กันยายน 2564

 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
🌸 คำศัพท์_ด้านการบำบัดรักษายาเสพติดที่น่าสนใจ
🌸✿ คำศัพท์_ด้านการบำบัดรักษายาเสพติดที่น่าสนใจ 🌸

ระดับการเสพติดการใช้สารเสพติด Level of Substance on Drug Using
1. ผู้ใช้ = Drug User (ใช้/ไม่ใช้ก็ได้ ถ้าเปรียบเหมือนเหล้า ก็เป็นแบบ กินเหล้าเพื่อเข้าสังคม เล็กๆน้อยๆ กรุบกริบ)
2. ผู้เสพ = Drug Abuser/Disorder (ถ้าเปรียบเหมือนเหล้า แค่เห็นขวดก็อยากกิน แต่ไม่กินก็ได้ ยังไหวอยู่)
3. ผู้ติด = Drug Dependence (ถ้าเปรียบเหมือนเหล้า คือ ขาดไม่ได้ ต้องกินให้ได้ ไม่กินแล้วจะมีอาการ เปรียบเสมือนรำยองในเรื่องทองเนื้อเก้า)


ระบบการบำบัดรักษาในประเทศไทย
1. ระบบสมัครใจ = Walk in / Voluntary
2. ระบบบังคับบำบัด = Compulsory Treatment = เป็นการบังคับผู้ที่มาจากการถูกจับกุมหรือคุมขังให้ได้รับการบำบัด ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟู พ.ศ.2534
3. ระบบต้องโทษ = During Punishment/Imprisonment, Penalty/Punishment System

ขั้นตอนการบำบัดรักษายาเสพติดในประเทศไทย
1. Pre-Admission ขั้นเตรียมการ
2. Detoxification ขั้นถอนพิษยา
3. Rehabillitation ขั้นตอนการฟื้นฟูสภาพ
4. After-Care ขั้นตอนการติดตามดูแล


ศัพท์ที่น่าสนใจ 
หมวด A
Alternative Sanction = การแทรกแซงทางเลือก (ใช้มาตรการอื่นในการลงโทษแทนการจำคุก)
Alternative to Conviction or Punishment = มาตรการทางเลือกที่ใช้แทนการคุมขัง/การลงโทษ
Abstinence-bases Approach = การแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบเดิมบนพื้นฐานของการงดใช้ยาเสพติด
Amphetamine = ยาบ้า
Anti-Drug Law = กฎหมายต่อต้านยาเสพติด

Auditory Hallucination = ได้ยินเสียงแว่ว
Ameliorate drug = ยาที่ใช้ในการบรรเทา
Assessment = การประเมิน
Accreditation = การรับรอง

หมวด B
Buprenorphine = ยาบูพรีนอร์ฟีน (ยาที่ใช้ลดอาการติดสารจากฝิ่น)
BMZ : The German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development
Bail out = การประกันตัว

หมวด C
Cannabis = กัญชา
Case Manager = ผู้จัดการเคส (มีหน้าที่ให้คำปรึกษา การช่วยเหลือหางาน ส่งเสริมทักษะทางอาชีพแก่ผู้ต้องขังที่พ้นโทษคดียาเสพติดและผู้ที่สมัครใจเข้ารับการบริการของศูนย์)

Coherence between ... = การเชื่อมโยงระหว่าง ...
Contagion Effect...= ผลจากโรคติดต่อ..
Communities Based Treatment (CBTx) = การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง (เป็นรูปแบบ/วิธีการบำบัด ไม่ใช่สถานที่นะ)
Compulsory Facilities =สถานฟื้นฟูในระบบบังคับบำบัด
Communities Centric = การยึดชุมชนเป็นศูนย์กลาง

CND : คณะกรรมาธิการยาเสพติด
Clinical Psychologist = นักจิตวิทยาคลินิก
Conduct = ดำเนินการ (ตย. Drug use disorder treatment is conducted under Ministry of Public Health and the Healthcare Accreditation Institute)
Comprehensive and Evidence-Based Approach = วิธีการดำเนินการแบบเบ็ดเสร็จและแบบเชิงประจักษ์
Cocaine = โคเคน
Comprise = ประกอบด้วย (หรือ สามารถใช้คำว่า Such as..., Consist of...)
Custodial settings such as prisons = สถานกักกัน เช่น เรือนจำ
Criteria services = เกณฑ์การบริการ
Code of Narcotics Law = ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด

หมวด D
Diversity of ...= ความหลากหลายของ...
Decriminalization = การลดทอนความเป็นอาชญากรรม
Disenfranchise = ไม่ได้รับสิทธิ
Detrimental Effect = ผลเสีย
Detriment = เป็นอันตราย
Drop Out = การออกจากระบบการบำบัดรักษา
Disobedient = ไม่เชื่อฟัง 
Detox = ล้างพิษ
Define Areas = กำหนดพื้นที่
Depress = ซึมเศร้า
Diversion = การรั่วไหล (เช่น การรั่วไหลจากการควบคุม คุมแล้วแต่ยังลักลอบทำผิดอีก)
Drug Trafficking = การลักลอบค้ายาเสพติด
Drug Addict = ติดยาเสพติด
Drug Patients = ผู้ป่วยยาเสพติด (ผู้เสพคือผู้ป่วย)
Diagnose = วินิจฉัย
Discharge = จับกุม 
Drug Treatment Training = การอบรมด้านการบำบัดรักษายาเสพติด
Division of Drug Treatment and Social Reintregration Coordination = ส่วนประสานการบำบัดและฟื้นฟูสภาพทางสังคม

หมวด E
Eradication of Drug Crops = การทำลายพืชเสพติด
EGM : Expert Group Meeting = 
การประชุมผู้เชี่ยวชาญ
Ecstasy = ยาอี ยาเลิฟ เอ็คซ์ตาซี่
Evaluate Drug Treatment and Rehabilitation Measure = ประเมินเครื่องมือการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
Education Systems for professional working in drug use disorder treatment  = ระบบการศึกษาสำหรับผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานด้านการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

หมวด F
Fentanly = ยาเฟนตานิล (เป็นสารสังเคราะห์ในกลุ่มโอปิออยด์ ซึ่งเป็นสารกลุ่มเดียวกับที่มีในฝิ่น ช่วยรักษาอาการเจ็บปวดยาที่ใช้ลดอาการติดสารจากฝิ่น)
Families in Recovery = การฟื้นฟูสภาพโดยใช้ครอบครัวเป็นรากฐาน
Focal Point = หน่วยงานหลัก
Forensic Hospital = โรงพยาบาลจิตเวช
Follow up = ตรวจซ้ำ/ติดตาม

หมวด G
GIZ : The Deutche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit
GPDPD : Global Partnership on Drug Policies and Development โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านนโยบายยาเสพติดและการพัฒนา 


หมวด H
HA : Hospital Accreditation (HA) = การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

HRI : Harm Reduction International (HRI) 
Harm Reduction = การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด
Human Dignity = ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
Human Right Implications = ผลกระทบทางสิทธิมนุษยชน
Hospital-Based Treatment = การบำบัดรักษาในโรงพยาบาล
Health Care = การดูแลสุขภาพ
Health-Care Right = สิทธิในการดูแลรักษาสุขภาพ
Health Station = สถานีอนามัย
Healthcare Service of People =  การบริการสุขภาพของประชาชน
Humanism = แนวทางหลักด้านมนุษยนิยม
Heroin = เฮโรอีน


หมวด I
Inequities = ความไม่เท่าเทียมกัน
Interdependence = การพึ่งพากัน
Indivisible = แบ่งแยกไม่ได้
Illicit Crops Eraditcated = การทำลายพืชเสพติด
Illicit Drug Market = ตลาดการค้ายาเสพติด
Illicit Drug Crops = พืชเสพติดผิดกฎหมาย 
Intervention = การใช้มาตรการต่างๆ ในการช่วยเหลือ (Measure) (ตย.ประโยค
Interventions to reduce health and social harms)  มาตรการช่วยเหลือมีอะไรบ้าง เช่น
   - psychosocial interventions การช่วยเหลือ ทางจิตสังคม
   - pharmacological interventions การช่วยเหลือทางเภสัชวิทยา
   - recovery management interventions or aftercare การช่วยเหลือในการบริหารจัดการฟื้นฟูสมรรถภาพ หรือการดูแลหลังการบำบัดรักษา
IDPC : The International Drug Policy Consortium
In Process of Judiciary =  อยู่ระหว่างพิจารณาคดี
Indicating to Mental Health Problem = บ่งบอกถึงปัญหาอาการทางจิต
International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking = วันต่อต้านยาเสพติด (ทุกวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี)
In addiction, = นอกจากนี้
Interdisciplinary Team/Officers = เจ้าหน้าที่ทีมสหวิชาชีพ

In-patient, Out-patient = ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก

หมวด J

หมวด K
Ketamine = ยาเค

หมวด L
Legitimate = ความถูกต้องทางกฏหมาย
Laundering of Asset = การฟอกเงินผ่านสินทรัพย์
Legalization = การทำให้ถูกกฎหมาย
Law amendment = การแก้ไขกฎหมาย


หมวด M
MMT : Methadone Maintainance Therapy = การบำบัดรักษาโดยใช้ยาเมทาโดน

Methamphetamine = ยาไอซ์
Manifest = สำแดง/แสดงอาการ
Manifesting through their behaviour =  แสดงอาการผ่านพฤติกรรม
Mental Disorder Treatment = การฟื้นฟูอาการทางจิต
Measures for Supervising and Arresting Person = มาตรการในการกำกับติดตามจับกุม
Mental Health Centre = ศูนย์สุขภาพจิต
Mental Health Problem = ปัญหาทางจิต (ที่ไม่สร้างปัญหารุนแรง)
Mitragynine = สารไมตร้าใจนีนในใบกระท่อม
Morphine = มอร์ฟีน
Magic Mushroom = เห็ดขี้ควาย

หมวด N
Narcotic = ยาเสพติด หรือใช้คำว่า Drug/Illicit Drug ก็ได้
Non-Discrimination = การไม่เลือกปฏิบัติ
Naloxone = ยานาล็อกโซน (ยาที่ใช้ลดอาการติดสารจากฝิ่น)

หมวด O
Obligation =  ภาระผูกพัน
Opium = ฝิ่น
Opioid = สารอนุพันธุ์ฝิ่น
Office of the Narcotic
s Control Board (ONCB) = สำนักงาน ป.ป.ส.


หมวด P
Persons deprived of their liberty = ผู้ถูกริดรอนสิทธิ
People Centric = การยึดคนเป็นศูนย์กลาง
PMNIDAT : Princess Mother National Institute on Drug Abuse Treatment = สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) (ตย. is an agency Responsible for the Quality Assurance of Medical Centers in Thailand, called Hospital Accreditation (HA))
Public Health Promoting Hospital = โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
PCU : Primary Care Units = หน่วยบริการปฐมภูมิ
PCA : Primary Care Award
Psychiatric = จิตเวช
Psychiatric Medicine = ยาที่ใช้ในการรักษาโรคทางจิตเวช
Psychologist = นักจิตวิทยา
Psychiatrist = จิตแพทย์
Practitioner = บุคลากรทางการแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน
Physician = แพทย์

Psychiatric Treatment = การดูแลบำบัดสุขภาพจิต
Personal Counselling =  การให้คำปรึกษาส่วนบุคคล
Prevent ..Someone.. Relapse = ป้องกันการติดซ้ำ
Provide Knowledge and Perception = การให้ความรู้และสร้างการรับรู้
Pragmatism = แนวทางหลักด้านปฏิบัตินิยม
Psychedelic Drugs = สารที่ออกฤทธิ์หลอนประสาท

หมวด Q
Quality Assurance (QA) in Drug Use Disorder Treatment = คุณภาพการรับรองการบำบัดผู้ติดยาเสพติด

หมวด R
Right Derive = การได้รับสิทธิ
Refrain from undertaking = ละเว้นจากการดำเนินการ
Replicate/Duplicate = ทำซ้ำ
Residential Treatment = การบำบัดในที่พัก
Rehub Center = ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ
Rehabilitation Service = การให้การบริการบำบัด
Rehabilitation = การฟื้นฟูสมรรถภาพ (มีขั้นตอนในการฟื้นฟูความเจ็บป่วยภาวะผิดปกติทางกาย/สารเคมีในร่างกาย ให้คืนสู่ภาวะปกติ)
Retention = การคงอยู่ในระบบการบำบัดรักษาจนถึงขั้นติดตาม
Retention Rate = อัตราการคงอยู่ในระบบการบำบัดรักษาจนถึงขั้นติดตาม เช่น Retention rate in drug patients in Thailand.

Referral to treatment = การส่งต่อการรักษา
Residential rehabilitation = การบำบัดฟื้นฟูที่บ้าน

หมวด S
Sanction = มาตรการให้การช่วยเหลือ
Suboxone = ยาซูบ๊อกโซน (ยาที่ใช้ลดอาการติดสารจากฝิ่น)
Shelter = ศูนย์พักพิง (สำหรับผู้ที่มีปัญหาไร้ที่พึ่งพิง)
Synthetic Substances = สารสังเคราะห์
Sub-district Health Promoting Hospital = โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
Screen a symptom = คัดกรองอาการ
Symptom = อาการ 
Suicide = การฆ่าตัวตาย
Social Reintegration = การนำกลับคืนสู่สังคม
Standard of Treatment and Rehabilitation = มาตรฐานการบำบัดฟื้นฟู  (ตย. The institute has set the standard 
of the drug use disorder treatment implementation for the hospitals and rehabilitation centers in every system as a guideline for providing standard drug treatment services and assessment systems to improve or develop the quality assurance)


หมวด T
Treatment =  การบำบัดรักษา
Tantrums/Temper = ฉุนเฉียว เกรี้ยวกราด
Therapeutic Communities = ชุมชนบำบัด

THC : TetraHydroCannabinol (THC) = สารเสพติดที่พบในกัญชา
Trafficking = การลักลอบ
TNI : The Transnational Institute
Temporary Release = การปล่อยตัวชั่วคราว

Therapeutics Community (TC) = ชุมชนบำบัด
Training Courses ที่เกี่ยวกับการบำบัดรักษาในประเทศไทย เช่น 
  1.Drug medicine curriculum for physicians หลักสูตรเวชศาสตร์ยาเสพติดสำหรับแพทย์
  2.Drug medicine curriculum for nurses หลักสูตรเวชศาสตร์ยาเสพติดสำหรับพยาบาล 
  3.Screening, brief intervention and referral to treatment (SBIRT) การคัดกรองผู้ใช้ยาและสารเสพติด เพื่อการบำบัดและส่งต่อ  
  4.Treatment program for outpatients who use drugs or MATRIX program หลักสูตรการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอก 
  5.Basic counselling program for practitioners หลักสูตรการให้คำปรึกษาเบื้องต้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด
  6.Recovery program for alcoholic abusers หลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดสุรา
  7.Cognitive-Behavioral Therapy (CBT) หลักสูตรการบำบัดผู้ป่วยยาและสารเสพติดด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม
  8.Motivational interviewing (MI) หลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูด้วยการสร้างแรงจูงใจ
  9.Cognitive Impairment for people who use drugs with comorbidity หลักสูตรการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดที่มีภาวะบกพร่องทางสมอง
  10.Community-based treatment curriculum หลักสูตรเวชศาสตร์ฉุกเฉินยาและสารเสพติด
  11.Therapeutics Community (TC) หลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูในรูปแบบชุมชนบำบัด
  12.Program for Nursing Specialty in Drug and  Substance  Abuse  Users หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติดหมวด U
UN = United Nations สหประชาชาติ
Undermining = การทำลาย/การละเมิด
Undertake = ดำเนินการ  หรืออ
Under Standard Guidelines = ต่ำกว่าเส้นมาตรฐานคุณภาพ

หมวด V
Violating = การทำลาย/ละเมิด
Visual Illusion = เห็นภาพหลอน
V.tobe + developed = ถูกพัฒนา
V.tobe + being utilized = ถูกใช้ประโยชน์

หมวด W

หมวด X

หมวด Y

หมวด Z
Zero Tolerance = ทำให้หมดไป  เช่น Drug Zero Tolerance ทำให้ยาเสพติดหมดไป)

ไว้จะมาเติมคำศัพท์ใหม่ให้เรื่อยๆค่ะ

เผื่อเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย


โอปิออยด์ สารที่สกัดมาจากอนุพันธุ์ฝิ่น

สารโอปิออยด์มีผลต่อระบบประสาท

ผลกระทบต่อตัวรับโอปิออยด์

ขอบคุณค่า เด่วแวะมาแปะคำศัพท์ไว้เรื่อยๆ

บายยCreate Date : 14 กันยายน 2564
Last Update : 26 ตุลาคม 2564 14:16:04 น.
Counter : 448 Pageviews.

0 comments
(โหวต blog นี้) 
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

BlogGang Popular Award#17PinkyPrettyPatty
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 6 คน [?]◕‿-。

\(o`з´o)/◕‿-。
== สวัสดีชาวโลกทั้ง 3 โลก แพทตี้เอง ==
ตอนนี้พยายามจะเขียนภาษาอังกฤษนะ
มีอะไรก็แนะนำก็บอกกันได้
ชอบทำกิจกรรม ท่องเที่ยว ถ่ายรูปไปเรื่อยเปื่อย
ถ้ามีที่ไหนดีๆ เจ๋ง ก็บอกได้จะตามไปดู
ถ้าเขียนอะไรผิดพลาดหรือพาดพิงสิ่งใดก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ค่ะ
จะดีมากถ้าช่วยเขียนคอมเมนทต์เป็นกำลังใจให้ซี่เขียนต่อจะได้รู้ว่าอย่างน้อยก็ยังมีคนสนใจอ่านบล็อกของเราบ้าง อิอิ

Hello Friends,
I try to write my blog in English and also in Thai.
If I wrote something wrong can make any comment to me it would be very appreciated! to cheer me up to write it and share my experience more and more.

Have a nice day!
Cheers

Patty