Dr.Danai @ DNT Consultants
Group Blog
 
<<
สิงหาคม 2551
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
 
24 สิงหาคม 2551
 
All Blogs
 
The Best Service Hospital

การเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะ MBA ในวิชาการบริหารกลยุทธ หรือ การจัดการกลยุทธ ซึ่งในโลกของความเป็นจริงจะมีความแตกแต่งจากชั้นเรียนเป็นอย่างมาก

การที่จะทำให้ นศ.MBA ได้เรียนรู้และสร้างคุณค่าทางปัญญาจากผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สูงถือเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ๆ แต่การลงมือปฏิบัติในสภาพจริงของธุรกิจโดยการศึกษา และวิเคราะห์ หรือ ดูงาน ก็มีส่วนสำคัญเช่นเดียวกัน

สำหรับ การวิเคราะห์ธุรกิจ จาก Case Study ของ นศ.ในอันดับต่อมา ครับ ลองรับฟังและรับชม
(สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ)

ดร.ดนัย เทียนพุฒ
Dr.Danai Thieanphut
Managing Director
DNTConsultants

***********************************

Case Study : The Best Service Hospital

“โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์”

นศ.ธารทิพย์ รุผักชี

“โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์”

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำของประเทศไทย เป็นโรงพยาบาล
ขนาดกลาง ให้บริการเมื่อปี 2547 ตลอดระยะเวลา 3 ปี ซึ่งได้พัฒนาและเติมโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งด้านคุณภาพการรักษาของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และด้านคุณภาพการพยาบาล และการบริการต่างๆ
จนเป็นที่ยอมรับในวงการสาธารณสุข และมีชื่อเสียงภายในประเทศและภูมิภาคเอเซียตะวันออก
เฉียงใต้ความต้องการของผู้รับบริการที่เพิ่มขึ้น ทำให้ทีมงานบริหารและคณะกรรมการบริษัทจึงได้
มีนโยบายที่จะขยายโรงพยาบาลและมุ่งสู่การเป็นโรงพยาบาลระดับ World Classรองรับผู้มารับ
บริการ ในภูมิภาคเอเซีย

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ขนาด 5 ไร่ มีอาคารสูง 9 ชั้น จำนวน 2 อาคาร เชื่อมต่อกันเป็นรูปตัว “U” รองรับผู้ป่วยในจำนวน 400 เตียง และรองรับผู้มารับบริการผู้ป่วยนอก จำนวน 1,000 คนต่อวัน

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มีความพร้อมด้านแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทุกระบบสาขาจำนวน 10 0 คน และมีพยาบาลวิชาชีพทั้งหมด จำนวน 1,000 คน

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ประกอบด้วยเครื่องมือการแพทย์ที่ทันสมัยได้รับการตรวจสอบมาตรฐานจาก ISO9002 ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) และเป็น Excellent Center ในเรื่องของ Unit Cancer และมีเป้าหมายจะขยาย Excellent Center ด้าน Cardiovascular Center และ Plastic Center

วิสัยทัศน์ (Vision )
มาตรฐานระดับ World class คือสิ่งที่เรามุ่งเน้น เพื่อเราจะเป็นผู้นำด้านการบริการที่หนึ่งในเอเชีย

พันธกิจ ( Mission )
มุ่งมั่นที่จะเป็นโรงพยาบาลชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย มุ่งสู่การพัฒนาทรัพยากรบุคคล สร้างสรรค์องค์ความรู้ เทคโนโลยีและบริการทางการแพทย์ โดยเน้นคุณภาพทางการพยาบาล ให้ถูกต้องตรงตามมาตรฐาน


เป้าหมาย ( Goals)
- ผู้รับบริการได้รับการรักษาบริการที่ดีที่สุด
- ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด
- เป็นผู้นำด้านการบริการสุขภาพในภูมิภาคเอเชีย
- พนักงานมีความรู้ความชำนาญในการรักษา การบริการที่ดี่
- รองรับคนไข้ต่างชาติที่เข้ารับการรักษา

วัตถุประสงค์ ( Objective)
- มีจำนวนชาวต่างชาติที่มารับบริการไม่น้อยกว่า 70%
- มีผู้รับบริการที่เป็นคนไข้ใหม่เพิ่มมากขึ้น 30% และ คนไข้เก่าคงอยู่ไม่น้อยกว่า 90%
- ดัชนีความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่า 95%


วิเคราะห์ Scenario Analysis โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์
แนวโน้ม
T1 สภาวะทางการเมืองที่ไม่แน่นอนและส่งผลกระทบต่อประชากร
T2 ผลกระทบทางการเมืองที่ทำให้เศรษฐกิจชะลอตัว
T3 ค่าเงินบาทที่แข็งขึ้น
T4 ค่าน้ำมันมีการปรับตัวสูงขึ้น
T5 ประชากรมีความวิตกกังวล และประสบกับปัญหาการว่างงาน
T6 เครื่องมือทางการแพทย์มีความทันสมัยและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
T7 การพัฒนาบุคคลากรให้มีความรู้และความชำนาญ


การวิเคราะห์กลยุทธ์


การวิเคราะห์องค์การ (SWOT Analysis)

จุดแข็ง (S = strength)
1. มีทีมแพทย์เฉพาะทางที่มีความชำนาญระดับเอเชียทุกสาขา
2. มีศูนย์มะเร็งและศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง ที่มีชื่อเสียงและเป็น Excellent Center
3. มีการคมนาคมสะดวกอยู่ติดถนน อยู่ใกล้ BTS และมีศูนย์เฮลิคอปเตอร์บนดาดฟ้า สำหรับรับ-ส่ง Case Emergency และผู้รับบริการชาวต่างชาติ ประเทศใกล้เคียง
4. มีระบบสาระสนเทศ มีอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย และครบครันเทียบเท่าต่างประเทศ
5. การจัดการเงินทุนหมุนเวียนเป็นไปอย่างมีระบบและมีสภาพคล่อง
6. บุคลากรทุกระดับ ให้บริการบนพื้นฐาน Service Mind และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
7. พนักงานมี Attitude ที่ดีต่อองค์กร มีอัตราการลาออกต่ำ
8. มีฝ่ายการตลาดที่เข็มแข็ง วิสัยทัศน์กว้างไกล

จุดอ่อน ( W = Weakness )
1. เสียค่าใช้จ่ายสูงเกี่ยวกับ เงินเดือน และสวัสดิการของบุคคลากร
2. ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลสูงกว่าโรงพยาบาลคู่แข่ง
3. คนไทยบางกลุ่มรู้สึกไม่พอใจ คิดว่าเป็นรพ.สำหรับชาวต่างชาติ มีอัตราค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลแพง


โอกาส (O=Opportunities)
1. มีนโยบายส่งเสริมให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพแห่งเอเชีย
2. ประเทศไทยมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ land of smile เป็นที่ประทับใจชาวต่างชาติ
3. ผลต่างของราคาค่ารักษาพยาบาล ระหว่างประเทศแตกต่างกัน แต่ประสิทธิภาพการรักษาพยาบาลเท่าเทียมกัน
4. Insurance ต่างประเทศไม่ครอบคลุมการรักษาหลายโรค ที่เอื้ออำนวยต่อการบริการสุขภาพของไทย เช่น การผ่าตัดตา ทันตกรรม และศัลยกรรม ซึ่งในต่างประเทศจะมีค่ารักษาที่แพงมาก ทำให้ต้องแสวงหาโรงพยาบาลที่ราคาถูกกว่าแต่คุณภาพเท่าเทียมกัน
5. มีผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็ง และโรคหัวใจเพิ่มมากยิ่งขึ้น

อุปสรรค ( T= Threats )
1. การเมืองไม่มั่นคงเศรษฐกิจตกต่ำ ทำให้คนออมเงินไว้ไม่ใช้จ่ายถ้าไม่จำเป็นหรือเมื่อเจ็บป่วยก็จะแสวงหาแหล่งบริการสุขภาพที่ราคาถูกกว่า
2. สถานการณ์บ้านเมืองไม่สงบทำให้ชาวต่างชาติเกิดความไม่ไว้วางใจ และเดินทางมาทำธุรกิจหรือท่องเที่ยวลดน้อยลง
3. โรงพยาบาลที่เป็นคู่แข่งมีการกำหนดแผนกลยุทธ์คล้ายกัน


TOWS Matrix
( Threats - Opportunities - Weakness - Strength)

SO Strategies
๏ ขยายตลาดต่างประเทศ
- เจาะหาประเทศที่มีกำลังทรัพย์เพียงพอ แต่ระบบสุขภาพยังไม่ก้าวหน้า ไม่มีเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย มีแพทย์ที่เชี่ยวชาญน้อย
- ร่วมลงทุนกับบริษัททัวร์ต่างประเทศ จัดทัวร์สุขภาพ ( Health truism)
๏ จัดตั้งศูนย์ Excellent Center ที่มีชื่อเสียง และเป็นที่ต้องการของตลาดสุขภาพ เช่น Cardiovascular Center, Anti-Aging Center , Aesthetic Center (ศูนย์บริการด้านความงามที่ครบวงจร เช่น ดูแลด้านผิวหนัง , อาหาร ,Fitness , Spa,ศัลยกรรมความงาม )
๏ จัดตั้งศูนย์ Hot line และตั้ง Web Site ของโรงพยาบาลเพื่อการ Appointment และตอบ E- mail

WO Strategies
๏ ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่โดดเด่นของโรงพยาบาลด้านต่าง ๆ เช่น แพทย์ที่มีชื่อเสียงเครื่องมือที่ทันสมัย การบริการที่เป็นเลิศและ Excellent Center

ST Strategies
๏ วางแผนการตลาดที่เป็นลูกค้าคนไทยเพิ่มมากขึ้นเช่น การจัดบูทส์สุขภาพตามงานมหกรรมต่าง ๆ
๏ จัดทำ โปรแกรมการตรวจสุขภาพ การผ่าตัดทำศัลยกรรมตกแต่ง การผ่าตัดหัวใจ เพื่อดึงดูดลูกค้าที่เป็นคนไทย

WT Strategies
๏ สร้างพันธมิตรที่เอื้อประโยชน์ต่อองค์กร เพื่อลดต้นทุนค่ารักษาพยาบาล
๏ จัดทำโครงการที่ทำประโยชน์เพื่อสังคมและประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลไปพร้อมกัน

การประเมินองค์กรและผลกระทบ
(SWOT ANALYSIS)
การประเมินองค์กรและผลกระทบ เป็นการวิเคราะห์ผลกระทบจากสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นภายในองค์กร คือ จุดแข็ง กับ จุดอ่อน และผลกระทบจากสภาพแวด้อมที่เกิดขึ้นภายนอกองค์กร คือ โอกาส กับอุปสรรค โดยใช้หลัก ในการประกอบการวิเคราะห์ ดังนี้

1. Man (บุคลากร)
- จุดแข็ง
The Best Service Hospital มีการนำบุคคลากรด้านการบริหารที่มีคุณภาพและมีเชียวชาญเฉพาะทางมารวมริหารงานในต่างอย่างมืออาชีพ
แพทย์และพยาบาลรวมถึงผู้ช่วยต่างก็มีประสบการและมีความเชี่ยวชาญเป็นที่หน่าเชื่อถือ ของคนไทยและต่างประเทศที่เข้ามารับการรักษา
ผู้บริหารและพนักงานทุกคนพร้อมให้การบริการที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส่ เต็มใจบริการ สร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้บริการ
- จุดอ่อน
เกิดภาวะขาดแคลนบุคคลากรเนื่องจากคู่แข่ง ทุ่มเงินซื้อตัวบุคลากร
พนักงานมีแรงกดดันสูง เนื่องจากความคาดหวังจากผู้ใช้บริการและผู้บริหารหน่วยงานอยู่ในระดับสูง ถึงแม้ว่าพนักงานจะได้ค่าตอบแทนสูง
- โอกาส
ปัจจุบันโรคภัยไข้เจ็บชนิดใหม่ๆ เกิดขึ้นมามากมาย ทำให้ประชาชนต้องเข้ามาใช้บริการรักษามากยิ่งขึ้น
- อุปสรรค
สถานพยาบาลคู่แข่ง ได้มีการปรับปรุงพัฒนาการด้านบริการมากยิ่งขึ้น
สถานพยาบาลคู่แข่งมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ
คู่แข่งมีการจัดกิจกรรม
2. Money (เงิน)
- จุดแข็ง
บริษัทมีเงินทุนมาก สามารถลงทุนในการขยายธุรกิจและก่อตั้งบริษัทในเครือ เพื่อส่งเสริมการดำเนินการธุรกิจหลักได้
มีการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ และเทคโนโลยี รวมทั้งยารักษาโรคที่มีคุณภาพและมีประสิธิภาพที่สูงกว่า
- จุดอ่อน
มีการจัดส่งแพทย์พยาบาลรวมทั้งพนักงาน ไปศึกษาต่อเฉพาะทางหรืออบรม
- โอกาส
การบริการที่มีคุณภาพ ทำให้ยอดผู้เข้ามารักษาที่โรงพยาบาลมากขึ้น
- อุปสรรค
จากสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ำทำให้คนต้องออมเงิน ไว้ใช้เท่าที่จำเป็น หรือไปรักษาที่อื่นที่เท่าเทียมกัน

3. Method (กระบวนการ)
- จุดแข็ง
กระบวนมีมาตรฐานและมีการออกแบบ ปรับปรุงโดยผู้เชี่ยวชาญ ทำให้เกิดความประทับใจกับผุ้ใช้บริการ
- จุดอ่อน

- โอกาส
เนื่องจากมีส่วนแบ่งในตลาดสูง ทำให้เกิดการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ ให้แหนือคู่แข่ง
- อุปสรรค
คู่แข่งทางธุรกิจพยายามยกระดับเทียบเท่าหรือสูงกว่า เป็นผลทำให้การแข่งขันธุรกิจรุนแรง

4. Management (การจัดการ)
- จุดแข็ง
องค์กรมีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายชัดเจน โดยทีมงานบริหารที่มีคุณภาพและมีเชียวชาญเฉพาะทางมารวมริหารงานในต่างอย่างมืออาชีพ เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ด้าน
- จุดอ่อน

- โอกาส
การให้ความสำคัญในการพัฒนาด้านการจัดการบุคลากร ให้การอบรมและอำนาจการตัดสินใจจะนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ
- อุปสรรค
คู่แข่งมีการพัฒนาการบริการบริหารงานด้านต่าง ที่เท่ากันหรือสูงกว่าเรา ทำให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกใช้บริการกับคู่แข่งมากกว่าเรา
5. Marketing (การตลาด)
- จุดแข็ง
ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริการ เช่น ส่งข้อมูล การจองเตียงผ่านweb –site ฯ
จัดกิจกรรมทางการตลาดสม่ำเสมอ
ช่องทางการชำระเงินหลายช่องทาง
- จุดอ่อน
- โอกาส
ผู้ใช้บริการมากขึ้นใหม่มากขึ้นและผู้ใช้บริเก่ายังคงมาใช้บริการอยู่ สม่ำเสมอ
- อุปสรรค
คู่แข่งมีการพัฒนาทางด้านทางการตลาด จัดกิจกรรมทางการตลาดที่ใกล้เคียงกับเรา
Create Date : 24 สิงหาคม 2551
Last Update : 24 สิงหาคม 2551 23:27:49 น. 0 comments
Counter : 16040 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

dnt
Location :
กรุงเทพ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 41 คน [?]
ที่ปรึกษาธุรกิจชั้นนำด้านจัดการกลยุทธ
( ผู้นำและริเริ่มการจัดทำ Balanced
Scorecard & KPIs)
การบริหาร HR ที่เน้นความสามารถ
(Competency Based Approach)
การพัฒนา HRD-KM และ
การจัดการสมัยใหม่
*************************
Friends' blogs
[Add dnt's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.