bloggang.com mainmenu search
[ กลับ หน้ารวมบทสวดมนต์ ]

อนุโมทนารัมภคาถาแปล

ยะถา วาริวะหา ปูรา ปะริปูเรนติ สาคะรัง
ห้วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ ฉันใด
เอวะเมวะ อิโต ทินนัง เปตานัง อุปะกัปปะติ
ทานที่ท่านอุทิศให้แล้วแต่โลกนี้,
ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วได้ ฉันนั้น.
อิจฉิตัง ปัตถิตัง ตุมหัง
ขออิฏฐผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้ว
ขิปปะเมวะ สะมิชฌะตุ
จงสำเร็จโดยฉับพลัน
สัพเพ ปูเรนตุ สังกัปปา
ขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่
จันโท ปัณณะระโส ยะถา
เหมือนพระจันทร์วันเพ็ญ
มะณิ โชติระโส ยะถา
เหมือนแก้วมณีอันสว่างไสวควรยินดี ฯ


ดาวน์โหลด เสียงสวดมนต์ Clik hereสามัญญานุโมทนาคาถาแปล

สัพพีติโย วิวัชชันตุ
ความจัญไรทั้งปวง จงบำราศไป
สัพพะโรโค วินัสสะตุ
โรคทั้งปวง(ของท่าน) จงหาย
มา เต ภะวัตวันตะราโย
อันตรายอย่ามีแก่ท่าน
สุขี ทีฆายุโก ภะวะ
ท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืน
อะภิวาทะนะสีลิสสะ
นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน,
จัตตาโร ธัมมาวัฑฒันติ,
อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง
ธรรมสี่ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ,
ย่อมเจริญแก่บุคคล ผู้มีปรกติไหว้กราบ,
มีปรกติอ่อนน้อม (ต่อผู้ใหญ่) เป็นนิตย์ ฯ


ดาวน์โหลด เสียงสวดมนต์ Clik here


ยถา ให้ผี สัพพี ให้คน
หมายความว่า บทสวดขึ้นต้นด้วย ยถาฯ เป็นการอุทิศผลบุญให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว จะกรวดน้ำตอนนี้

ส่วนที่ขึ้นต้นว่า สัพพี เป็นการให้พรคนเป็น

[ กลับ หน้ารวมบทสวดมนต์ ]
Create Date :27 พฤศจิกายน 2550 Last Update :28 พฤศจิกายน 2550 0:14:23 น. Counter : Pageviews. Comments :9