พระธุตังคเจดีย์
เมื่อวันอาทิตย์ ฉันไปร่วมพิธีสมโภชพระธุตังคเจดีย์ที่วัดอโศการาม
นี่เป็นครั้งที่ ๒ ที่ฉันมาที่วัดอโศการาม
หลังจากเคยมาครั้งหนึ่งเมื่อตอนยังเด็ก นานมากจนจำอะไรแทบไม่ได้งานวันนี้ผู้คนล้นหลามนอกจากจะเป็นพิธีสมโภชพระธุตังคเจดีย์แล้ว
ซึ่งจะมีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเข้าในองค์พระเจดีย์แล้ว
หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโนก็เดินทางมารับผ้าป่าด้วยถึงคนจะเยอะมากเป็นหลักพันแต่ก็เดินไปเดินมาได้อย่างสบาย
และโรงทานก็มีมากตามจำนวนคน
เรียกได้ว่าแค่ยื่นมือออกไป ก็จะมีของกินมาอยู่ในมือทันที
ไม่นานนักก็ได้เวลาเริ่มพิธีเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ เสด็จมาเป็นประธานพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
ต่อด้วยการถวายผ้าป่าต่อองค์หลวงตาพระมหาบัวผ้าป่าต้นแล้วต้นเล่าถูกลำเลียงมาโดยไม่ขาดสาย


ต้นผ้าป่าหลายๆ ต้นประดิษฐ์ประดอยงดงามมาก

ฉันเดินๆ ดูๆ อยู่สักพัก ก็เดินไปหามุมถ่ายรูป
แล้วก็หูแว่วได้ยินใครคนหนึ่งชี้ชวนให้เพื่อนดูฟ้า
บอกว่าก้อนเมฆดูละม้ายคล้ายพญานาค
อดแหงนคอดูตามเขาว่าไม่ได้ ดูแล้วก็คล้ายๆ อยู่เหมือนกันถ่ายรูปภายนอกเสร็จก็เดินเข้าไปภายในธุตังคเจดีย์
นมัสการพระธาตุ-เกศาของพระอริยสงฆ์
ยังเดินไม่ทั่วนักก็กลับบ้านเพราะจอดรถไกล กลัวฝนตก

แต่ยังติดใจอยากถ่ายภาพพระเจดีย์อีก คงจะไปใหม่ในวันหลัง


" พระธุตังคเจดีย์"

ท่านพ่อลี ธมฺมธโร ได้คิดออกแบบให้เป็นเจดีย์หมู่ รวม 13 องค์
และได้ตั้งนามไว้ว่า "พระธุตังคเจดีย์" ซึ่งมีความหมายหลายประการ
1. ชื่อของพระเจดีย์ หมายถึงธุดงควัตร 13* อันหมายถึงธุดงควัตรในพระพุทธศาสนา
ที่พระกรรมฐานได้ยึดถือและปฏิบัติสืบเนื่องกันมาโดยตลอด
2. หากมองด้านเฉียงจะเห็นเจดีย์ 7 องค์เรียงกัน หมายถึง โพชฌงค์ 7*
3. ฐานของพระเจดีย์เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีเจดีย์อยู่ทุกมุมฐาน ๆ ละ
4 องค์ หมายถึง อริยสัจจ์สี่
4. มีฐาน 3 ชั้น หมายถึง พระรัตนตรัย
5. ที่พระเจดีย์ใหญ่องค์ประธาน หมายถึงพระนิพพาน 1

เมื่อได้ทำพิธีบรรจุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทางพระพุทธศาสนามาลงภายในฐานพระเจดีย์
แล้ว ได้จัดสร้างพระเจดีย์น้อยองค์หนึ่งไว้ เหนือบริเวณฐานรากที่ทำการก่อสร้างพระเจดีย์
องค์ใหญ่ขึ้นก่อนธุดงควัตร ๑๓

1. ถือการนุ่งห่มผ้าบังสุกุลเป็นวัตร
2. ถือการนุ่งห่มผ้าสามผืนเป็นวัตร
3. ถือการบิณฑบาตเป็นวัตร
4. ถือการบิณฑบาตไปโดยลำดับแถวเป็นวัตร
5. ถือการฉันจังหันมื้อเดียวเป็นวัตร
6. ถือการฉันในภาชนะเดียวคือฉันในบาตรเป็นวัตร
7. ถือการห้ามภัตตาหารที่เขานำมาถวายภายหลังเป็นวัตร
8. ถือการอยู่ป่าเป็นวัตร
9. ถือการอยู่โคนต้นไม้เป็นวัตร
10. ถือการอยู่อัพโภกาสที่แจ้งเป็นวัตร
11. ถือการอยู่ป่าช้าเป็นวัตร
12. ถือการอยู่ในเสนาสนะตามมีตามได้เป็นวัตร
13. ถือเนสัชชิกังคธุดงค์ คือการไม่นอนเป็นวัตร

การถือธุดงคบำเพ็ญได้ด้วยการสมาทานคือด้วยอฐิษฐานใจ หรือแม้นด้วยการเปล่งวาจา คุณประโยชน์ของธุดงควัตร คือ การยังชีพโดยบริสุทธิ์ มีผลเป็นสุข เป็นของไม่มีโทษ บำบัดความทุกข์ของผู้อื่นเสีย เป็นของไม่มีภัย เป็นของไม่เบียดเบียน มีแต่เจริญฝ่ายเดียว ไม่เป็นเหตุให้เสื่อม ไม่มีมารยาหลอกลวงไม่ขุ่นมัว เป็นเครื่องป้องกัน เป็นเหตุให้สำเร็จสิ่งที่ปรารถนา กำจัดเสียซึ่งศัสตราทั้งปวง มีประโยชน์ในทางสำรวมเป็นเครื่องสมควรแก่สมณะ ทำให้สงบยิ่ง เป็นเหตุให้หลุดพ้น เป็นเหตุให้สิ้นราคะ เป็นการระงับเสียซึ่งโทสะทำโมหะให้ พินาศไปเป็นการกำจัดเสีย ซึ่งมานะ เป็นการตัดเสีย ซึ่งวิตกชั่ว ทำให้ข้ามความสงสัยได้ กำจัดเสียซึ่งความเกียจคร้าน กำจัดเสีย ซึ่งความไม่ยินดีในธรรม เป็นเหตุให้มีความอดทน เป็นของชั่งไม่ได้เป็นของหาประมาณมิได้ และทำให้สิ้นทุกข์ทั้งปวง

อานิสงส์ การปฏิบัติธุดงควัตร ทำให้พระป่าที่จาริกไป ตามป่าเขา พำนักตามโคนไม้ เพิงผาและ ตามถ้ำเป็นอยู่อย่างสมถะ เสียสละ ลดละอุปโภคบริโภค ทำให้จิตของท่าน เป็นอิสระพ้นจาก พันธนาการเครื่องร้อยรัดขัดขวาง สู่ความเบาสบาย สงบเอื้อต่อการเจริญสมาธิภาวนา บำเพ็ญความเพียร การท่องไป ในป่าที่ดารดาษ ไปด้วยสิงสาราสัตว์ ภัยอันตราย เป็นการฝึกจิต หลอมใจ ให้เข้มแข็ง มีสติระลึกรู้ มีบทบริกรรม พุทโธ อยู่กับสายลมหายใจ การเจริญสติ ก่อให้เกิดสมาธิ และจิตตานุภาพ พระธุดงคกรรมฐาน สายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโตจะผ่านการประหารกิเลส ด้วยธุดงควัตร จิตของพระคุณเจ้า จึงมั่นคง เข้มแข็งด้วย ศีลสมาธิปัญญาศรัทธาความเพียร
โพชฌงค์ ๗

โพชฌงค์แปลว่าธรรมเป็นเครื่องตรัสรู้ หมายความว่าคนที่เข้าถึงการบรรลุมรรคผล หรือว่าเข้าถึงความดีได้ต้องมีโพชฌงค์ 7 ประการ โพชฌงค์นี่มีอยู่ด้วยกัน 7 ประการ

สติ ความระลึกได้
ธรรมวิจยะ การวินิจฉัยธรรม
วิริยะ ความเพียร
ปีติ ความอิ่มใจ
ปัสสัทธิ ความสงบ
สมาธิ จิตตั้งมั่น
อุเบกขา ความวางเฉยการสร้างกุศล
เราสร้างในที่ต่างๆ กับบุคคลต่างๆ มีเยอะ
แต่คราวนี้เราสร้างเพื่อประเทศไทยทั้งชาติ
เรียกว่า สร้างมหากุศลวันนี้
นี่เรียกว่าสร้างมหากุศลยิ่งใหญ่ที่สุดแล้ว
ในประเทศของเรา เราได้สร้างมหากุศลคราวนี้
เอาให้เต็มเหนี่ยวอย่า้เสียดาย
ความเสียดายเป็นกิเลส ความหึงหวงเป็นกิเลส
ความเสียสละเป็นคุณประโยชน์
แก่เราและส่วนรวม

พระธรรมวิสุทธิมงคล
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
Create Date : 30 เมษายน 2551
Last Update : 30 เมษายน 2551 7:40:13 น.
Counter : 2382 Pageviews.

26 comments
  
มี้... อนุโมทนา
โดย: แมวดาวเสาร์ IP: 125.25.151.107 วันที่: 30 เมษายน 2551 เวลา:0:08:01 น.
  
ขอบคุณครับ
โดย: ปลายเทียน วันที่: 30 เมษายน 2551 เวลา:0:17:57 น.
  
อนุโมทนาด้วย

คืนนี้จะถ่างตารอเชียร์ ทั่นเทพช่วยออกฤทธิ์ด้วยเทิ้ด
โดย: juriojung IP: 202.28.182.130 วันที่: 30 เมษายน 2551 เวลา:6:37:15 น.
  
อนุโมทนาด้วยเด้อ~

ขอให้ผลบุญหนุนส่งให้หงส์ตามผีไปมอสโกน๊า
(จะรอเคี้ยว)

=)
โดย: hunjang วันที่: 30 เมษายน 2551 เวลา:8:09:36 น.
  
อนุโมทนาบุญด้วยเน้อ
โดย: grappa วันที่: 30 เมษายน 2551 เวลา:8:27:45 น.
  

อนุโมทนาค่ะ
โดย: อั๊งอังอา วันที่: 30 เมษายน 2551 เวลา:9:30:21 น.
  
อนุโมทนาบุญครับ
เสียดายที่พี่ไม่ว่างไป แต่ได้ดูรูปที่นี่ ก็อิ่มบุญไปด้วยเลยล่ะ
เมฆรูปพญานาค ... ได้ถ่ายรูปมาป่าวอ่ะ
เอามาให้ดูมั่งดิครับ
โดย: สะเทื้อน วันที่: 30 เมษายน 2551 เวลา:10:07:44 น.
  
สาธุ ขออนุโมทนา

ยิ่งใหญ่ สวยงาม

โดย: ป่ามืด IP: 124.120.47.104 วันที่: 30 เมษายน 2551 เวลา:11:24:36 น.
  
ขอบคุณ จ๊ะ ที่นำบุญมาฝาก

ถ้าปฏิบัติบูชา ให้ได้มากกว่าอามิสบูชาคงจะดีมากมายเลย นะ
โดย: บ้าได้ถ้วย วันที่: 30 เมษายน 2551 เวลา:13:18:53 น.
  
อนุโมทนา ขอให้แขได้บุญเยอะๆที่นำความรู้และธรรมะมาฝาก
โดย: Na Toom IP: 202.29.52.246 วันที่: 30 เมษายน 2551 เวลา:14:28:26 น.
  
...ได้ไปร่วมงานบุญงานกุศลบ่อยจังครับ

ยินดีด้วยป.ล. รวมพลังกายใจเป็นหนึ่ง...ล้มสะพานลอนดอนโดย: The Legendary Midfielder วันที่: 30 เมษายน 2551 เวลา:17:56:59 น.
  
เห็นด้วยกับนัท-คุงเลยจ้ะ
ว่าน้องแขมีโอกาสได้ไปทำบุญและร่วม
กิจกรรมบ่อยมาก ซึ่งถือว่าดีมากเลย
พี่เองก็คงจะไปทำบุญสักครั้ง แถวบ้าน
นี่ล่ะ เพราะว่าห่างเหินวัดมาพอควร ...

คนเยอะมากเลย ตอนแรกนึกว่า
จะเบียดเสียดกันเดินไม่สะดวกซะแล้วสิ
แต่น้องแขบอกว่า คนเยอะแต่ก็เดินสบาย
อือม แบบนี้ดีเลยเน๊าะ ไปทำบุญ
เดินสบาย และเพลินๆ แบบนี้
ก็ทำให้อะไรดีไปหมดเลยจ้ะ

อนุโมทนาด้วยนะค่ะ
โดย: JewNid วันที่: 1 พฤษภาคม 2551 เวลา:3:32:13 น.
  
ธุดงควัตร ๑๓ นี่เพิ่งอ่านภาคแปลให้อ่านง่าย+อธิบายจากใน ๒ ทศวรรษดงขมิ้นน่ะแหละ แหะๆ

วันอาทิตย์ยังอยู่เกาะช้างอยู่เลย กลับมาวันจันทร์ง่ะ เสียดายจัง
โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 1 พฤษภาคม 2551 เวลา:9:58:08 น.
  
อนุโมทนาด้วยนะมาแขว

พี่เป็ดไม่เคยไปวัดอโศการามเลย ได้ยินแต่ชื่อจ๊ะ

วันนี้พาพ่อบูไปหาหมอจ้า

อิอิ วันกรรมกร เป็ดจังเป็นหนึ่งในผู้ใช้แรงงาน ขอค่าแรงเพิ่มเก้าบาทอนุมัติไหมเนี่ย เฮ้อ
โดย: เป็ดจัง IP: 124.121.106.81 วันที่: 1 พฤษภาคม 2551 เวลา:12:11:00 น.
  
สวัสดีค่า
ขอร่วมอนุโมทนาด้วยนะค้า

ได้อ่านแล้วก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นอีกเยอะเลย
เก็บ ๆ ๆเอาเข้าคลังสมอง
โดย: oa (rosebay ) วันที่: 1 พฤษภาคม 2551 เวลา:20:17:53 น.
  
เฮ่อ.... แต่วันนั้นฟอร์มก็ไม่ดีจริงๆอะนะ พี่ตอร์เรสก็ดูเครียดเกินไปยังไงก็ไม่รู้
โดย: juriojung วันที่: 2 พฤษภาคม 2551 เวลา:22:34:49 น.
  
อนุโมทนาบุญด้วยจ้าน้องแข

ดีจังเลยนะ ที่มีโอกาศไปทำบุญบ่อย
อีกทั้งยังเป็นการสร้างมหากุศลเพื่อชาติด้วย
โดย: PANDIN วันที่: 3 พฤษภาคม 2551 เวลา:17:21:06 น.
  
วันนี้..วันพระแรม 14 ค่ำ เดือน 5
ในแต่ละพระเราสามารถละกิเลสได้
แต่ไยต้องร้อนรุ่มในหนึ่งวันที่รู้สึกดีด้วยเล่า

ยิ่งถ้าคุณมองเห็นตัวคุณ อยู่ท่ามกลางความสำเร็จ
ในมโนภาพที่คุณต้องการได้เด่นชัด ซึมซับไว้ให้มั่นคง
สิ่งที่คุณปราถนาในความสำเร็จก็จะเกิดแก่ตัวคุณ
จงใช้เวลาในแต่ละวันอยู่กับความสำเร็จของคุณให้มากที่สุด
ให้มากกว่าความล้มเหลว ที่คุณเคยนึกถึงมัน

ทำตัวให้สบาย สัญญาณที่เกิด จะคมชัดปราศจากมลทิน
เป็นสัญญาณที่ใสสะอาด ส่งผ่านไปที่จิตใต้สำนึกอย่างมีพลังเสมอ
นั้นคือสิ่งที่คุณเริ่มรู้จักตัวเองได้มากขึ้น
ย่อมประสบความสำเร็จได้เร็วยิ่ง

อนุโมทนากัลยณมิตรมีสุขอิ่มบุญทุกคนนะค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะค่ะน้องสาว
มีความสุขเสมอนะค่ะ

โดย: catt.&.cattleya.. วันที่: 4 พฤษภาคม 2551 เวลา:9:56:47 น.
  
สวัสดีค่าคุณ rebel
แวะมาทักทายให้หายคิดถึง
อากาศเดี๋ยวร้อน เดี๋ยวฝนตก
รักษาสุขภาพด้วยนะค้า
โดย: oa (rosebay ) วันที่: 5 พฤษภาคม 2551 เวลา:20:28:19 น.
  
...อุตส่าห์ยิงได้ 1-1 แท้ๆ ไม่น่าเลยอ่า

เสียดายซ้ำสองที่ไม่ได้ดูเกมด้วย เพราะออกเดินทางคืนนั้นพอดี

ไว้ฤดูกาลหน้ามาลุ้นกันใหม่ครับ


โดย: The Legendary Midfielder วันที่: 6 พฤษภาคม 2551 เวลา:12:00:11 น.
  
มาแขว มาอวยพรให้เป็ดจังหน่อยเด้อค่ะเด้อ

เป็ดจังคิดถึงมาแขวเด้อ

วันก่อน คีกับหมุย

เรื่องลึกลับ ฮ่าๆๆๆ

เลยคิดถึงแมวขึ้นมาอย่างหาสาเหตุมิได้

อิิอิ
โดย: be-oct4 วันที่: 9 พฤษภาคม 2551 เวลา:8:30:12 น.
  
u'll never walk alone......................
โดย: ทูน่าค่ะ วันที่: 10 พฤษภาคม 2551 เวลา:16:30:30 น.
  
สวัสดีค่าคุณrebel
แวะมาทักทาย ส่งเสียงเจื้อยแจ้ว
กันลืมหน้ากันหน่ะค่ะ
โดย: oa (rosebay ) วันที่: 17 พฤษภาคม 2551 เวลา:20:20:28 น.
  
ขอร่วม อนุโมทนาด้วยคนนะคะ
โดย: น้อง IP: 58.8.120.143 วันที่: 1 มิถุนายน 2551 เวลา:18:47:54 น.
  
ขอร่วมอนุโมทนาด้วยนะคะ
โดย: tip IP: 61.196.247.114 วันที่: 30 มีนาคม 2552 เวลา:9:37:40 น.
  
ขออนุโมทนาสาธุบุญในการปฏิสังขรณ์ "พระธุตังคเจดีย์" ด้วยความบริสุทธิใจและนับถือในพระพุทธศาสนาเป็นที่สุด
โดย: วิชาดา เกียรติพันธ์โยธิน IP: 125.27.7.156 วันที่: 3 มิถุนายน 2552 เวลา:10:10:35 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

rebel
Location :
กรุงเทพ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]Five Precepts For Kids

  1. I promise to try not to take the life of any animal, bug, fish or bird.

  2. I promise to try not to take anything which is not given to me.

  3. I promise to try not to be greedy or disrespectful with regard to what I eat, see, feel and listen to.

  4. I promise to try not to lie or speak harmfully to anyone.

  5. I promise to try not to consume any foods, drinks or drugs which make me stupid or crazy.
เมษายน 2551

 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
 
 
All Blog