หมอ รังสิตรับตรง ปี 54
หมอรังสิต รับตรง 54

มาเตรียมตัว เรียนหมอ ม.รังสิต กันก่อน
1 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ คัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียน (กำหนดการสอบดังตารางที่ 7.1)

2 คณะทัศนศาสตร์ จะรับเข้าศึกษา สำหรับผู้สมัครที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา) พิจารณาจากการสัมภาษณ์ โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน

3 คณะเทคนิคการแพทย์ จะรับเข้าศึกษาสำหรับผู้สมัครที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา) พิจารณาจากการสัมภาษณ์ โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน ส่วนผู้สมัครที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ต่ำกว่า 3.00 จะต้องผ่านการพิจารณาจากการสัมภาษณ์ และพิจารณาจากรายวิชาวิทยาศาสตร์ ประวัติการศึกษา ความสามารถพิเศษ ความตั้งใจและความสนใจในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน

4 คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (สองภาษา) จะรับเข้าศึกษาสำหรับผู้สมัครที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป และมีผลการเรียนหมวดวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา)หรือมีผลการสอบ O-Net ไม่ต่ำกว่า 5,000 คะแนน พิจารณาจากการสัมภาษณ์ โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน ส่วนผู้สมัครที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ต่ำกว่า 2.75 จะต้องผ่านการพิจารณาจากการสัมภาษณ์ และพิจารณาจากรายวิชาวิทยาศาสตร์ ประวัติการศึกษา ความสามารถพิเศษ ความตั้งใจและความสนใจในวิชาชีพพยาบาลศาสตร์ โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน

5 คณะกายภาพบำบัด จะรับเข้าศึกษา สำหรับผู้สมัครที่มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 1.50 เมตรและคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา) พิจารณาจากการสัมภาษณ์ โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน ส่วนผู้สมัครที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ต่ำกว่า 2.50 จะต้องผ่านการพิจารณาจากการสัมภาษณ์ และพิจารณาจากรายวิชาวิทยาศาสตร์ ประวัติการศึกษา ความสามารถพิเศษ ความตั้งใจและความสนใจในสาขาวิชากายภาพบำบัด โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน

6 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน จะรับเข้าศึกษา สำหรับผู้สมัครที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา) และมีการสอบคัดเลือกซึ่งจัดสอบโดยคณะ

7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ จะรับเข้าศึกษา สำหรับผู้สมัครที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา) พิจารณาจากการสัมภาษณ์ โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน

คุณสมบัติเฉพาะ

คุณสมบัติเฉพาะของผู้เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และ ปราศจาคโรค อาการของโรคดังต่อไปนี้
มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและปฏิบัติงาน
มีปัญหาทางจิตเวช ได้แก่ โรคจิต โรคประสาทรวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและประกอบอาชีพ
โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และประกอบวิชาชีพ เช่น
โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้
โรคหัวใจระดับรุนแรง
โรคความดันเลือดสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนจนทำให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะอย่างถาวร
ภาวะไตวายเรื้อรัง
โรคติดสารเสพติดให้โทษ
ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง
ความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ำกว่า 6/24 ทั้งสองข้าง
สายตาข้างดีต่ำกว่า 6/12เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว
ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ
หูหนวกหรือหูตึง (Threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40 dB) จากความผิดปกติทางประสาทและการได้ยิน ถ้าได้รับการรักษาแล้วไม่ดีขึ้น
โรคหรือความพิการอื่นๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ที่คณะแพทย์ผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งนี้คณบดีอาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคตรวจบางรายเพิ่มเติมได้

คุณสมบัติเฉพาะของผู้เข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์
1) สำเร็จการศึกษา Grade 12 หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75 และมีผลการเรียนวิชาชีววิทยา และวิชาเคมี ไม่ต่ำกว่า B ผลการเรียนวิชาฟิสิกส์ และวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า C+ หรือ
2) มีผลการสอบ IGCSE/GCSE 5 วิชา ซึ่งต้องประกอบไปด้วยอย่างน้อย 3 วิชาหลักคือ วิชาชีววิทยา และวิชาเคมี มีผลการสอบอยู่ในสองเกรดแรก วิชาฟิสิกส์ หรือวิชาคณิตศาสตร์ มีผลการเรียนอยู่ในสามเกรดแรก นอกจากนั้นต้องมีผลการสอบของวิชาชีววิทยา หรือวิชาเคมี ในระดับ AS Level โดยมีผลการสอบอยู่ในสองเกรดแรก หรือ
3) มีผลการสอบ International Baccalaureate (IB) Standard Level ประกอบด้วยวิชาใน Group 4 Experimental Science คือ วิชาชีววิทยา และวิชาเคมี มีผลการสอบอยู่ในสองเกรดแรก วิชาฟิสิกส์ หรือวิชาใน Group 5 วิชาคณิตศาสตร์ มีผลการสอบอยู่ในสามเกรดแรก หรือ
4) มีผลสอบ SAT ไม่ต่ำกว่า 1,000 จาก 1,600 หรือ 1,500 จาก 2,400 และมีผลการสอบ SAT Subjects ดังต่อไปนี้คือ ชีววิทยา เคมี และฟิสิกส์ หรือ คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 525 หรือ
5) กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาหลักสูตรนานาชาติสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์อย่างน้อย 1 ปีการศึกษา โดยมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 และมีผลการเรียนวิชาชีววิทยา วิชาเคมี ไม่ต่ำกว่า B และวิชาฟิสิกส์ หรือวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า C+ หรือ
6) ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตในหลักสูตรนานาชาติสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 และมีผลการเรียนวิชาชีววิทยา วิชาเคมี ไม่ต่ำกว่า B และวิชาฟิสิกส์ หรือวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า C+
7) ผู้สมัครทุกคนต้องมีความสามารถในการสื่อสารและใช้ภาษาไทยในการพูด อ่านและเขียนอยู่ในระดับดีเพียงพอที่จะเรียนในระดับอุดมศึกษา


กำหนดการและขั้นตอนในการสมัคร
6.1 กำหนดการรับสมัคร
มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ดังนี้


ช่วงการรับสมัคร
รอบที่ 1 1 กันยายน 2553 –5 พฤศจิกายน 2553
(เว้นวันที่ 16-25 ตุลาคม 2553)
รอบที่ 2 6 พฤศจิกายน 2553 –7 พฤษภาคม 2554

6.2 วิธีการสมัครผู้สมัครสามารถซื้อใบสมัครได้ที่มหาวิทยาลัยรังสิต หรือที่ร้าน 7-ELEVEN ในราคา 300 บาท และยื่นใบสมัครโดยตรงที่ห้อง 1-103 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต หรือ
ผู้สมัครสามารถสมัครทางเว็บไซต์ //www.rsu.ac.th
เอกสารประกอบการสมัครเข้าศึกษา
ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนบริบูรณ์
รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนจำนวน 3 รูป
สำเนาหนังสือรับรองผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ใช้หนังสือรับรองที่ผู้บริหารสถานศึกษาออกให้ เพื่อรับรองข้อมูลคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา และรับรองว่ากำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
(ผู้ที่สมัครทางเว็บไซต์ เมื่อสมัครเรียบร้อยแล้วให้พิมพ์ใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานการสมัคร ส่งด้วยตนเองที่สำนักงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต)

6.3 ขั้นตอนการเข้าศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
6.3.1 รอบมหาวิทยาลัยรังสิตจัดสอบ รอบที่ 1 และ 2
ขั้นตอนที่ 1 ผ่านการสอบข้อเขียนของมหาวิทยาลัยรังสิต ตามที่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกผู้เข้าศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์กำหนด
ขั้นตอนที่ 2 ยื่นคะแนนการวัดผลGPA / GPAX , O-NET และ GAT / PAT
ขั้นตอนที่ 3 ผ่านเกณฑ์การสอบวิชาเฉพาะทางการแพทย์ และแบบทดสอบทางจิตวิทยา ตามที่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกผู้เข้าศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์กำหนด
ขั้นตอนที่ 4 ผ่านการตรวจสอบสุขภาพ ตามที่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกผู้เข้าศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์กำหนด
ขั้นตอนที่ 5 ผ่านการสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกผู้เข้าศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
6.3.2 รอบมหาวิทยาลัยรังสิต รอบที่ 1 นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ
ขั้นตอนที่ 1 ยื่นผลการศึกษาตลอดหลักสูตร ใบ Recommendation ใบ Certificate จากสถาบันทดสอบความรู้ความสามารถ (ถ้ามี)
ขั้นตอนที่ 2 ผ่านเกณฑ์การสอบวิชาเฉพาะทางการแพทย์ และแบทดสอบทางจิตวิทยา
ตามที่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกผู้เข้าศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์กำหนด
ขั้นตอนที่ 3 ผ่านการตรวจสุขภาพ ตามที่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกผู้เข้าศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์กำหนด
ขั้นตอนที่ 4 ผ่านการสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกผู้เข้าศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
6.3.3 รอบระบบกลาง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ระบบ Central Admissions)
ขั้นตอนที่ 1 ผ่านการคัดเลือกตามระบบกลาง (Central Admissions) โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)
ขั้นตอนที่ 2 ผ่านเกณฑ์การสอบวิชาเฉพาะทางการแพทย์ และแบบทดสอบทางจิตวิทยา ตามที่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกผู้เข้าศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์กำหนด
ขั้นตอนที่ 3 ผ่านการตรวจสอบสุขภาพ ตามที่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกผู้เข้าศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์กำหนด
ขั้นตอนที่ 4 ผ่านการสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกผู้เข้าศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์


6.3.4 รอบรับตรงของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (ระบบ Direct Admissions)
ขั้นตอนที่ 1 ผ่านการคัดเลือกตามระบบรับตรงของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
ขั้นตอนที่ 2 ผ่านเกณฑ์การสอบตามแบบทดสอบทางจิตวิทยา ตามที่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกผู้เข้าศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์กำหนด
ขั้นตอนที่ 3 ผ่านการตรวจสอบสุขภาพ ตามที่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกผู้เข้าศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์กำหนด
ขั้นตอนที่ 4 ผ่านการสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกผู้เข้าศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์7. การสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์
ผู้สมัครที่ต้องการเข้าศึกษาคณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ สถาบันการบิน และวิทยาลัยดนตรี จะต้องผ่านการสอบคัดเลือกตามกำหนดดังนี้

8. การรายงานตัวและลงทะเบียนเป็นนักศึกษา
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด และได้รับการตอบรับเพื่อเข้าศึกษาจะต้องรายงานตัวเพื่อลงทะเบียนเป็นนักศึกษา ณ สำนักงานทะเบียน มหาวิทยาลัยรังสิต
โดยผู้สมัครต้องนำหลักฐานประกอบการรายงานตัวดังต่อไปนี้
บัตรประจำตัวผู้สมัคร
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
สำเนาใบสุทธิ ใบระเบียน ใบเทียบความรู้ หรือประกาศนียบัตร จำนวน 2 ชุด ในกรณีที่กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้าย ให้ใช้ใบรับรองว่ากำลังศึกษา และเมื่อจบการศึกษาให้ส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นทันที
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง หรือผู้อุปการะพร้อมลายเซ็นเจ้าของบัตร จำนวน 2 ชุด
รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้วจำนวน 4 รูปCreate Date : 05 กุมภาพันธ์ 2554
Last Update : 5 กุมภาพันธ์ 2554 10:04:34 น.
Counter : 1377 Pageviews.

1 comments
  
เราก็ศิษย์เก่าป.ตรี RSU ค่ะ แต่จบไปนานมากแระ
โดย: Somyachi วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:10:39:11 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

4fun.BlogGang.com

nat85min
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]

บทความทั้งหมด