Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ฉลองความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ จัดพิธีมอบธงสัญลักษณ์ให้ภูเก็ตอลังการงานสร้าง Thailand Biennale, Chiang Rai 2023
ฉลองความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ จัดพิธีมอบธงสัญลักษณ์ให้ภูเก็ต
เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ "Thailand Biennale 2025"
อย่างเป็นทางการนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
เปิดเผยว่า
สืบเนื่องจากนโยบาย Soft Power ของรัฐบาล
ซึ่งเป็นนโยบายเรือธงที่ผลักดันต่อให้ Soft Power
เป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดคนทั่วโลกให้เข้ามาเที่ยว มาทำงาน
และมาใช้ชีวิตในประเทศไทย
ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นปลายทางของคนทั่วโลก

กระทรวงวัฒนธรรม จึงนำงานด้านศิลปะและการจัดเทศกาล
เป็นประสำคัญในการขับเคลื่อน Soft Power
เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ สังคม และการสร้างภาพลักษณ์ของประเทศ
โดยมอบหมายให้สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
นำงานด้านศิลปะและการจัดเทศกาลลงสู่การปฏิบัติ
ผ่านการจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023
ซึ่งเป็นงานศิลปะระดับโลกของประเทศไทย
โดยเริ่มจัดงานตั้งแต่วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา
ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ ที่ผ่านมานี้

มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ
Thailand Biennale, Chiang Rai 2023
นับเป็นผลงานสำคัญของกระทรวงวัฒนธรรม
ที่นำทุนทางศิลปวัฒนธรรม สังคมและสิ่งแวดล้อม
มาขับเคลื่อนผ่านงานศิลปะและกิจกรรมต่าง ๆ
อีกทั้งบูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดเชียงราย
องค์ภาครัฐและเอกชน และกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้นด้วยความพร้อมของการจัดงานในครั้งนี้ ทั้งด้านสถานที่
พลังความร่วมมือของชุมชน เครือข่ายศิลปินที่มีจำนวนมากที่สุดของประเทศ
งานThailand Biennale, Chiang Rai 2023
จึงประสบความสำเร็จอย่างสูง
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และภาพลักษณ์ของประเทศความสำเร็จทางด้านเศรษฐกิจ ด้วยความยิ่งใหญ่ของการจัดงานที่มีประกอบด้วย

๑. การจัดนิทรรศการหลักในเขตอำเภอเมืองและเชียงแสน
จำนวน ๑๗ แห่ง
มีศิลปินเข้าร่วมมากถึง ๖๐ คน จาก ๒๑ ประเทศจากทั่วทุกทวีป
ประกอบด้วยศิลปินต่างประเทศ ๓๘ คน และศิลปินไทย ๒๒ คน

๒. การจัดแสดงนิทรรศการในรูปแบบศาลา หรือ Pavilions
จำนวน ๑๓ แห่ง
๓. การจัดกิจกรรมคู่ขนาน Collateral Events กว่า ๑๕๐ กิจกรรม
เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสู่เด็กเยาวชน
นักศึกษา ศิลปิน และประชาชน
ตลอดระยะเวลาการจัดงานทั้งหมดนี้
ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
เข้าชมงานกว่า ๒,๗๙๐,๙๖๔ คน
และสามารถเข้าถึงการจัดงานทั้งทั้งในพื้นที่และสื่อสังคมออนไลน์
สูงกว่า ๒๕,๑๙๔,๖๕๒ คน/view
สร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย
และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
ประกอบด้วย เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึงกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
มูลค่ากว่า ๒๔,๐๐๐ ล้านบาท
ในด้านสังคมการจัดงานครั้งนี้
ทำให้เกิดการเพิ่มอัตราการจ้างงานในระบบประกันสังคมในพื้นที่
กว่า ๘๔๔ อัตรา

สามารถสร้างการรับรู้ สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ศิลปิน ประชาชนชาวเชียงราย
ควบคู่กันไป
โดยแบ่งการจัดแสดงออกเป็น ๓ รูปแบบได้แก่ ๑. เพื่อแสดงผลงานศิลปะการจัดวางเฉพาะพื้นที่ (Site Specific Installation)
ซึ่งตลอดระยะเวลา ๕ เดือน
มีผู้เข้าชมจากเครือข่ายศิลปินทั้งในและต่างประเทศทั้งในอำเภอเมืองและอำเภอใกล้เคียง
มีผู้เข้าชมจำนวนทั้งสิ้นกว่า ๔๒,๘๙๓ คน
ในด้านภาพลักษณ์ของประเทศ

จากบทสรุปความสำเร็จของการจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ
Thailand Biennale, Chiang Rai 2023
ภายใต้แนวคิด The Open World หรือ เปิดโลก
ที่สร้างความภาคภูมิใจ
เป็นแรงบันดาลใจสู่การเป็นเมืองศิลปะในระดับนานาชาติ
เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ขับเคลื่อนต้นทุนที่เป็น Soft Power
เพื่อนำมาประยุกต์ใช้และต่อยอดให้เกิดคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์
พัฒนาชุมชน สังคม ตลอดจนความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง
เปรียบได้กับการเปิดโลกศิลปะผ่านมุมมองความคิดสร้างสรรค์ของศิลปิน
ที่ถ่ายทอดผ่านผลงานศิลปะและกิจกรรมต่าง ๆ ไปสู่ผู้คนในสังคม
โดยเฉพาะพลังความร่วมมือของประชาชนชาวเชียงรายทุกภาคส่วน
ตลอดจนความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง
เปรียบได้กับการเปิดโลกศิลปะผ่านมุมมองความคิดสร้างสรรค์ของศิลปิน
ที่ถ่ายทอดผ่านผลงานศิลปะและกิจกรรมต่าง ๆ ไปสู่ผู้คนในสังคม
โดยเฉพาะพลังความร่วมมือของประชาชนชาวเชียงรายทุกภาคส่วน
ทั้งภาครัฐและเอกชนในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว
ที่เข้ามาเยี่ยมชมงานศิลปะระดับโลก
สามารถสร้างชื่อเสียงและเป็นที่จดจำไปทั่วโลก

นายเสริมศักดิ์
กล่าวต่อไปอีกว่า เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน
ขณะนี้กระทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศให้จังหวัดภูเก็ต
เป็นเจ้าภาพของการจัดงานในปี 2025 เรียบร้อยแล้ว
โดยจัดให้มีพิธีมอบธงสัญลักษณ์โครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ
Thailand Biennale จากจังหวัดเชียงราย จังหวัดเหนือสุดแดนสยาม
ที่งดงามด้วยธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม
สู่จังหวัดภูเก็ต ดินแดนไข่มุกแห่งอันดามัน พร้อมทั้งมอบโล่
และใบประกาศเกียรติคุณ
เพื่อแสดงความขอบคุณไปยังหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและทุกภาคส่วน
ที่ให้การสนับสนุน
ทำให้โครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ
Thailand Biennale, Chiang Rai 2023
สำเร็จลุล่วงเป็นไปตามเป้าหมายในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๗
ณ หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายซึ่งจังหวัดภูเก็ตได้นำศิลปินและเครือข่ายเดินทางเข้าร่วมงานจำนวนกว่า ๓๐๐ คน
แสดงให้เห็นถึงการตื่นตัวอย่างมากของจังหวัดภูเก็ต
ทั้งนี้ ในด้านการเตรียมการจัดงานในครั้งต่อไปกระทรวงวัฒนธรรม
โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและจังหวัดภูเก็ต
ได้เริ่มมีการศึกษาพื้นที่ พูดคุยกับภาคส่วนต่าง ๆ ของจังหวัดภูเก็ต
มีเตรียมความพร้อม การประกวดมาสคอตของจังหวัด
รวมถึงมีการจัดตั้งคณะกรรมการในการดำเนินงานจำนวน ๒ ชุด
ประกอบด้วยคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการาดำเนินงาน
ซึ่งมีการประชุมครั้งที่ ๑ แล้ว
เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา
โดยแผนการทำงานในระยะต่อไป
กล่าวคือการเตรียมการคัดเลือกภัณฑารักษ์
และการกำหนด theme ของการสร้างสรรค์ผลงานจังหวัดภูเก็ต
และการคัดเลือกศิลปิน ด้วยความพร้อมของจังหวัดภูเก็ต
เชื่อได้ว่าการจัดงาน Thailand Biennale, Phuket 2025
จะมีความยิ่งใหญ่
สามารถขับเคลื่อนต้นทุนที่เป็น Soft Power
ให้สามารถสร้างเศรษฐกิจ สังคม และภาพลักษณ์ของประเทศ
ได้ไม่น้อยกว่าจังหวัดเชียงรายอย่างแน่นอน

เพื่อนำมาประยุกต์ใช้และต่อยอดให้เกิดคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์
พัฒนาชุมชน สังคม ตลอดจนความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง
เปรียบได้กับการเปิดโลกศิลปะผ่านมุมมองความคิดสร้างสรรค์ของศิลปิน
ที่ถ่ายทอดผ่านผลงานศิลปะและกิจกรรมต่าง ๆ ไปสู่ผู้คนในสังคม
โดยเฉพาะพลังความร่วมมือของประชาชนชาวเชียงราย
ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี
พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมงานศิลปะระดับโลก
สามารถสร้างชื่อเสียงและเป็นที่จดจำไปทั่วโลก

#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
#กระทรวงวัฒนธรรม
#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
#เชียงรายเบียนนาเล่2023
#ThailandBiennale #ThailandBiennaleChiangRai #ThailandBiennaleChiangRai2023
#ศิลปินเชียงราย
#เชียงราย
#โมเมนต์ที่ใช่สร้างได้ไม่ต้องรอ
#365มหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวัน
#สุขทันทีที่มาเที่ยวเชียงราย
#สศร.
#ขรัวศิลปิน
#ขัวศิลปะ
#สมาคมศิลป์ภูเก็จ
#ภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะ
Create Date : 01 พฤษภาคม 2567
Last Update : 2 พฤษภาคม 2567 4:16:25 น. 9 comments
Counter : 363 Pageviews.
(โหวต blog นี้) 

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณปัญญา Dh, คุณปรศุราม, คุณกะว่าก๋า, คุณสองแผ่นดิน, คุณhaiku, คุณmultiple, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณอาจารย์สุวิมล, คุณแมวเซาผู้น่าสงสาร, คุณEmmy Journey พากิน พาเที่ยว, คุณชีริว, คุณtoor36, คุณnewyorknurse, คุณkae+aoe


 
สวัสดีครับ


โดย: ปัญญา Dh วันที่: 1 พฤษภาคม 2567 เวลา:19:22:08 น.  

 
ตอนไปเชียงราย
ก็ได้ดูงานศิลปะบ้างงานสองงานครับพี่อุ้ม
แต่ผมมาตามดูรายการ ศิลปินไทย โดยคุณอังกฤษ อัจฉริยโสภณ
(มีภาพคุณอังกฤษในบล็อกพี่อุ้มด้วยครับ)
เป็นรายการที่สนุกมากเลยครับ มี 10 EP


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 1 พฤษภาคม 2567 เวลา:22:32:39 น.  

 
โอ้ คุณอุ้ม ขึ้นเหนือ ล่องใต้ เลยนะครับ งานศิลปะนี่เป็นสากล ไม่มีชนชาติ สื่อถึงกันได้หมด
นักท่องเที่ยวมาดูมาชมกันแยะๆ เศรษฐกิจ จะได้ขับเคลื่อนนะครับ

โดย: multiple วันที่: 2 พฤษภาคม 2567 เวลา:4:54:01 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับพี่อุ้มโดย: กะว่าก๋า วันที่: 2 พฤษภาคม 2567 เวลา:6:06:52 น.  

 
สวัสดี จ้ะ น้องอุ้ม
ตามมาดูการจัดงานทองเที่ยว จ้ะ
งานอลังการมาก เป็นการเผยแพร่งาน
ของกระทรวงวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี
โหวดหมวด ท่องเที่ยว


โดย: อาจารย์สุวิมล วันที่: 2 พฤษภาคม 2567 เวลา:10:08:55 น.  

 
งานจัดอลังการสวยงามมากค่ะ


โดย: Emmy Journey พากิน พาเที่ยว วันที่: 2 พฤษภาคม 2567 เวลา:12:27:29 น.  

 
อยากไปเที่ยวเชียงรายอีก เมืองนี้อาร์ทสุดๆ


โดย: ชีริว วันที่: 2 พฤษภาคม 2567 เวลา:22:06:17 น.  

 
ภูเก็ตมาเสียเพราะเรื่องต่างชาติหลายเคสเลยครับ ก็ต้องแก้กันไป

งานที่จัดดูอลังการดีครับ


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 2 พฤษภาคม 2567 เวลา:22:08:40 น.  

 
ชอบไปภูเก็ตครับพี่อุ้ม

อ้อ…พี่อ้อเป็นยังไงบ้างครับ เป็นห่วงและคิดถึงพี่อ้อครับ


โดย: จันทราน็อคเทิร์น วันที่: 3 พฤษภาคม 2567 เวลา:23:01:35 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

อุ้มสี
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 119 คน [?]


ผล BlogGang Popular Award #16
จากวันที่ 1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63
ขอบคุณนะคะที่โหวตให้อุ้มสี


ผล BlogGang Popular Award #15
จากวันที่ 1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
ขอบคุณนะคะที่โหวตให้อุ้มสีขอบคุณหัวใจ 266 ดวง
ที่แปะให้อุ้มตลอดเดือน ก.พ.60

ขอบคุณผลโหวต
BlogGang Popular Award # 12
ปี พ.ศ.2560


ขอบคุณหัวใจ 499 ดวง
ที่แปะให้อุ้มตลอดเดือน ก.พ.59


ขอบคุณผลโหวต
BlogGang Popular Award # 11
5 มีนาคม 2559กิจกรรมในเดือนแห่งความรัก
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2558
กราบขอบพระคุณทุกท่าน
แปะหัวใจให้ถึง 351 ดวง


ปี พ.ศ. 2558
BlogGang Popular Award # 10


ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตันกิจกรรมในเดือนแห่งความรัก
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2557
กราบขอบพระคุณทุกท่านค่ะ

คลิกที่นี่:: Interview .. the Blogger :: ~ อุ้มสี ~ปี พ.ศ.2557
BlogGang Popular Award # 9
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตัน
ปี พ.ศ.2556
BlogGang Popular Award # 8
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตัน
Group Blog
 
<<
พฤษภาคม 2567
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
1 พฤษภาคม 2567
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add อุ้มสี's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.