สรุปข้อกฏหมายการถือครองที่ดินของคนไทยที่แต่งงานกับคนต่างชาติ
ระเบียบเกี่ยวกับการถือครองที่ดินบุคคลสัญชาติไทยที่มี หรือเคยมีคู่สมรส เป็นคนต่างด้าว และบุตรผู้เยาว์คนต่างด้าว ที่มีสัญชาติไทย ขอได้มาซึ่งที่ดิน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือที่ มท. 0710/ว. 792 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2542 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในการปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติ โดยได้กำหนดเกี่ยวกับสิทธิผู้ถือที่ดินของบุคคลสัญชาติไทย ที่มี หรือเคยมีคู่สมรสเป็นคนต่างด้าว และบุตรผู้เยาว์ของคนต่างด้าว ที่มีสัญชาติไทย ขอได้มาซึ่งที่ดินโดยระเบียบ ใหม่ซึ่งใช้บังคับในปี 2542 มีสาระดังนี้

1. กรณีบุคคลสัญชาติไทยที่มีคู่สมรสเป็นคนต่างด้าวโดยชอบด้วยกฎหมาย ขอซื้อที่ดินหรือขอรับโอนที่ดิน ในกรณีอื่นที่คล้ายคลึงกันในระหว่างสมรส หากเจ้าพนักงานสอบสวนแล้ว ผู้ขอและคู่สมรสที่เป็นคนต่างด้าว ได้ยืนยันเป็น ลายลักษณ์อักษรร่วมกันว่า เงินที่บุคคลสัญชาติไทยนำมาซื้อที่ดินทั้งหมด เป็นสินส่วนตัว ของบุคคลสัญชาติไทยแต่เพียงฝ่ายเดียว มิใช่สินสมรส ก็ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ให้กับผู้ขอ ต่อไปได้ แต่ถ้าหากคนต่างด้าว ที่เป็นคู่สมรสของบุคคลสัญชาติไทยไม่ยืนยัน ตามนัยดังกล่าว หรือยืนยันเป็นลายกลักษณ์อักษรว่า เงินที่นำมาซื้อที่ดิน ทั้งหมด หรือบางส่วนเป็นสินสมรส เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวนเสร็จแล้ว ให้ส่งเรื่องไปให้กรมที่ดิน เพื่อขอคำสั่งรัฐมนตรีตามนัยมาตรา 74 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

2. กรณีบุคคลสัญชาติไทยที่มีคู่สมรสเป็นคนต่างด้าว โดยมิชอบด้วย กฎหมาย ขอซื้อ ที่ดินหรือขอรับโอนที่ดิน ในกรณีอื่นที่คล้ายคลึงกัน ในระหว่างที่ อยู่กันฉันท์สามี ภรรยากับคนต่างด้าว หากพนักงานเจ้าหน้าที่ สอบสวนแล้ว ผู้ขอและคู่สมรสที่เป็นคนต่างด้าว ได้ยืนยันเป็นลายลักษณ์ อักษรร่วมกันว่า เงินที่บุคคลสัญชาติไทย นำมาซื้อที่ดินทั้งหมด เป็นทรัพย์สิน ส่วนตัวของบุคคล สัญชาติไทยแต่เพียง ฝ่ายเดียว มิใช่ ทรัพย์ที่ทำมาหาได้ ร่วมกัน ก็ให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ให้กับผู้ขอ ต่อไปได้ แต่ถ้าหากคนต่างด้าวที่เป็น คู่สมรสของบุคคล สัญชาติไทย ไม่ยืนยันตามนัยดังกล่าว หรือยืนยันเป็นลายลักษณ์ อักษรว่า เงินที่นำมาซื้อที่ดินทั้งหมด หรือบางส่วน เป็นเงินที่ทำมาหาได้ร่วมกัน เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวนเสร็จแล้ว ให้ส่งเรื่องไปให้กรมที่ดิน เพื่อขอคำสั่ง รัฐมนตรีตามนัยมาตรา 74 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

3. กรณีบุคคลสัญชาติไทย ที่มีคู่สมรสเป็นคนต่างด้าว ทั้งที่ชอบ และมิชอบ ด้วยกฎหมาย ขอรับให้ที่ดินในระหว่างสมรส หรือระหว่างอยู่กินฉันท์ สามีภรรยากัน หากสอบสวนแล้ว เป็นการรับให้ในฐานะที่เป็นสินส่วนตัว หรือทรัพย์ส่วนตัว ของตนแต่เพียงฝ่ายเดียว มิได้ทำให้คนต่างด้าว มีส่วนเป็นเจ้าของ ในที่ดินร่วมด้วย ก็ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ดำเนินการ จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ให้กับผู้ขอต่อไปได้ แต่ถ้าหากเป็นการรับให้ ในฐานะที่เป็นสินสมรส หรือมีผลทำให้คู่สมรสที่เป็นคน ต่างด้าว มีส่วน เป็นเจ้าของ ร่วมด้วย เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวนเสร็จแล้ว ให้ส่งเรื่องไปให้กรมที่ดิน เพื่อเสนอขอคำสั่งรัฐมนตรีตามนัยมาตรา 74 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

4. กรณีบุคคลสัญชาติไทยที่เคยมีคู่สมรสเป็นคนต่างด้าว แต่ได้หย่าขาด จากกัน หรือ เลิกร้างกันแล้ว ขอทำนิติกรรมให้ได้มาซึ่งที่ดิน หากสอบสวนแล้ว ไม่ปรากฎ พฤติการณ์หลีกเลี่ยงกฎหมาย ก็ให้ดำเนินการ จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ให้กับผู้ขอต่อไปได้

5. กรณีบุตรผู้เยาว์ของคนต่างด้าวที่มีสัญชาติไทย ขอทำนิติกรรม ให้ได้มาซึ่งที่ดิน หากสอบสวนแล้ว ไม่ปรากฎพฤติการณ์หลีกเลี่ยงกฎหมาย ก็ให้ดำเนินการ จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมให้กับผู้ขอต่อไปได้

มาตรา 74
ในการดำเนินการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมของพนักงาน เจ้าหน้าที่ ตาม มาตรา 71 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ มีอำนาจสอบสวนคู่กรณี และเรียกบุคคล ที่เกี่ยวข้องมา ให้ถ้อยคำ หรือส่งเอกสารหลักฐาน ที่เกี่ยวข้องได้ ตามความจำเป็น แล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ดำเนินการไปตามควรแก่กรณี

ถ้ามีกรณีเป็นที่ควรเชื่อได้ว่า การขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมนั้น จะเป็นการ หลีกเลี่ยงกฏหมาย หรือเป็นที่ควรเชื่อได้ว่า บุคคลใดจะซื้อที่ดิน เพื่อประโยชน์แก่คนต่างด้าว ให้ขอคำสั่งต่อรัฐมนตรี คำสั่งรัฐมนตรีเป็นที่สุด

ผู้ที่อยู่ในขอบเขตของการบังคับใช้ระเบียบดังกล่าว กรุณาสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่กรมที่ดิน กองทะเบียนที่ดิน กระทรวงมหาดไทย โทร (66 2) 221-9189 โทรสาร (66 2) 221-3873

กรณีถือครองที่ดินก่อนสละสัญชาติไทย ต่อมาเมื่อได้สละสัญชาติไทย ก็ให้คงมีสิทธิถือที่ดิน ได้เท่าที่คนต่างด้าวนั้นจะพึงมี ตามนัยมาตรา 87 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เช่น ที่อยู่อาศัยครอบครัวละไม่เกิน 1 ไร่ นอกจากนั้นให้ทำการจำหน่าย

รายละเอียดกรณีคนต่างด้าวขอได้มาซึ่งที่ดิน ตามมาตรา 96 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ปรากฏอยู่ใน Website กรมที่ดิน //www.dol.go.th
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมให้ติดต่อสอบถามสำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน หมายเลขโทรศัพท์ 0-2221-9189© 2007 LawanwadeeCreate Date : 07 ตุลาคม 2550
Last Update : 7 ตุลาคม 2550 0:15:47 น.
Counter : 1689 Pageviews.

10 comments
ชมHighThe Vessel และ High Line ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเก่าเอามาเล่าใหม่ ในมหานครนิวยอร์ก newyorknurse
(10 ต.ค. 2563 04:32:41 น.)
รพ.อังกฤษ มอบรางวัลยกย่อง วัดอรุณสหราชอาณาจักร ชนะเลิศรับมือโควิด-19 สมาชิกหมายเลข 4149951
(10 ต.ค. 2563 07:00:11 น.)
Sunday 4.10.2020 : Finding Freedom หนังสือแฉ เอ๊ย ต่อสู้การเหยียดผิวของ เมแกน ! Max Bulliboo
(4 ต.ค. 2563 19:09:25 น.)
Saturday 3.10.2020 : รีวิว E-Book , Audio Book Online in Germany Max Bulliboo
(3 ต.ค. 2563 21:06:32 น.)
  
Thank you so much ka ..very useful ..

โดย: hamble pie (hamble pie ) วันที่: 7 ตุลาคม 2550 เวลา:0:53:25 น.
  
คุณLawanwadeeค่ะ แล้วการถือของครองที่ดินของคนไทยที่แต่งงานกับคนต่างชาติ(ไม่ได้สละสัญชาติไทย) สามารถถือครองได้กี่ไร่ค่ะ

คือเคยไปติดต่อที่กรมที่ดินเพื่อเปลี่ยนนามสกุล(ที่ดินเดิมเป็นมรดก ได้มาก่อนแต่งงาน) แล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าให้ระวังเรื่องจำนวนไร่ในการถือครอง ไม่งั้นอาจจะโดนจำหน่ายได้ แต่เจ้าหน้าที่คนที่พูดนั้นก็ไม่ทราบว่าคนที่แต่งงานกับต่างชาติถือครองได้เท่าไหร่เช่นกัน

รบกวนด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ
โดย: AUTUMN IN LOVE วันที่: 7 ตุลาคม 2550 เวลา:4:34:01 น.
  
ขอบคุณค่ะ มีประโยชน์มาก ๆ ค่ะ
โดย: kai (kaichu ) วันที่: 7 ตุลาคม 2550 เวลา:5:41:16 น.
  
ตอบ คุณ AUTUMN IN LOVE ค่ะ

กรณีที่คุณถือสองสัญชาติ แต่ไม่ได้ยื่นเรื่องสละสัญชาติ และทำการถือครองที่ดิน โดยสามีเซ็นรับรอง ตามที่กำหนดในบทสรุปข้างต้น ไม่มีการจำกัดจำนวนการถือครองค่ะ

แต่ถ้าเป็นคนสัญชาติไทย ที่ยื่นเรื่องขอสละสัญชาติไทย ให้คงเหลือที่ดินไว้ได้เพียงหนึ่งไร่ นอกนั้น ต้องจำหน่ายอกกไปภายในหนึ่งปีค่ะ

โดย: lawanwadee@gmail.com (Lawanwadee ) วันที่: 7 ตุลาคม 2550 เวลา:12:48:42 น.
  
ขอบคุณสำหรับความรุ้ดีๆค่ะ
โดย: ich habe kein Geld วันที่: 7 ตุลาคม 2550 เวลา:13:24:25 น.
  
ขอบคุณค่ะสำหรับข้อมูลดีๆ
โดย: missy pink poison วันที่: 7 ตุลาคม 2550 เวลา:13:41:39 น.
  
ขอบคุณมากค่ะสำหรับข้อมูล ตอนนี้หายข้องใจแล้วค่ะ
โดย: AUTUMN IN LOVE วันที่: 7 ตุลาคม 2550 เวลา:19:50:40 น.
  
ขอบคุณที่หาข้อมูลเพิ่มเติมมาให้ค่ะ
โดย: valika วันที่: 7 ตุลาคม 2550 เวลา:20:25:48 น.
  
มีประโยชน์มั๋กมากค่ะ ขอบคุณจริง ๆ อย่าให้ต่างชาติเอาเปรียบเราค่ะ
โดย: MJ-Together วันที่: 7 ตุลาคม 2550 เวลา:22:11:19 น.
  
ข้อมูลมีประโยชน์จริงๆ ไว้จะแวะมาอ่านเรื่องอื่นๆอีกค่ะ

ขอบคุณงามๆ นะคะ
โดย: Farm Girl in High Sierra วันที่: 10 ตุลาคม 2550 เวลา:13:57:37 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Lawanwadee.BlogGang.com

Lawanwadee
Location :
California  United States

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 48 คน [?]

บทความทั้งหมด