดับ เช่น ดับบริเวณกว้าง(ดับหลายหลัง), ดับหลังเดียว

6. สาเหตุเบื้องต้นที่ทำให้ไฟฟ้าดับ (ถ้าทราบ) เช่น ได้ยินเสียงระเบิดจากหม้อแปลงบริเวณนี้แล้วไฟก็ดับ ฯลฯกรณีแจ้งผ่านหมายเลข Call Center ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA 1129 
เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการรับบริการ คุณลูกค้าต้องเตรียมข้อมูล ดังต่อไปนี้

1. หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 12 หลัก (จากใบแจ้งค่าไฟฟ้า)
  1.1. ชื่อ - นามสกุล ผู้ที่ขอใช้ไฟฟ้า (เจ้าของมิเตอร์ไฟฟ้า)
  1.2. ที่อยู่ของสถานที่เกิดเหตุ เช่น บ้านเลขที่, หมู่ที่, ชื่อหมู่บ้าน, ซอย, ตำบล, อำเภอ, จังหวัด
  1.3. สถานที่ใกล้เคียงที่เป็นจุดเด่นใกล้สถานที่เกิดเหตุ เช่น วัด, สถานที่ราชการ,
  1.4. สังกัดการไฟฟ้า(การไฟฟ้าที่ดูแลพื้นที่ของคุณลูกค้า)

2. ชื่อ - นามสกุล ของคุณลูกค้าผู้แจ้งเหตุ

3. หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

4. วันและเวลาที่ไฟฟ้าดับ

5. ลักษณะของไฟฟ้าดับ เช่น ดับบริเวณกว้าง(ดับหลายหลัง), ดับหลังเดียว

6. สาเหตุเบื้องต้นที่ทำให้ไฟฟ้าดับ 
สำหรับ การแจ้งเหตุผ่าน PEA 1129 การเตรียมข้อมูลให้ครบถ้วนถือเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะเป็นการแจ้งผ่านเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการ Call Center ซึ่งเจ้าหน้าที่มีหน้าที่รับเรื่องและแจ้งประสานกลับมายังหน่วยแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้องประจำพื้นที่นั้นๆโดยตรง การแจ้งข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ Call Center อย่างครบถ้วนชัดเจน จะช่วยประหยัดเวลา และช่วยให้ท่านได้รับการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้องตรงจุดยิ่งขึ้น

ขอขอบคุณข้อมูลจาก กองบริการสารสนเทศและสื่อสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค


Create Date :21 มิถุนายน 2561 Last Update :21 มิถุนายน 2561 11:21:11 น. Counter : 1909 Pageviews. Comments :0