"ยินดีต้อนรับสู่ บล็อกของคนใฝ่รู้ สำหรับผู้ใส่ใจใฝ่รู้ค่ะ" มีหลายหัวข้อเรื่องให้คุณอ่าน .. ขอบคุณที่มาเยี่ยมบล็อกค่ะ .. ขอจงมีแต่ความสุขกายสบายใจตลอดไปนะคะ
Group Blog
 
<<
ตุลาคม 2552
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
5 ตุลาคม 2552
 
All Blogs
 
สหพันธรัฐรัสเซีย (Russia Federation)


รัสเซียเดิมเป็นสาธารณรัฐรัสเซียของสหภาพโซเวียต แต่ในปลายปี ๒๕๓๔ สหภาพโซเวียตล่มสลายลงพร้อมๆ กับการแยกตัวของบรรดาสาธารณรัฐต่างๆ ของสหภาพโซเวียตโดยกลายเป็น ๑๕ ประเทศอิสระได้แก่
รัฐบอลติก ๓ รัฐคือ

ลิทัวเนีย ลัตเวีย และเอสโทเนีย
และสหพันธรัฐรัสเซียกับรัฐอิสระอีก ๑๑ รัฐ

ซึ่งต่อมาได้รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช (Commonwealth of Independent States ( CIS ) ประกอบด้วย

๑.รัสเซีย
๒.ยูเครน
๓.อาร์เมเนีย
๔.เบลารุส
๕.จอร์เจีย
๖.มอลโดวา
๗.คาซัคสถาน
๘.อุซเบกิสถาน
๙.เตอร์กเมนิสถาน
๑๐.คีร์กิซสถาน
๑๑.ทาจิกิสถาน
๑๒.อาเซอร์ไบจัน

การก่อตั้งเครือรัฐเอกราชนี้กำเนิดมาจากการลงนามร่วมกันของรัสเซีย ยูเครนและเบลารุสในปี ๒๕๓๔ หลังจากนั้นประเทศอื่นๆ ก็มาร่วมจนครบทั้ง ๑๒ ประเทศ การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มประเทศ CIS นั้นบางประเทศก็สมัครใจ บางประเทศก็จำต้องเข้าร่วมเพื่อเหตุผลด้านความมั่นคง

รัสเซียปกครองด้วยแบบสหพันธรัฐ (Federation) มีประธานาธิบดีเป็นประมุข และเป็นหัวหน้ารัฐบาล โดยที่นายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร รัฐธรรมนูญปัจจุบันของรัสเซีย ซึ่งได้รับความเห็นชอบโดยการลงประชามติ (Referendum) เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคมปี ๒๕๓๖

ได้สร้างระบบประธานาธิบดี โดยได้มอบอำนาจบริหารอย่างกว้างขวางแก่ประธานาธิบดี ตัวอย่างเช่น เป็นผู้นำกองทัพและคณะมนตรีความมั่นคง เป็นผู้แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี (ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรหรือสภาดูมา : Duma) ข้าราชการระดับสูง ผู้ว่าการธนาคารชาติและประธานศาลรับธรรมนูญ

นอกจากนี้ ประธานาธิบดีรัสเซียยังสามารถยุบสภาดูมา หากสภาดูมาไม่ให้ความเห็นชอบต่อการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีในครั้งที่ ๓ หรือสภาดูมาได้ลงคะแนนเสียงไม่ไว้วางใจรัฐบาลติดต่อกัน ๒ ครั้งในช่วงเวลา ๓ เดือน

ประธานาธิบดีจะอยู่ในตำแหน่งวาระ ๔ ปี และโดยที่รัฐธรรมนูญรัสเซียไม่ได้กำหนดตำแหน่งรองประธานาธิบดีในกรณีที่ประธานาธิบดีเสียชีวิตหรือไม่สามารถจะบริหารประเทศได้ นายกรัฐมนตรีจะรักษาการแทนและจะต้องจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีภายใน ๓ เดือนหลังจากนั้น

การที่ประธานาธิบดีมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารประเทศอย่างสมบูรณ์ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียในตัวเองกล่าวคือ หากได้ประธานาธิบดีที่เข้มแข็ง รัสเซียก็จะฟื้นตัวกลับเป็นมหาอำนาจได้อย่างสมบูรณ์โดยเร็ว แต่ในทางกลับกัน ถ้าได้ประธานาธิบดีที่อ่อนแอ เล่นพรรคเล่นพวก รัสเซียก็จะอ่อนแอลงอย่างเห็นได้ชัด

ประธานาธิบดีจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียง ๒ วาระเท่านั้นตั้งแต่ใช้การเลือกตั้งประธานาธิบดีตามรัฐธรรมนูญมานั้น รัสเซียเพิ่งจะมีประธานาธิบดีเพียงสองคนเท่านั้นคืออดีตประธานาธิบดีบอริส เยลต์ซิน และประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูตินเท่านั้น

ทั้งนี้การเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งล่าสุดมีขึ้นเมื่อ ๑๔ มี.ค.๔๗ ซึ่งนับเป็นวาระที่สองของประธานาธิบดีปูติน

นายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแน่งหัวหน้าฝ่ายบริหาร นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันชื่อนาย Mikhail Fradkov คณะรัฐมนตรีประกอบด้วยรัฐมนตรีทั้งสิ้น ๑๗ คน (รวมนายกรัฐมนตรีแล้ว) และทั้งหมดแต่งตั้งโดยประธานาธิบดี

สำหรับตำแหน่งรัฐมนตรีที่สำคัญได้แก่นาย Sergei Lavrov เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นาย Sergei Ivanov เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และนาย Alexei Kudrin เป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง

รัฐสภาของรัสเซียประกอบด้วย ๒ สภาคือ สภาสูงหรือ สภาสหพันธรัฐ (Federation Council) ซึ่งมีสมาชิกจำนวน ๑๗๘ คนจาก ๘๙ เขตการปกครอง (รวมทั้งกรุงมอสโกและนครเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก) เขตละ ๒ คน

ส่วนมากจะเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากเขตการปกครองนั้นๆ และสภาผู้แทนราษฎรหรือสภาดูมา ซึ่งมีผู้แทนจำนวน ๔๕๐ คน โดยเป็นผู้แทนจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต ๒๒๕ คนและแบบบัญชีรายชื่อ ๒๒๕ คนโดยที่แบบบัญชีรายชื่อจะได้จากพรรคการเมืองที่ได้คะแนนเสียงมากกว่าร้อยละ ๕ ขึ้นไป

ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน รัฐสภารัสเซียมีบทบาทและอำนาจค่อนข้างน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับอำนาจของประธานาธิบดี และสมาชิกรัฐสภาจะอยู่ในตำแหน่งวาระละ ๔ ปี ทั้งนี้การเลือกตั้งสภาดูมาครั้งที่ผ่านมาเกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๖

แม้ว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีจะมีความสำคัญในการกำหนดอนาคตประเทศรัสเซีย แต่องค์ประกอบของพรรคการเมืองในสภาดูมาจะบ่งชี้ให้เห็นถึงเสถียรภาพของการเมืองภายใน แนวการบริหารงานของประธานาธิบดีและนโยบายของรัฐบาล

ในสมัยของประธานาธิบดีเยลต์ซินนั้น ต้องเผชิญกับการตีรวนของสภาดูมาอย่างมาก เนื่องจากพรรคคอมมิวนิสต์และแนวร่วมชาตินิยมครองเสียงข้างมากในสภา จนมีการเผชิญหน้ากันหลายครั้ง ทำให้เสถียรภาพและนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลต้องสะดุดลงหลายครั้ง

ต่อมาในสมัยประธานาธิบดีปูติน เสถียรภาพของรัฐบาลดีขึ้นเป็นลำดับ พรรคการเมืองแนวร่วมของประธานาธิบดีปูตินได้ครองเสียงข้างมากในสภาดูมา ทำให้นโยบายและการบริหารงานของรัฐบาลมีความมั่นคงอย่างมาก

นอกจากนั้นนโยบายต่างๆ ที่แสดงออกถึงความเข้มแข็งไม่ยอมอ่อนข้อให้แก่กลุ่มแบ่งแยกดินแดนเชชเนีย ก็ทำให้ประธานาธิบดีปูตินมีความมั่นคงมากขึ้น

รัฐบาลประธานาธิบดีปูตินประสบความสำเร็จอย่างมาก คะแนนนิยมในตัวประธานาธิบดีสูงมาก สังเกตได้จากผลการเลือกตั้งประธานาบดีครั้งที่ผ่านมาเมื่อเดือน มีนาคม ๒๕๔๗ ซึ่งประธานาธิบดีปูตินได้รับคะแนนสนับสนุนมากกว่าร้อยละ ๗๐ รวมทั้งพรรคแนวร่วมที่ครองเสียงข้างมาก

เชื่อได้ว่า นับจากปี ๒๕๔๗ เป็นต้นไป รัฐบาลรัสเซียจะดำเนินนโยบายต่างๆ ที่แสดงออกถึงความเข้มแข็งของตนเองมากขึ้น และพยายามฟื้นความยิ่งใหญ่ของรัสเซียในอดีตให้กลับคืนมา

การดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีปูตินครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้ว ซึ่งรัฐธรรมนูญกำหนดวาระไว้เพียงสองครั้ง ดังนั้นจึงต้องจับตาดูว่า ประธานาธิบดีปูตินจะดำเนินการอย่างไรต่ออนาคตทางการเมืองของประเทศ

ซึ่งอาจจะเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อคลายข้อผูกมัดให้ตนเองกลับมาลงเลือกตั้งได้ในวาระที่สาม

แต่ประธานาธิบดีก็ต้องมีคำตอบที่รับฟังได้ ซึ่งอาจจะใช้การลงประชามติเหมือนอย่างที่ประธานาธิบดีเยลต์ซินเคยใช้ในการรับรองรัฐธรรมนูญและมอบอำนาจมากมายให้ประธานาธิบดีเมื่อปี ๒๕๓๖

หรือหากประธานาธิบดีปูตินไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญแล้ว ก็ต้องดูว่าประธานาธิบดีปูตินจะวางตัวใครเป็นทายาทในการรับมอบอำนาจในการปกครองรัสเซียต่อไป

นั่นหมายความถึง ความต่อเนื่องในการกำหนดนโยบาย และทิศทางในการบริหารประเทศของรัสเซียหลังจากหมดยุคประธานาธิบดีปูตินในปี ๒๕๕๑

แต่นั่นเป็นการมองในแง่มุมง่ายๆ รัสเซียยังคงเผชิญกับการปรับตัวทางการเมืองไปสู่ประชาธิปไตยที่ตนเองหวังไว้ และสภาพเศรษฐกิจที่ต้องแก้ไขปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบการตลาดเสรีแบบทุนนิยม รวมทั้งประชาชนชาวรัสเซียที่ยังต้องใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนค่านิยมและทัศนคติต่างๆ

จากที่เคยปกครองภายใต้ระบอบคอมมิวนิสต์มาสู่ระบอบประชาธิปไตย นอกจากนั้นปัญหาสภาพแวดล้อมอื่นๆ ที่ยังคงรุมเร้ารัสเซียจะยังเป็นสิ่งท้าทายของการบริหารงานของประธานาธิบดีปูตินต่อไป


ขอขอบคุณ //www.geocities.com/rasputin9004


สิริสวัสดิ์มงคลวาร - สุมามาลย์อวลกลิ่นชื่นนาสา ที่มาอ่านค่ะCreate Date : 05 ตุลาคม 2552
Last Update : 6 ธันวาคม 2552 13:30:20 น. 0 comments
Counter : 4151 Pageviews.

sirivinit
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 224 คน [?]

/2558

2556

2555

น้ำใจจากคุณ krittut 2554

2553


สิริสวัสดิ์วรวาร
เปรมปรีดิ์มานรื่นรมณีย์นะคะ ยินดีต้อนรับ
สู่บล็อกของคนใฝ่รู้ สำหรับผู้ใส่ใจใฝ่รู้ค่ะ

เชิญอ่านตามสบายนะคะ
มีดีๆให้คุณได้ทราบหลากหลายค่ะ

๑ - ๑/๑ ฉันรักในหลวง
๒.๓.๑๐.๑๕.๓๐.๒๔.๕๙.๖๓.๙๐.ธรรมะ
๔ - ๔/๑ รวมพลคนดัง
๕. ศาสนาพุทธสุดประเสริฐ
๖. ความรู้ทั่วไปในศาสนาพุทธ
๗. ๑๖. ประวัติศาสตร์
๘ - ๙/๑ ไม้ดอก ไม้ใบ
๑๑ - ๑๑/๑ เกม
๑๒.๓๗.๔๐-๔๓.๕๓.๗๕.๘๖.ศิลปะเทศ
๑๔ - ๑๔/๑. ๒๐๘. ข่าวคนดังเทศ
๑๘. ๑๙. ๒๒. ราชวงศ์ไทย
๒๐.๑๑๖-๑๑๖/๒ ๑๙๐-๑๙๐/๘ ละคร ทีวี
๒๑. ๓๑. ๒๐๘. ราชวงศ์เทศ
๒๔. นักเขียนไทย
๒๔/๑. กลอนชั้นบรมครู
๒๙/๑-๒๙/๔โปสการ์ดจากเพื่อนบล็อก
๓๓. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
๓๙.๑๘๑-๑๘๑/๗ สุธาโภชน์รสเลิศล้ำ
๔๑.๔๒.๕๐.๕๘.๖๐.๖๑.๘๖.มหาวิหาร
๕๗. ปราสาท พระราชวัง คฤหาสน์เทศ
๖๒. วัด
๖๕ - ๖๕/๑ การ์ตูน
๖๕/๒. นิทานเซน
๖๗. ความตายมาพรากให้จากไป
๖๙ - ๖๙/๒ สารพัดสัตว์
๗๔. สุนัข
๗๖. อุทยานสวรรค์
๗๗. ซูเปอร์แมน - แบทแมน
๗๘ - ๘๓. แสตมป์สะสม
๘๕-๘๕/๑ หนังสือสะสม
๘๗ - ๘๗/๒ ๒๑๕ ข่าวกีฬา
๘๙. ๘๙/๑ จีนแผ่นดินใหญ่
๙๐/๑ .ทิเบต
๙๑. จันทร์สูริย์ดารา
๙๒. สมเด็จพระปิยมหาราชเจ้า
๙๓ - ๙๓/๒ ภาพยนตร์
๙๔ - ๙๔/๓ ยานยนต์
๙๕ - ๙๕/๑ ดูดวง
๙๖ - ๙๖/๑ . ๒๑๑ วิทยาศาสตร์
๙๗ - ๙๗/๑.๒๐๙ แวดวงวรรณกรรม
๙๘. ภาพพุทธประวัติ
๙๙. ๑๒๗ - ๑๒๗/๑ ดนตรี
๑๐๑. ป้าย R สะสม
๑๐๒. บัตรภาพตราไปรฯสะสม
๑๐๓. DIY
๑๐๗/๑ เล่าเรื่องเมืองญี่ปุ่น
๑๐๘ - ๑๐๘/๑ หนังสือ
๑๑๓ - ๑๑๓/๑ บ้านสวย
๑๑๕. พระเครื่อง
๑๒๐. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๑๒๓. เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ฯ
๑๒๕. เหรียญที่ระลึก
๑๒๕/๑ เหรียญสะสมต่างประเทศ
๑๒๕/๒ เหรียญที่ระลึกจังหวัด
๑๒๕/๓ ธนบัตรที่ระลึก
๑๒๕/๔ บัตรโทรศัพท์
๑๒๕/๕ กล่องไม้ขีด และอื่นๆ
๑๓๑.เรื่องสั้นชั้นครู"เจียวต้าย"
๑๖๔.บล็อกพิเศษ วันเดียวอั๊พ 100
เอนทรี่ ให้คุณป้า"ร่มไม้เย็น"ชม
๑๙๐/๓ เรื่องย่อละคร
๑๙๓. คดีเขาพระวิหาร
๒๑๒. ศิลปะ
๒๑๗. วิถีแห่งอำนาจ บูเช็กเทียน
๒๑๗/๑.วิถีแห่งอำนาจ เจงกิสข่าน
๒๑๗/๒.วิถีแห่งอำนาจ จูหยวนจาง
๒๑๗/๓.วิถีแห่งอำนาจ ซูสีไทเฮา
๒๑๗/๔.วิถีแห่งอำนาจ หงซิ่วฉวน
๒๑๗/๕.วิถีแห่งอำนาจ แฮรี่ พอตเตอร์

ข่าวทั่วไปล่าสุด บล็อกล่างสุดค่ะ

เปิดบล็อก 1 มกราคม 2552free counters
08.27 - 250811

207 flags collected 300316Friends' blogs
[Add sirivinit's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.