*~..ขอบคุณ วันเวลา...ทุกสิ่ง นำทางให้เราได้พบกัน..~* ............ *~ Keep on walking with my heart ~* ............
Group Blog
 
<<
มกราคม 2561
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
 
3 มกราคม 2561
 
All Blogs
 
*~*บทเจริญมนต์ถวายเป็นพุทธบูชา ปี 2561*~*


*~*บทเจริญมนต์ถวายเป็นพุทธบูชา ปี 2561*~*


*~*คำบูชาพระรัตนตรัย*~*

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ ( 3 จบ )
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

พุทธะบูชา มหาเตชะ วันโต   ธัมมะบูชา มหาปัญโญ
   สังฆะบูชา มหาโภคะ วะโห    ติโลกะนาถัง อภิปูชะยามิ

ข้าพเจ้าขอบูชาบารมี คุณพระพุทธเจ้า คุณพระธรรมเจ้า
คุณพระอริยสงฆ์เจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระมหาโพธิสัตว์เจ้า
คุณบิดา-มารดา คุณครู-อุปัชฌาย์ คุณครูบา-อาจารย์
เทพ-พรหมและเทวดา บรมครูปู่ฤาษี พระฤาษี
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ ณ สถานที่นี้ และทั่วโลกนี้

โปรดมาประทานพร ประทานบารมี ประทานความสุข
ประทานความสำเร็จ ประทานความสัมฤทธิ์ผล
ให้แก่ตัวของข้าพเจ้า และลูกหลานของข้าพเจ้า
พร้อมทั้งบริวารทั้งหลายของข้าพเจ้า

ขออำนาจ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย พร้อมด้วยบุญกุศลทั้งหลาย
จงมาช่วยขจัดทุกข์ ขจัดโศก ขจัดโรค ขจัดภัย อันตรายใดๆ
ขจัดวิบากกรรม อาถรรพ์ใดๆ จงเสื่อมสูญไป มลายสิ้นไป
ขอความสวัสดี ความมีมงคล ถึงพร้อมด้วย อริยทรัพย์
คือทรัพย์ภายนอก และทรัพย์ภายในอันประเสริฐ
จงมาบังเกิดขึ้น มีขึ้น แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ณ กาลบัดนี้เถิด

อิติสุคะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ
ปะฐะวีคงคา พระภุมมะเทวา ขะมามิหัง
นิพพานัง ปัจจะโย โหตุฯ*~*คำอธิษฐานก่อนนั่งสมาธิ*~*

ข้าพเจ้า ระลึกถึง คุณพระพุทธเจ้า คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์
คุณบิดา-มารดา คุณครูบา-อาจารย์
จงมาดลบันดาล ให้ใจของข้าพเจ้า จงรวมลงเป็นสมาธิ
พุทโธ ธัมโม สังโฆ
พุทโธ ธัมโม สังโฆ
พุทโธ ธัมโม สังโฆ
พุทโธ พุทโธ พุทโธ

สูดลมหายใจเข้าลึก ๆ ยาว ๆ ให้เต็มปอด

แล้วผ่อนลมออกมาอย่างแผ่วเบา ยาว ๆ นิ่มนวล
นั่งสักพักหนึ่ง ให้ถามในใจ ว่า

"ใครคือ...ผู้รู้"

แล้วนั่งต่อจบครบเวลาที่กำหนด*~*คำแผ่เมตตาหลังนั่งสมาธิ*~*


สัพเพ สัตตา สทา โหนตุ อะเวรา สุขะ ชีวิโน

ขอให้สัตว์ทั้งหลาย จงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อกัน และกัน

จงเป็นผู้ดำรงชีพอยู่ เป็นสุขทุกเมื่อเถิด

กะตัง ปุญญัง พะลัง มัยหัง สัพเพ ภาคี ภวันตุ เต

ขอให้สัตว์ทั้งสิ้นนั้น จงเป็นผู้ มีส่วนได้ เสวยผลบุญ

อันที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้วนั้นเทอญ
*~*คำกรวดน้ำ*~*

ด้วยเดชะกุศลผลบุญกุศลผลทานที่ข้าพเจ้าได้สร้างสมมาแล้วด้วยดี
ตั้งแต่ในอดีตชาติ จนถึงปัจจุบันชาตินี้ และในวันนี้
ข้าพเจ้าขอน้อมถวาย แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระศรีอริยเมตไตย พระปัจเจกพุทธเจ้า พระมหาโพธิสัตว์เจ้า
พระธรรมเจ้า พระอริยะสงฆ์องค์เจ้าทุกๆ พระองค์
ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่บิดา มารดา ปู่ย่า ตายาย
บรมครูปู่ฤาษี พระฤาษีทุกๆ พระองค์ เทพ-พรหมและเทวดา
ครูบา-อาจารย์ ผู้มีพระคุณ ญาติทั้งหลาย

พระมหากษัตริย์ไทยทุก ๆ พระองค์ วีรบุรุษ วีรสตรี
ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ข้าราชการผู้ซื่อสัตย์ สุจริต
บรรพชน ผู้ที่เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อรักษาผืนแผ่นดินไทย
น่านฟ้าไทย น่านน้ำไทย ทั้งหมู่มนุษย์ และเทพเทวดาทั้งหลาย
ผู้ดูแลปกป้อง เผยแผ่พระศาสนา เจ้ากรรมนายเวร มิตรรักสนิท

ศัตรูหมู่มาร เปรต อสูรกาย ผีสาง นางไม้ เจ้าที่ เจ้าทาง
เจ้าป่า เจ้าเขา เจ้าทุ่ง เจ้าท่า เจ้าถ้ำ เจ้าเรือน สัตว์นรก
สัตว์เดรัจฉาน ยักษ์ คนธรรพ์ นาคี นาคา อสุรี อสุรา
รุกขเทวดา อากาศเทวดา แม่พระธรณี แม่พระเพลิง
แม่พระพาย แม่พระพิรุณ แม่พระคงคา แม่พระโพสพ

พญายมราช นายนิริยบาล ท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ ศิริคุตอำมาตย์
ชั้นจาตุมมหาราชิกาเบื้องบนสูงสุด จนถึงภวัคคพรหม
และเบื้องล่างต่ำสุด ตั้งแต่โลกันตมหานรก และอเวจีขึ้นมา
จนถึงโลกมนุษย์ สุดรอบขอบจักรวาล อนันตจักรวาล
ตลอดจนสรรพสัตว์ทั้งหลายแปดหมื่นสี่พันโลกธาตุ

ท่านทั้งหลายที่ต้องทุกข์ ขอให้พ้นจากทุกช์
ท่านทั้งหลายที่ได้สุข ขอให้ได้สุขยิ่งๆ ขึ้นไป

ด้วยเดชะผลบุญแห่งข้าพเจ้าอุทิศให้ไปนี้
จงเป็นอุปนิสัย ปัจจัยตามส่ง ให้ถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบัน
และอนาคตกาลเบื้องหน้าโน้นเทอญฯ*~*คำขอขมากรรมและอธิษฐานจิต*~*


สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต
อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต
อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

กรรมใดที่เราทั้งหลายได้เคยประมาทพลาดพลั้ง
ต่อกันและกัน ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี
รู้ก็ดี มิรู้ก็ดี เจตนาก็ดี มิได้เจตนาก็ดี
ระลึกได้ก็ดี ระลึกไม่ได้ก็ดี รู้เท่าถึงการณ์ก็ดี
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ดี ต่อหน้ากันก็ดี ลับหลังก็ดี
ตั้งแต่ในอดีตชาติ จนถึงชาติปัจจุบัน วันนี้

ขอให้เราทั้งหลายต่างอโหสิกรรมและปลดปล่อยกรรมนั้น
ให้เลิกแล้วต่อกันและกันจนหมดสิ้น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ขอให้เราทั้งหลายต่างดำรงชีวิตอยู่เป็นสุข ทุกเมื่อเถิด

นิพพานัง ปัจจะโย โหตุฯ
สัมมา สัมมา สัมพุทโธ สดใส สว่างไสว สุขสงบ สันติภาพ
สำเร็จ สมประสงค์ สาธุ สาธุ
โมทนา สาธุ โมทนา สาธุ โมทนา สาธุ

วิบากกรรม ทั้งหลายทั้งปวง ที่อยู่ในกาย ในจิต ในใจ
ในเนื้อ ในหนัง ในกระดูก ในสังขาร ในเส้น ในเอ็น
จงละลาย คลายถอนออกไปให้หมด
โรคภัย ไข้เจ็บ ที่อยู่ในกาย ในจิต ในใจ
ในเนื้อ ในหนัง ในกระดูก ในสังขาร ในเส้น ในเอ็น
จงละลาย คลายถอนออกไปให้หมด

( จบแล้วกราบพระ )

เรียบเรียง จัดพิมพ์ถวายเป็นพุทธบูชา โดย ต้นกล้า ของหัวใจ*~*~*~*..แวะมาทักทายจ๊ะ..ขอให้มีความสุข สดใส..หัวใจเบิกบาน..*~*~*~*

..HappY BrightDaY..

Create Date : 03 มกราคม 2561
Last Update : 18 มกราคม 2561 14:37:56 น. 33 comments
Counter : 1032 Pageviews.

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณSakormaree, คุณnewyorknurse, คุณกาปอมซ่า, คุณไวน์กับสายน้ำ, คุณmcayenne94, คุณlovereason, คุณSweet_pills, คุณtuk-tuk@korat, คุณอุ้มสี, คุณ**mp5**


 


สวัสดีปีใหม่เช่นกันนะครับ
ขอให้มีความสุข
สุขภาพแข็งแรงครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 3 มกราคม 2561 เวลา:11:41:52 น.  

 
สาธุค่ะ
ขอให้มีความสุขกายสุขใจตลอดปีใหม่นี้นะคะ


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 3 มกราคม 2561 เวลา:13:06:48 น.  

 


โดย: สองแผ่นดิน วันที่: 3 มกราคม 2561 เวลา:14:46:13 น.  

 
สวัสดีปีใหม่ 2561 ครับ


โดย: The Kop Civil วันที่: 3 มกราคม 2561 เวลา:15:02:51 น.  

 
สวัสดีปีใหม่ครับ


โดย: City Hunter (สมาชิกหมายเลข 4149951 ) วันที่: 3 มกราคม 2561 เวลา:15:22:05 น.  

 
ขอบคุณสำหรับการแบ่งปัน

สวัสดีปีใหม่นะคะ


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 3 มกราคม 2561 เวลา:16:09:54 น.  

 
มารับธรรมะดีๆ

สวัสดีปีใหม่ค่ะโดย: mambymam วันที่: 3 มกราคม 2561 เวลา:16:24:10 น.  

 


สวัสดีครับปี2561 แล้ว
ขอให้มีความสุข อย่าเจ็บอย่าจน
อย่าลืมหายใจ อย่าคิดมาก
หนักก็ปล่อย เบาก็เติม มีน้อยหาเพิ่มร่ำรวยตลอดไป


โดย: moresaw วันที่: 3 มกราคม 2561 เวลา:17:08:22 น.  

 
โดย: เซียนกระบี่ลุ่มแม่น้ำวัง วันที่: 3 มกราคม 2561 เวลา:18:34:09 น.  

 

สวัสดีปีใหม่ค่ะ


โดย: newyorknurse วันที่: 3 มกราคม 2561 เวลา:19:53:57 น.  

 
สวัสดีปีใหม่ค่ะ คุณต้นกล้า


ขอบคุณสำหรับคำอวยพรนะคะ


โดย: กาปอมซ่า วันที่: 3 มกราคม 2561 เวลา:20:39:52 น.  

 
ดีใจครับ ที่กรุณาแวะไปเยือน...

ปลายปีกับต้นปี คนไปสวดมนต์กันเยอะจริง ๆ ครับ

งั้นโหวตให้ครับโดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 3 มกราคม 2561 เวลา:20:58:54 น.  

 
หายไปนานเลยนะคะ
ขอบคุณที่แวะทักทาย
ขอให้มีความสุขสดใส ตลอดปีเช่นกันค่ะ


โดย: mcayenne94 วันที่: 3 มกราคม 2561 เวลา:21:18:21 น.  

 
สวัสดีปีใหม่ค่า
มีความสุขมากๆ สุขภาพแข็งแรง
ร่ำรวยๆ คิดสิ่งใดสมความปรารถนานะคะ
ขอบคุณสำหรับบทสวดค่ะ
ไม่ค่อยได้เข้าวัดเลยนอกจากเทศกาลสำคัญ TT
ขอบคุณมากๆ ค่า


โดย: lovereason วันที่: 3 มกราคม 2561 เวลา:23:49:52 น.  

 


สวัสดีปีใหม่ค่ะ

มีความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรง
พบเจอแต่สิ่งดีๆ ตลอดปีใหม่ และตลอดไปนะคะ


โดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 4 มกราคม 2561 เวลา:4:18:12 น.  

 
สวัสดีปีใหม่ค่ะ

สุขกาย สุขใจ ตลอดปี ตลอดไปค่ะโดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 4 มกราคม 2561 เวลา:5:50:26 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 4 มกราคม 2561 เวลา:6:54:18 น.  

 
สวัสดีปีใหม่นะคะ


โดย: auau_py วันที่: 4 มกราคม 2561 เวลา:10:49:00 น.  

 
สาธุค่ะ
สวัสดีปีใหม่ค่ะคุณต้นกล้า


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 4 มกราคม 2561 เวลา:15:15:04 น.  

 
แวะมารับพรปีใหม่
มีความสุข สุขภาพแข็งแรงเช่นกันจ้าโดย: หอมกร วันที่: 4 มกราคม 2561 เวลา:15:52:26 น.  

 
ขอบคุณคุณต้นกล้าสำหรับการ์ดอวยพรสวยๆ
และคำอวยพรปีใหม่นะคะ
พรประเสริฐใดๆขอให้คุณต้นกล้าได้รับตลอดปี 2018 นี้ค่ะโดย: Sweet_pills วันที่: 4 มกราคม 2561 เวลา:16:26:55 น.  

 
ไปสร้างวัดมา ขออนุโมทนาบุญกุศลด้วยค่ะ


โดย: mcayenne94 วันที่: 4 มกราคม 2561 เวลา:17:30:12 น.  

 
สวัสดีปีใหม่ค่ะ
ขอให้มีความสุข สดชื่น สมปรารถนา สุขภาพแข็งแรงนะคะ


โดย: เนินน้ำ วันที่: 4 มกราคม 2561 เวลา:19:30:10 น.  

 
สวัสดีปีใหม่ค่ะ
ขอบคุณที่แวะไปเยี่ยมและให้พรนะคะ
ขอบคุณและขออนุโมทนาที่เรียบเรียง
ข้อมูลข้างต้นมาเผื่อแผ่ค่ะ จะเก็บไว้ใช้
ประโยชน์บ้าง ขอกุศลผลบุญที่คุณกระทำ
จงส่งให้คุณถึงพร้อมด้วยความสุข
ความเจริญทุกประการนะคะโดย: ภาวิดา (คนบ้านป่า ) วันที่: 4 มกราคม 2561 เวลา:21:17:57 น.  

 
สวัสดีปีใหม่ค่ะคุณต้นกล้า

ขอบคุณสำหรับพรปีใหม่และการ์ดสวยๆนะคะ
พรประเสริฐใดๆขอให้คุณต้นกล้าได้รับตลอดปี 2018 นี้ค่ะโดย: Sweet_pills วันที่: 5 มกราคม 2561 เวลา:7:48:00 น.  

 
ส่งกำลังใจให้คุณต้นกล้าค่ะ


โดย: Sweet_pills วันที่: 5 มกราคม 2561 เวลา:7:49:25 น.  

 
ต้นกล้าที่เข้มแข็ง จะเติบโตอย่างแข็งแกร่งค่ะ


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 5 มกราคม 2561 เวลา:9:07:02 น.  

 
สาธุ


โดย: kae+aoe วันที่: 5 มกราคม 2561 เวลา:13:34:32 น.  

 
สวัสดีปีใหม่ค่ะ
มีความสุขตลอดปีนะคะ


โดย: ซองขาวเบอร์ 9 วันที่: 5 มกราคม 2561 เวลา:19:55:41 น.  

 
สวัสดีปีใหม่เช่นกันค่ะ
ขอให้สุขภาพแข็งแรง สุขกายสุขใจตลอดปีและตลอดไปนะคะ

ว่างเมื่อไหร่ก็แวะมาคุยกันอีกนะคะโดย: NENE77 วันที่: 5 มกราคม 2561 เวลา:22:18:48 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ขุนเพชรขุนราม Cartoon Blog ดู Blog
*~ต้นกล้า...ของหัวใจ~* Dharma Blog ดู Blog

สาธุ....และสวัสดีปีใหม่นะคะ
อย่าเจ็บ อย่าไข้ อย่าจนค่ะ


โดย: อุ้มสี วันที่: 6 มกราคม 2561 เวลา:15:32:26 น.  

 
สวัสดีปีใหม่ครับ

มีความสุขมาก ๆ นะครับ รักษาสุขภาพ


โดย: เซียนกระบี่ลุ่มแม่น้ำวัง วันที่: 10 มกราคม 2561 เวลา:12:30:26 น.  

 
สุขกาย สุขใจ ตลอดปีครับ


โดย: สองแผ่นดิน วันที่: 21 มกราคม 2561 เวลา:7:58:20 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

*~ต้นกล้า...ของหัวใจ~*
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 6 คน [?]
*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

คือ ต้นกล้า ผลิใบ เพื่อแทนคุณ แผ่นดิน

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
Friends' blogs
[Add *~ต้นกล้า...ของหัวใจ~*'s blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.