bloggang.com mainmenu search


รายชื่อแพทย์ แยกตามความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จาก เวบ คณะแพทย์ หรือ โรงพยาบาล ทางออร์โธปิดิกส์ (โรคกระดูกและข้อ)นำมาเรียบเรียงใหม่แยกตามความเชี่ยวชาญ ที่มีระบุไว้ แต่เนื่องจากข้อมูลในเวบนั้น โดยส่วนใหญ่ ก็ไม่ได้มีการแยกเฉพาะ จึงนำเสนอเฉพาะ เวบที่มีข้อมูล เท่าที่หาได้นะครับ ถือว่าเป็นข้อมูลเบื้องต้นละกัน

สำหรับแพทย์บางท่านที่ เชี่ยวชาญบางเรื่องโดยเฉพาะ แต่ไม่ได้มีอ้างอิงไว้อย่างเป็นทางการในเวบของคณะแพทย์ ถึงแม้จะเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป แต่ผมก็ไม่นำมาเสนอ เนื่องจาก อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่า เป็นการโฆษณา นะครับ

แพทย์บางท่าน ก็อาจมีความเชี่ยวชาญหลายด้าน ก็จะมีชื่อซ้ำ ได้

แพทย์บางท่าน ในเวบไม่มีระบุว่า เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไหน ก็จะไม่ได้นำมารวมไว้


ผมจัดทำหมวดนี้ขึ้น เพื่อช่วยให้ค้นหาข้อมูลแพทย์ได้สะดวกขึ้น โดยอ้างอิงข้อมูลจากเวบ ทีมีเผยแผ่ไว้เท่านั้น
ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการโฆษณา เชิญชวนให้ไปรักษากับแพทย์ท่านในท่านหนึ่งเป็นการเฉพาะ และ ไม่ได้บอกว่าแพทย์ คณะแพทย์ หรือ แพทย์ ที่ไหนเก่งกว่า เชี่ยวชาญกว่า ดีกว่าที่อื่นAdult
เป็นแพทย์ออร์โธปิดิกส์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะเกี่ยวกับปัญหาโรคกระดูกและข้อที่เกิดใน ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับ โรคข้อเสื่อม เช่น ข้อเข่าเสื่อม กระดูกสันหลังเสื่อม ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม (ข้อเข่า ข้อสะโพก) และ ผ่าตัดกระดูกสันหลัง เป็นต้น


จุฬา
//www.md.chula.ac.th/ortho/drortho1/category_results.asp?FormCat=%A4%B3%D2%A8%D2%C3%C2%EC&Submit=Search

นพ. พิบูลย์ อิทธิระวิวงศ์
รศ.นพ. วัชระ วิไลรัตน์
ผศ.นพ. อารี ตนาวลี


มช
//www.med.cmu.ac.th/dept/ortho/default.asp?p=1.1

นพ. นันทวิช สุคนธเวศ คลินิก 053-202657    //www.cmhy.city/place/5080-Nantait-clinic    FB @คลินิกแพทย์นันทวิช เวชกรรมเฉพาะทางกระดูกและข้อ
นพ. ต่อพงษ์ บุญมาประเสริฐ //www.med.cmu.ac.th/dept/ortho/en/doctors/8-staff/26-torphong-bunmaprasert,-m-d.html   
นพ. กสิสิน    กลั่นกลิ่น    คลินิก 088 252 9792 //www.doctorkasisin.com/    https://www.facebook.com/doctorkasisin/
นพ. วรากร    จริงจิตร    คลินิก 083-735-7676    //www.warakornclinic.com/home/   
นพ. ธนินนิตย์ ลีรพันธ์     คลินิก 053-266725    //www.taninnit.com/myprofile.html
นพ. ก่อกู้    เชียงทอง   
นพ. นริศ    ทิรานนท์   
นพ. วัชระ    รุจิเวชพงศธร       
นพ. สักกาเดช ลิ้มมหาคุณ   
นพ. สัตยา    โรจนเสถียร   มอ
//medinfo2.psu.ac.th/ortho/orthowebs/PersonStaff.php

อ.นพ. ธีรวิทย์ หงส์นภารักษ์


ศิริราช
//www.si.mahidol.ac.th/department/orthopedic/home/pers%20staff.htm

รศ.นพ. กีรติ เจริญชลวานิช
รศ.นพ. พัชรพล อุดมเกียรติ
รศ.นพ. อารีศักดิ์ โชติวิจิตรรายชื่อแพทย์ ที่ระบุว่า เชี่ยวชาญเรื่องเกี่ยวกับโรคกระดูกสันหลัง ผ่าตัดหลัง

จุฬา
//www.md.chula.ac.th/ortho/drortho1/category_results.asp?FormCat=%A4%B3%D2%A8%D2%C3%C2%EC&Submit=Search

รศ.นพ. ทวีชัย เตชะพงศ์วรชัย
รศ.นพ. ประกิต เทียนบุญ
นพ. พิบูลย์ อิทธิระวิวงศ์
ผศ.นพ. วิชาญ ยิ่งศักดิ์มงคล


มช
//www.med.cmu.ac.th/dept/ortho/default.asp?p=1.1
นพ. นันทวิช สุคนธเวศ คลินิก 053-202657    //www.cmhy.city/place/5080-Nantait-clinic    FB @คลินิกแพทย์นันทวิช เวชกรรมเฉพาะทางกระดูกและข้อ
นพ. ต่อพงษ์ บุญมาประเสริฐ //www.med.cmu.ac.th/dept/ortho/en/doctors/8-staff/26-torphong-bunmaprasert,-m-d.html   


มน
//www.med.nu.ac.th/2008/department/Index-other.php?depart=10&group=personnel

ผศ.นพ. มณฑล กาฬสีห์
ผศ.นพ. สันติ วีรกุล


มอ
//medinfo2.psu.ac.th/ortho/orthowebs/PersonStaff.php

นายแพทย์ ธีรสาส์น คีรีรัฐนิคม
นายแพทย์ ชานินทร์ บุญตั้งใจ
นายแพทย์ วีระ ชัยยะมงคล


รามา
//www.ra2.mahidol.ac.th/orthopaedics/thai/administration/staff.html

อ.นพ. กันต์ แก้วโรจน์
รศ.นพ. ธเนศ วัฒนะวงษ์
อ.นพ. พงศธร ฉันท์พลากร
ศจ.นพ. วิเชียร เลาหเจริญสมบัติ
รศ.นพ. วิวัฒน์ วจนะวิศิษฐ์


ศิริราช
//www.si.mahidol.ac.th/department/orthopedic/home/pers%20staff.htm

ผศ.นพ. จตุพร โชติกวณิชย์
รศ.นพ. ชลเวช ชวศิริ
อ.นพ. ธเนศ วรรธนอภิสิทธิ์
รศ.นพ. วิทเชษฐ พิชัยศักดิ์
ผศ.นพ. วิศิษฎ์ วามวาณิชย์
ผศ.นพ. ศัลยพงศ์ สรรพกิจ
อ.นพ. สมยศ วรรณสินธพ
รศ.นพ. สุรินทร์ ธนพิพัฒนศิริ
รศ.นพ. อารีศักดิ์ โชติวิจิตร
รายชื่อแพทย์ ในอนุสาขา ข้อเข่าและข้อสะโพก

อนุสาขา ข้อเข่าและข้อสะโพก เป็นสาขาย่อยใน ราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย มีแพทย์ที่เชี่ยวชาญ สนใจ เกี่ยวกับข้อเข่าสะโพก โดยเฉพาะการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า ข้อสะโพก

//www.thaihipknee.org/


วีระชัย  โควสุวรรณ ขอนแก่น
สุกิจ แสงนิพันธ์กูล ขอนแก่น
ยงศักดิ์ หวังรุ่งทรัพย์ จุฬา
วัชระ วิไลรัตน์ จุฬา
สีหธัช งามอุโฆษ จุฬา
อารี ตนาวลี จุฬา
สัตยา โรจนเสถียร เชียงใหม่
พลวรรธน์ วิทูรกลชิต รพ.ตาก
ธนา ธุระเจน รพ.ตำรวจ
ณัฐพล  ธรรมโชติ ธรรมศาสตร์
ปิยะ  ปิ่นศรศักดิ์ ธรรมศาสตร์
กฤษณ์ กาญจนฤกษ์ พระมงกุฎ
ธไนนิธย์ โชตนภูติ พระมงกุฏ
สุพิชัย เจริญวารีกุล พระมงกุฏ
อาทิตย์  เหล่าเรืองธนา  พิษณุโลก มน.
จำรูญเกียรติ ลีลเศรษฐพร ภูมิพล
วิโรจน์ ลาภไพบูลย์พงศ์ มศว
พรภวิษญ์ ศรีภิรมย์ ราชวิถี
ธนพจน์ จันทร์นุ่ม รามา
ศิวดล    วงศ์ศักดิ์ รามา
ชาลี สุเมธวานิชย์ เลิดสิน
วัลลภ สำราญเวทย์        เลิดสิน
พฤกษ์ ไชยกิจ วชิระ
สาธิต เที่ยงวิทยาพร วชิระ
สุรพจน์ เมฆนาวิน วชิระ
พัชรพล อุดมเกียรต ศิริราช
วัฒนชัย โรจน์วณิชย์ ศิริราช
ธีรวิทย์ หงส์นภารักษ์ สงขลา
ชายธวัช งามอุโฆษ สมิติเวช
สุขสันต์ ตั้งสถาพร หาดใหญ่
อภิสิทธิ์  ปัทมารัตน์ อยุธยา เสนา

Create Date :15 สิงหาคม 2552 Last Update :11 กรกฎาคม 2560 19:42:07 น. Counter : Pageviews. Comments :2