Group Blog
 
<<
เมษายน 2549
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
 
2 เมษายน 2549
 
All Blogs
 
คู่มือกากบาท - ลักษณะบัตรดีและบัตรเสีย - เลือกตั้งเป็นหน้าที่นะครับ)

[สารบัญ] [อ่านบทความอื่น]


สวัสดีครับ อันการเลือกตั้งนี้ เป็นหน้าที่ตามกฏหมายรัฐธรรมนูญมาตรา 68 นะครับ เพราะฉะนั้น อย่าเอาแต่ทำเป็นสนใจการเมือง แต่ไม่ทำหน้าที่ของตัวเองนะครับ



หลักฐานที่ต้องใช้ในวันเลือกตั้ง
1. บัตรประจำตัวประชาชน (หมดอายุก็สามารถใช้ได้) หรือ
2. ใบรับคำขอมีบัตร หรือเปลี่ยนบัตรใหม่ที่ติดรูปถ่ายและประทับตราเจ้าหน้าที่ (ใบเหลือง) หรือ
3. ใบแทนใบรับคำขอมีบัตรที่ติดรูปถ่ายและประทับตราเจ้าหน้าที่ (ใบชมพู) หรือ
4. บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ หรือ
5. ใบอนุญาตขับรถ ที่ออกโดยกรมการขนส่งทางบกที่มีหมายเลขประจำตัว และรูปถ่าย หรือ
6. หนังสือเดินทางที่ออกโดยกระทรวงการทางต่าประเทศที่มีหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และรูปถ่าย

ขั้นตอนการลงคะแนน
1. ตรวจลำดับที่ของตนในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ปิดประกาศไว้
2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชน ลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
3. ลงลายมือชื่อที่ต้นขั้วบัตร รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ คือ บัตรเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
และแบบบัญชีรายชื่อ
4. เข้าคูหา ประทับตราเครื่องหมาย x ลงบนบัตรเลือกตั้ง บัตรละ 1 กากบาท และถ้าไม่ต้องการเลือกใครก็ประทับ
ตรา x ที่ช่องไม่ลงคะแนน
5. หย่อนบัตรทั้ง 2 ใบ ลงในหีบบัตร 2 หีบ หีบละ 1 ใบ

ผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุ จะต้องเสียสิทธิ 8 ประการ
1. สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ส.ว. สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
2. สมัครรับเลือกตั้งเป็นกำนัน ผู่ใหญ่บ้าน
3. ร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ส. ส.ว. สมาชิกสภาท้องถิ่นหรืูู้อผู้บริหารท้องถิ่น
4. ร้องคัดค้านการเลือกตั้งกำนัน ผู่ใหญ่บ้าน
5. เข้าชื่อให้รัฐสภาพิจารณากฎหมาย
6. เข้าชื่อให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
7. เข้าชื่อให้ส.ว. ถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่ง
8. เข้าชื่อให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น

"การเสียสิทธิ 8 ประการนี้ จะได้กลับคืนมา เมื่อไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. หรือ ส.ว. ครั้งต่อไป"

ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง






แม้ว่าจะได้สิทธิ์คืนหลังเลือก ส.ว.ในวันที่ 19 เมษายนนี้ ก็ไม่ควรเอาเหตุผลนี้มาทำให้คุณไม่ไปทำหน้าที่เลือกตั้งในวันที่ 2 นี้นะครับ เพราะคุณก็จะเสียสิทฺธิ์ไปตั้งสองสัปดาห์นะครับ ช่วงนี้คุณอาจจะอยากทำกิจกรรมบางอย่างก็ได้



ต่อไปนี้ นำมาจาก มติชนรายวัน วันที่ 01 เมษายน พ.ศ. 2549 ปีที่ 29 ฉบับที่ 10248

นี่คือคำอธิบายลักษณะ "บัตรดี" และ "บัตรเสีย" กรณีใช้ตรายางประทับเครื่องหมายกากบาทเลือกตั้ง ส.ส.ในวันที่ 2 เมษายน จากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แม้ว่า กกต.จะเปลี่ยนจากปากกามาใช้ตรายาง แต่ถ้าใครใช้ปากกาทำเครื่องหมายกากบาทลงในบัตรเลือกตั้งก็ไม่ถือว่าเป็นบัตรเสีย



ลักษณะบัตรดี

1.ประทับตรายาง เครื่องหมายกากบาท (X) 1 ครั้ง โดยปรากฏเครื่องหมายกากบาท (X) ชัดเจนอยู่ใน "ช่องทำเครื่องหมาย"

2.ประทับตรายาง เครื่องหมายกากบาท (X) มากกว่า 1 ครั้ง ซ้อนกันโดยปรากฏเครื่องหมาย กากบาท (X) ชัดเจน

3.ประทับตรายาง เครื่องหมายกากบาท (X) และใช้ปากกาทำเครื่องหมายกากบาท (X) ซ้อนกันโดยปรากฏเครื่องหมายกากบาท (X) ชัดเจน

4.ประทับตรายาง เครื่องหมายกากบาท (X) มากกว่า 1 ครั้ง โดยปรากฏเครื่องหมาย กากบาท (X) ชัดเจน

5.ประทับตรายาง เครื่องหมายกากบาท (X) มากกว่า 1 ครั้ง โดยเครื่องหมายกากบาท (X) ซ้อนทับกันหรือเหลื่อมกันและปรากฏเครื่องหมายกากบาท (X) ชัดเจน

6.ประทับตรายาง เครื่องหมายกากบาท (X) 1 ครั้ง หรือหลายครั้งซ้อนกัน โดยปรากฏลักษณะของเครื่องหมายกากบาท (X) ซ้อนกันเป็นชั้นๆ และปรากฏเครื่องหมายกากบาท (X) ชัดเจน

7.ประทับตรายาง เครื่องหมายกากบาท (X) มากกว่า 1 ครั้ง โดยปรากฏเครื่องหมายกากบาท (X) ชัดเจน

8.ประทับตรายาง เครื่องหมายกากบาท (X) โดยปรากฏจุดตัดของเครื่องหมายกากบาท (X) อยู่ใน "ช่องทำเครื่องหมาย" และมีบางส่วนของเครื่องหมายกากบาท (X) อยู่นอก "ช่องทำเครื่องหมาย"

9.ประทับตรายาง เครื่องหมายกากบาท (X) มากกว่า 1 ครั้ง ซ้อนกันโดยปรากฏแขนของเครื่องหมายกากบาท (X) ซ้อนเหลื่อมกัน และปรากฏเครื่องหมายกากบาท (X) ชัดเจน

10.ประทับตรายาง เครื่องหมายกากบาท (X) มากกว่า 1 ครั้ง โดยปรากฏเป็นรูปของเครื่องหมายกากบาท (X) เป็นเงาซ้อนกันแต่ปรากฏจุดตัดไม่ชัดเจน

11.ประทับตรายาง เครื่องหมายกากบาท (X) มากกว่า 1 ครั้ง ซ้อนกันโดยปรากฏเครื่องหมายกากบาท (X) และเงาของเครื่องหมายกากบาท (X) ชัดเจน

12.ประทับตรายาง เครื่องหมายกากบาท (X) มากกว่า 1 ครั้ง โดยปรากฏเครื่องหมายกากบาท (X) ซ้อนเหลื่อมกัน และปรากฏเครื่องหมายกากบาท (X) ชัดเจน

13.ประทับตรายาง เครื่องหมายกากบาท (X) มากกว่า 1 ครั้ง โดยปรากฏเป็นรูปของเครื่องหมายกากบาท (X) แต่ปรากฏจุดตัดไม่ชัดเจน

15.ประทับตรายาง เครื่องหมายกากบาท (X) มากกว่า 1 ครั้ง โดยปรากฏเป็นเงาเครื่องหมายกากบาท (X)



ลักษณะบัตรเสีย

1.ประทับตรายาง เครื่องหมายกากบาท (X) มากกว่า 1 ครั้ง เป็นรูปดอกไม้หรือดวงดาว หรือดอกจัน โดยไม่ปรากฏเป็นรูปเครื่องหมายกากบาท (X)

2.ประทับตรายาง เครื่องหมายกากบาท (X) แต่ปรากฏเป็นแนวเส้นตรง 2 เส้น ไม่ปรากฏเป็นรูปเครื่องหมาย (X)

3.ประทับตรายาง เครื่องหมายกากบาท (X) ระหว่าง "ช่องทำเครื่องหมาย" 2 ช่อง โดยจุดตัดของเครื่องหมายกากบาท (X) อยู่บนเส้นแบ่ง "ช่องทำเครื่องหมาย" ทำให้ไม่สามารถทราบได้ว่าลงคะแนนให้กับผู้สมัครใด

4.ประทับตรายาง เครื่องหมายกากบาท (X) ใน "ช่องทำเครื่องหมาย" และปรากฏเครื่องหมายเป็นที่สังเกต เช่น คำว่า "คนดี" เป็นต้น

5.ประทับตรายาง เครื่องหมายกากบาท (X) แต่ปรากฏเป็นแนวเส้นตรง 3 เส้น ไม่ปรากฏรูปเครื่องหมายกากบาท (X)

6.ประทับตรายาง เครื่องหมายกากบาท (X) และปรากฏกรอบสี่เหลี่ยมล้อมเครื่องหมายกากบาท (X)

7.ประทับตรายาง เครื่องหมายกากบาท (X) และปรากฏกรอบสามเหลี่ยมซ้อนทับเครื่องหมายกากบาท (X)

8.ประทับตรายาง เครื่องหมายกากบาท (X) แต่ปรากฏเป็นรูปตัววีหรือมุมแหลม ไม่ปรากฏเป็นรูปเครื่องหมายกากบาท (X)

9.ประทับตรายาง เครื่องหมายกากบาท (X) แต่ปรากฏเป็นแนวเส้นตรง ไม่ปรากฏเป็นรูปเครื่องหมายกากบาท (X)

10.ประทับตรายาง เครื่องหมายกากบาท (X) และใช้ปากกาทำเครื่องหมายกากบาท (X) ใน "ช่องทำเครื่องหมาย" ช่องเดียวกัน ทำให้ปรากฏเครื่องหมายกากบาท (X) 2 เครื่องหมายแยกจากกันชัดเจน

11.ประทับตรายาง เครื่องหมายกากบาท (X) 2 เครื่องหมายอยู่ใน "ช่องทำเครื่องหมาย" ช่องเดียวกัน โดยปรากฏเครื่องหมายกากบาท (X) 2 เครื่องหมายแยกจากกันชัดเจน

12.ประทับตรายาง เครื่องหมายกากบาท (X) และปรากฏวงกลมล้อมรอบเครื่องหมายกากบาท (X)

13.ประทับตรายาง เครื่องหมายกากบาท (X) นอก "ช่องทำเครื่องหมาย" โดยปรากฏส่วนหนึ่งของเครื่องหมายกากบาทอยู่ใน "ช่องทำเครื่องหมาย" แต่จุดตัดของเครื่องหมายกากบาท (X) อยู่นอก "ช่องทำเครื่องหมาย"

สรุปแล้วตามข่าวมติชนนี้ ถ้าคุณไม่ไว้ใจการใช้ตรายาง จากข่าวนี้ คุณสามารถใช้ปากการ่วมด้วยได้ครับ แต่ต้องระวังไม่ให้เกิดกากบาทสองอันแยกจากกันนะครับ

อย่างไรก็ตามถามที่หน่วยเลือกตั้งอีกทีครับ เพราะตอนนี้ออกทีวีกันเยอะมากว่า ให้ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง

อย่ากาบัตรเสียนะครับ





สายด่วนแจ้งเบาะแสการทุจริตการเลือกตั้ง
โทร. 1171 กด 6
(โทรฟรี)





[สารบัญ] [อ่านบทความอื่น]
[หน้าแรก Blog]


Create Date : 02 เมษายน 2549
Last Update : 31 สิงหาคม 2549 20:24:08 น. 11 comments
Counter : 8516 Pageviews.

 
สองสัปดาห์ที่ผ่านเสียสิทธฺอาจมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้ร้อยแปดประการ ยังมีสิทธิ์ดีที่สุด หุๆ


โดย: นายเบียร์ วันที่: 2 เมษายน 2549 เวลา:6:16:28 น.  

 
เอ.... ชักงงละ ตกลงใช้ปากการ่วมกับกากบาทได้ไหมนี่

พอดีดูทีวีตะกี้ เขาว่าให้ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง

ถ้าตามข่าวมติชนที่ทำ link ไว้นี่ การใช้สองอย่างโดยทำให้เกิดกากบาทแยกกันสองอัน อันนี้บัตรเสีย

แต่ถ้าเป็นตามกากบาทแบบ 3 ของ section บัตรดีนี่จะไม่เป็นไร

เอาว่า ผมว่าถามที่หน่วยเลือกตั้งละกันครับ !!!! ถ้าเขาให้ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วคุณกลัวหมึกล่องหน ก็ใช้ปากกาอย่างเดียวครับ


โดย: Plin, :-p วันที่: 2 เมษายน 2549 เวลา:8:38:12 น.  

 
กะลังจาไปใช้สิทธิ์...
และจะพกปากกาปายด้วย...


โดย: Serendipity_t วันที่: 2 เมษายน 2549 เวลา:9:13:01 น.  

 

ขอเรียกร้องพี่น้องชาวใต้ทุกท่าน



ขอเรียกร้องพี่น้องชาวใต้ทุกท่านที่ต้องเลือกตั้ง ส.ส.ใหม่วันที่ 23 เม.ย.49

ตามที่เขตต่าง ๆ จำนวน 38 เขตในจังหวัดต่าง ๆ ภาคใต้ ต้องเลือกตั้ง
ส.ส.ใหม่ในวันที่ 23 เม.ย.49 นั้น
ผมขอเรียกร้องให้ประชาชนทุกคนที่จะไปกาบัตรโปรดกาในช่อง " ไม่ลงคะแนน "

โดยมีเหตุผลเพราะกำหนดเปิดรัฐสภาร่วม ตามรัฐธรรมนูญให้ได้ ส.ส. 500 เสียง และ
ส.ว.200 เสียง ภายในวันที่ 2 พ.ค. 49 นั้นอาจเกิดปัญหาดังนี้

- ยังต้องเลือกตั้ง ส.ส.ใหม่อีก 38 เขต ( รับสมัคร 8-9 เม.ย.49 เลือก 23 เม.ย.49 )
และถ้าจะหาพรรคเล็กจะมาเล่นปาหี่ลงสมัครสู้กับพรรคไทย"รก"ไทย
อีกจะหาคนสมัครจากที่ไหนที่มีคุณสมบัติสังกัดพรรคเล็กครบ 90 วัน
เพราะตอนครั้งก่อนก็ยังหาไม่ได้ ถึงแม้หาได้ก็ถูกจับได้ว่าปลอมหลักฐานอีก
ซึ่งดูแล้วหากมีผู้สมัครพรรคไทย"รก"ไทยคนเดียวอีก และเชื่อและรักน้ำใจคนใต้เลยว่า
คะแนนก็คงจะไม่ถึง 20 % ทั้ง 38 เขตหรอก ได้มาสัก 5 เขตผมก็ว่าเก่งแล้ว

- วันนี้ยังไม่ได้พิจารณาข้อร้องเรียนต่าง ๆ ที่กล่าวหาบรรดา ส.ส.ที่สมัครเลย
หากโดนใบแดงใบเหลืองอีก จะต้องเลือกตั้งอีก

- และที่หลายคนมองข้ามคือ จะเลือกตั้ง ส.ว.วันที่ 19 เม.ย.49
และถ้ามันยังต้องมีใบเหลืองใบแดงที่ต้องฟ้องร้องกันล่ะ ( มี 100 % )
ต้องมีการให้ใบเหลืองใบแดงกันอีก เลือกตั้ง ส.ว.ใหม่ ก็ไม่ทันเปิดสภา 2 พ.ค.49
อยู่ดี

- และถ้าดันถูลู่ถูกัง พลิกตำราโกง จนเลือกตั้งได้ครบ
และตีความเข้าข้างกันทุกทางอีก ก็ยังขาด ส.ส.ปาตี้ลิส พระเปรมศักดิ์อีก 1
คนที่ขาดคุณสมบัติไปแล้ว แถมยื่นหนังสือลาออกจากสมาชิกพรรคด้วย
ถ้าขืนตะแบงจะเปิดสภาทั้งที่ไม่ครบแบบนี้โดนประชาชนประท้วงใหญ่อีกแน่
และถ้าทูลเกล้าขอเปิดสภาทั้งที่ไม่ครบ 500+200
แล้วในหลวงไม่ลงนามเพราะขัดรัฐธรรมนูญ ใครจะรับผิดชอบ....ทักษิณหรือ....

ตันจริง ๆ ครับ
หนทางออกคือต้องขอแรงคนใต้ให้ไปใช้สิทธิ์ให้พร้อมเพียงเพื่อกันบัตรผี แล้วกา "
ไม่ประสงค์จะลงคะแนน " อีกครั้ง เพื่อขอใช้มาตรา 7 ของรัฐธรรมนูญ
เพื่อขอพระราชทานนายกจากคนกลาง....นี่คือคือทางออกสุดท้ายของปัญหาจริง ๆ ครับ....


- ใช้มาตรา 7 ขอพระราชทานนายกจากคนกลางมาบริหารประเทศ
และตั้งคนกลางมืออาชีพมาเป็นรัฐมนตรีชั่วคราว เพื่อบริหารประเทศให้เดินไปได้
และเร่งรีบปฎิรูปการเมือง, ระบบตรวจสอบถ่วงดุล และแก้ไขรัฐธรรมนูญ
จากนั้นยุบสภาให้มีการเลือกตั้งใหม่ ระยะเวลาไม่ควรเกิน 15 เดือน
คนไต้จะได้มีโอกาสเลือกนักการเมืองที่คนใต้ชื่นชอบ จากกติกาใหม่
และไม่ถูกบังคับให้เลือกพรรคไทย"รก"ไทย อีก

- เช็คบิลกับองค์กรอิสระต่าง ๆ ที่ทำผิดกฎหมาย เช่น กกต. , ศาลรัฐธรรมนูญ ฯลฯ
ในการออกระเบียบขึ้นค่าตอบแทนตัวเอง โดยใช้มาตรฐานเดียวกับ ปปช.
ที่ลาออกทั้งชุดไปแล้ว



ท้ายนี้หวังว่า....คนไทยจะได้เห็นนายกพระราชทานจากในหลวงที่เป็นคนกลาง
โดยขอแรงจากคนใต้อีกครั้งในการสร้างประวัติศาสตร์ของชาติไทยครั้งนี้ โดยไปกาเลือก "
ไม่ประสงค์จะลงคะแนน " กันให้หมดทุกคน




Surprised
ไทย"รก"ไทย พูดมาตลอดว่า เคารพกติกา
รักษาประชาธิปไตย


- ผมขอเรียกร้องตีกันไว้ก่อนล่วงหน้าไว้ก่อนเลยว่า
หากมีการตีความมั่วให้ ส.ส.ไม่ครบ 500 คน และ ส.ว.ไม่ครบ 200 คน

แล้วเปิดสภาได้ จะเป็นการผิดรัฐธรรมมนูญเต็ม ๆ

หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้จริง ขอเรียกร้องให้ประชาชนและพันธมิตรนัดชุมนุมใหญ่ทันที



//www.astv-tv.com/phpbb2/viewtopic.php?t=530&sid=1564ce946cbeffd0f49d5b1d6139040a





โดย: zzz IP: 61.19.54.238 วันที่: 5 เมษายน 2549 เวลา:4:23:58 น.  

 
ผมมีนิทานและคำถามเล่น ๆ .....อาจยาวหน่อยแต่ช่วยอ่านจนจบนะครับ
1. สมมุติว่ามีกำนันคนหนึ่งที่เบื้องหน้าชอบทำบุญ แต่เบื้องหลังใจโฉดชอบอมเงินทำบุญจากชาวบ้านที่บริจาคให้วัด โดยรวมหัวกับมักทายก 4 คน ทำให้ร่ำรวยขึ้นอย่างรวดเร็วใน 5 ปี และได้ทำการสั่งสมอิทธิพลจากเงินที่เยอะขึ้นตลอดเวลา สั่งเก็บทุกคนที่ขัดขวางผลประโยชน์ตัวเอง
2. วันหนึ่งกำนันคนนี้ย่ามใจหนักขโมยเอาพระประธานของวัดไปขายได้เงิน 73,300 บาท มีพยานแอบเห็นเหตุการณ์จำนวนมาก พอญาติโยมไปแจ้งความตำรวจแต่ด้วยความเส้นใหญ่ทำให้ตำรวจไม่กล้าทำอะไร ดองคดีไว้ มีแกนนำชาวบ้านใจกล้า 5 คน ได้รวมตัวชาวบ้านไปประท้วงป่าวประกาศให้ชาวบ้านในตำบลรู้
3. กำนันทนแรงกดดันไม่ไหว จึงประกาศว่าจะขอเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อหาเงินมาสร้างพระประธานองค์ใหม่แทนองค์เดิม ขอแรงชาวบ้านทุกคนในตำบลมาทำบุญใหญ่ด้วยกัน หากชาวบ้านคนไหนไม่มาร่วมด้วยแสดงว่าไม่ศรัทธาในพระพุทธศาสนา
4. มีผู้ใหญ่บ้าน 3 หมู่ไม่เห็นด้วยเนื่องจากเห็นว่าที่ถูกต้องกำนันต้องนำพระที่ขโมยไปมาคืนจึงจะถูก มิใช่การทอดผ้าป่าหาพระองค์ใหม่ จึงไม่ยอมลงขันร่วมทำบุญใหญ่ทอดผ้าป่าในครั้งนี้ และไปแจ้งให้ชาวบ้านในหมู่ของตนทราบถึงพฤติกรรมของกำนัน
5. แกนนำชาวบ้านใจกล้า 5 คนได้ทำการป่าวประกาศปลุกใจชาวบ้านให้เห็นความผิดของกำนัน และท้าทายกำนันให้ชี้แจงความจริงกับประชาคมตำบล แต่กำนันไม่กล้า ได้แต่ส่งลูกน้องให้ไปพูดจาโจมตีแกนนำชาวบ้านว่ากู้เงินแล้วไม่ใช้บ้าง , เลี้ยงหมาไม่รอดบ้าง ชาวบ้านหลายคนเริ่มลังเล และมีหลายคนลืมเรื่องการขโมยเอาพระประธานของวัดไปเสียสนิท และมองว่าเป็นการทะเลาะกันของกำนันกับลูกบ้าน
6. แกนนำชาวบ้านใจกล้า 5 คนกดดันอย่างไร กำนันก็ไม่ยอมลาออกจากตำแหน่ง ดื้อด้านเพราะรู้ว่าวันใดลาออกจากตำแหน่ง วันนั้นเขาโดนข้อหาหนักแน่ อำนาจก็หมด ลูกเมียคงเดือดร้อน และต้องติดคุกแน่นอน จึงวิ่งไปหาชาวบ้านหลังโน้นหลังนี้โดยสัญญาว่าจะให้วัวบ้าง เงินกู้บ้าง จนชาวบ้านหลายคนเริ่มใจอ่อนและสงสาร จนกระแสกำนันขโมยพระวัดไปขายค่อย ๆ จางไปในที่สุด คนส่วนใหญ่ในตำบลกลับไปเตรียมตัวทอดผ้าป่ากันเป็นที่ครื้นเครง
7. ในวันทอดผ้าป่าปรากฎว่าชาวบ้านทั้งตำบลมี 4,500 คน มีชาวบ้านมาทอดผ้าป่าแต่ไม่บริจาคเงินจำนวน 1,000 คน บริจาคแบ๊งค์กงเต้ก 200 คน และไม่ยอมร่วมงานผ้าป่าอีก 1,700 คน รวมเป็นผู้ไม่บริจาคเงินให้ผ้าป่าของกำนันจำนวน 2,900 คน ( หรือ 65 % ) แต่กำนันกลับป่าวประกาศไปทั่วว่ามีคนให้เงินทอดผ้าป่ากำนัน 1,600 คน ซึ่งเกินครึ่งของผู้ร่วมงานที่แกจัด.....จะบ้าตาย
8. และกลับปรากฏว่าชาวบ้านใน 3 หมู่บ้านทางท้ายล่างของตำบลร่วมทอดผ้าป่าด้วยน้อยมาก จนทำให้กองผ้าป่ามีปัญหา ได้เงินไม่พอจะหาพระประทานองค์ใหม่ ชาวบ้านเริ่มเครียดและกดดันกำนันอีกครั้ง
9. หลังจากกลับจากการหารือกับเจ้าอาวาสวัดแล้ว กำนันถูกร้องขอบางอย่างได้เรียกประชุมคนทั้งตำบลทันที กำนันประกาศว่า.....จะขอถอยบวชสักระยะ และจะให้ลูกน้องสนิทขึ้นมาเป็นกำนันแทน.....สิ้นคำประกาศทันใดชาวบ้านค่อนตำบลส่งเสียงอนุโมทนาสาธุ ยกย่อง กำนันเป็นวีระบุรุษ ผู้เฒ่าผู้แก่น้ำตานองไหลทั่วทั้งตำบล
10. วันนี้ชาวบ้านไม่มีใครพูดเรื่องกำนันขโมยพระอีกแล้ว.....มักทายก 4 คน กำลังจะบอกชาวบ้านให้ทอดกฐินอีกครั้งก็ได้เงินครบแล้ว เอามาแทนพระประธานองค์ใหม่แทนองค์เก่าก็ได้ไม่เห็นจะเสียหาย .....กำนันกำลังจะเป็นพระให้ชาวบ้านกราบไหว้......ลูกน้องกำนันกำลังจะขึ้นมาเป็นกำนันแทน และอันธพาลกำลังคุกคามแกนนำชาวบ้าน
11. แกนนำชาวบ้านใจกล้า 5 คน และผู้ใหญ่บ้าน 3 หมู่ ออกมาบอกว่าต้องลงโทษกำนันและนำพระประธานคืนมาก่อน เพราะความผิดที่ขโมยพระยังไม่ได้ชำระ แต่ชาวบ้านหลายคนบอกว่ากำนันถอยแล้วทำไมฝ่ายอื่นไม่ถอยบ้าง......แกนนำชาวบ้านและผู้ใหญ่บ้านกำลังถูกโดดเดี่ยว.......อนิจจา
12. นิทานเรื่องนี้ถามว่า......การบวชทำให้พ้นความผิดข้อหาขโมยพระประธานได้อย่างนั้นหรือ หรือว่าต้องการแค่เพียงให้คนเขาลืมอดีตของกำนันเท่านั้น ???? หลังจากสึกหนนี้ ไอ้ทิดจะกลับมาเป็นกำนันอีกแสนนานใช่ไหม...???....ต้องถามชาวบ้านตำบลนี้แล้ว ???
13. จะมีการทอดกฎินอีกครั้ง.......ชาวบ้านหมู่ท้ายหมู่บ้านจะยอมบริจาคเงินหรือไม่ วันที่ 23 เม.ย.49 รู้กัน ??? ......ขอเป็นกำนันคนกลางโดยคำแนะนำของท่านเจ้าอาวาสไม่ดีหรือ ???จะได้มาสะสางความผิดกำนันก่อน คนผิดไม่ควรลอยนวลไม่ใช่หรือ ??? ชาวบ้านจะยอมให้ลูกน้องกำนันมาเป็นตัวแทนข่มเหงชาวบ้านอีกหรือ ?? ลืมเรื่องกำนันขโมยพระประธานไปแล้วหรือไร ??? ……อย่าต้องปล่อยให้แกนนำชาวบ้านและผู้ใหญ่บ้านโดดเดี่ยวเลยครับ.....เป็นกำลังใจให้เขาต่อสู้เรียกหาความยุติธรรมเถอะ


โดย: zzz IP: 61.19.54.238 วันที่: 7 เมษายน 2549 เวลา:1:33:57 น.  

 
คุณ zzz ครับ

ผมเองก็ไม่แน่ใจว่า นิทานเรื่องนี้ จะอุปมาอุปมัยได้สอดคล้อง หรือ ทับเหตุการณ์นี้ได้โดยสนิทหรือไม่นะครับ


โดย: Plin, :-p วันที่: 9 เมษายน 2549 เวลา:0:16:50 น.  

 
ได้เลือก ส.ส. และ ส.ว.ล่วงหน้าแล้วที่ต่างประเทศ

หนักใจมากกกกกเลยค่ะ
ไม่รู้จะเลือกใครดี เอิ๊กกกกก


โดย: แมวโต๋เต๋ IP: 81.243.228.110 วันที่: 16 เมษายน 2549 เวลา:2:26:53 น.  

 

เบอร์ 15 รังสรรค์ สุพรม

กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปวงชนในเขตเทศบาล ต.ลำนารายณ์ ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
ร่วมรับรู้ ร่วมคิดริเริ่ม ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผิดชอบ วันเลือกตั้ง ๙ มี.ค ๕๑ ขอบคุณทุกคะแนนเสียง

//rangsan.pantown.com/


โดย: รังสรรค์ สุพรม IP: 203.113.41.4 วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:7:36:40 น.  

 
สโมสรโรตารีพระยาชัยบาดาล Rotary Club of Praya Chaibadan
//rangsan.pantown.com/
Rtn. Rangsan Suprom
Rraya Chaibadan
5/1 Moo 8 T.Lamnarai
A.Chaibadan
Lopburi 15130
Mobile : 089-5119842


โดย: สโมสรโรตารีพระยาชัยบาดาล Rotary Club of Praya Chaibadan IP: 118.174.111.121 วันที่: 14 พฤษภาคม 2552 เวลา:7:13:46 น.  

 
ในการเลือกตั่งผู้ใหญบ้านแห่งหนึ่งของอำเภอท่าตะโกมีการเลือกตั่งที่ไม่เป็นธรรมเพราะมีการจับบัตรเลือกตั่งขึ้นมาแล้วแต่บัตรใบนั้นไม่มีรอยหมึกปากกาทำเครื่องหมายที่เบอร์ 1 แต่เป็นแค่ รอยขีดที่ไม่มีหมึกแต่ก็ไม่มีการประกาศว่าเป็นบัตรเสียหรือไม่แต่พอมีการนับคะแนนจนถึงใบสุดท้ายเป็นอันว่าเบอร์ 2นำ1คะแนนก็ได้มีการนำบัตรใบที่ไม่มีหมึกปากกามานับคะแนนให้เบอร์ 1 ได้1คะแนนเพื่อเสมอในการเลือกตั่ง.......ความยุติธรรมอยู่ที่ใหน


โดย: จากชาวนาคนจน IP: 182.232.209.77 วันที่: 22 พฤษภาคม 2554 เวลา:0:47:02 น.  

 
ขอบคุณครับ เขียนดีนะครับ
ติดตามอยู่นะครับ เดี๋ยววันหลังจะตามมาอ่านใหม่ bookmark ไว้ละ :D
วันนี้พอก่อน วันละนิด จิตแจ่มใส่ :D




_________________________________________________________________________________


cheap halloween costumes | homemade halloween costumes | adult halloween costumes





โดย: lafaellcross วันที่: 13 ตุลาคม 2554 เวลา:4:43:36 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Plin, :-p
Location :
กรุงเทพ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 5 คน [?]









Instagram






บันทึก ท่องเที่ยว เวียดนาม


e-mail : rethinker@hotmail.com


Friends' blogs
[Add Plin, :-p's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.