Group Blog
 
<<
พฤษภาคม 2551
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
3 พฤษภาคม 2551
 
All Blogs
 
..อธิษฐาน.

..เมือประมาณเดือนกันยายน.

ทางสถานศึกษาได้จักงานอำลาอาลัยกับท่านอาจารย์ผู้เกษียนอายุราชการ

มีหลายท่านด้วยกัน..อาจารย์ก็มาอำลาเด็กๆหน้าเสาธง.และอำลาพวกเพื่อนครูในงานเลี้ยง..อาจารย์ท่านหนึ่งได้มอบของที่ระลึกให้กับคณะเพื่อนครู
ของที่ระลึกนั้นคือกระดาษคำอธิษฐาน.ที่ท่านได้มาจากหลวงพ่อองค์หนึ่ง
ท่านบอกว่าท่านได้อธิษฐานตามที่พระองค์นั้นให้มาท่านมีความรู้สึกชีวิต
เบิกบานและละวางต่างได้ดียิ่ง.ก้อเลยนำมาให้เป็นของที่ระสึกกับเพื่อนครู
เป็นการแสดงความห่วงใยและรักในตัวเพื่อนครุด้วยกัน.อยากให้เพื่อนครูมีความสุขในชีวิตและปฎิบัติดีปฎิบัติชอบในชีวิตเดินตามเส้นทางพระพุทธศาสนา...

และก้อได้นำไปอธิษฐานทุกวันเช่นกัน

และด้วยความรักเพื่อน.จึงนำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้นำไปอธิษฐานด้วยนะคะ


คำถอนอธิฐานที่เป็นมิจฉาฑิฎฐิ

ข้าพเจ้ามวลมนุษย์ชาติทุกคนขอถอนคำอธิษฐาน ถอนจิตคำถอนคำสาป
ถอนคำแช่ง ที่ข้าพเจ้าได้ตั้งขึ้นถึงพร้อมด้วยกิเลสด้วยตัณหาด้วยอาทานด้วยราคะด้วยโทสะด้วยโมหะด้วยมานะด้วยมิจฉาฑิฏฐิเป็นไปเพื่อความพยาบาทเบียดเบียนสร้างเวรสร้างกรรมไม่ประกอบด้วยธรรมไม่ประกอบด้วยวินัยไม่ประกอบด้วยกุศลไม่ประกอบด้วยปัญญาไม่ประกอบด้วยบารมีที่ข้าพเจ้าได้อธิษฐานไว้สาปไว้แช่งไว้ในอดีตชาติก็ดีปัจจุบันชาติก็ดีระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีทั้งหมดทั้งสิ้นข้าพเจ้าขออ้างเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าแม่พระธรณีแม่พระคงคาแม่พระเพลิงแม่พระพายและเทวดาทั้งหลายทั้งปวงมาเป็นพยานว่าข้าพเจ้าขอถอนคำอธิษฐานเหล่านั้นถอนจิตคำเหล่านั้นถอนคำสาปเหล่านั้นถอนคำแช่งเหล่านั้น ร้อยหน พันหน หมื่นหน แสนหนล้านหนโกฏิหน ณ กาลบัดนี้ด้วยเทอญ

นะถอน โมถอน พุทถอน ธาถอน ยะถอน

นะคลอน โมคลอน พุทคลอน ธาคลอน ยะคลอน

ถอนด้วย นะ โม พุท ธา ยะ

ข้าพเจ้าขอยกโทษ อโหสิกรรม และให้อภัย ในความบกพร่อง ผิดพลาดของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ทุกชีวิต ทุกจิตวิญญาณ ในทุกสถาน ในกาลทุกเมือเทอญ

พระครูสังพรักษ์ วิชัยสัจสาโร วัดสิงห์จอมทิว
คำอธิษฐานเพือเจริญธรรม

ความผิดพลาดใดๆที่ข้าพเจ้าได้ก่อไว้ ในอดีตชาติก็ดี ปัจจุบันชาติก็ดี
แล้วดื้อด้านไม่ยอมรับ หรือปั้นโยนบาปไปให้ผุ้อื่น ต้องรับโทษเดือดร้อนแทนข้าพเจ้าที่ระลึกได้ก็ดี ที่ระลึกไม่ได้ก็ดี

บัดนี้ข้าพเจ้าได้บังเกิดความละอายต่อบาป ความเกรงกลัวต่อบาปเป็นอย่างยิ่งข้าพเจ้าขอยอมรับสำนึกผิดตั้งจิตขอขมา ต่อหน้าพระพุทธ ต่อหน้าพระธรรมต่อหน้าพระสงฆ์ ต่อหน้าพระโพธิสัตว์ทุกองค์ ต่อหน้าเทวดาทั้งหลาย
ต่อหน้าจิตวิญญาณทุกดวง
ขอแสดงอาการละพยศ ลดมานะ ละฑิฏฐิขอสำนึกในบาปกรรมที่ทำมา
ต่อไปจะตั้งตาละชั่วประพฤติดีทำจิตให้ขาวรอบเชื่อฟังพระพุทธเจ้า
เคารพพระธรรม เดินตามพระอริยสงฆ์
ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากทุกข์โทษเวรภัย พ้นจากเสนียดจัญไร ข้าพเจ้าจะสร้างกุศลอันใดขอให้สำเร็จสมปรารถนา เจริญก้าวหน้าในเส้นทางพระนิพพานและคุณธรรมทุกประการ จงบังเกิดขึ้นในใจข้าพเจ้า ณ กาลบัดเดียวนี้ด้วยเทอญ

คำอธิษฐานเพื่อเจริญนี้ใครใช้อธิษฐานทุกวันจะช่วยให้จิตใจเบิกบานไม่เศร้าหมองเจริญก้าวหน้าในทางธรรม

คำอธิษฐานเพื่อพ้นทุกข์โทษเวรภัย


สิ่งใดที่ข้าพเจ้าได้เคยกระทำไปโดยไม่สมควรแก่ศักดิ์ศรีและฐานะ
กระทำไปโดยไม่ละอายต่อบาปไม่เกรงกลัวต่อบาป
ได้เคยหักหลังทรยศคดโกงต่อท่านผุ้มีพระคุณ ผู้มีบุญคุณ ต่อท่านผู้มีความซื่อสัตย์จงรักภักดี จริงใจต่อข้าพเจ้า
ได้เคยลบหลู่ล่วงเกินต่อท่านผู้มีพระคุณ มีคุณธรรมอันสูงส่ง เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ดีหรือเพราะความเย่อหยิ่งถือดี ยกตนข่มท่านมาในอดีตชาติก็ดี ปัจจุบันชาติก็ดี
บัดนี้ข้าพเจ้าสำนึกผิดแล้ว ข้าพเจ้ายอมรับผิดแล้ว ข้าพเจ้าขอส่งจิตไปกราบแทบเท้าขอขมาขอลาโทษต่อทุกท่านที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินมาแล้วทั้งหลายขอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ได้โปรดเมตตามาเป็นพยานในการขอขมา ขอลาโทษ ณ กาลครั้งนี้ด้วยเทอญ
ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากทุกข์โทษเวรภัยทั้งปวงพ้นจากเคราะห์กรรมทั้งปวง
พ้นจากคำสาปแช่งทั้งปวง พ้นจากโรคประสาททั้งปวง พ้นจากความเดือดร้อนกระวนกระวายใจทั้งปวง ณ กาลบัดเดียวนี้ด้วยเทอญ
คำอธิษฐานนี้ถ้าใครใช้อธิษฐานทุกวันจะช่วยลดวิบากกรรมเวรกรรมทางใจลงมาได้อย่างมาก

คำแผ่บารมีกุศลมหาอธิษฐาน

ข้าพเจ้าขออาราธนาบารมีของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์พระสาวกทุกพระองค์ พระโพธิสัตย์ทุกองค์ พรหมทุกองค์ เทวดาทุกองค์ พ่อแม่ครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณทุกท่านจงมาสถิตอยู่เหนือเศียรเกล้า ของข้าพเจ้าขอให้คำอธิษฐานของข้าพเจ้าศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์จงทุกประการเทอญบุญกุศลที่ข้าพเจ้าบำเพ็ญมาในอดีตชาติก็ดี ในปัจจุบันชาติก็ดี และที่จะบำเพ็ญไปจนกว่าที่จะถึงซึ่งพระนิพพานก็ดี.ที่จะให้ผลแก่ข้าพเจ้าเพียงใด ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศล
นั้นให้แก่จิตวิญญาณทุกดวงทั้งหมื่นโลกธาตุ แสนโกฏิจักรวาล อนันตจักรวาลขอให้ท่านทั้งหลายจงได้อนุโมทนาในกุศลนั้น และจงพลันบังเกิดเป็นเครืองสักการะบรรณาการอันเป็นทิพย์ที่ท่านยินดีพอใจเป็นร้อยเท่าพันทวีที่ท่านต้องการ ขอให้ท่านจงเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฎิภาณ ธรรมสารสมบัติ พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลด้วยลาภ ยศ สุข สรรเสริญ และอธิบดีอันเป็นทิพย์ ยิ่งๆขึ้นไปท่านคิดปรารถนาสิ่งใด
ขอให้จงได้สำเร็จสมปรารถนาทุกสิ่งทุกประการ ตลอดเวลา ขอให้ท่านจงสถิตอยู่ในฐานะบิดามารดาช่วยบำรุงรักษาข้าพเจ้าซึ่งอยู่ในฐานะลุกสาว-ลุกชาย ให้ปราศจากภัยอันตรายทั้งปวง ขอให้เจริญรุ่งเรืองในทุกสิ่งทุกประการ จนกว่าจะเข้าถึงซึ่งพระนิพพานในอนาคตกาลอันใกล้นี้ด้วยเทอญ
อนึ่งบุญใดที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาทุกภพทุกชาติ ข้าพเจ้าของอนุโมทนาขอให้ข้าพเจ้าจงมีส่วนแห่งบุญนั้นจงทุกประการเทอญ
สิ่งใดที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านทั้งหลายด้วยกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ในอดีตชาติก็ดี ปัจจุบันชาติก็ดี ข้าพเจ้าขอกราบแทบเท้า ขอขมา ขอท่านทั้งหลาย จงโปรดเมตตา ยกโทษ อโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญสิ่งใดที่ท่านทั้งหลายได้ล่วงเกินข้าพเจ้ามาในอดีตชาติก็ดีปัจจุบันชาติก็ดีข้าพเจ้าขอยกโทษอโหสิกรรมให้ทั้งหมดทั้งสิ้น
ขอท่านทั้งหลายจงช่วยเสริมพลังบารมีแก่ข้าพเจ้า เมือข้าพเจ้าคิดประกอบกิจการอันใด ที่ไม่ผิดทำนองคลองธรรมขอให้พลันสำเร็จเป็นอัศจรรย์ ทั้งสิ้นทั้งปวงเทอญ
ขออัญเชิญพระศรีอารียเมตไตร เจ้าแม่กวนอิม พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ พระอรหัตต์จี้กง
เซียนทั้งแปด พระอิศวร พระนารายณ์ พระอินทร์ พระพรหม พระยม พระกาฬ
ท้าวจตุโลกบาลทั้ง4 แม่พระธรณี แม่พระคงคา แม่พระเพลิง แม่พระพาย พระโพธิสัตว์ทั้งหลาย เทวดาทั้งหลาย นายนิริยบาลทั้งหลาย ท่านผู้มีตาทิพย์ หูทิพย์ ใจทิพย์ทั้งหลาย
ท่านผุ้มีวิชา อภิญญาปฏิสัมภิทาทั้งหลาย จงมารับเอาส่วนกุศลและเป้นพยานในการสร้างกุศลและอุทิศส่วนกุศล พร้อมทั้งนำข่าวคำอธิษฐานของข้าพเจ้าไปบอกกล่าวแก่สรรพสัตว์ให้รู้ทั่วหน้ากันทุกภพทุกภูมิทุกชั้น และช่วยทำคำอธิษฐานนั้นให้เป็นจริงด้วยเทอญ


ไม่สงวนลิขสิทธิ์เอาไปเผยแพร่ได้นะคะCreate Date : 03 พฤษภาคม 2551
Last Update : 3 พฤษภาคม 2551 13:00:24 น. 12 comments
Counter : 239 Pageviews.

 


การอธิฐาน
จะด้วยคำใดๆก็แล้วแต่
ข้าพเจ้าว่าเป็นกุศโลบาย
ในการตั้งจิตสมาธิ

ให้ระลึกปัจจุบันเสมอ
อันจะนำผลไปสู่อนาคต

ซึ่ง
สมาธิดี-มีสติ - ย่อมมีสตังค์
ตั้งสติ-ก่อนสตาร์ท

พิจารณาอดีต
รู้ ณ.ปัจจุบัน
ยังผลอนาคต

ทำไมคนถูต้นไม้
ถึงเห็นตัวเลข
และนำมาแทงหวย
ดันถูกซะนี่ อิอิ
ข้าพเจ้าว่าคือ
ศรัทธาอธิฐาน

พระคาถาต่าง
ปาฏิหารย์จะเกิด
ก็ต่อเมื่อเกิดศรัทธา

ปาฏิหารย์อิทธิฤทธิ์ต่างๆ
คือสิ่งต้องห้าม
ถึงแม้จะมีและเป็นจริง

เพราะสิ่งนั้นมันเหนือ
ธรรมชาติที่ควรจะมีและจะเป็น
เพื่อที่จะดำรงอยู่บนโลกแห่งนี้

ทางพุทธจึงห้าม
อวดอุตริมนุษยธรรม

ดูก่อนสหายเอ๋ย
กรรมใดที่พึงปฏิบัติ
อันเพื่อการเกิดแห่งสุข
ของการดำรงอยู่
ร่วมมิตรและสหายแห่งชาวโลก
จงกระทำเถิด
อันเพื่อนำสุขมาสู่ตน
และคนอื่น
เพื่อความสงบสุขร่มเย็น
ของสังคมที่อยู่ร่วมกัน

เจริญพร.......
จะร่อนเพลิน...........โดย: คนสาธารณะ วันที่: 3 พฤษภาคม 2551 เวลา:13:44:12 น.  

 


แวะมาทักทายค่ะ เลยได้สิ่งดีดีกลับไปด้วยเลย

ขอบคุณค่ะ


โดย: D*U*A*N (thisisduan ) วันที่: 3 พฤษภาคม 2551 เวลา:15:50:41 น.  

 
เพิ่งจะเข้าใจว่าคำอธิฐานก็มีแบ่งเป็นหลายๆอย่างเช่นนี้ ได้ความรู้ดีทีเดียวครับ


โดย: ลุงแอ๊ด วันที่: 3 พฤษภาคม 2551 เวลา:20:17:52 น.  

 
อนุโมทนาที่มาแบ่งปันค่ะ


โดย: MeMoM วันที่: 3 พฤษภาคม 2551 เวลา:20:52:03 น.  

 

ขอบคุณค่า พักเยอะ ๆ วันหยุดนะคะ


โดย: MeMoM วันที่: 3 พฤษภาคม 2551 เวลา:21:21:31 น.  

 
ล้วนเป็นกุศโลบาย
ที่ให้ชาวพุทธประกอบกรรมดี
ขอเพียงใจยึดมั่นที่จะกระทำแต่สิ่งดี
ยึดหลัก อริยสัจ 4 และ มรรค 8
เพียงเท่านี้ชีวิตก็จะดำเนินไปด้วยความสุขได้แลโดย: porranat วันที่: 3 พฤษภาคม 2551 เวลา:23:03:40 น.  

 

คลิ๊ก..สร้าง Glitter ด้วยตัวคุณเอง
สร้าง Comment ง่ายๆ ด้วยตัวคุณเอง..คลิ๊กที่นี่


ไม่ได้ลืมเด้อ พี่สาว แต่มีเรื่องให้คิดนิดหน่อย
นะค่ะ งั้นขอตั้งจิตอธิฐาน บ้านพี่สาวนะค่ะ
นะถอน โมถอน พุทถอน ธาถอน ยะถอน

นะคลอน โมคลอน พุทคลอน ธาคลอน ยะคลอน

ถอนด้วย นะ โม พุท ธา ยะ

ข้าพเจ้าขอยกโทษ อโหสิกรรม และให้อภัย ในความบกพร่อง ผิดพลาดของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ทุกชีวิต ทุกจิตวิญญาณ ในทุกสถาน ในกาลทุกเมือเทอญ

และขอตั้งจิต ใหม่ให้เจอมิตรที่ดีด้วย เทอญ..
ฝันดีค่ะพีสาว


โดย: กชมนวรรณ วันที่: 4 พฤษภาคม 2551 เวลา:0:11:50 น.  

 
แวะมาราตรีสวัสดิ์ขอรับ
Emo Comments For Hi5โดย: คนสาธารณะ วันที่: 4 พฤษภาคม 2551 เวลา:0:52:55 น.  

 

ขอบคุณที่เอามาแบ่งปันค่ครูรุ่ง
จะได้เอาไปใช้บ้างน่ะค่ะ


โดย: ดอยปุย วันที่: 4 พฤษภาคม 2551 เวลา:6:49:12 น.  

 
สวัสดีตอนหัวค่ำค่ะ พี่สาวทานข้าวยังค่ะ
ทานเผื่อบ้างเด้อ อิอิ คิดถึง จัง
วันนี้แอ่วไหน มั่งค่ะ ....


โดย: กชมนวรรณ วันที่: 4 พฤษภาคม 2551 เวลา:19:47:45 น.  

 
หวาดดีคับ

มั่ยเจอกานวะนานเรยนะเนี่ย

คิสเถิงจัง

ไว้ว่างๆจามาเม้นใหม่นะจร้า

ไปแระจร้า

บายนะ


โดย: ริ้วคลื่น วันที่: 4 พฤษภาคม 2551 เวลา:20:27:27 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ วันหยุดคะ ขอบคุณสำหรับเรื่องดีๆ ที่เอามาฝากนะคะ


โดย: sawkitty วันที่: 5 พฤษภาคม 2551 เวลา:8:28:33 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

BlogGang Popular Award#13


 
gripenator
Location :
เชียงใหม่ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]

: Users Online

hawaiihawaii
ยินดีต้อนรับ ทุกท่านจ้าว
hawaiihawaii
Friends' blogs
[Add gripenator's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.