@@@///--มุ่งมั่นต่อไปก็เพื่อชีวิต--///@@@
Group Blog
 
 
ธันวาคม 2558
 
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
6 ธันวาคม 2558
 
All Blogs
 

สารนิพนธ์กับบางเรื่องที่อยากเล่า

สารนิพนธ์กับบางเรื่องที่อยากเล่า

จารุวิตต์บุนนาค

สารนิพนธ์:งานสำคัญชิ้นหนึ่งของบัณฑิตอาสาสมัคร

“สารนิพนธ์”คำๆ นี้สำหรับบัณฑิตอาสาสมัครคงจะคุ้นเคยกันดีซึ่งแต่ละคนจะมีทัศนคติอย่างไรก็น่าสนใจและน่าศึกษากันต่อไปโดยส่วนตัวคิดว่าบัณฑิตอาสาสมัครกว่า85%มีทัศนคติเชิงบวกแต่การจะทำสารนิพนธ์จนสำเร็จหรือไม่นั้นมีอีกหลายเรื่องที่มาเกี่ยวข้องอย่างไรก็ตามประเด็นที่ผมอยากเล่าเป็นเรื่องแรกก็คือสารนิพนธ์เป็นงานสำคัญชิ้นหนึ่งของบัณฑิตอาสาสมัครเพราะเป็นแบบฝึกหัดที่จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่จะถ่ายทอดสิ่งที่ได้พบระหว่างการเป็นบัณฑิตอาสาสมัครออกมาในรูปงานเขียนเชิงวิชาการซึ่งทั้งหมดก็เป็นประโยชน์ต่อตัวบัณฑิตอาสาสมัครเองและส่งผลไปถึงบุคคลทั่วไปด้วย

การทำสัญญากับการทำสารนิพนธ์

บัณฑิตอาสาสมัครตั้งแต่รุ่นที่24เป็นต้นมาอาจจะไม่เคยรู้ว่าสมัยหนึ่งสำนักบัณฑิตอาสาสมัครเคยกำหนดให้ผู้ผ่านเข้าศึกษาหลักสูตรนี้ต้องทำสัญญาผมจึงอยากจะเล่าเรื่องให้ได้รับรู้ไว้โดยในอดีตช่วงปีการศึกษา2523-2525ตัวเลขการทำสารนิพนธ์มีอาการน่าเป็นห่วงคือมีผู้ไม่สำเร็จการศึกษาคิดเป็นร้อยละ50,ร้อยละ48.78และร้อยละ61.67ตามลำดับเหตุของการไม่สำเร็จการศึกษาประการหนึ่งคือบัณฑิตอาสาสมัครไม่ทำสารนิพนธ์ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขสำนักบัณฑิตอาสาสมัครได้ดำเนินการหลายเรื่องเช่น การตั้งคณะกรรมการสารนิพนธ์การกำหนดให้บัณฑิตอาสาสมัครทำสัญญาหากไม่สำเร็จการศึกษาจะต้องชดใช้เงินที่ได้รับไปการทำสัญญานี้ได้เริ่มในรุ่นที่15ปีการศึกษา2526จนถึงรุ่นที่22ปีการศึกษา2533ดังนั้นรุ่นที่23ปีการศึกษา2534จึงเป็นปีแรกที่บัณฑิตอาสาสมัครกลับมาเรียนด้วยความรับผิดชอบโดยปราศจากเงื่อนไขใดๆมากำหนดสมกับคำที่ว่า“ไม่มีใครบังคับคุณ”

อย่างไรก็ตามไม่มีการศึกษาว่ามาตรการที่กำหนดขึ้นมีผลต่อการทำสารนิพนธ์ของบัณฑิตอาสาสมัครหรือไม่แต่ผมฝากตัวเลขให้ท่านผู้ที่สนใจได้พิจารณาเองก็แล้วกันตัวเลขผู้ไม่สำเร็จการศึกษาในช่วงปีการศึกษา2526-2533คือร้อยละ 37.5ร้อยละ30ร้อยละ17.54ร้อยละ22ร้อยละ25ร้อยละ19.61ร้อยละ27.59และร้อยละ27.08ตามลำดับ

นโยบายให้บัณฑิตอาสาสมัครทำสารนิพนธ์ภายใน1ปี

โดยส่วนตัวผมคิดว่านโยบายที่กำหนดให้บัณฑิตอาสาสมัครทุกคนทำสารนิพนธ์เสร็จภายใน1ปีนั้นเป็นนโยบายที่ตึงเกินไปและส่งผลให้เป็นแรงกดดันต่อบัณฑิตอาสาสมัครงานที่ทำเป็นงานที่เร่งให้เสร็จทันกำหนดเวลาผสมกับปัจจัยอื่นๆ อาทิเช่นธรรมชาติของการเรียนทักษะการเขียนงานเชิงวิชาการของบัณฑิตอาสาสมัครการสอนหรือการแนะนำเกี่ยวกับสารนิพนธ์เป็นต้นการทำสารนิพนธ์ของบัณฑิตอาสาสมัครจึงเป็นการทำงานอย่างไม่มีความสุขที่สำคัญอาจจะส่งผลต่อการทำงานร่วมกันระหว่างบัณฑิตอาสาสมัครและอาจารย์ที่ปรึกษาอีกด้วยซึ่งชิ้นงานที่ได้บางส่วนอาจจะไม่ดีเพราะเร่งทำเร่งสอบ

การทำงานร่วมกันระหว่างบัณฑิตอาสาสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์นักวิชาการศึกษาประจำสำนักบัณฑิตอาสาสมัครควรอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจและเมตตาการุณโดยคำนึงถึงขีดจำกัดของบัณฑิตอาสาสมัครให้กำลังใจ เน้นที่คนมากกว่าตัวงานสารนิพนธ์และปรับแก้ไขตามที่บัณฑิตบัณฑิตอาสาสมัครเป็นหรือทำได้มากกว่ามาตรฐานของงานเชิงวิชาการเพียงด้านเดียวเริ่มที่บัณฑิตอาสาสมัครเป็นให้โอกาสเขาสิ่งเหล่านี้น่าจะช่วยให้เกิดทัศนคติที่ดีในการทำสารนิพนธ์ของบัณฑิตอาสาสมัครเพื่อที่เขาจะได้มุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายที่สำนักบัณฑิตอาสาสมัครต้องการที่จะได้

หมวดสารนิพนธ์ที่บัณฑิตอาสาสมัครเลือกทำ

บัณฑิตอาสาสมัครรุ่นที่1-รุ่นที่38ปีการศึกษา2512-2549ได้ทำสารนิพนธ์รวม 877เล่ม(ข้อมูลณ วันที่ 14สิงหาคม2550)เป็นเรื่องราวของชุมชนต่างๆทั่วทุกภาคในประเทศไทยรวม60จังหวัดและเป็นเรื่องราวในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศกัมพูชาโดยแยกเป็นหมวดต่างๆ ได้13หมวดดังนี้

หมวดที่1เป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยจำนวน 112เล่ม

หมวดที่2เป็นเรื่องเกี่ยวกับการละเล่นพื้นบ้านจำนวน2เล่ม

หมวดที่3เป็นเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มกิจกรรมและกลุ่มการประกอบอาชีพจำนวน 65เล่ม

หมวดที่4เป็นเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจจำนวน 84เล่ม

หมวดที่5เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง จำนวน 14เล่ม

หมวดที่6เป็นเรื่องเกี่ยวกับสภาพทั่วไปจำนวน114เล่ม

หมวดที่7เป็นเรื่องเกี่ยวกับพัฒนาชนบทจำนวน 90เล่ม

หมวดที่8เป็นเรื่องเกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อจำนวน 157เล่ม

หมวดที่9เป็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาจำนวน 125เล่ม

หมวดที่10เป็นเรื่องเกี่ยวกับทรัพยากรสิ่งแวดล้อม จำนวน 20เล่ม

หมวดที่11เป็นเรื่องเกี่ยวกับสาธารณูปโภคจำนวน 4เล่ม

หมวดที่13เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรจำนวน 49เล่ม

บทส่งท้าย

สารนิพนธ์กับบางเรื่องที่อยากเล่าเดินทางมาถึงย่อหน้าสุดท้ายข้อเขียนทั้งหมดเกิดจากประสบการณ์ตรงที่ผมเคยเป็นคือ บัณฑิตอาสามัครเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและนักวิชาการที่ดูแลบัณฑิตอาสาสมัครดูแลวิชาเทคนิคการทำงานในชนบทดูแลเกี่ยวกับสารนิพนธ์ผสมผสานกับความปราถนาดีที่อยากจะให้สารนิพนธ์เป็นงานที่ไม่ยากอย่างที่คิดแต่ก็ไม่ง่ายอย่างที่คิดว่าจะทำอะไรก็ได้ทั้งหมดเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรจะได้ร่วมกันค้นหาต่อไปเพื่อเป็นประโยชน์ต่อบัณฑิตอาสามัครที่มาร่วมเส้นทางสายนี้ด้วยความสมัครใจเสริมให้เขารักงานที่ทำและรักที่จะกลับมาที่แห่งนี้มากกว่าที่จะจากไปแล้วไม่อยากกลับมาที่นี่อีกเลยผมใช้เวลานานทีเดียวกว่าจะมาเป็นเรื่องให้ท่านทั้งหลายได้อ่านต้องขออภัยหากมีข้อผิดพลาดและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมามาจนถึงบัดนี้

8พฤษภาคม2551

ห้อง604ตึกอเนกประสงค์

สำนักบัณฑิตอาสาสมัครท่าพระจันทร์
 

Create Date : 06 ธันวาคม 2558
0 comments
Last Update : 6 ธันวาคม 2558 3:21:01 น.
Counter : 853 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 


naigod
Location :
นนทบุรี Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
เพราะชีวิตมีความฝัน..
..จึงเป็นความงดงามของการมีชีวิต
Friends' blogs
[Add naigod's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.