การหาวันครบระยะทดลองงานของพนักงาน
(เฉลยแบบทดสอบทักษะการใช้สูตรและฟังก์ชัน Excel ข้อที่ 5)

บริษัทแห่งหนึ่ง มีนโยบายให้ฝ่ายบุคลากร ดำเนินการประเมินผลพนักงานใหม่แต่ละคน ที่ใกล้จะครบระยะทดลองงาน ในช่วงประมาณ 15 วันก่อนครบกำหนด แต่ในระยะเวลาใกล้เคียงกัน มีพนักงานเข้าใหม่เป็นจำนวนมาก


รูปที่ 1 ตารางเตือนสถานะการทดลองงานของพนักงานเข้าใหม่

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคลากรเกรงว่า จะตรวจสอบไม่ทั่วถ้วน จึงต้องการสร้างตารางเตือน ด้วย Excel ให้มีลักษณะข้อมูล และความสามารถในการแจ้งเตือน ดังรูปที่ 1 โดยมีเงื่อนไขหลักๆ ดังนี้
  1. วันครบทดลองงานคือ วันเริ่มงาน + 119 รวมเป็น 120 วัน
  2. ถ้าวันครบทดลองงานตรงกับวันปัจจุบัน ให้แสดงคำว่า "ครบวันนี้" ในช่องสถานะ
  3. ถ้าวันปัจจุบันเลยวันครบทดลองงานมาแล้ว ไม่ต้องแสดงข้อความใดๆ ในช่องสถานะ
  4. ถ้าวันปัจจุบันยังไม่ถึงวันครบทดลองงาน ให้แสดงจำนวนวันที่เหลือในช่องคำเตือน โดย
    • ถ้าเหลือเวลามากกว่า 15 วัน ในช่องสถานะ ให้แสดงคำว่า "ช่วงทดลองงาน"
    • ถ้าเหลือระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน ในช่องสถานะ ให้แสดงคำว่า "ช่วงประเมินผล"

อ่านเงื่อนไขแล้วมึนหรือเปล่าครับ แค่รู้วันที่ครบทดลองงานก็นับว่าเก่งแล้ว นี่ยังมีการตรวจสอบระยะเวลาอีก ว่าช่วงไหนคือช่วงทดลองงาน ช่วงไหนคือช่วงประเมินผล ดังนั้นหน้าที่ของเราคือ การตีโจทย์ให้แตก แล้วคิดวิธีเขียนสูตร หรือเลือกใช้ฟังก์ชัน เพื่อให้ตารางนี้ มีความเก่งในตัวเอง และให้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการ

ขอให้คุณลองทำตารางข้อมูล ให้มีลักษณะเหมือนกับรูปที่ 2 เพื่อจะได้ลองทำไปพร้อมๆ กัน


รูปที่ 2 ตารางเตือนสถานะการทดลองงานของพนักงานเข้าใหม่

ก่อนอื่น ที่เซล F1 พิมพ์ =TODAY() เพื่อให้แสดงวันที่ปัจจุบัน (อย่าลืมตั้งวันที่ในเครื่อง ให้ตรงกับวันปัจจุบันด้วยนะครับ)

จากความต้องการของโจทย์ วันครบทดลองงานคือ วันเริ่มงาน + 119 ดังนั้นในเซล G3 พิมพ์ =F3+119 เสร็จแล้วก็คัดลอกสูตรจาก G3 ลงมาที่ G4 ถึง G10

หมายเหตุ
ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 หมวด 11 เรื่องค่าชดเชย กำหนดให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งเลิกจ้าง ดังมาตรา 118 (1) กล่าวว่า "ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบหนึ่งร้อยยี่สิบวัน แต่ไม่ครบหนึ่งปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายสามสิบวัน..." ซึ่งในทางปฏิบัติเป็นที่รู้กันว่า ช่วงหนึ่งร้อยยี่สิบวันดังกล่าวเราเรียกกันว่า "ช่วงทดลองงาน" กรณีที่จ้างพนักงานสักคนเข้ามาทำงาน และผลการปฏิบัติงานเห็นว่า "ไม่ไหวจริงๆ" ไม่สามารถที่จะพิจารณาเพื่อบรรจุแต่งตั้งได้ ฝ่าย HR จะต้องดำเนินการแจ้งการเลิกจ้าง ก่อนถึงวันครบทดลองงาน เพราะถ้าปล่อยจนถึงวันครบทดลองงาน ก็จะต้องจ่ายค่าชดเชยตามที่กำหนดใน มาตรา 118 (1) ด้วย


เมื่อทราบแล้วว่าพนักงานใหม่แต่ละคน จะครบทดลองงานในวันที่เท่าไรกันบ้าง ก็มาดูในส่วนที่เป็นคำเตือน เราจะเขียนสูตรเพื่อแจ้งเตือนตามที่โจทย์ระบุ ผมเห็นว่าการเขียนสูตรในช่องนี้ค่อนข้างง่าย เพราะเงื่อนไขไม่วุ่นวายมากนัก โจทย์บอกว่า "ถ้าวันปัจจุบันยังไม่ถึงวันครบทดลองงาน ให้แสดงจำนวนวันที่เหลือในช่องคำเตือน" วันที่เหลือก็คืออีกกี่วันจะครบทดลองงานนั่นเอง ดังนั้น จำนวนวันที่เหลือ (I3) คือ วันครบทดลองงาน (G3) – วันปัจจุบัน (F$1) นั่นเอง

แต่หากลองพิจารณาดูจะเห็นว่า ถ้าวันปัจจุบันยังไม่ถึงวันครบทดลองงาน เมื่อวันครบทดลองงาน – วันปัจจุบัน ก็จะได้เป็น "ค่าบวก" แต่ในทางกลับกัน ถ้าวันปัจจุบันเลยวันครบทดลองงานแล้ว ก็จะได้เป็น "ค่าลบ" คงจะดูตลกมากถ้าบอกว่า "เหลืออีก (–5) วันจะครบทดลองงาน"

เราจึงเพิ่มเงื่อนไขว่า ถ้าวันปัจจุบันยังไม่ถึงวันครบทดลองงาน ก็ให้เอาวันครบทดลองงาน – วันปัจจุบัน แล้วแจ้งเตือนว่าเหลืออีกกี่วัน แต่ถ้าวันปัจจุบันเท่ากับวันครบทดลองงานพอดี หรือเลยวันครบทดลองงานไปแล้ว ก็ไม่ต้องแจ้งเตือนใดๆ ดังนั้นในเซล I3 เราจึงเขียนสูตรใหม่โดยมีฟังก์ชัน IF เข้ามาตรวจสอบ และใช้เทคนิคการรวมข้อความมาช่วยดังนี้

=IF(F$1<G3,"เหลืออีก "&G3-F$1&" วัน","")


เสร็จแล้วก็ทำการคัดลอกสูตรจาก I3 ไปยัง I4 ถึง I10 สังเกตว่า พนักงานคนที่ครบกำหนดทดลองงานในวันนี้ (11/07/2006) พอดี หรือพ้นระยะทดลองงานมาแล้ว จะไม่มีคำแจ้งเตือนใดๆ ในช่องคำเตือน แต่สำหรับคนที่ยังไม่ครบทดลองงาน ก็จะแสดง จำนวนวันที่เหลือให้ทราบ ดังรูปที่ 1

คราวนี้ลองมาดูในช่องสถานะกันบ้าง ช่องนี้มีเงื่อนไขค่อนข้างมากกว่าช่องอื่นๆ ซึ่งอ่านจากโจทย์แล้วค่อนข้างจะสับสน ผมก็เลยเขียนออกมาเป็นแผนผัง เพื่อให้ดูง่ายขึ้น ดังรูปที่ 3


รูปที่ 3 แผนผังแสดงแนวคิดในการแสดงข้อความในคอลัมน์ "สถานะ"

จากแผนผังจะเห็นว่า ในขั้นตอนแรกเราจะตรวจสอบดูก่อนว่า วันปัจจุบัน (F$1) เลยกำหนดครบทดลองงาน (G3) หรือยัง ซึ่งถ้าเกินวันแล้ว ก็ไม่ต้องแสดงข้อความใดๆ (หรือใครจะให้แสดงข้อความว่า "เกินวันแล้ว" ก็ไม่ว่ากันครับ)

ถ้าวันปัจจุบัน (F$1) ยังไม่เกินกำหนดครบทดลองงาน (G3) แต่ตรงกับวันครบทดลองงานพอดี (F$1=G3) ก็ให้แสดงคำว่า "ครบวันนี้"

ส่วนเงื่อนไขสุดท้ายคือ ถ้าวันปัจจุบัน (F$1) ยังไม่ถึงกำหนดทดลองงาน (น้อยกว่า G3) ก็ทำการตรวจสอบว่า ยังเหลืออีกกี่วัน (G3-F$1) ซึ่งถ้าเหลือมากกว่า 15 วัน ให้แสดงข้อความว่า "ช่วงทดลองงาน" มิฉะนั้นแล้วก็ให้แสดงข้อความว่า "ช่วงประเมินผล"

รวมแล้วมีด้วยกันทั้งสิ้น 3 เงื่อนไข ผมใช้ฟังก์ชัน IF ซ้อนกัน 3 ชั้น โดยพิมพ์สูตรที่ H3 ดังนี้

=IF(F$1>G3,"",IF(F$1=G3, "ครบวันนี้",
IF(G3-F$1>15, "ช่วงทดลองงาน", "ช่วงประเมินผล")))


เนื่องจากเราใช้ฟังก์ชัน IF ซ้อนกัน 3 ชั้น ดังนั้น ให้ระวังเรื่องของ เครื่องหมายวงเล็บเปิด วงเล็บปิด จุลภาค หรือเครื่องหมายคำพูด เพราะถ้าตกหล่นหลงลืมกันไปบ้าง จะทำให้สูตรมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ รวมถึงเครื่องหมายที่ใช้ ตรึงแถวตรึงคอลัมน์ด้วย ($) เพื่อความสะดวกในการคัดลอกสูตร นอกจากนี้ สูตรที่แสดงในตัวอย่างด้านบน จะต้องพิมพ์ให้อยู่ในบรรทัดเดียวกันด้วยนะครับ
Create Date : 10 กรกฎาคม 2551
Last Update : 4 สิงหาคม 2551 15:24:58 น.
Counter : 13376 Pageviews.

14 comments
เลนส์เก่า เล่าใหม่ #39 Ricoh Rekinon 35mm 2.8 M39 Modify Lens งาสามห้า Tessar ญี่ปุ่น takkub
(30 พ.ย. 2564 09:56:08 น.)
The Dark Pictures Anthology House of Ashes # สัจจะวาจามรณาสถาน takkub
(29 พ.ย. 2564 11:56:01 น.)
รถบุปผชาติ Alex on the rock
(10 พ.ย. 2564 19:47:07 น.)
เปิดทวิตเตอร์แอคใหม่ comicclubs
(23 ต.ค. 2564 02:14:18 น.)
  
นี่คือความรู้ ที่ผมขอลงความเห็นส่วนตัวว่า "เนื้อๆ" เลยครับ

พอดีว่า ผมกำลังขยับไปหา office ประเภท open source จึงต้องถอยห่าง VBA ออกมาบ้าง ได้บล็อกของครูเอกมาช่วยงานผมหลายๆงานแล้วครับ ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วยครับผม
โดย: mitrapap วันที่: 10 กรกฎาคม 2551 เวลา:19:22:52 น.
  
สวัสดีค่ะ..

อ้อมแอ้มเพียงแวะมาบอกว่า..

ได้ทำเครื่องบริวารถวายพระเสร็จแล้วค่ะ

เชิญร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะค่ะ..

zwani.com myspace graphic comments
Candy Bar Dolls Icons
ขอให้มีความสุขมากๆในทุกๆวันนะค่ะ
โดย: อ้อมแอ้ม (คนผ่านทางมาเจอ ) วันที่: 11 กรกฎาคม 2551 เวลา:18:00:11 น.
  
ดีนะที่งานนี้ไม่เอาชื่อเจ๊มาต้มยำทำแกงอีก
(ปาดเหงื่อ)
โล่งอก
โดย: patra_vet วันที่: 13 กรกฎาคม 2551 เวลา:0:25:27 น.
  มาส่งครูเอกเข้านอนค่ะ จุ๊บๆๆ
โดย: Opey วันที่: 13 กรกฎาคม 2551 เวลา:23:16:12 น.
  
ในช่องคำเตือน ได้พิมพ์ตามสูตรที่ให้ไว้ด้านบนแล้ว คือ =IF(F$1"เหลืออีก "&G3-F$1&" วัน","")
แต่คำนวณไม่ได้ มันขึ้นข้อความว่า The formular you typed contains an error ไม่ทราบว่าสูตรที่ให้มา ขาดอะไรไปหรือเปล่าค่ะ ช่วยตอบด้วยค่ะ

ขอบคุณค่ะ
โดย: nipawan IP: 61.90.74.122 วันที่: 4 สิงหาคม 2551 เวลา:14:38:03 น.
  
เรียน คุณ nipawan

ขอขอบคุณมากๆ ที่แจ้งผลให้ทราบ
จริงๆ แล้วสูตรนี้เขียนว่า
=IF(F$1<G3,"เหลืออีก "&G3-F$1&" วัน","")

แต่เนื่องจากเครื่องหมาย "น้อยกว่า" นั้น ไปเหมือนกับกรอบคำสั่ง html (คำสั่งสำหรับเว็บเพจ) เลยทำให้เครื่องหมาย "น้อยกว่า" ไม่แสดงขึ้นมาให้เห็น ต้องใส่เป็นโค๊ด & l t ; (พิมพ์ติดกัน) จึงจะออกมาเป็นเครื่องหมาย < ครับ

ตอนนี้ผมแก้ไขเรียบร้อยแล้วครับ
โดย: ครูเอก วันที่: 4 สิงหาคม 2551 เวลา:15:33:38 น.
  
หวัดดีค่ะ ขอรบกวนหน่อยนะคะ

พิมพ์สูตรแล้วมีข้อความขึ้นว่า "สูตรที่คุณพิมพ์มีข้อผิดพลาด"

แต่ก็เปลี่ยนเครื่องหมาย "น้อยกว่า" เป็น < แล้วก็ยังไม่ได้อีกค่ะ

สูตรที่ 2 ก็ไม่ได้เหมือนกันค่ะ
โดย: kati IP: 203.185.151.254 วันที่: 4 กันยายน 2551 เวลา:16:43:21 น.
  
เรียน คุณ kati
เนื่องจากผมไม่ได้เห็นข้อมูลของคุณ จึงไม่ทราบว่าผิดพลาดที่ตรงไหน แต่สูตรที่ให้นี้ถูกต้องครับ รับรองว่าใช้ได้

ความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ผมเดาว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับรูปแบบวันที่ กรุณาตรวจสอบวันที่ที่พิมพ์เข้าไปว่า ถูกต้องหรือไม่ วันที่จะต้องเป็นปี ค.ศ.เท่านั้น ถ้าพิมพ์เป็น พ.ศ.2551 เอ็กเซลจะคิดว่าเป็น ค.ศ.2551 ดังนั้น ถ้านำไปลบกับ F1 ซึ่งเกิดจากฟังก์ชัน TODAY ก็จะผิดพลาด เพราะ TODAY จะส่งค่าปีออกมาเป็น 2008

ลองตรวจสอบเบื้องต้นตามนี้ก่อนนะครับ
โดย: ครูเอก วันที่: 4 กันยายน 2551 เวลา:20:05:37 น.
  
ทำได้แล้วค่ะ ครูเอก ขอบคุณมากนะคะ

โดย: kati IP: 203.185.151.254 วันที่: 5 กันยายน 2551 เวลา:9:59:31 น.
  
ครูเอกคะ รบกวนอีกนึดนึงนะคะ

อยากจะใส่สีแดงเหมือนตารางของครูเอก ค่ะ

ไม่ทราบว่าทำยังไงคะ
โดย: kati IP: 203.185.151.254 วันที่: 5 กันยายน 2551 เวลา:10:38:38 น.
  
อยากให้พื้นสีแดงขึ้นเมื่อสถานะ "ช่วงประเมินผล"

และอยากให้ตัวหนังสือสีแดง ขึ้นเมื่อสถานะ "ครบแล้ว" ค่ะ

เราต้องใช้สูตรยังไงคะ

โดย: kati IP: 203.185.151.254 วันที่: 5 กันยายน 2551 เวลา:10:43:59 น.
  
สวัสดีครับ คุณ kati

วิธีกาัรจัดรูปแบบตามเงื่อนไข (Conditional formatting) ขออ้างอิงตามรูปที่1 เลยนะครับ มีวิธีการดังนี้

1. เลือกช่วงเซล H3 ถึง I10
2. เข้าเมนู Format > Conditional formatting...
3. ในช่องกลาง เปลี่ยน between เป็น equal to
4. ในช่องขวามือ พิมพ์ ="ครบแล้ว" แล้วคลิกที่ปุ่ม Format ด้านล่าง
5. ที่แท็ป Font เลือกสีตัวอักษรเป็นสีแดง แล้วคลิกปุ่ม OK
6. คลิกที่ปุ่ม Add >> (เพื่อเพิ่มเงื่อนไข)
7. ในช่องกลาง เปลี่ยน between เป็น equal to
8. ในช่องขวามือ พิมพ์ ="ช่วงประเมินผล" แล้วคลิกที่ปุ่ม Format ด้านล่าง
9. ที่แท็ป Font เลือกสีตัวอักษรเป็นสีขาว
10. ที่แท็ป Patterns เลือกสีพื้นเป็นสีแดง แล้วคลิกปุ่ม OK
11. แล้วคลิกปุ่ม OK อีกครั้งหนึ่ง
โดย: ครูเอก วันที่: 5 กันยายน 2551 เวลา:12:22:01 น.
  
ขอบคุณมากๆ เลยค่ะ ครูเอก

แล้วจะเข้ามาทักทายบ่อยๆ นะคะ
โดย: kati IP: 203.185.151.254 วันที่: 8 กันยายน 2551 เวลา:13:18:17 น.
  
ครูเอกครับ ผมมีเรื่องรบกวนหน่อยครับ ในกรณีที่พนักงานที่จะได้รับการบรรจุจะมี 2 วัน คือวันที่ 1 และวันที่ 16 ของเดือนนั้น เรามีวิธีคิดอย่างไรครับ

เช่น พนักงานเข้างานวันที่ 20 ส.ค. 54 ถ้าบวก 119 วันไปแล้วจะได้ 19 ธ.ค. 54 แต่จะต้องไม่เกิน 119 วัน ฉะนั้นจะต้องเป็นวันที่ 16 ที่ผมบอกไว้แต่ต้น คือจะส่งบรรจุเป็นวันที่ 16 ธ.ค.
โดย: คนผ่านมาแถวนี้ IP: 210.148.57.5 วันที่: 3 กรกฎาคม 2555 เวลา:15:10:17 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Samroeng.BlogGang.com

ครูเอก
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 112 คน [?]

บทความทั้งหมด