Group Blog
 
 
พฤศจิกายน 2552
 
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
 
8 พฤศจิกายน 2552
 
All Blogs
 
เตรียมตัวเที่ยวญี่ปุ่น - ทำ Passport

นาน ๆ ทีจะมีโอกาสได้ไปเที่ยวต่างประเทศกับเค้าซักครั้ง ชีวิตนี้เคยเที่ยวต่างประเทศแค่ ไต้หวัน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ กัมพูชา แค่นี้จริง ๆ ^ ^

เริ่มจากไปทำ passport กันก่อนเลย เล่มเก่ายังไม่หมดอายุ แต่จดทะเบียนสมรสแล้วเปลี่ยนนามสกุล ปัจจุบันถ้ามีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ต้องทำใหม่เท่านั้น

เอกสารที่ใช้ยื่นทำ Passport

บุคคลบรรลุนิติภาวะ

- บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุใช้งาน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ บัตรประจำตัวที่ใช้แทนตามกฎกระทรวงมหาดไทยฉบับจริง (ในกรณีที่เป็นบัตรข้าราชการให้นำสำเนาทะเบียนบ้านมาด้วย)

- หากมีรายการแก้ไขชื่อสกุล หรือวันเดือนปีเกิด ฯลฯ ซึ่งไม่ตรงกับบัตรประชาชนให้นำหลักฐานการแก้ไขที่เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย

ค่าธรรมเนียม
- การทำหนังสือเดินทางใหม่เสียค่าธรรมเนียม 1,000 บาท

สรุป เราขนเอาบัตรประชาชน ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนนามสกุลไป แต่ปรากฎว่าก็ใช้แค่บัตรประชาชนเท่านั้น ( ในบัตรประชาชน เปลี่ยนคำนำหน้าและนามสกุล เรียบร้อยแล้ว )

สำหรับของต้นกล้า

ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี

ระเบียบการขอหนังสือเดินทางของผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี

ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องนำสูติบัตรฉบับจริง หากเป็นสำเนาต้องได้รับการรับรองสำเนาถูกต้องจาก อำเภอ/เขตมาแสดงพร้อมผู้มีอำนาจปกครอง หากผู้มีอำนาจปกครองไม่สามารถมาดำเนินการได้ สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทนได้ โดยต้องมีหนังสือมอบอำนาจ และหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ พร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนของบิดามารดาและ/หรือผู้มีอำนาจปกครองฉบับจริงมาแสดง ทั้งนี้หนังสือมอบอำนาจและหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศต้องผ่านการรับรองจากอำเภอ/เขต

เอกสารประกอบการขอหนังสือเดินทางธรรมดาของผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี

- สูติบัตรฉบับจริง หากเป็นสำเนาสูติบัตรต้องได้รับการรับรองจากอำเภอ/เขต
- บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุใช้งาน หรือ บัตรที่ใช้แทนได้ตามกฎกระทรวงมหาดไทย ของบิดา มารดา หรือผู้มีอำนาจปกครองฉบับจริง หากชื่อนามสกุลบิดา มารดาในสูติบัตรไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน ให้นำหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุลที่เป็นต้นฉบับมาแสดงด้วย ในกรณีที่มารดาหย่า และจดทะเบียนสมรสใหม่ และใช้นามสกุลใหม่ตามสามีให้นำหลักฐานการหย่าและการสมรสที่เป็นต้นฉบับมาแสดงด้วย
- หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศและบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของบิดามารดาที่ไม่มา ในกรณีที่บิดา/มารดาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สามารถมาแสดงตัวได้
- เอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็น อาทิ หลักฐานใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล เอกสารหลักฐานการรับรอง บุตรหรือรับบุตรบุญธรรม บันทึกการหย่า ซึ่งมีข้อความระบุให้บุตรอยู่ในความดูแลของบิดา หรือมารดา เป็นต้น
- กรณีบิดา มารดาผู้เยาว์เสียชีวิต / บิดาหรือมารดาผู้เยาว์เป็นชาวต่างชาติมิได้จดทะเบียนสมรสและ ไม่สามารถตามหาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาให้ความยินยอมได้ / บิดามารดามิได้จดทะเบียนสมรสแต่บุตรอยู่ในความดูแลของบิดาฝ่ายเดียวมาตลอด และไม่สามารถตามหามารดาได้ ให้นำคำสั่งศาลซึ่งระบุชื่อผู้มีอำนาจปกครอง พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจปกครองมาแสดง

ค่าธรรมเนียม
- การทำหนังสือเดินทางใหม่เสียค่าธรรมเนียม 1,000 บาท

สรุป สูติบัตรตัวจริง บัตรประชาชนพ่อและแม่ตัวจริง พ่อและแม่ไปพร้อมกันในวันที่ทำ Passport

สถานที่ติดต่อทำ Passport

กรมการกงสุล
123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2981-7171-99 , 0-2981-7257-8
โทรสาร 0-2981-7256

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า
อาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ (ชั้นใต้ดิน) แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม.10700
โทรศัพท์ 0-2446-8111-2 โทรสาร 0-24468118-9

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา
ศูนย์การค้าเซ็ลทรัลซิตี้ บางนา บริเวณลานจอดรถ ชั้น P9
โทรศัพท์ 0-2383-8401-3 โทรสาร 0-2383-8398

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดขอนแก่น
ศูนย์ราชการจังหวัดขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4324-2707, 0-4324-3462, 0-4324-2655 โทรสาร 0-4324-3441

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5389-1535-6 โทรสาร 0-5389-1534

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนราชดำเนิน อ.เมือง จ.สงขลา 9000
โทรศัพท์ 0-7432-6510-1 โทรสาร 0-7432-6506

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดอุบลราชธานี
อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
โทรศัพท์ 0-4524-2313-4 โทรสาร 0-4524-2301

ขั้นตอนการทำ Passport

พากันไปทำที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า (อาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์) เปิดทำการตามเวลาราชการ ใช้เวลาไม่นาน รับบัตรคิวแม่และลูกเข้าไปทำพร้อมกันได้เลย วัดส่วนสูงแล้ว เจ้าหน้าที่จะจัดให้อยู่ช่องใกล้กัน พ่อพาลูกปั้มนิ้วและถ่ายรูปช่องนึง ส่วนแม่ก็ทำอีกช่องนึง เจ้าหน้าที่เค้าเก่งคงรับมือเด็ก ๆ มาเยอะ หลอกล่อแป๊บเดียวก็ถ่ายรูปได้ เบ็ดเสร็จใช้เวลาไม่นานเลย ไม่ถึงชั่วโมงดี

การรับเล่ม

ใช้เวลาทำ Passport 2 วันทำการ นับจากวันที่ทำ ถ้าส่งไปรษณีย์ ใช้เวลาอีก 5 วันหลังจาก 2 วันไปแล้ว รวมเป็น 7 วัน นับจากวันที่ทำ

สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทนได้ ต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมเซ็นต์ใบมอบอำนาจของเจ้าของเล่มและผู้รับมอบอำนาจ

กรณีของต้นกล้า เราแนบสูติบัตร บัตรประชาชนตัวจริงของพ่อและแม่ และพ่อแม่เซ็นต์ลงในใบมอบอำนาจ เพื่อรับเล่ม ก็ใช้ได้ค่ะ


Create Date : 08 พฤศจิกายน 2552
Last Update : 8 พฤศจิกายน 2552 6:51:32 น. 3 comments
Counter : 819 Pageviews.

 
เที่ยวให้สนุกนะคะ


โดย: nathanon วันที่: 8 พฤศจิกายน 2552 เวลา:6:57:25 น.  

 
เป็นโปรแกรมที่คิดอยากจะไปเมื่อถึงเวลา


โดย: maxpal วันที่: 8 พฤศจิกายน 2552 เวลา:10:25:28 น.  

 
ยินดีกับการไปฮันนีมูนด้วยค่ะ


โดย: oRanGIsM วันที่: 8 พฤศจิกายน 2552 เวลา:11:27:06 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

ระแนงไม้
Location :
กรุงเทพ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 54 คน [?]
"ความสุขอยู่รอบตัวเรา"


จาก Working Woman
มาเป็น Terrible Mom
ดูแลลูกและครอบครัว
ยามว่างรวบรวมความสุขมาใส่ blog


+++ "สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์
พ.ศ.2539 ห้ามละเมิดไม่ว่าการลอกเลียน
นำรูป ข้อความที่เขียนไว้หรือส่วนหนึ่งส่วนใด
ในบล็อกแห่งนี้ ไปเผยแพร่อ้างอิง โดยไม่ได้
รับอนุญาตจากเจ้าของบล็อค" +++
Friends' blogs
[Add ระแนงไม้'s blog to your web]
Links
 

MY VIP Friend

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.