Portside Hotel Chiangkhong Chaingrai
It may take only a minute to like someone... only an hour to have a crush on someone... and only a day to love someone... but it will take a lifetime to forget someone
การขอวีซ่า นิวซีแลนด์

การขอวีซ่านิวซีแลนด์


สาเหตุในการเขียนหัวข้อนี้เนื่องจากว่า ตอนนี้กุ้งหลบมาพักหนาว ที่ นิวซีแลนด์ แล้วพี่สาวเค้าอยากมาเที่ยวหาด้วย


ทำให้กุ้งต้องค้นหารายละเอียดในการขอวีซ่าท่องเที่ยวให้พี่สาว ค้นไปค้นมา ทำให้เกิดไอเดียว่า เราน่าจะเอาข้อมูลมาลงในบล็อคเรามั่ง เผื่อมีใครสนใจอยากขอวีซ่าแล้วอยากรู้ข้อมูล และเป็นการอัพบล็อคซึ่งไม่ได้อัพมานาน....มากกกกก ฮะๆรายละเอียดที่กุ้งลงนี้ ก๊อปปี้โดยตรงจากสถานทูตเลยค่ะ ใครสงสัยเพิ่มเติม สอบถามได้ค่า ^0^หลักฐานการสมัครวีซ่าท่องเที่ยว


เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว การพิจารณาให้วีซ่าขึ้นอยู่กับข้อมูล และ เอกสารที่ท่านยื่นในขณะที่ขอวีซ่า เอกสารทั้งหมดในการยื่นขอวีซ่าจะต้องเป็นภาษาอังกฤษ หรือ แปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษแล้ว โดยท่านสามารถมารับแบบฟอร์มต่างๆได้ด้วยตนเอง หรือ ดาวน์โหลดจาก www.immigration.govt.nzเอกสารประกอบการขอวีซ่าท่องเที่ยวมีดังต่อไปนี้


q  ใบสมัครวีซ่าท่องเที่ยวที่ได้กรอกรายละเอียด พร้อมกับติดรูปถ่ายสีหรือขาวดำ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
โปรดระบุเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก และหากมีอีเมล์ กรุณาระบุด้วย


q  ค่าธรรมเนียมวีซ่า 3,000 บาท ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมด้วย บัตรเครดิตวีซ่า/มาสเตอร์ ตั๋วแลกเงิน
แคทเชียร์เช็ค หรือ เช็คที่ออกโดยธนาคาร สั่งจ่าย “สถานทูตนิวซีแลนด์(สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง)”
จะไม่มีการคืนค่าวีซ่าไม่ว่าผลการพิจารณาจะได้รับการอนุมัติหรือไม่


q  หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา 1 ชุด


q  หลักฐานการจองตั๋ว หรือตั๋วเครื่องบิน


q  หลักฐานการเงิน (สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลังติดต่อกัน 6 เดือน หรือ Bank statement) ที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทางอย่างน้อยคนละ 1,000 เหรียญนิวซีแลนด์ ต่อเดือน จำนวน 1 ชุด


q  ในกรณีที่ชาวนิวซีแลนด์เป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทางของท่าน  กรุณายื่นแบบฟอร์ม “Sponsoring a Visitor Form” ที่ได้กรอกรายละเอียด พร้อมทั้งได้รับการรับรองจากกองตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศนิวซีแลนด์แล้ว


q  ถ้าสมัครแบบครอบครัว จะต้องเตรียมใบทะเบียนสมรส ใบสูติบัตรของบุตร พร้อมทั้งสำเนามาให้พร้อม


q  ถ้าเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีเดินทางโดยลำพัง หรือไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา จะต้องมีหนังสือ
จากบิดาและมารดาระบุว่าอนุญาตให้บุตรเดินทางได้


q  ในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติ โปรดยื่นใบต่างด้าว ใบอนุญาตทำงาน  ใบถิ่นที่อยู่


q  กรณีผู้สมัครที่ต้องการเดินทางไปประเทศนิวซีแลนด์นานกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน จะต้องยื่นใบตรวจวัณโรค (NZIS1096)

หากต้องการเดินทางไปประเทศนิวซีแลนด์เกินกว่า 12 เดือน จะต้องยื่นใบตรวจร่างกายและเอ็กซเรย์ (NZIS1007)  จากโรงพยาบาลที่ได้รับการยอมรับจากสถานทูตเท่านั้น

ซึ่งได้แก่
กรุงเทพ : โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ สมิติเวช (สุขุมวิท38) บางกอกเนิสซิ่งโฮม และโกลบอล ด็อกเตอร์
(ขอรับแบบฟอร์มได้ที่แผนกวีซ่า หรือ ดาวน์โหลดจากเว็บไซด์)

เชียงใหม่ : วัฒนา-นิรมล คลีนิค, คลีนิคหมอวรรณจันทร์-จรัส, สถานบริการสุขภาพพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอนแก่น : โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงพยาบาลขอนแก่นราม

กรณีที่เดินทางระหว่างวันหยุดพักร้อน หรือวันหยุดทั่วไป


โปรดยื่นเอกสารรับรองสถานภาพการงานที่ระบุรายได้ต่อปี (รวมโบนัส ถ้ามี)  อายุการทำงาน และตำแหน่ง

หากเป็นนักเรียน/นักศึกษา จะต้องมีจดหมายรับรองจากสถานศึกษาที่ระบุระดับ ชั้นการศึกษาอย่างชัดเจน  เอกสารที่กล่าวมาจะต้องได้รับการลงนามโดยผู้มีอำนาจจากหน่วยงาน/ บริษัท/โรงเรียนเท่านั้น


หากท่านเป็นเจ้าของกิจการ/บริษัท/ห้างร้าน
จะต้องมีหนังสือรับรองบริษัท หรือหลักฐานการจดทะเบียนที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าท่านเป็นเจ้าของกิจการ พร้อมทั้งหลักฐานการเงินของบริษัท ซึ่งได้แก่ บัญชีเงินฝากของกิจการ/บริษัท/ห้างร้านนั้นๆ
กรณีที่เดินทางเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือการทำงาน


                โปรดยื่นหนังสือที่ออกโดยองค์กร/บริษัท เพื่อยืนยันวัตถุประสงค์ของการเดินทาง และหากการเดินทางเกี่ยวเนื่องกับองค์กร/บริษัทที่ประเทศนิวซีแลนด์ กรุณายื่นจดหมายเชิญ หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง

กรณีที่การเดินทางมานานกว่า 24 เดือน อันเนื่องมาจากผู้สมัครติดตามสามี หรือภรรยา หรือบุตร ที่ได้รับวีซ่าทำงาน หรือวีซ่านักเรียนระยะยาว โปรดเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังนี้


q  หลักฐานที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับผู้ที่ได้รับวีซ่าระยะยาว เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบสูติบัตร


q  หลักฐานการได้รับวีซ่าระยะยาวของคู่สมรส หรือบุตร


q  จดหมายรับรอง/จดหมายยืนยันจากสมาชิกในครอบครัว


q  ผู้สมัครที่มีอายุเกิน 17 ปี โปรดยื่นประวัติการตรวจอาชญากรรมจากประเทศไทย หรือประเทศที่ท่านเคยพำนักนานกว่า 12 เดือนในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา รายงานการสอบประวัติจะต้องมีอายุไม่เกิน 6 เเดือน
การยื่นใบสมัคร


ท่านสามารถยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ได้ที่

                แผนกวีซ่า สถานทูตนิวซีแลนด์

                ชั้น 15 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์  ออลซีซั่นเพลส


เลขที่ 87  ถนนวิทยุ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

                โทรศัพท์      (66) 2 654 3444 แฟกซ์     (66) 2 654 3445


อีเมลล์      nzisbangkok@dol.govt.nz


เวลาทำการ  09.00 – 12.00 และ 13.00 – 15.00 (วันจันทร์ ถึง วันศุกร์)


ท่านสามารถมารับแบบฟอร์มต่างๆ ได้ด้วยตนเอง หรือ พิมพ์จาก www.immigration.govt.nz

ระยะเวลาการพิจารณา
ใบสมัครส่วนใหญ่จะได้รับการพิจารณาภายใน 7 วัน ในบางกรณีเจ้าหน้าที่อาจขอเอกสารอื่นเพิ่มเติม หรือขอสัมภาษณ์ ซึ่งทำให้ระยะเวลาพิจารณาเพิ่มขึ้น หรืออาจถึง 30 วัน โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อ และแจ้งให้ท่านทราบ


ค่าไปรษณีย์ในการจัดส่งหนังสือเดินทาง
  ส่งแบบลงทะเบียนภายในประเทศ 50 บาท31/08/09  ข้อแนะนำเพิ่มเติมค่ะ  ควรเผื่อเวลาในการขอวีซ่าท่องเที่ยวก่อนเดินทางอย่างน้อย 1 เดือนก่อนเดินทางนะคะ เพราะตอนนี้ระยะเวลาในการดำเนินการให้วีซ่า ของสถานทูติใช้เวลา 2-3 อาทิตย์เลยค่ะ นานมาก ไม่ได้เร็วๆแบบเมื่อก่อนแล้วค่ะ (ยิ่งวีซ่าอื่นๆ ยิ่งนานนนนนขึ้นไปอีกค่ะ -_-!! )Create Date : 23 กรกฎาคม 2553
Last Update : 31 สิงหาคม 2553 17:45:49 น. 87 comments
Counter : 11128 Pageviews.

 
ความรู้ๆ ขอบคุณครับ


โดย: Bella_Luna วันที่: 27 กรกฎาคม 2553 เวลา:4:49:14 น.  

 
เคยไปเที่ยวนิวซีแลนด์เมื่อเกือบ 10 ปีที่แล้ว ตอนนั้นไปกับทัวร์ค่ะไปเที่ยวเฉพาะเกาะใต้ วิวสวยมากกกกกก.............. แต่ที่ประทับใจและจำได้แม่นก็คือ 1. แกะ ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็เห็นแต่ แกะ แกะ และ แกะ ฮ่า ฮ่า กับ 2. ไอติมค่ะ ถ้าจำชื่อไม่ผิดน่าจะ จิ๊บจ๊อบ อร่อยมากกก..... ขนาดว่าอากาศที่หนาวนะคะ ยังกินไอติมซะทุกครั้งที่รถจอดแล้วเจอร้านไอติมเลยล่ะค่ะ กินไปสั่นไปแต่มีความสุขจังเรยยย.....

คุณกุ้งค้า..... พลังแห่งรัก เล่ม 4 ออกแล้วนะคะ กลับมาเมืองไทยแล้วก็รีบมาสอยโดยด่วนด้วยเน้อ.....^__^


โดย: โอ-พิน (o_pinP ) วันที่: 27 กรกฎาคม 2553 เวลา:22:23:09 น.  

 
คุณ Bella_Luna อยากรู้ไรเพิ่มถามได้นะคะ

พี่โอพินคะ ไอติมที่พี่กิน สงสัย Hokey pokey แน่ๆเลย
อันนั้นแหละค่ะ สาเหตที่ทำให้กุ้งน้ำหนักขึ้นสิบกว่ากิโล ฮะๆ
พลังแห่งรัก เล่ม 4 กุ้งเข้าไปดูในบล็อคพี่แล้วค่ะ น่าอ่าน แต่คงต้องรอกลับไทยก่อนล่ะค่ะ
กุ้งเป็นสมาชิกแก้วกานต์ ป่านนี้หนังสือน่าจะส่งมาบ้านแล้วค่า ^0^


โดย: kung nz วันที่: 28 กรกฎาคม 2553 เวลา:19:12:32 น.  

 
สวัสดีค่ะ


โดย: ดอกแก้ว (tanH2O ) วันที่: 2 สิงหาคม 2553 เวลา:13:09:28 น.  

 
คุณกุ้งค่ะ

เอกสารทั้งหมด ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือค่ะ แปลได้ที่ไหนค่ะ

ขอบคุณค่ะ


โดย: ใบตอง IP: 118.175.74.143 วันที่: 16 สิงหาคม 2553 เวลา:12:17:49 น.  

 
หวัดดีค่ะคุณใบตอง
ใช่ค่ะ เอกสารมั้งหมดต้องแปลเป็นอังกฤษค่ะ

ข้อมูลตามข้างล่างค่ะ...

นโยบายสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนิวซีแลนด์ A 13.5 การแปล

1. ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารฉบับแปล (ภาษาอังกฤษ) จากสถาบันแปลหรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองเพื่อประกอบการพิจารณาวีซ่า

2. การแปลต้อง

1. ไม่ทำโดยสมาชิกในครอบครัวของผู้สมัคร หรือ บุคคลที่มีผลประโยชน์ต่อการพิจารณาใบสมัคร หรือตัวแทนให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า และ

2. ได้รับการรับรองว่าเป็นการแปลที่ถูกต้องโดยบุคคลที่มีความชำนาญทั้ง 2 ภาษา และมีความรู้ในงานแปล และ

3. เอกสารแปลได้รับการรับรองจากสถาบันการแปลเอกชน หรือหน่วยงานราชการที่เป็นที่ยอมรับ และ

4. เอกสารที่แปลต้องอยู่บนกระดาษหัวจดหมายที่ออกโดยสำนักงานแปล และ

5. ประทับตรา หรือลายเซ็นของผู้แปล และ

6. ประทับชื่อเต็มของผู้แปล และ

7. แนบด้วยสำเนาเอกสารต้นฉบับ หรือ สำเนารับรอง และ

8. ชำระค่าใช้จ่ายโดยผู้สมัคร


3. การแปล อาจจะเตรียมโดย:

1. บริการแปลของกระทรวงต่างประเทศ หรือ

2. แผนกภาษาของโรงเรียนมัธยม หรือมหาวิทยาลัย หรือ

3. บุคคลผู้มีชื่อเสียงในชุมชน อันเป็นที่รู้จักว่าแปลเอกสารได้ถูกต้อง ยกเว้น ที่มีรายการใน 2.1 หรือ

4. สถานทูต (ถ้าการแปล มีการประทับตราสถานทูตที่เหมาะสม) หรือ

5. สถาบันแปลเอกชนที่ได้รับการยอมรับ หรือสถาบันแปลจากหน่วยงานราชการ


สรุปง่ายๆคือ เราไม่สามารถแปลเองได้
แต่สามารถแปลได้ที่ร้านแปลเอกสารทุกที่ แล้วให้เค้าเซ็นรับรองการแปลมาพร้อมกับประทับตรามาด้วยค่ะ ^__^


โดย: small kiwi thai girl in a small town ^0^ (kung nz ) วันที่: 16 สิงหาคม 2553 เวลา:19:46:58 น.  

 
จิงๆ แอบ งง นะคะพี่สาวเพิ่งบินไปต้นเดือนสิงหาคม บอกว่าไม่ต้องแปลเอกสาร แต่ก็โทรไปถามสถานทูตบอกว่าต้องแปล แอบเครียดหาที่จ้างแปล 555 เค้าเพิ่งออกกฎเหรอป่าวค่ะ


โดย: noya IP: 202.149.29.81 วันที่: 25 สิงหาคม 2553 เวลา:11:26:29 น.  

 
หวัดดีค่ะคุณ noya ^__^

ใช่ค่ะกฏใหม่ค่ะ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2553 ค่ะ

ที่แปลหาไม่ยากค่ะ พวกบริษัททัวร์ หรือ โรงเรียนสอนภาษาส่วนใหญ่ จะรับแปลค่ะ ^0^


โดย: kung nz วันที่: 25 สิงหาคม 2553 เวลา:14:21:00 น.  

 
แล้วร้านที่รับแปล จะเป็นร้านไหนก็ได้หรอคะ หรือต้องเป็นร้านที่ทางสถานทูตรับรอง ค่าบริการประมาณเท่าไหร่คะ


โดย: bm IP: 203.155.122.1 วันที่: 30 สิงหาคม 2553 เวลา:16:21:15 น.  

 
คุณ bm คะ ร้านแปลต้องเป็นร้านที่ สามารถประทับตรา และเซ็นรับรองการแปลให้เราได้ค่ะ ซึ่งร้านที่รับแปลเอกสารส่วนใหญ่จะทำได้อยู่แล้วค่ะ เหมือนที่กุ้งโพสไว้ที่ความเห็นที่ 6 ค่ะ

ส่วนค่าแปลก็แล้วแต่ร้านนะคะ กุ้งไม่แน่ใจ น่าจะอยู่ที่ แผ่นละ 100-200 แล้วแต่ความยากง่ายมั้งคะ ไงก็สอบถามตามราคาร้านแปลเอกสารใกล้ๆบ้านดีกว่าค่ะ ^__^


โดย: kung nz วันที่: 31 สิงหาคม 2553 เวลา:17:35:45 น.  

 


สวัสดีค่ะน้องกุ้ง ตอนนี้เป็นยังไงบ้างค่ะ
อ่างนี้พี่ก็ต้องรอชมภาพสวยๆ ทีNew Zealand
ลงเมื่อไหร่มาชวนด้วยนะคะ
มีความสุขมากๆ ค่ะ


โดย: Sweety-around-the-world วันที่: 2 กันยายน 2553 เวลา:16:37:49 น.  

 
ดีค่าพี่ไก่วา ภาพนิวซีแลนด์น่ะมีเยอะค่ะ แต่ไม่สวยเหมือนภาพของพี่น่ะสิคะ เลยไม่ค่อยกล้าเอาลง ฮะๆๆ ^__^


โดย: kung nz วันที่: 3 กันยายน 2553 เวลา:17:56:57 น.  

 

ลง โอมมมมมม จงงงง ลงงงงง จ้าาาน้องกุ้ง
ความตื่นตาอยู่ที่สถานที่มีความงามของตัวเองค่ะ
ลง โอมมมมมม จงงงง ลงงงงง
ลง โอมมมมมม จงงงง ลงงงงง
ร่ายมานต์เต็มที่ คริ คริ


img src="//i540.photobucket.com/albums/gg337/kaiwa/1_SA/Skukuza/1SkukuzaRE.jpg">โดย: Sweety-around-the-world วันที่: 4 กันยายน 2553 เวลา:0:43:19 น.  

 

กรี๊ดดดดดดดดดดดดดด รูปไม่ขึ้น
มนต์ขลังไปปปปปปป
ลง โอมมมมมม จงงงง ลงงงงง จ้าาาน้องกุ้ง
ความตื่นตาอยู่ที่สถานที่มีความงามของตัวเองค่ะ
ลง โอมมมมมม จงงงง ลงงงงง
ลง โอมมมมมม จงงงง ลงงงงง
ร่ายมานต์เต็มที่ คริ คริโดย: Sweety-around-the-world วันที่: 4 กันยายน 2553 เวลา:0:45:25 น.  

 
ฮะๆๆๆ คุณพี่ขา ต้องเล่นคาถากันเลยเหรอคะ นับถือเจงๆ ^0^


โดย: kung nz วันที่: 4 กันยายน 2553 เวลา:20:04:12 น.  

 
มีประโยชน์มากเลยค่ะชอบๆๆรบกวนถามหน่อยนะค่ะ

statement แบบเอาเงินมาใส่ที่เดียวเยอะๆจะมีปัญหาไหมแบบว่าเอาเงินไปเทียวอะค่ะ

แล้วชื่อเปลี่ยนมาประมาณ2ปีได้แล้วสำเนาทะเบียนบ้านแล้วก็บัตรประชาชนข้อมูลต้องกันจำเปนต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่ออยู่ไหมค่ะ

ขอบคุณค่ะ

โดย: maymay IP: 61.19.145.141 วันที่: 7 กันยายน 2553 เวลา:10:07:02 น.  

 
อยากไปเที่ยวนิวซีแลนด์จัง ยังไม่เคยไปเลยอ่ะครับ ไปไกลสุดแค่ออสฯ แต่ชอบฟ้าแถวนั้นนะครับ มันดูใสกว่าบ้านเรา ไม่รู้ทำไม


โดย: ภูสูง วันที่: 8 กันยายน 2553 เวลา:13:07:42 น.  

 
หวัดดีค่าคุณmaymay statement เอาเงินมาใส่ที่เดียวเยอะๆ ไม่น่ามีปัญหานะคะ สำคัญคือเราต้องมีงาน และมีรายได้สม่ำเสมอค่ะ และที่ทำงานรับรองว่าเราลาหยุดกี่วันๆ และจะกลับมาทำงานจริงๆ ไม่ได้คิดที่จะไปหางานทำที่นิวซีแลนด์ค่ะ

คุณภูสูงคะ ท้องฟ้าที่ออสเตรเลียดูใส แต่ท้องฟ้าที่นิวซีแลนด์สวยกว่าค่าาาา รับประกันเลย ^0^


โดย: kung nz วันที่: 8 กันยายน 2553 เวลา:16:42:22 น.  

 
สวัสดี จ้า คุุณกุ้ง ตอนนี้พี่ได้ยื่นวีซ่าท่องเที่ยวไปนิวซีแลนด์ โดยแฟนของพี่การันตี เอกสารทุกอย่างพร้อม พี่ได้ยื่นเรื่องขอวีซ่าเมื่อวันที่ 9ที่ผ่านมา แต่พี่อยากถามว่าพี่ไม่มีใบรับรองการทำงานจากบริษัท เพราะพี่มีอาชีพค้าขายอาหารที่ตลาด คุณกุ้งคิดว่ากรณีนี้จะมีผลต่อการพิจารณาหรือไม่ ขอบคุณจ้า


โดย: อ้อย IP: 1.47.58.80 วันที่: 18 กันยายน 2553 เวลา:19:52:47 น.  

 
หวัดดีค่ะคุณพี่อ้อย

กุ้งคิดว่าถ้าแฟนพี่การันตีให้ น่าจะใช้หลักฐานการงานของแฟนค่ะ ของพี่น่าจะไม่มีปัญหาค่ะ แต่ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของ ตม. อีกทีค่ะ

ยังไงก็โชคดีนะคะ เจอกันที่นิวซีแลนด์ค๊าาา อิอิ :)


โดย: kung nz วันที่: 22 กันยายน 2553 เวลา:16:41:15 น.  

 
หวัดดีค่ะคุณกุ้ง

พอดีนายจะไปนิวซีแลนด์ประมาณต้นปีหน้าค่ะ หลักฐานการเงินของนายมีไม่พอตามที่เค้ากำหนดไว้ค่ะ แต่ว่านายมี sponsor เค้าเป็นคนนิวซีแลนด์ซึ่งเป็นคนที่อุปการะผ่านองค์กรหนึ่งมาตั้งแต่เด็ก แล้วคราวนี้เค้าอยากให้นายไปฝึกภาษาอังกฤษที่โน่นด้วย แต่ว่าเค้าบอกว่าให้ถือวีซ่าท่องเที่ยวไปก่อน แล้วค่อยไปเปลี่ยนที่โน่น เค้าจะเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด ตอนนี้เค้าส่งแบบฟอร์มรับรองค่าใช้จ่ายมาให้นายแล้ว และนายจะไปยื่นโดยผ่านบริษัททัวร์ ค่ะ คุณกุ้งคิดว่าวีซ่าของนายจะผ่านมั้ยค่ะ เค้ารับรองมาประมาณ 6 เดือน โดยปกติแล้วเราต้องขอวีซ่าก่อนเดินทางอย่างน้อยกี่วันค่ะ

ขอบคุณค่ะ


โดย: นาย IP: 119.42.74.178 วันที่: 25 กันยายน 2553 เวลา:23:26:56 น.  

 
หวัดดีค่ะคุณนาย

อย่างที่กุ้งบอกไว้ข้างบนค่ะ ว่าในกรณีที่เรามีคนสปอนเซอร์ให้ เค้าจะดูที่รายได้ขายของคนนั้นค่ะ ว่าคนนั้นสามารถรับผิดชอบการอยู่ การกิน ตลอดระยะเวลาที่เราอยูที่นั่นได้ค่ะ

แล้วถ้าได้ ปกติเค้าจะให้วีซ่า 3 เดือนค่ะ ถ้าต้องการอยู่ในประเทศต่อ ก็ไปต่อได้ที่ Immigration ในนิวซีแลนด์ค่ะ

เราสามารถอยู่ในประเทศในฐานะนักท่องเที่ยวได้มากสุด 9 เดือน ในรอบระยะเวลา 18 เดือนค่ะ

ขอให้โชคดีนะคะ ^__^


โดย: kung nz วันที่: 26 กันยายน 2553 เวลา:15:15:28 น.  

 
อ้อ ควรยื่นขอวีซ่าก่อนเดินทาง อย่างน้อย 1 เดือนค่ะ ^0^


โดย: kung nz วันที่: 26 กันยายน 2553 เวลา:15:17:28 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณกุ้ง

อยากจะสอบอะค่ะว่าตกลงใช้รูปขนาดเท่าไรอะค่ะเพราะเห็นคุณกุ้งระบุไว้ 2นิ้ว พอเมย์ได้กรอกแบบฟรอม์ของ INZ1017 ตรงที่ติดรูปอะค่ะมันเขียนไว้ว่า 4.5x3.5 cm.อะตกลงใช้ขนาดเท่าไรอะค่ะ

ขอบคุณจร้าาา


โดย: may IP: 112.142.123.110 วันที่: 4 ตุลาคม 2553 เวลา:21:14:42 น.  

 
หวัดดีค่ะคุณเมย์

ใช้รูปถ่าย 2 นิ้วได้ค่ะ
เพราะพี่สาวเพิ่งไปขอวีซ่า และใช้เอกสารตามที่กุ้งบอก ตอนนี้ผ่านแล้ว ได้ 3 เดือนค่ะ ^__^


โดย: kung nz วันที่: 6 ตุลาคม 2553 เวลา:8:51:26 น.  

 
ขอบคุณมากนะค่ะคุณกุ้ง
ถ้าเราไปยื่นขอเองแล้วให้เขาส่งคืนทางไปรษณีได้ป่าวค่ะแล้วจะต้องออกดราฟ3050.บาทถูกไหมค่ะ

แล้ววีซ่าท่องเที่ยวที่พี่สาวคุณกุ้งได้มาถูกสแตมป์ limited perpose หรือป่าวค่ะหรือว่าต่อวีซ่าอยู่ต่อได้ค่ะ


โดย: may IP: 180.183.44.71 วันที่: 6 ตุลาคม 2553 เวลา:19:08:06 น.  

 
แล้วใช้เวลารอนานไหมค่ะกว่าจะได้วีซ่าอะค่ะ


โดย: may IP: 180.183.44.71 วันที่: 6 ตุลาคม 2553 เวลา:19:12:52 น.  

 
หวัดดีค่ะคุณเมย์

จะไปยื่นเอง รับเอง หรือเลือกใช้ไปรษณีย์ ก็ได้ค่ะ แต่เรื่องค่าไปรษณีเนี่ย กุ้งไม่แน่ใจนะคะ เพราะพี่สาวเค้าไปยื่นเองรับเองค่ะ

พี่เค้าได้วีซ่าท่องเที่ยว 3 เดือนค่ะ แบบต่อได้ค่ะ

เห็นเพื่ออินโด ที่นี่ได้ limited perpose เหมือนกันนะคะ
ซึ่งต่อไม่ได้ เปลี่ยนเป็นวีซ่าอื่นไม่ได้ ต้องออกประเทศอย่างเดียว

พี่เค้ารอเกือบเดือนเหมือนกันค่ะ

คุณเมย์ต้องเผื่อเวลา ยื่นแต่เนิ่นๆนะคะ อย่างน้อยก็ซักเดือนค่ะ

โชคดีนะคะ :)


โดย: kung nz วันที่: 7 ตุลาคม 2553 เวลา:16:03:58 น.  

 
ขอบคุณมากเลยนะค่ะคุณกุ้งไปยืนเองรับเองดีกว่า อิอิ


โดย: may IP: 61.19.145.141 วันที่: 8 ตุลาคม 2553 เวลา:8:30:35 น.  

 
พี่กุ้งคะที่ที่พพี่กุ้แปลเอกสารอยู่แถวไหนคะ
ช่วยทีคะคืออยากไห้ผ่านไกเด้วยดีทีเดียวคะ
รบกวนด้วยนะคะ


โดย: แต้ว IP: 113.53.51.28 วันที่: 16 ตุลาคม 2553 เวลา:12:57:41 น.  

 
กุ้งเคยแปลที่ ร้านข้างกงศุลที่หลักสี่ค่ะ แต่ค่อนข้างแพงเหมือนกัน

พี่สาวแปลที่พะเยาค่ะ ที่ร้านรับแปลเอกสารทั่วไปค่ะ ไม่มีปัญหาค่ะ ผ่านฉลุย แถมราคายังถูกกว่าด้วย ^0^


โดย: kung nz วันที่: 16 ตุลาคม 2553 เวลา:16:50:31 น.  

 
สวัสดีค่ะ คุณกุ้ง พี่อ้อยเองค่ะ ที่เคยสอบถามเรื่องการขอวีซ่า ว่ามีแฟนการันตี แต่พี่ไม่มีเอกสารการันตีจากบริษัท เพราะพี่มีอาชีพขายของที่ตลาด....และเป็นการขอโทษที่ไม่ได้แจ้งข่าว วีซ่าท่องเที่ยวของพี่ผ่านแล้ว ได้ 1 เดือน ใช้เวลาในการยื่นขอวีซ่า 2 อาทิตย์ และตอนนี้พี่ก็อยู่ที่นิวซีแลนด์แล้ว ขอบคุณค่ะ


โดย: พี่อ้อย IP: 121.98.114.170 วันที่: 26 ตุลาคม 2553 เวลา:19:33:10 น.  

 
หวัดดีค่ะพี่อ้อย ดีใจด้วยค่ะที่วีซ่าผ่าน

เป็นไงบ้างคะนิวซีแลนด์ สวยเหมือนที่คิดไว้หรือปล่าวคะ ^_^

พี่อ้อยอยู่เมืองไหนคะ กุ้งอยู่ทิมารู ค่ะ เมืองเล็กๆทางเกาะใต้

แต่อีก สองอาทิตย์ ก็กลับไทยแล้วค่ะ อยากกลับไปลอยกระทงที่เมืองไทย ^__^

ขอให้สนุกกับการเที่ยวในนิวซีแลนด์ ดินแดนแห่งเมฆขาวอันยาวไกล นะคะ ^0^


โดย: kung nz วันที่: 2 พฤศจิกายน 2553 เวลา:9:04:55 น.  

 
หวัดดีค่ะคุณกุ้ง

ตอนนี้รอวีซ่ามา4สัปดาห์แล้ว

สถาทูตยังไม่ติดต่อกลับมาเลยอะ

จะมีโอกาสได้วีซ่าไหมค่ะ

ตอนนี้ยืนเอกสารของเมย์ก็ครบทุกอย่างนะค่ะ

เมย์จะไปเที่ยวหาเพื่อนเขาพึ่งมีน้องได้ 3 เดือนก็รอๆๆๆว่า

จะได้ไปไหมคุณกุ้งว่าจะมีโอกาสได้ไหมค่ะ


โดย: may IP: 61.19.145.141 วันที่: 2 พฤศจิกายน 2553 เวลา:13:05:06 น.  

 
หวัดดีค่ะคุณ may

ถ้ารอวีซ่านานขนาดนี้ กุ้งคิดว่ามีเปอร์เซ็นได้สูงค่ะ
เพราะถ้าเค้าจะปฎิเสธเค้าไม่คิดนานหรอกค่้ะ อิอิ

โชคดีนะคะ ^__^


โดย: kung nz วันที่: 3 พฤศจิกายน 2553 เวลา:13:12:26 น.  

 
จิงหรอค่ะคุณกุ้ง ค่อยสบายใจหน่อย

เมย์ก็ว่าถ้าปฏิเสธคงไม่นานขนาดนี้หรอก

ขอบคุณมากนะค่ะ

ต้องนี้ก็รอๆๆๆๆๆแล้วก็ลุ้นๆๆ

อยากไปเที่ยวที่โน้นจิงๆๆๆ*-*โดย: may IP: 61.19.145.141 วันที่: 4 พฤศจิกายน 2553 เวลา:13:21:23 น.  

 
ผมกำลังจะไปทำงานที่โน่นครับเป็นงานครัวโดยมีร้านที่รับรองอยู่โน่น โดยต้องขอวีซ่าระยะยาวเกิน1ปี ซึ่งผมมีข้อสงสัยดังนี้ครับ

- การตรวจโรคนี่มีโรคอะไรบ้างครับที่เขาเน้น เท่าที่ทราบมีวัณโรค แต่อยากทราบว่ารวมไวรัสตับบีด้วยหรือเปล่าครับ และถ้าผมเป็น ผมมีสิทธิจะขอผ่านไหมครับเพราะมันติดต่อทางเลืด ไม่ใช่น้ำลาย

- ต้องใช้เสตทเมนท์ไหมครับ

ขอบคุณมากครับ


โดย: net IP: 111.84.49.38 วันที่: 6 พฤศจิกายน 2553 เวลา:10:57:42 น.  

 
หวัดดีค่ะคุณ net

ลองเข้าไปอ่านตรงนี้ดูนะคะ สำหรับเอกสารแนบ
//www.immigration.govt.nz/migrant/stream/work/moreaboutvisas/documents.htm

แล้วนี่เป็นข้อมูลสำหรับเชฟไทยค่ะ
//www.immigration.govt.nz/migrant/stream/work/worktemporarily/requirements/specialarrangements/thaichefs.htm

ส่วนเรื่องไวรัสตับบี กุ้งไม่แน่ใจนะคะ ต้องขอโทษด้วยที่ตอบไม่ได้

ส่วนเรื่องเสตทเมนท์ จะแนบไปด้วยก็ได้ค่ะ ไม่สวยก็ไม่เป็นไร สำคัญที่เค้าต้องการ คือ ประสบการทำงานของเราค่ะ ว่าตรงกับที่ งานที่เรายื่นหรือปล่าวมากกว่าค่ะ

โชคดีนะคะ ^__^


โดย: kung nz วันที่: 7 พฤศจิกายน 2553 เวลา:15:31:36 น.  

 
คุณเมย์ ได้วีซ่ายังคะ บอกข่าวกันด้วยนะ จะได้แสดงความยินดีให้ อิอิ ^__^


โดย: kung nz วันที่: 7 พฤศจิกายน 2553 เวลา:15:32:50 น.  

 
คุณกุ้งค่ะยังไม่มีความคืบหน้าเรื่องวีซ่าเลยค่ะ

ถ้าเราโทรถามทางสถานทูตจะดีไหมค่ะ

เหลือแค่อีก 3อาทิตก็จะครบกำหนดเดินทางแล้วค่ะ

เครียด


โดย: may IP: 222.123.18.192 วันที่: 7 พฤศจิกายน 2553 เวลา:16:26:33 น.  

 
ต้องแปลเอกสารอะไรบ้างคะ พรุ่งนี้ต้องไปยื่นแล้ว ไม่ทราบมาก่อนเลยว่าต้องแปล แต่ไปแค่สองอาทิตย์เอง ต้อใช้ด้วยเหรอคะ


โดย: แซนดี้ IP: 115.87.118.148 วันที่: 7 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:03:45 น.  

 
คุณเมย์คะ ใจเย็นๆค่ะ รอซักอีกอาทิตย์ ถ้ายังไม่ได้ค่อยโทรไปถามดูค่ะ ของคุณเมย์เค้าจะส่งให้ หรือไปรับเองคะ ^__^

คุณแซนดี้ แค่สองอาทิตย์ก็ต้องแปลค่ะ เพราะเป็นกฏใหม่ค่ะ เรื่องแปลไม่ยากค่ะ มีร้านที่รับแปลด่วนเยอะแยะค่ะ อย่างที่กุ้งเคยแปลที่ ข้างกงศุลที่หลักสี่ นั่นก็ไม่นานค่ะ ^0^


โดย: kung nz วันที่: 8 พฤศจิกายน 2553 เวลา:5:42:34 น.  

 
โอเคค่ะจะรออีกนิดหนึ่ง อิอิ

ของเมย์ไปรับเอกสารเองค่ะ

ของพี่คุณกุ้งได้วีซ่ากี่วันก่อนการเดินทางอะค่ะโดย: may IP: 61.19.145.141 วันที่: 8 พฤศจิกายน 2553 เวลา:10:06:35 น.  

 
เธกเธตเธเธฒเธ•เธดเธญเธขเธนเนˆเธ™เธดเธงเธ‹เธตเนเธฅเธ™เธ”เนŒ เน€เธ„เน‰เธฒเธŠเธงเธ™เนƒเธซเน‰เน„เธ›เน€เธ—เธตเนˆเธขเธงเธ”เน‰เธงเธขเนเธฅเธฐเธˆเธฐ support เธ—เธธเธเธญเธขเนˆเธฒเธ‡เนƒเธซเน‰เน€เธฃเธฒเนเธ•เนˆเนƒเธซเน‰เน€เธฃเธฒเน€เธ”เธดเธ™เธ—เธฒเธ‡เนเธšเธšเน„เธ›เธ—เธฑเธงเธฃเนŒเธ™เธฐเธ„เธฐ เธงเธตเธœเนˆเธฒเธ™ เธ–เน‰เธฒเน€เธฃเธฒเธˆเธฐเธ‚เธญเนเธขเธเธ•เธฑเธงเธญเธญเธเธกเธฒเธžเธฑเธเธเธฐเธเธฒเธ•เธดเนเธฅเธฐเธ‚เธญเธเธฅเธฑเธšเธ—เธตเนˆเธซเธฅเธฑเธ‡เธ•เธฒเธกเธเธณเธซเธ™เธ”เธเธฒเธฃเน€เธฃเธฒเนเธšเธšเธ™เธตเน‰เธˆเธฐเน„เธ”เน‰เธกเธฑเธข เธซเธฃเธทเธญ เธ•เน‰เธญเธ‡เธ—เธณเธขเธฑเธ‡เน„เธ‡เธ„เธฐ เธŠเนˆเธงเธขเนเธ™เธฐเธ™เธณเธ”เน‰เธงเธขเธ„เธฐ


โดย: เธเธฐเธ›เธธเนŠเธเธฅเธธเนŠเธ IP: 172.168.5.15, 58.137.191.50 วันที่: 8 พฤศจิกายน 2553 เวลา:14:32:22 น.  

 

คุณเมย์คะ ของพี่กุ้งเค้าก็รอเกือบเดือนค่ะ นานเหมือนกัน :'(

คุณคนข้างบนคะ อ่านไม่ออกค่ะ ช่วยเขียนใหม่ได้มั้ยคะ ^__^


โดย: kung nz วันที่: 9 พฤศจิกายน 2553 เวลา:3:34:44 น.  

 
อยากถามหน่อยคะว่า ถ้าวีซ่าออกมาเป็น limit purpose แล้วเกิดไปอยู่แล้วอยากทำงานต่อที่โน่นเลย เผื่อมีคนเค้าจ้างเราทำงาน เราสามารถเปลี่ยนวีซ่าจาก limit purpose เป็น work ได้ไหมคะ


โดย: juju IP: 110.169.54.216 วันที่: 11 พฤศจิกายน 2553 เวลา:15:56:12 น.  

 
หวัดดีค่ะคุณ juju
เท่าที่กุ้งรู้นะคะ limit purpose เป็นวีซ่าที่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ค่ะ ต้องออกนอกประเทศอย่างเดียวค่ะ
เพราะกุ้งมีเพื่อนอินโดนีเชีย เค้าได้วีซ่านั้น และไปสมัครเรียน จ่ายตังแล้ว แต่ไปยื่นขอวีซ่านักเรียนไม่ได้ค่ะ ต้องกลับไปยื่นขอที่อินโด

กุ้งคิดว่าคุณ juju คงต้องกลับไปยื่นขอวีซ่าทำงานจากไทยนะคะ :'(


โดย: kung nz วันที่: 13 พฤศจิกายน 2553 เวลา:18:08:45 น.  

 
ขอบคุณคะ ตอนนี้ทางที่นิวซีแลนด์ที่เค้าจะจ้างงาน ได้ทำเรื่องให้เรายื่นขอวีซ่าทำงานใหม่แล้วคะ...เศร้ามาก เพราะวีซ่าที่ขอตอนแรกออกแล้ว ทำให้ต้องเสียเงินไปเปล่า 3000 บาทเลยคะ ขอบคุณสำหรับคำตอบคะ


โดย: juju IP: 115.87.115.247 วันที่: 14 พฤศจิกายน 2553 เวลา:9:02:27 น.  

 
คุณกุ้งทางสถานทูตของเอกสารเพิ่มส่งเฟ็กหรือเมล์หรือว่าส่งเอกสารให้กะทางสถานทูตเลยค่ะ


โดย: may IP: 117.47.228.180 วันที่: 14 พฤศจิกายน 2553 เวลา:13:06:25 น.  

 
คุณ juju ยอมทิ้งดีแล้วค่ะ เพราะวีซ่าลิมิต ไม่คุ้มค่ะ อยู่นานไม่ได้ เสียดายค่าตั๋วเครื่องบินค่ะ
ได้วีซ่าทำงานดีกว่าค่ะ มีโอกาสได้ 2 ปี แถมทำนานๆอาจยื่นขอเป็น PR ได้ด้วยค่ะ ^__^

คุณเมย์คะ เอาที่เร็วที่สุดน่ะค่ะ สะดวกไปยื่นเองมั้ยล่ะคะ ไม่งั้นก็ถามเค้าว่าแฟกซ์ให้ได้มั้ย หรือถ้าจะเมลล์ก็ ems ด่วนค่ะ เพราะไกล้วันเดินทางแล้วใช่มั้ยคะ รีบๆดีกว่าค่ะ ^_^


โดย: kung nz วันที่: 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา:3:30:39 น.  

 
ปล. ตอนนี้กุ้งกลับมาไทยแล้วค่ะ เพิ่งมาถึงวันนี้ ตี1
ตอนนี้พักอยู่โรงแรมไกล้สนามบินค่ะ พรุ่งนี้บินต่อไปเชียงราย

เหนื่อยค่ะ แต่นอนไม่หลับ ร่างกายยังไม่ปรับเวลา ที่นิวฯ 9 โมงเช้าแล้ว สงสัยถึงบ้านสลบแน่ค่ะ -_-!!


โดย: kung nz วันที่: 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา:3:35:23 น.  

 
จะไปนิวซีแลนด์ค่ะ แต่ไม่ค่อยเข้าใจการขอวีซ่าที่ต้องแปล ถ้าเรากรอกข้อทูลเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้ว ต้องแปลอะไรเหรอคะ


โดย: Polla IP: 124.121.151.166 วันที่: 4 ธันวาคม 2553 เวลา:1:03:12 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณ Polla
ที่เรากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษคือใบสมัครค่ะ
และเอกสารที่ต้องแปลก็คือพวกเอกสารอื่นๆที่เราจะยื่นแนบไปกับใบสมัครไงคะ ^__^


โดย: kung nz วันที่: 4 ธันวาคม 2553 เวลา:22:31:58 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณกุ้ง

รบกวนถามกรณีไปสัมมนาที่นิวซีแลนด์ค่ะ ตาลกับน้องที่เรียนด้วยกันจะไปงาน conference ที่ wellington ต้นเดือนกุมภาพันธ์ค่ะ
ซึ่งตาลกับน้องไม่มีรายได้ประจำ แน่นอนว่าไม่มีรายได้ถึง 1000 เหรียญนิวซีแลนด์แน่ ๆ ไม่ทราบว่ากรณีนี้ต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ
แต่ตาลกับน้อง มีจดหมายเชิญจากผู้จัดงาน เอกสารรับรองการเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย(ว่าต้องกลับมาเรียนให้จบ) หลักฐานการจองที่พัก (แต่ยังไม่ได้ชำระเงิน) และตั๋วเครื่องบินค่ะ

ขอบคุณค่ะ
ตาล


โดย: ตาล IP: 202.44.8.100 วันที่: 14 ธันวาคม 2553 เวลา:13:32:31 น.  

 
เผอิญผ่านมาเห็น ขอสอบถามเรื่องแปลเอกสารนิดครับ
ตัวผมทำธุรกิจซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า ทีนี่เราจะต้องยื่นพวกโฉนดต่างๆที่เราถือครอง รวมทั้งรถยนต์ต่างๆ เพื่อให้เค้าเห็นว่าเรามีความมั่นคง แล้วเราจะแปลเอกสารพวกนี้โดยการใช้บริการบ.ที่รับแปล แต่ทีนี้โฉนดมันจะแปลให้เป็นเอกสารยังไงไม่เข้าใจ เพราะมันมีรูปตราครุทต่างๆ ลายเซ็นต์จนทที่ดิน อีกมากมาย ไม่ค่อยเข้าใจเลยครับ

แล้วก็ผมจะไปกับคนรัก แต่ยังไม่ได้แต่งาน statementเค้ายังไม่สวยเท่าไร อยู่ในหลักเฉียดแสนและแสนต้นๆ ผมสามารถโอนเงิยของผมเข้าบัญชีเค้าตูมเดียวมากๆได้เลยมั้ยครับ เพื่อให้ยอดตัวเลขในบัญชีสูงๆ แล้วให้แบงค์ทำใบออกมา โดยที่ไม่ต้องโชว์statementย้อนหลัง6ด.

แล้วผมจะเป็นคนการันตีเค้า
ทีนี้จะต้องทำอย่างไรครับ
ขอบคุณ


โดย: Pj IP: 124.120.230.84 วันที่: 20 ธันวาคม 2553 เวลา:16:31:37 น.  

 
สวันดีคะ เคยไปนิวซีแลนด์ตอนปี 08 แฟนเก่าเป็นสปอนเชอร์ให้ แต่ว่าเลิกกันและเค้าแต่งงานใหม่แล้ว
ตอนนี้หนุ่ยก้อคบคนนิวซีแลนด์คะและคิดว่าจะไปเที่ยวประมาณเดือน พค 11 เราให้แฟนใหม่เป็นสปอนเชอร์ให้ได้หรือเปล่าคะ แฟนใหม่เคยมีแฟนคนไทยและเคยเป็นสปอนเชอร์ให้ผู้หญิงไทยไปนิวซีแลนด์ด้วยคะ ไปพร้อมกันเมื่อปี 08 แต่ว่าตอนนี้ผู้หญิงเขาไปอยู่ทีอังกฤษแล้วคะ
จะมีปัญหาหรือเปล่าคะ เป็นเพื่อนกันมาก่อน พอต่างคนต่างเลิกกับแฟนแล้วเลยมาสนิดกันมากกว่าเพื่อน จะมีปัญหาในการขอวีซ่าหรือเปล่าคะ


โดย: หนุ่ย IP: 61.47.26.18 วันที่: 25 ธันวาคม 2553 เวลา:20:50:21 น.  

 
จะไปนิวซีแลนด์เดือน April โดยที่แฟนเป็นสปอนเซอร์ให้ค่ะ แต่ว่าเจอกันครั้งเดียวเอง และอยากมีเพื่อนคนไทยอยู่ที่นิวซีแลนด์บ้าง ไว้ช่วยเหลือพูดคุยกันได้ หรือถ้าเรามีปัญหาจะไปแจ้งที่ไหนได้บ้าง


โดย: ปอย IP: 202.176.88.73 วันที่: 11 มกราคม 2554 เวลา:16:54:16 น.  

 
สวัสดีค่ะ คุณ ตาล , Pj, หนุ่ย , ปอย

ต้องขอโทษด้วยที่ตอบช้าค่ะ ช่วงที่ผ่านมากุ้งยุ่งๆค่ะ เลยไม่ได้เข้าบล็อคเลย

คุณตาลคะ เอกสารเท่าที่บอกก็ไม่น่ามีปัญหานะคะ ป่านนี้น่าจะได้มานิวแล้วมั้ง อิอิ

คุณ Pj ไม่แน่ใจว่าจะผ่ามาทางนี้อีกมั้ย แต่ก็ตอบละกันว่า เรื่องเงินในบัญชีไม่ใช่เรื่องใหญ่ค่ะ สำคัญคือเราต้องมีหลักฐานว่าเราจะกลับมา เช่นมีงานประจำรับรองน่ะค่ะ โชคดีนะคะ

คุณหนุ่ยคะ น่าจะได้นะคะ คือมันต้องขึ้นอยู่กับคนที่จะสปอนเซอร์ว่าเค้าสามารถซัพพอร์ทเราได้ขนาดไหนนะค่ะ และมีความน่าเชื่อถือหรือปล่าวค่ะ

คุณปอยคะ จะมาเมืองไหนคะ ช่วงนี้ถ้าจะให้ดีก็เลี่ยงไครส์เชิร์ชไว้ดีกว่าค่ะ ตอนนี้กุ้งก็ผวาตลอดเลยมีอาฟเตอชอ๊อกมาแทบทุกวัน


โดย: kung nz วันที่: 6 มีนาคม 2554 เวลา:6:00:37 น.  

 
ประกาศค่ะ

หากใครมีคำถามด่วน เมลล์มาได้ค่ะ
หรือเข้าไปคุยกับกุ้งได้ทางเฟสบุ๊กค่าาา :)


โดย: kung nz วันที่: 6 มีนาคม 2554 เวลา:6:03:42 น.  

 
คุณกุ้งน่ารักมากเลยค่ะ
ขอชมจากใจ เพราะว่าโบว์ตั้งใจอ่านข้อมูลทุกกระทู้ที่ทุกคนถามมา คุณกุ้งให้ข้อมูลได้ดีมาก

ตอนนี้โบว์จะรบกวนถามคุณกุ้งค่ะ
คือ โบว์คบแฟนในอินเตอร์ คุยกัน6 เดือน แฟน ก็เลยอยากมาเจอพ่อแม่พี่น้อง ใช้ชีวิตด้วยกันแค่ 15 วัน
ก็ต้องรีบกลับ เพราะรีบกลับไปทำงาน แต่เขาก็ได้เตรียมเอกสารมาเพื่อจะรับรองเราไปเที่ยวNZ ไคร้ซเซริ์ซ เอกสารพร้อมทุกอย่าง ยื่นวีซ่า - 3 เดือน แฟนเป็นเจ้าของกิจการ เล็กๆ ก็กังวลกลัววีซ่าไม่ผ่าน เพราะรู้จักกันทางเน็ต
จะมีผลในการพิจารณาไหมคะ อาฟเตอร์ชอค มีผลต่อการพิจารณาด้วยหรือไม่ ตอนนี้กำลังรอเอกสารอย่างหนึ่งคือ ใบ สปอนเซอร์ เขากำลังส่งกลับมาที่ไทย ยังไม่ได้ยื่นวีซ่า น่าจะถึงประมาณ 3-4 วันนี้ ลืมบอกค่ะ เรามีเอกสารการยืนยันจากอีเมล์ คุยกัน เอกสารการส่งเงินให้ใช้ และรูปถ่ายที่อยู่เมืองไทยด้วยกัน บิลค่าใช้จ่ายที่เมืองไทยด้วยกัน และเอกสารของแฟนครบทุกอย่างค่ะ แต่ไม่รู้จะเป็นอย่างไรบ้าง ขอบคุณมากค่ะ


โดย: โบว์ค่ะ IP: 125.27.149.171 วันที่: 6 มีนาคม 2554 เวลา:9:35:03 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณโบว์

อืมมม กุ้งคิดว่าถ้าเอกสารทุกอย่างมีครบอย่างที่คุณโบว์บอกมา ก็ไม่น่ามีปัญหานะคะ และเหมือนที่กุ้งตอบหลายๆคนไปที่สำคัญก็คือ

1. ตัวคุณโบว์เองก็มีงานรับรอง เป็นตัวบอกว่าคุณจะกลับมาเมืองไทยแน่นอนหลังจาก 3 เดือนแล้ว

2. แฟนคุณโบว์ต้องมีความน่าเชื่อถือว่าเค้าจะสามารถซัพพอร์ทคุณได้ตลอดระยะเวลาที่ที่คุณโบว์อยู่ที่นิวซีแลนด์ค่ะ

ถ้ามีสองข้อนี้ ไม่มีปัญหาแน่นอนค่าาา :)
โดย: kung nz วันที่: 8 มีนาคม 2554 เวลา:18:02:45 น.  

 
สรุปเท่าที่กุ้งรู้ คนที่ได้สอบถามข้อมูลเรื่องวีซ่ากับกุ้ง ตอนนี้ได้มาที่นิวซีแลนด์แล้วคือ

น้องปุ๋ย อยู่ควีนส์ทาร์ว
น้องกิ๊ก อยู่เนลสัน
พี่อ้อย ไม่ทราบอยู่ไหน

ส่วนน้องเมย์ เรื่องวีซ่าไม่รู้เป็นไงบ้าง เงียบหายไปเลย หวังว่าจะผ่านนะ :)

คนอื่นๆที่เคยเข้ามาถาม ได้หรือไม่ได้ยังไง ช่วยแจ้งด้วยได้มั้ยคะ จะได้ช่วยแบ่งปันประสบการณ์ให้เพื่อนๆคนที่จะจะเริ่มขอวีซ่าด้วย

ขอบคุณค่า


โดย: kung nz วันที่: 8 มีนาคม 2554 เวลา:18:08:45 น.  

 
สวัสดีค่ะ
คุณกุ้ง สบายดีนะคะ
โบว์ต้องขอบคุณมากที่เสียสละเวลา ตอบข้อสงสัยของโบว์
ตอนนี้โบว์รอเอกสาร สปอนเซอร์ ยังมาไม่ถึงเมืองไทย แต่ว่าวันนี้ แฟนเขาได้ส่งมาให้ใหม่ แบบ Fast postคงจะได้รับเอกสารเร็วๆ นี้ ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด เขาบอกว่า ใช้ เวลา 3-4 วัน ทำการ แฟนส่ง มาเมื่อ 15 /3/2011 แต่ก็ภาวนา ให้ถึงโบว์ เร็วๆนี้ ถ้าคืบหน้าอย่างไร โบว์จะรายงานให้ทราบทันทีค่ะ ขอบคุณทุกข้อความค่ะ


โดย: โบว์ IP: 125.27.146.15 วันที่: 16 มีนาคม 2554 เวลา:12:08:39 น.  

 
โบว์รบกวนอีกเรื่องค่ะ
แฟนส่งเอกสาร fast post และให้รหัสเช็ค หมายเลข ที่ส่ง ED190259434NZ โบว์ เช็ค ที่ไปรษณีย์ไทย ใน อินเตอร์เนต แต่ ไม่พบข้อมูล คุณกุ้งพอจะแนะนำอะไรได้ไหมคะ เพราะปกติ ถ้าเราคีย์ตัวเลข แล้วจะแจ้งว่าเอกสารตอนนี้อยู่ที่ไหน ช่วยตอบด้วยค่ะ ถ้าทราบข้อมูล
ขอบคุณค่ะ


โดย: โบว์ IP: 125.27.148.221 วันที่: 18 มีนาคม 2554 เวลา:20:08:48 น.  

 
Sawadee ka k'bow. Do you already get the document ka? Sorry I'm not really sure about fast post ka :'(. Hope you have it soon and good luck na ka. :)


โดย: kung nz วันที่: 20 มีนาคม 2554 เวลา:18:48:36 น.  

 
สวัสดีค่ะ คุณกุ้ง

ดิฉันคิดว่าเคสของดิฉันจะคล้ายกับของคุณโบว์มากทีเดียว แฟนเป็นคนนิวซีแลนด์ มีบ้านเป็นของตนเอง ทำงานบริษัท สถานภาพหย่า มีลูกสาว 11 ขวบหนึ่งคน เรารู้จักกันผ่านทางเน็ต แฟนมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 11-27 ตอนนี้เค้าต้องกลับไปทำงาน แฟนต้องการให้ดิฉันเดินทางไปอยู่กับเค้าที่โน่นโดยขอวีซ่าแบบวีซ่าท่องเที่ยวก่อน ดิฉันต้องการจะไปอยู่ที่นั่นเพื่อทำความรุ้จักกันให้มากขึ้น ก่อนจะคิดไกลไปถึงเรื่องการแต่งงาน แฟนจะส่งแบบฟอร์มสปอนเซอร์มาให้ แต่เห็นเค้าบอกว่า ยังงงๆเรื่องการกรอกแบบฟอร์มอยุ่ เราเองก็ไม่กล้าถามเค้าค่ะ อยากให้แฟนทำเรื่องเอง ไม่อยากไปก้าวก่ายเค้า ไม่ทราบทางคุณกุ้ง หรือคุณโบว์พอจะทราบไหมคะ ว่าแบบฟอร์มสปอนเซอร์เป็นแบบฟอร์มตัวไหน ตัวดิฉันช่วยงานค้าขายที่บ้าน กิจการเป็นของพ่อ ไม่แน่ใจว่ามีทะเบียนการค้าหรือไม่ ไม่มีเงินเดือนประจำ ไม่มีบัญชีที่มีเงินเข้าประจำทุกเดือนด้วยค่ะ ถ้าอยู่ๆเอาเงินเข้าสักแสนจะมีปัญหาไหมคะ หรือถ้าจะใช้บัญชีพ่อ แล้วให้พ่อทำหนังสือรับรองให้ตัวเองได้มั๊ย หรือ หากว่าเรามีแบบฟอร์มสปอนเซอร์จากแฟนแเล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องมีบัญชีได้ไหมคะ ตอนนี้รอแฟนกรอกแบบฟอร์มส่งมาให้ ตั้งใจว่าจะเดินทางภายใน 3-5 เดือนนี้ ค่ะ รบกวนผู้รู้ให้ข้อมูลด้วยค่ะ คิดถึงแฟนมาก อยากไปหาเค้าโดยเร็วที่สุด ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ


โดย: ลิน IP: 119.31.115.54 วันที่: 28 มีนาคม 2554 เวลา:20:28:21 น.  

 
สวัสดี ค่ะ คุณกุ้ง
ตอนนี้โบว์ได้แบบฟอร์ม จากแฟนแล้ว และได้ยื่นวีซ่า เมื่อวันที่ 23/03/2011 น่าจะไม่มีปัญหาอะไร ทุกอย่างครบสมบูรณ์ ทางสถานทูต ถามว่าไปแค่ สามเดือนเหรอคะ เลยตอบว่า ใช่ค่ะ แล้วเจ้าหน้าที่เลยตอบว่า ประมาณ 4-6 weeks และให้นำใบเสร็จ มาด้วยทุกครั้ง ที่มาติดต่อ
เจ้าหน้าที่สถานทูต พูดจาน่ารักมาก แนะนำดีทุกอย่างเพราะว่าโบว์ กรอกเอกสารไม่ครบ เจ้าหน้าที่ สวยด้วย
โบว์อยากแชร์เรื่อง แบบสปอนเซอร์ ต้องไปขอที่ immigration NZ ถ้ากรอกไม่เป็นก็ถามเจ้าหน้าที่ค่ะ แฟนก็ทำอย่างนั้น ค่ะ ส่วนเรื่องเงิน ไม่ควร ใส่ในบัญชีทีเดียว ทะยอยใส่ ทุกเดือน ดีกว่า ค่ะ ส่วนให้พ่อค้ำประกันก็ดีค่ะ สามารถ ทำได้ จำเป็นต้องมีเงินเป็นของตัวเองค่ะ จะมากจะน้อยก็ควรมีค่ะ เพราะว่าถ้าตัวเราเองไม่มีความน่าเชื่อถือ ก็ยากในการพิจารณา ขอแชร์ไว้เพียงแค่นี้ก่อนค่ะ
ถ้าโบว์ได้รับซีว่า จะแจ้งให้คุณกุ้งทราบอีกทีค่ะ ขอบคุณค่ะ


โดย: โบว์ IP: 125.27.152.140 วันที่: 31 มีนาคม 2554 เวลา:22:47:42 น.  

 
คุณกุ้งค่ะ
รบกวนสอบถามหน่อยค่ะ คือว่ายื่นเรื่องของวีซ่าไปตั้งแต่ 28 กพ แลวค่ะ แล้วทางคนที่ตรวจเอกสารขอเอกสารเพิ่มเติม ซึ่งได้ส่งไปแล้วในวันที่ 23 มีนา ค่ะ แล้วทางสถานฑูตยังไม่ติดต่อกลับมาเลย โทไปถามมาแล้วเค้าบอกว่าทางคนที่ตรวจจะติดต่อกลับมาเอง แต่ตอนนี้ยังไม่ติดต่อมาเลยค่ะ =(

อยากทราบว่าจะเขียน mail ไปถามความคืบหน้ากับทางเจ้าหน้าที่ที่ตรวจเอกสาร ยังไงค่ะ
ช่วยแนะนำหน่อยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ


โดย: mimm IP: 118.172.174.94 วันที่: 6 เมษายน 2554 เวลา:0:25:58 น.  

 
ดีค่ะคุณลิน โชคดีได้คุณโบว์ช่วยตอบแทนกุ้งแล้วค่ะ ^__^ อย่างที่ว่าค่ะ ให้แฟนไปขอขอสปอนเซอร์ฟอร์มที่ immigration หรือดาวโหลดจากเวปไซด์ก็ได้ค่ะ

ขอบคุณนะคะคุณโบว์ที่ช่วยตอบ ยื่นวีซ่าแล้ว ขอให้โชคดีนะคะ

คุณ mimm กุ้งขอโทษด้วยที่ไม่รู้วิธีติดต่อ immigration ทาง mail เลยค่ะ คงต้องรอเค้าติดต่อมาเองอะค่ะ


โดย: kung nz วันที่: 8 เมษายน 2554 เวลา:15:03:02 น.  

 
ดีจ้า คุณกุ้ง
ตอนนี้โบว์ รอคำตอบจากสถานทูต ส่งเมลมาแจ้งว่าจะแจ้งผลวีซ่า ประมาณ ไม่เกิน 20 April นี้ โบว์หวังว่าจะโชคดีได้วีซ่า เร็วๆนี้ แวจะแจ้งคุณกุ้งอีกที ขอบคุณค่ะ
ที่ได้ประสบการณ์จากที่นี่ ขอบคุณจริงๆ จากใจ


โดย: Bow IP: 125.27.140.76 วันที่: 11 เมษายน 2554 เวลา:9:58:58 น.  

 
ดีจ้าคุณโบว์
หวังว่าจะได้ข่าวดีตนะคะ ^^

แฟนคุณโบว์อยู่เมืองไหนคะ ถ้าอยู่แถวๆไคร์เชิร์ชคุณโบว์แวะมาทักทายได้นะคะ อิอิ


โดย: kung nz วันที่: 11 เมษายน 2554 เวลา:17:42:33 น.  

 
ค่ะ แฟนโบว์ อยู่ที่ christchruch
ถ้าได้ไปที่นั่น โบว์จะไปเยี่ยมค่ะ
ขอบคุณค่ะ


โดย: โบว์ IP: 125.27.140.70 วันที่: 13 เมษายน 2554 เวลา:6:50:11 น.  

 
ค่าาาา :)


โดย: kung nz วันที่: 14 เมษายน 2554 เวลา:14:36:48 น.  

 
สวัสดีค่ะ คุณกุ้ง

ตอนนี้ embaasy ยังไม่ติดต่อมาเลย บอกว่าจะติดต่อมาวันที่ 20 April ยังเงียบ ก็คงต้องรอ เพราะไม่สามารถทำอะไรได้ การรอคอยนี่มันทรมานเนาะ ใครที่รู้สึกอึดอัดแล้วเกิดความไม่อยากไปบ้าง ช่วยตอบที บาย บาย

ขอใหทุกคนที่กำลังรอผลอยู่โชคดีค่ะ


โดย: โบว์ IP: 125.27.154.210 วันที่: 21 เมษายน 2554 เวลา:7:50:12 น.  

 
หวัดดีค่ะคุณโบว์ กุ้งเป็นกำลังใจให้ค่ะ ขอให้ได้รับข่าวดีเร็วๆนี้นะคะ ^^


โดย: kung nz วันที่: 23 เมษายน 2554 เวลา:18:01:28 น.  

 
สวัสดีค่ะ โบว์ รอคำตอบนานมาก ตอนนี้ ส่งเอกสารเพิ่มไปแล้ว ยังไม่มีการติดต่อกลับมาทั้งสิ้น น่าสงสานตัวเอง และสงสารคนที่รอคอย หลายคนที่รอวีซ่า น่าเห็นใจจริงๆ พอมาเจอเข้ากับตัวเองรู้สึกได้เลย ว่าเป็นอย่างไร
พยยามเข้าใจสถานทต อยู่เหมือนกัน ว่าต้องพิจารณาอย่างละเอียด โบว์อยากถามค่ะ ว่า สถานทูตจะโทรมาหาเรามั้ย เพราะว่า โบว์ไม่เคยไดรับโทรศัพท์ เลย มีแค่ส่ง เมล มาแจ้ง ว่าต้องการอะไรเพิ่ม ถ้าใครทราบช่วยตอบด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ


โดย: bow IP: 180.180.158.221 วันที่: 8 พฤษภาคม 2554 เวลา:10:34:03 น.  

 
สวัสดีค่ะ คุณกุ้ง ตอนนี้ โบว์ไม่ผ่าน ไม่ได้ไปแล้ว
เขาให้เหตุผลว่า รู้จักกับแฟนน้อยเกินไป
ความสัมพันธ์ ไม่แข็งแรงพอ
ให้เหตุผลไม่ชัดเจน แต่ก็ช่างมันเถอะ คนไม่มีดวงที่จะได้ไป ทำอย่างไร ทำอย่างไรก็ไม่ได้ไป ทำใจไว้แล้วเหมือนกันว่า ไม่ผ่าน สงสัยสถานทูตกลัวว่าไปแล้วไม่กลับ เพราะเห็นหลายคน เจอกับเหตุผลนี้ โบว์ไม่ณุ้จริงๆว่าต้องพิสูจน์อย่างไร ให้เจ้าหน้าที่เชื่อเรา ก็ทำเต็มที่แล้ว เสียใจอย่างมาก ที่ผลออกมาเป็นแบบนี้ คิดถึงแฟนมาก ตอนนี้ อยากจะขอแค่ 1 อาทิตย์ ก็ยังดี ดีกว่าไม่ได้เจอกันเลย ถ้าเราขอวีซ่าอีกครั้ง 1 อาทิตย์ เขาจะให้ผ่านหรือเปล่าคะ ถ้าจะยื่นใหม่ต้องใช้เวลานาน แค่ไหน จะยื่นได้อีกครั้ง ถ้าแฟนเป็นคนดำเนินการทางนิวซีแลนด์ เราส่งเอกสารไป ให้ แฟนสามารถทำได้ไหมคะ ช่วยตอบด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ


โดย: โบว์ IP: 125.27.146.123 วันที่: 11 พฤษภาคม 2554 เวลา:9:35:50 น.  

 
หนูจะขอ visa ท่องเที่ยวไป auckland แต่สงสัยว่า เราจะต้องแปลเอกสารที่จะต้องยื่น เช่น bank statement ด้วยเหรอคะ...ขอบคุณคะ


โดย: น้องใหม่ IP: 110.49.235.83 วันที่: 11 พฤษภาคม 2554 เวลา:21:03:18 น.  

 
รบกวนถามนิดนึงคะ

เอกสารที่ยืนยันที่พักโรงแรม ต้องให้โรงแรมเค้าออกเป็นจดหมาย หรือ ใช้เป็นอีเมล์confirm จากทาง โรงแรมได้มั้ยคะ เพราะในเวบสถานฑูตบอกว่าต้อง wriiten


โดย: น้องทิพย์ IP: 58.10.147.195 วันที่: 13 มิถุนายน 2554 เวลา:13:25:01 น.  

 
สวัสดีค่ะ


โดย: waldrof IP: 58.9.106.235 วันที่: 15 สิงหาคม 2554 เวลา:0:55:56 น.  

 
สวัสดีเจ้าคุณกุ้ง
มีเรื่องจะรบกวนสอบถามคุณกุ้งนะค่ะ
เกี่ยวกับการขอวีซ่านิวซีแลนด์
ดิฉันทำธุรกิจส่วนตัว เปิดร้านขายเครื่องประดับค่ะ
ดิฉันจองตั๋วเครื่องบินไปนิวฯ แล้ว เป็นเดือนเมษายน 2555 ค่ะ
แต่กำลังจะไปยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว
ไปเที่ยวกันกับเพื่อน 4 คนค่ะ
อยากทราบว่าการขอวีซ่าแบบท่องเที่ยวขอยากไหมค่ะ
ดิฉันไม่เคยไปเที่ยวต่างประเทศที่ไหนมาก่อนเลยค่ะ
ขอบพระคุณมากค่ะ


โดย: ธิดา IP: 49.237.37.20 วันที่: 22 กันยายน 2554 เวลา:15:05:00 น.  

 
สวัสดีค่ะ คุณกุ้ง
รบกวนถามหน่อยค่ะ มีแฟน เป็น NZ ค่ะ ,มีplan จะไปเที่ยวปีหน้า 2555 และยังไม่เคยไปค่ะ ไม่เคยขอวีซ่าไปไหนเลยค่ะ
ถ้า อยากไปแบบไม่มีsponser ทำอย่างไรถึงจะไปได้ โดยไปเองค่ะแต่จริงๆแล้ว เขาดูแลทุกอย่างและพักที่บ้านเขาค่ะ ข้อมูลส่วนตัวค่ะ เป็นข้าราชการอายุงานมากกว่า 10 ปี และมีใบรับรองพร้อมใบลาแนบ อยากทราบว่าต้องหาเอกสารอะไรเพื่อsupport อีกไหมคะ
ขอบคุณมากค่ะ


โดย: Nissy IP: 223.204.62.73 วันที่: 5 พฤศจิกายน 2554 เวลา:22:41:20 น.  

 
สวัสดีค่ะ ใหม่เคยได่วีซ่านักท่องเที่ยวแล้วค่ะ และตอนนี้ก็ยื่นเรื่องขอเป็นครั้งที่สอง รอประมาณ3 อาทิตย์แล้วค่ะ ทำไมถึงใช้เวลานานกว่าครั้งแรกก็ไม่ทราบเหมือนกัน อย่านี้มีโอกาสที่จะโดนปฏิเสธหรือเปล่าค่ะ


โดย: ใหม่ IP: 180.183.42.174 วันที่: 15 พฤศจิกายน 2555 เวลา:12:09:28 น.  

 
แจ้งเปลี่ยนแปลงที่ยื่นขอวีซ่า นิวซีแลนด์ เป็น

New Zealand Visa Application Centre
C/O TT Services (TT Aviation Co Ltd).
140/41 (19 D), ITF Tower, 19 Floor,
Silom Road, Suriyawongse,Bangrak,
Bangkok,Thailand 10500

E mail us : ttsbangkoknz@ttsvisas.com
Phone: +662 236 7138
Fax: +662 236 7142
website: //www.ttsnzvisa.com

กรุณาใช้ ฟอร์ม ที่อัพเดท ตามเว็ปไซที่อ้างอิง


โดย: NZVAC IP: 125.24.96.92 วันที่: 6 พฤษภาคม 2556 เวลา:16:16:02 น.  

 
มีใครรู้เรื่องทำงานเก็บสตอเบอรี่ไหมครับมีคนไทยไปทำงานเยอะไหม


โดย: Boss IP: 115.67.103.29 วันที่: 16 ธันวาคม 2556 เวลา:21:09:13 น.  

 
ไม่ได้เข้ามาเช็คบล็อคนานนนนนมากกกก

ต้องขอโทษหลายๆคนที่เข้ามาสอบถามแต่กุ้งไม่ได้เข้ามาตอบค่ะ หวังว่าตอนนี้น่าจะได้คำตอบกันทุกคนแล้วนะคะ เพราะผ่านมา 2-3 ปีแล้ว

ปล. ขอบคุณคุณ NZVAC มากค่ะที่เข้ามาบอกข้อมูลสถานที่ยื่นขอวีซ่า ^^


โดย: kung nz วันที่: 6 พฤศจิกายน 2557 เวลา:18:21:47 น.  

 
คุณกุ้ง
เรากำลังยื่นขอวีซ่า นิวซีแลนด์อยู่เดือนหน้า รบกวนถามด้วยค่ะ เอกสารที่เป็นไทยทุกอย่างเราต้องแปลเป็น eng หมดเลยเหลอค่ะ ทะเบียนบ้าน ใบเกิดลูก โฉนดที่ดิน รบกวนตอบข้อข้องใจด้วยค่ะ และ ยื่นเอง กับผ่านตัวแทนอันไหน รอนานกว่ากันค่ะ จะไปเดือน 18 มค 59 - 17กพ 59 ค่ะ กลัวไม่ทัน เอกสารก็ยังมาไม่ครบ วีซ่าท่องเที่ยว แฟน สปอนเซอร์ค่ะ


โดย: cartoon IP: 1.47.105.23 วันที่: 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา:0:18:53 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

Valentine's Month


 
kung nz
Location :
เชียงราย Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 2 คน [?]
Nice to meet you ka ^0^
Group Blog
 
<<
กรกฏาคม 2553
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
23 กรกฏาคม 2553
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add kung nz's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.