สวดมนต์เคาท์ดาวน์กลับมารายงานตัวพร้อมกับขอลาบล๊อกอีกสัก ๔-๕ วัน..นะคะ พรุ่งนี้ปอป้าจะเดินทางไปพักผ่อนและเดินสาย
ทำบุญที่หัวหินกับทั่นลุงและผองเพื่อนอีก ๕ หน่อ งานนี้ได้ฉลองปีใหม่กับฟันปลอมใหม่ด้วย..อิ อิ

และเนื่องจากพรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายของปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ปอป้าก็เลยนำบทสวดมนต์ดี ๆ มาฝากไว้ให้เพื่อนบล๊อกที่ไม่ได้เดินทางไปไหน สวดมนต์เคาท์ดาวน์กัน..ค่ะ ส่วนปอป้าและเพื่อน ๆ จะสวดอยู่ที่หัวหิน..นะคะ

ดูบทสวดแล้ว หลายท่านอาจจะคิดว่ายาก จริง ๆ แล้วไม่ยากหรอก..ค่ะ ก่อนที่จะเริ่มสวด ขอแนะนำให้อ่านภาษาบาลีให้คุ้นตาคุ้นปากเสียก่อน พร้อมกับศึกษาคำแปลของบทสวดแต่ละวรรคตอนด้วย เพื่อเวลาสวดจริง
จะได้มีความเข้าใจ ก่อให้เกิดอานิสงค์ทั้งแก่ตนเองและผู้ที่ได้รับฟังคำสวดเหล่านี้ด้วย..นะคะ


บทสวดอริยมรรคอะยะเมวะ อะริโย อัฎฐังคิโก มัคโค เสยยะถีทัง สัมมาทิฎฐิ สัมมาสังกัปโป สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต
สัมมาอาชีโว สัมมาวายาโม สัมมาสะติ สัมมาสะมาธิ


หนทางนี้แลเป็นหนทางอันประเสริฐซึ่งประกอบด้วยองค์แปดได้แก่สิ่งเหล่านี้คือ ความเห็นชอบ ความดำริชอบ การพูดจาชอบ การทำการงานชอบ การเลี้ยงชีวิตชอบ ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ ความตั้งใจมั่นชอบ


กะตะมา จะ ภิกขะเว สัมมาทิฎฐิ ยังโข ภิกขะเว ทุกเข ญานัง ทุกขะสะมุทะเย ญาณัง
ทุกขะนิโรเธ ญานัง ทุกขะนิโรธะคามินิยา ปะฎิปะทายะ ญาณัง อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว สัมมาทิฎฐิ


ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความเห็นชอบเป็นอย่างไรเล่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายความรู้อันใดเป็นความรู้ในทุกข์ เป็นความรู้ในเหตุให้เกิดทุกข์ เป็นความรู้ในความดับแห่งทุกข์ เป็นความรู้ในทางดำเนินให้ถึงความดับแห่งทุกข์
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อันนี่เรากล่าวว่า ความเห็นชอบกะตะโม จะ ภิกขะเว สัมมาสังกัปโป เนกขัมมะสังกัปโป อะพะยาปะทะสังกัปโป อะวิหิงสาสังกัปโป อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว สัมมาสังกัปโป

ดูก่อนภิกษุทั้งหลายความดำริชอบเป็นอย่างไรเล่า ความดำริชอบในการออกจากกาม ความดำริในการไม่มุ่งร้าย ความดำริในการไม่เบียดเบียน ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้เราเรียกว่า ความดำริชอบ


กะตะมา จะ ภิกขะเว สัมมาวาจา มุสาวาทา เวระมะณี ปิสุณายะ วาจายะ เวระมะณี ผะรุสายะ วาจายะ เวระมะณี สัมผัปปะลาปา เวระมะณี อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว สฺมมาวาจา

ดูก่อนภิกษุทั้งหลายการพูดจาชอบเป็นอย่างไรเล่า เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการพูดไม่จริง เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการพูดส่อเสียด เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการพูดหยาบ เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อันนี้เรากล่าว่า การพูดจาชอบ


กะตะโม จะภิกขะเว สัมมากัมมันโต ปาณาติปาตา เวระมะณี อะทินนาทานา เวระมะณี กาเมสุมิจฉาจารา
เวระมะณี อะยัง วุจจติ ภิกขะเว สัมมากัมมันโต


ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย การทำงานชอบ เป็นอย่างไรเล่า เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการฆ่า เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้แล้ว เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการประพฤติผิดในกามทั้งหลาย ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อันนี้เรากล่าวว่า การทำงานชอบ


กะตะโม จะ ภิกขะเว สัมมาอาชีโว อิธะ ภิกขะเว อะริยะสาวะโก มิจฉาอาชีวัง ปะหายะ สัมมาอาชีเวนะ ชีวิกัง กัปเปติ อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว สัมมาอาชีโว

ดูก่อนภิกษุทั้งหลายการเลี้ยงชีวิตชอบเป็นอย่างไรเล่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สาวกของพระอริยเจ้าในธรรมวินัยนี้ ละการเลี้ยงชีวิตที่ผิดเสีย ย่อมสำเร็จความเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตที่ชอบ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อันนี้เราเรียกว่า การเลี้ยงชีวิตชอบ


กะตะโม จะ ภิกขะเว สัมมาวายาโม อิธะ ภิกขะเว ภิกขุ อนุปปันนานัง ปาปะกานัง อะกุสะลานัง ธัมมานัง
อะนุปปาทายะ ฉันทัง ชะเนติ วายะมะติ วิริยัง อาระภะติ จิตตัง ปัคคัณหาติ ปะทะหะติ อุปปันนานัง ปาปะกานัง อะกุสะลานัง ธัมมานัง ปะหานายะ ฉันทัง ชะเนติ วายะมะติ วิระยัง อาระภะติ จิตตัง ปัคคัณหาติ ปะทะหะติ
อะนุปปันนานัง กุสะลานัง ธัมมานัง อุปปาทายะ ฉันทัง ชะเนติ วายะมะติ วิริยัง อาระภะติ จิตตัง ปัคคัณหาติ ปะทะหะติ อุปปันนานัง กุสะลานัง ธัมมานัง ฐิติยา อะสัมโมสายะ ภิยฺโยภาวายะ เวปุลลายะ ภาวะนายะ ปาริปูริยา ฉันทัง ชะเนติ วายะมะติ วิริยัง อาระภะติ จิตตัง ปัคคัณหาติ ปะทะหะติ อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว สัมมาวายาโม


ดูก่อนภิกษุทั้งหลายความพากเพียรชอบ เป็นอย่างไรเล่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมทำความพอใจให้เกิดขึ้น ย่อมพยายาม ปรารภความเพียร ประคองตั้งจิตไว้ เพื่อจะยังอกุศลธรรมอันเป็นบาป ที่ยังไม่เกิด ไม่ให้เกิดขึ้น ย่อมทำความพอใจให้เกิดขึ้น ย่อมพยายาม ปรารภความเพียร ประคองตั้งจิตไว้ เพื่อจะละอกุศลธรรม อันเป็นบาปที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมทำความพอใจให้เกิดขึ้น ย่อมพยายาม ปรารภความเพียร ประคองตั้งจิตไว้ เพื่อความตั้งอยู่ ความไม่เลอะเลือนความงอกงามยิ่งขึ้น ความไพบูลย์ ความเจริญ ความเต็มรอบ แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อันนี้เรากล่าววา ความพากเพียรชอบ


กะตะมา จะ ภิกขะเว สัมมาสะติ อิธะ ภิกขะเว ภิกขุ กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ อาตาปี สัมปะชาโน สะติมา
วิเนยยะ โลเก อะภิชฌาโทมะนัสสัง เวทะนาสุเวทะนานุปัสสี วิหะระติ อาตาปี สัมปะชาโน สะติมา วิเนยยะ โลเก อะภิชฌาโทมะสัสสัง จิตเต จิตตานุปัสสี วิหะระติ อาตาปี สัมปะชาโน สะติมา วิเนยยะ โลเก อะภิชฌาโทมะนัสสัง ธัมเมสุ ธัมมานุปัสสี วิหะระติ อาตาปิ สัมปะชาโน สะติมา วิเนยยะโลเก อะภิชฌาโทมะนัสสัง อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว สัมมาสะติ


ดูก่อนภิกษุทั้งหลายความระลึกชอบ เป็นอย่างไรเล่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมเป็นผู้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำ มีความเพียรเครื่องเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ ถอนความพอใจ และความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ ย่อมเป็นผู้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำ มีความเพียรเครื่องเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ ถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ ย่อมเป็นผู้พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำ มีความเพียรเครื่องเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ ถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่า ความระลึกชอบ


กะตะโม จะ ภิกขะเว สัมมาสะมาธิ อิธะ ภิกขะเว ภิกขุ วิวิจเจวะ กาเมหิ วิวิจจะ อะกุสะเลหิ ธัมเมหิ สะวิตักกัง
สะวิจารัง วิเวกะชัง ปิติ สุขัง ปะฐะมัง ฌานัง อุปะสัมปัชชะ วิหะระติ วิตักกะวิจารานัง วูปะสะมา อัชฌัตตัง
สัมปะสาทะนัง เจตะโส เอโกทิภาวัง อะวิตุกกัง อะวิจารัง สะมาธิชัง ปีติสุขัง ทุติยัง ฌานัง อุปสัมปัชชะ วิหะระติ ปีติยา จะ วิราคา อุเปกขะโก จะ วิหะระติ สะโต จะ สัมปะชาโน สุขัญจะ กาเยนะปะฏิสังเวเทติ ยันตัง อะริยา อาจิกขันติ อุเปกขะโก สะติมา สุขะ วิหารี ติ ตะติยังฌานัง อุปะสัมปัชชะ วิหะระติ สุขัสสะ จะปะหานา ทุกขัสสะ จะ ปะหานา ปุพเพวะ โสมะนัสสะโทมะนัสสานัง อัตถังคะมา อะทุกขะมะสุขัง อุเปกขาสะติปาริสุทธิง จะตุตถัง ฌานัง อุปะสัมปัชชะ วิหะระติ อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว สัมมาสะมาธิ


ดูก่อนภิกษุทั้งหลายความตั้งใจมั่นชอบ เป็นอย่างไรเล่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดแล้วจากกามทั้งหลาย สงัดแล้วจากธรรมที่เป็นอกุศลทั้งหลาย เข้าถึงแล้วปฐมฌาน ประกอบด้วยวิตก วิจาร มีปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกแล้วแลอยู่ เพราะความที่วิตกวิจารทั้งสองระงับลง เข้าถึงทุติยฌาน เป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายใน ให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกผุดมีขึ้น ไม่มีวิตกไม่มีวิจาร มีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิแล้วแลอยู่ อนึ่ง เพราะความจางคลายไปแห่งปีติ ย่อมเป็นผู้อยู่อุเบกขา มีสติและสัมปชัญญะ และย่อมเสวยความสุขด้วยนามกาย ชนิดที่พระอริยเจ้าทั้งหลายย่อมกล่าวสรรเสริญผู้นั้นว่าเป็นผู้อยู่อุเบกขา มีสติ อยู่เป็นปกติสุข ดังนี้ เข้าถึงตติยฌานแล้วแลอยู่เพราะละสุขเสียได้ และเพราะละทุกข์เสียได้ เพราะความละทุกข์เสียได้ เพราะความดับไปแห่งโสมนัสและโทมนัสทั้งสองในกาลก่อน เข้าถึงจตุตฌาน ไม่มีทุกข์ไม่มีสุข มีแต่ความที่เป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา แล้วแลอยู่ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่า ความตั้งใจมั่นชอบพอนาฬิกาบอกเวลาเที่ยงคืนปุ๊บ เราก็เริ่มสวดมนต์บทมหากาทันที
ถือเป็นสิริมงคลในการรับเวลาแรกของปี พ.ศ. ใหม่ ร่วมกัน..นะคะบทสวดมหากาชะยันโต โพธิยา มูเล สักยานัง นันทิวัฑฒะโน เอวัง ตวัง วิชะโยโหหิ ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล อะปะลาชิตะปัลลังเก สีเส ปะฐะวิโปกขะเร อะภิเสเก สัพพะพุทธาธัง อัคคัปปัตโต ปะโมทะติ

ขอท่านจงมีชัยชนะในมงคลพิธี เหมือนพระจอมมุนีทรงชนะมารที่โคนโพธิพฤกษ์, ถึงความเป็นผู้เลิศในสรรพพุทธาภิเษก, ทรงปราโมทย์อยู่บนอปราชิตบัลลังก์อันสูง เป็นจอมมหาปฐพี, ทรงเพิ่มพูนความยินดีแก่ประยูรญาติศากวงศ์ ฉะนั้นเทอญ

สุนักขัตตัง สุมังคะลัง
เวลาที่สัตว์ประพฤติชอบ ชื่อว่าฤกษ์ดี มงคลดี

สุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง
สว่างดี รุ่งดี

สุขะโณ สุมุหุตโต จะ
และขณะดี ครู่ดี

สุยิฏฐัง พรัหมะจาริสุ
บูชาดีแล้วในพรหมจารีบุคคลทั้งหลาย

ปะทักขิณัง กายะกัมมัง
กายกรรมเป็นประทักษิณ ส่วนเบื้องขวา

วาจากัมมัง ปะทักขิณัง
วจีกรรม เป็นประทักษิณ ส่วนเบื้องขวา

ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง
มโนกรรม เป็นประทักษิณ ส่วนเบื้องขวา

ปะณิธี เต ปะทักขิณา
ความปรารถนาของท่านเป็นประทักษิณส่วนเบื้องขวา

ปะทักขิณา นิกัตวานะ
สัตว์ทั้งหลาย ทำกรรมอันเป็นประทักษิณส่วนเบื้องขวาแล้ว

ละภันตัตเถ ปะทักขิเณ
ย่อมได้ประโยชน์ทั้งหลาย อันเป็นประทักษิณส่วนเบื้องขวา

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง
ขอสรรพมงคลจงมีแก่ท่าน

รักขันตุ สัพพะเทวะตา
ขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรัษาท่าน

สัพพะพุทธานุภาเวนะ
ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้า

สะทา โสตถี ภะวะตุ เต
ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญ

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง
ขอสรรพมงคลจงมีแก่ท่าน

รักขันตุ สัพพะเทวะตา
ขอเหล่าเทวดาทั้งหลายจงมีแก่ท่าน

สัพพะธัมมานุภาเวนะ
ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรม

สะทา โสตถี ภะวันตุ เต
ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญ

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง
ขอสรรพมงคลจงมีแก่ท่าน

รักขันตุ สัพพะเทวะตา
ขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่าน

สัพพะสังฆานุภาเวนะ
ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์

สะทา โสตถี ภะวันตุ เต
ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญ

หวังว่าบทสวดมนต์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ทั้งสองบทนี้
คงจะให้ความแช่มชื่นในหัวใจแก่ผู้สวดและผู้รับฟังทุกท่าน

และเพื่อให้เกิดสมาธิในการสวด จึงงดเสียงเพลงในหน้าบล๊อกนี้..นะคะ
โชคดี มีความสุข สมหวัง ตลอดปี พ.ศ. ๒๕๕๔ นี้ และตลอดไป..นะคะ


ขอบคุณ ภาพประกอบเรื่องจาก กูเกิ้ลCreate Date : 30 ธันวาคม 2553
Last Update : 19 มีนาคม 2558 16:03:18 น.
Counter : 2461 Pageviews.

69 comments
::: ชีวิต ::: Max Bulliboo
(9 ก.พ. 2564 17:56:13 น.)
:: หนึ่งปีแห่งการเปลี่ยนแปลง :: กะว่าก๋า
(7 ก.พ. 2564 07:19:44 น.)
ร้อน สูง หนัก สองแผ่นดิน
(6 ก.พ. 2564 00:17:29 น.)
:: กะก๋าแนะนำหนังสือ - เซ็น วิถีแห่งความสุขที่แท้ :: กะว่าก๋า
(1 ก.พ. 2564 06:10:19 น.)
  

อตีตํ นานะวา คะเมยยะ
ไม่ควรคิดคำนึงกับอดีตที่ผ่านไปแล้ว

ขอให้เริ่มต้นปีใหม่อย่างมีความสุขและสมหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนา..นะคะโดย: พรหมญาณี วันที่: 30 ธันวาคม 2553 เวลา:18:23:23 น.
  


สุขสันต์วันปีใหม่อีกครั้งค่ะปอป้า

ขอให้ปอป้าและทั่นลุงมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงนะคะ
ทริปนี้คงสนุกกว่าทุกทริป
เพราะได้ฉลองฟันปลอมชุดใหม่
ที่แน่ๆต้องมีความสุขกับการกินแน่นอน 555
เที่ยวเผื่อด้วยและเที่ยวให้สนุกนะคะ


Photobucket

โดย: ซองขาวเบอร์ 9 วันที่: 30 ธันวาคม 2553 เวลา:18:27:25 น.
  
แม่หนูยิมขออนุดมทนาบุญด้วยคะ
วันที่ 1 นี้แม่หนูยิมก็จะทำบุญหมู่บ้านเหมือนกันคะปอป้าขา
พรุ่งนี้จะเดินายไปซื้อปัจจัยทาน
วันนี้ทำงานจนถึงห้าโมงเย็น
สต๊าฟเค้าลาพัก เราไมถึงไม่ได้พักจนวินาทีสุดท้ายก็ยังต้องทำงานอิอิ
บ่น ๆ ๆ ๆ อิจฉาปอป้าจังคะ เที่ยวได้ตลอดโดย: gymstek วันที่: 30 ธันวาคม 2553 เวลา:19:34:06 น.
  

ขอให้มีความสุขกับปีใหม่ 2554 ที่จะถึงนี้เช่นกันครับ
โดย: แป๊ะอีกแล้ว วันที่: 30 ธันวาคม 2553 เวลา:19:54:45 น.
  
พรุ่งนี้ดาวจ๋ากับเจ้าแสบ สองคนจะไปสวดมนต์ไหว้พระข้ามปีที่วัดบวรนิเวศน์ค่ะ
จะนำบุญหอบมาให้ปอป้า ด้วยนะคะ
ส่วนทั่นbms ก็พาคุณพ่อเขาไปธุดงสวดมนต์ที่วัดโน้นนอ่ะค่ะ

ให้ปอป้ามีสุขภาพที่แข็งแรงมากๆๆ

....

ดาวจ๋าขอไปทำเค้ก 14 ก้อนให้เสร็จก่อนนะคะ

เค้กนี้จะนำไปมอบที่บ้านปู่
จะมีกัน 12 ครอบครัว อ่ะค่ะ
แล้วก็มีเด็กเล็กที่อยากได้เค้กการ์ตูน
ตอนนี้ดาวจ๋าทได้ 7 ก้อน ครึ่งทางแล้วว

ดาวจ๋านำเค้กมาฝากปอป้าบล็อกแรกเลยค่ะ
พึ่งทำเสร็จเองค่ะโดย: satineesh วันที่: 30 ธันวาคม 2553 เวลา:20:43:30 น.
  
สวัสดีค่ะคุณปอป้าขา
เราอยากตามคุณป้าไปนั่งเค้าท์ดาว
สวดมนต์ข้ามปีที่ชายหาดหัวหินจังเลยค่ะ
เสียงสวดมนต์ที่ผสมผสานกับเสียงเกลียวคลื่น
และเสียงของสายลม...

กว่าจะได้คุยกับคุณป้าอีกทีก็คงปีหน้า
ขอให้ปีหน้าเป็นปีที่คุณป้าพบแต่สิ่งดีดี
พบแต่คนดีดี ประสพแต่ความสุขความเจริญ
และมีสุขภาพกายและสุขภาพฟันที่แข็งแรงนะคะ

จูจุ๊บคุณป้า 365 กับอีกสองทีค่ะ
ครือจุ๊บสำหรับวันนี้ พรุ่งนี้
และสำหรับปีหน้าตลอดปีไปเลยยยยยยค่า

โดย: Suessapple วันที่: 30 ธันวาคม 2553 เวลา:21:11:27 น.
  
ขอให้พี่ปอป้าเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับ

ผมอยู่โยงเฝ้าบล้อกให้ครับ 555
วันที่ 1 จะมาพร้อมคำอวยพรอย่างเป็นทางการเลยครับ อิิอิอิ


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 30 ธันวาคม 2553 เวลา:23:07:04 น.
  
จะไปฟังสวดมนต์คืนข้ามปี
ที่วัดชนะสงครามเหมือนเมื่อปีที่ผ่านมาค่ะ

โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 30 ธันวาคม 2553 เวลา:23:36:55 น.
  
ผมมาอวยพระปีใหม่ ให้ปอป้าของเป็ด

มีความสุข สุขภาพแข็งแรง ลูกหลานห้อมล้อมเอาใจ

จิตแจ่มใส่ อิ่มเอิบครับ
โดย: อิ ส ร ะ ช น ตั ว โ ต เ ต็ ม วั ย . . ไม่ ใ ช่ ใ ค ร . . . มัน คื อ . . (เป็ดสวรรค์ ) วันที่: 31 ธันวาคม 2553 เวลา:0:25:11 น.
  
โดย: kobnon วันที่: 31 ธันวาคม 2553 เวลา:7:34:49 น.
  ขอให้..มามี้..มีความสุข สมหวัง สุขภาพแข็งแรง
ร่ำรวยๆๆๆๆๆๆๆ และมีสุขด้วยธรรมนะคะ

..รักมามี้ค่ะ..


โดย: พธู วันที่: 31 ธันวาคม 2553 เวลา:7:38:51 น.
  
สวัสดีปีใหม่ค่ะ
คนโสดก็ขอให้เจอเนื้อคู่
คนมีคู่ก็รักกันนานๆ
ส่วนคนมีครอบครัวแล้ว มีความสุขกับครอบครัวมากๆ
รวยๆๆเฮงๆ ตลอดทุกๆปีเรยค่ะ

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
โดย: Junenaka1 วันที่: 31 ธันวาคม 2553 เวลา:7:43:12 น.
  
สวัสดียามเช้าครับพี่ปอป้า
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 31 ธันวาคม 2553 เวลา:7:45:08 น.
  
สวัสดีปีใหม่ค่ะคุณป้า
นางขอตั้งจิตอธิษฐาน...ขอพรคุณพระ
อำนวยพรให้คุณป้ามีความสุข...สุขภาพแข็งแรง
ตลอดไปนะคะโดย: เพรง.พเยีย วันที่: 31 ธันวาคม 2553 เวลา:9:08:46 น.
  


สวัสดียามสายๆค่ะ
วันนี้ .. มีความสุขทั้งวันนะคะพี่ปอป้า
โดย: d__d (มัชชาร ) วันที่: 31 ธันวาคม 2553 เวลา:9:41:03 น.
  
มีความสุขมากๆค่ะ

Glitter Graphicsโดย: Junenaka1 วันที่: 31 ธันวาคม 2553 เวลา:10:44:13 น.
  
หวัดดีปีใหม่ค่ะ ปอป้า ... มีความสุขมาก ๆ นะค่ะ
สองพี
โดย: SongPee วันที่: 31 ธันวาคม 2553 เวลา:11:40:03 น.
  
(กลบทเบญจพรรณห้าสี)
*เป็นกลแนวคำซ้ำเสียง๕คำแรกทุกวรรค*

ไม้เหมือนมุ่งมอบหมายขยายฝัน
ให้หวนหันหาหอมถนอมกรุ่น
ลมลอยเลื่อนเลยแหล่งแต้มแต่งคุ้น
นัยนัดหนุนเหนือน้าวมิก้าวตาม

กาลก่อนไกลกอบเกื้อให้เหลือหวัง
ใฝ่เฝ้าฝั่งฝันฝากในหลากหวาม
ห่มห้วงหาวห่วงหาปรารถนาความ
ถือถึงถามถักถ้วนรัญจวนใจ

รอร้อยรสรื่นเร้าบรรเทาขื่น
คอยค่ำคืนคัดเคลิ้มส่งเสริมใส
มองไม้เหมือนมุ่งมาหวังหาใคร
จองจัดใจจักจารประสานรวม

ปีแปลบไปปล่อยปลอบมาตอบสนอง
คัดแคล่วคล่องคอยควบจะรวบสวม
ส่งสิ่งสุขสรรค์สู่จนดูบวม
อาจเอียงอ่วมอาบเอื้อล้วนเรื้อรวย

สวัสดีวันท้ายปีค่ะคุณป้า
พบกันในปีกระต่ายที่ดี&สุขนะคะ

โดย: ญามี่ วันที่: 31 ธันวาคม 2553 เวลา:16:44:52 น.
  
โดย: tifun วันที่: 31 ธันวาคม 2553 เวลา:20:10:10 น.
  
:) วันนี้ไม่ได้ไปไหน ว่าจะสวดมนตร์ข้ามปีกับพี่สาวที่บ้านด้วยค่ะ
โดย: uter วันที่: 31 ธันวาคม 2553 เวลา:20:44:21 น.
  
แวะมาส่งท้ายปีเสือ..
ต้อนรับปีกระต่ายจ้า...

มีความสุขตลอดปีนะค่ะ

โดย: Mir & deS วันที่: 31 ธันวาคม 2553 เวลา:20:46:25 น.
  
ขอให้มีความสุขในปีใหม่นี้นะคะ
โดย: nok (popang ) วันที่: 31 ธันวาคม 2553 เวลา:21:00:32 น.
  


ขอให้มีความสุข สุขภาพแข็งแรง และร่ำรวยเงินทองตลอดปีค่ะ
โดย: addsiripun วันที่: 31 ธันวาคม 2553 เวลา:21:52:42 น.
  
สุขสันต์วันปีใหม่ค่ะ ป้าขา ขอให้มีความสุข ความเจริญทั้งในทางโลก และทางธรรมค่ะ
โดย: ย่าชอบเล่า วันที่: 31 ธันวาคม 2553 เวลา:22:23:54 น.
  


Happy New Year ~!!


.✿.✿.✿.✿.✿.✿.


H...happy มีสุข สนุกสนาน

A...advance ก้าวหน้า หาสิ่งใหม่

P...proud พร้อมเพียบเรื่อง ภาคภูมิใจ

P...protect ปลอดภัย จากภยันต์

Y...young สาวหนุ่ม อายุมั่น วรรณะผ่อง

N...normal ไม่ขัดข้อง ทุกสิ่งสรร

E...easy ง่ายดาย สารพัน

W...wealth เงินทองพลัน ไหลเทมา

Y...year สองศูนย์หนึ่งหนึ่ง ให้เริงรื่น

E...else อันสิ่งอื่น ให้สมปรารถนา

A...aim จุดมุ่งหมาย ไกลสุดตา

R...receive ให้ได้มา สมดั่งใจ...^^
โดย: นู๋หญิงจ๋า วันที่: 1 มกราคม 2554 เวลา:1:22:12 น.
  


สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๔ ค่ะ คุณปอป้า

โดย: อิ่ม_Aim วันที่: 1 มกราคม 2554 เวลา:2:10:39 น.
  
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 1 มกราคม 2554 เวลา:6:36:03 น.
  
โดย: ลุงแว่น วันที่: 1 มกราคม 2554 เวลา:7:37:58 น.
  
emoสวัสดีปีใหม่ Happy New Year 2011emo
ขอให้มีความสุขมากๆ นะคะ คุณปอป้า
ปลายปีที่แล้วไม่ได้ไป ขอบคุณที่แวะไปทักทาย(งานเยอะ)
ไปเที่ยว โคราชมาด้วยค่ะ เพิ่งกลับถึงบ้านก็รีบมา

สวัสดีปีใหม่ Happy New Year 2011

emoemoemoemoemo
โดย: iamorange วันที่: 1 มกราคม 2554 เวลา:7:56:57 น.
  สวัสดีปีใหม่ 2554 ค่ะ

มั่งมี มั่งคั่ง มั่นคง
ยิ่งใหญ่ ยิ่งยง คงมั่น
ยิ่งยศ ยิ่งเกียรติ สารพัน
ยิ่งวัน ยิ่งสุข สราญเทอญโดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 1 มกราคม 2554 เวลา:9:30:01 น.
  


สวัสดีปีใหม่ค่ะ ขอให้เเข็งเเรงทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจ
เเละสุขภาพกระเป๋าตังค์นะคะป้าอิอิ
โดย: อาลีอา วันที่: 1 มกราคม 2554 เวลา:11:21:06 น.
  
★Happy*•˚° ★。 ° ˛˚˛★* •。* •。★* •。★*˚2011*•˚° ★。
★ 。* •。˛˚*° 。˚*•★*New Year ★ 。*˚° 。 ° ˛˚*° *•˚° ★
★ ˛ * _Π_____*。*˚° 。 ° ˛˚*˚° • 。 ° ˛˚*˚° • 。 ° ˛*•˚° ★˚
★ ˛ •/______/~\。˚ ˚ ° 。• ° ˛˚˚° 。 ° ˛˚˛˚˚° 。 ° *•˚° ★˛
★˚ *|田田|門| ˚˚˚°Wishing U happiest For All Year!! ★


เริ่มต้นดีมีชัยไปครึ่ง
นับหนึ่งสวยรวยราบรื่น
สุขนักหนาทั้งหลับและตื่น
365คืนและวันจงปราศทุกข์โศกเทอญ
โดย: gymstek วันที่: 1 มกราคม 2554 เวลา:13:23:55 น.
  


ปีใหม่นี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ช่วยดลบันดาลให้มีความสุขมาก ๆ สุขภาพแข็งแรง และโชคดีตลอดปีค่ะ


ปล. ภาพในกล่องเม้นท์สวยมากค่ะ
โดย: haiku วันที่: 1 มกราคม 2554 เวลา:15:41:41 น.
  

สวัสดีค่ะคุณป้า


(กลบทเบญจพรรณห้าสี)
*เป็นกลแนวคำซ้ำเสียง๕คำแรกทุกวรรค*

แง้มงดงาม,เงียบ,ง่ายระบายบท
ร่ายเรียงรสรวยรินถวิลหอม
เสกสรรสือใส่โสมประโคมน้อม
ดลดวงดอมดื่มด่ำทุกค่ำวัน

ลมลอยเลื่อนล้วนล้อพะนอฉ่ำ
ยามยิ้มย้ำอย่างเยือนเสมือนสวรรค์
คอยเคียงใครใคร่เคลิ้มประเดิมพลัน
โชค,ชัยชั้นแช่มช้อยส่งถ้อยเชิญ

แม้นหมอกหมองเมียงมองแคล่วคล่องผัน
เป็นเปรมปั้นไปปลื้มอิ่มลืมเขิน
ดวงแดดด้นโดยดอกหวังหยอกเอิน
เหมือนหมางเมินมัดม้วยรอช่วยพราง

สุขสบสมเสพสรวงทุกช่วงเช้า
แล้วล้อมเล่าล้วนหลงประสงค์สร้าง
ตราบเติบโตต่อติดผลิตทาง
ยาวเยี่ยงอย่างหยุดยากถึงฝากคอย

ดี,เด่น,ดังได้โดยลมโบยโบก
ลาภล้นโลกหล่อลานสะพานสอย
เก็บ,กอบ,โกยกองเกลื่อนตาเหมือนลอย
พบเพลินพร้อยพานพาดเกินคาดนาน(เทอญ)ปีใหม่แล้ว...

สุขใดหวังมี ที่ใดหวังเห็น
รวยใดหวังเป็น ต่างเข็นมารอ(เรา)..นะคะทุกท่าน

โดย: ญามี่ วันที่: 1 มกราคม 2554 เวลา:15:53:57 น.
  
Photobucket

ขอให้มีความสุข สุขภาพแข็งแรงนะคะ สวัสดีปีใหม่ค่ะ
โดย: culcita วันที่: 1 มกราคม 2554 เวลา:17:06:53 น.
  สวัสดีปีใหม่ค่ะ
ขอให้เจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ นะคะ

โดย: พ่อระนาด วันที่: 1 มกราคม 2554 เวลา:18:42:27 น.
  
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

สวัสดีปีใหม่ค่ะ
โดย: Dangjarunun วันที่: 1 มกราคม 2554 เวลา:18:56:11 น.
  
สวัสดีปีใหม่ของแท้ครับปอป้าขอรับ

มีความสุข สุขภาพแข็งแรง

ยิ้มแย้มแจ่มใส มีหลานน้อยๆใ้อุ้มไวๆครับ
โดย: อิ ส ร ะ ช น ตั ว โ ต เ ต็ ม วั ย . . ไม่ ใ ช่ ใ ค ร . . . มัน คื อ . . (เป็ดสวรรค์ ) วันที่: 1 มกราคม 2554 เวลา:19:19:32 น.
  
สวัสดีปีใหม่ค่ะปอป้าเน็ตเพิ่งมาติดให้ค่ะ ขอบคุณนะค่ะที่แวะทักทายกันตลอด ปีใหม่ปีนี้พบเจอแต่สิ่งดีๆนะค่ะ โชคดีปีกระต่ายค่ะ

โดย: Tonkra49 วันที่: 1 มกราคม 2554 เวลา:19:22:46 น.
  
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
โดย: savita29 วันที่: 1 มกราคม 2554 เวลา:21:51:43 น.
  


สวัสดีปีใหม่ใจเป็นสุข
หมดเรื่องทุกข์โศกเศร้าความเหงาจิต
พบแต่โชคพบแต่ชัยมีแต่มิตร
มีชีวิตรื่นเริงบันเทิงใจ

โดย: โสดในซอย วันที่: 1 มกราคม 2554 เวลา:23:53:02 น.
  
Mimg src=https://www.bloggang.com/data/c/cengorn/picture/1293909757.jpg>

ขอบคุณป้าต่าย Golghipsสำหรับโคลงกลอน

โดย: cengorn วันที่: 2 มกราคม 2554 เวลา:3:10:51 น.
  
♥♥ ผู้มาเยือน คนที่ 44 ♥♥ขอบคุณป้าต่าย Golghipsสำหรับโคลงกลอน
โดย: cengorn วันที่: 2 มกราคม 2554 เวลา:3:14:05 น.
  
อรุณสวัสดิ์ครับพี่ปอป้า
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 2 มกราคม 2554 เวลา:6:16:08 น.
  


สวัสดีปีใหม่ 2554

ขออวยพรให้ "คุณป้าและครอบครัว"

มีสุขพอดี ขอให้มีทุกข์แค่พอทน

ขอให้ไม่เจ็บ และไม่จน

ขอให้สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรงนะคะ
เพิ่งกลับจากเที่ยวปีใหม่นะคะ

ขอนำภาพดอกทิวลิป

จากเทศกาลเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่ 7

มาฝากพร้อมอวยพรปีใหม่ค่ะ ^^
โดย: sierra whiskey charlie วันที่: 2 มกราคม 2554 เวลา:9:26:02 น.
  
สวัสดีตอนเที่ยงๆค่ะ สวัสดีปีใหม่มีความสุขมากๆนะค่ะ

โดย: Tonkra49 วันที่: 2 มกราคม 2554 เวลา:12:06:10 น.
  
สวัสดีปีใหม่ครับ ขอให้มีความสุขมากๆนะครับ
โดย: บูรพากรณ์ วันที่: 2 มกราคม 2554 เวลา:13:27:53 น.
  
โดย: นักล่าน้ำตก วันที่: 2 มกราคม 2554 เวลา:22:04:28 น.
  
อรุณสวัสดิ์ครับพี่ปอป้า
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 3 มกราคม 2554 เวลา:6:49:10 น.
  


สวัสดีใหม่ค่ะปอป้า
โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 3 มกราคม 2554 เวลา:7:19:42 น.
  


สวัสดีปีใหม่ค่ะปอป้าขา

ขอให้มีความสุข ไร้ทุกข์ สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ

ดาวจ๋า

....................


คิดถึงนะคะ
โดย: satineesh วันที่: 3 มกราคม 2554 เวลา:8:31:58 น.
  
สวัสดียามเช้าค่ะ
โดย: kobnon วันที่: 3 มกราคม 2554 เวลา:8:59:52 น.
  
โดย: นู๋หญิงจ๋า วันที่: 3 มกราคม 2554 เวลา:9:12:28 น.
  
เริ่มต้่นปีด้วยการตั้งสติสวดมนต์ เป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะปอป้า
โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 3 มกราคม 2554 เวลา:13:05:04 น.
  
สวัสดีปีเถาะค่ะ ขอให้คุณน้าปอป้า มีความสุข สุขภาพแข็งแรง โรคภัยหายหมด ตลอดปี 2554 และตลอดไปนะคะ
โดย: ไผ่สวนตาล วันที่: 3 มกราคม 2554 เวลา:14:27:05 น.
  


ดอกไม้ดอกนิดดอกน้อย..เก็บมาร้อยเป็นมาลัย..
ใส่กระบุงใส่ใจ...ให้แจ่มใสเบิกบาน

ส่งดอกไม้ดอกเล็กเล็ก..ที่เก็บไว้ส่งมาให้...
ขอทุกคนจงพ้นภัย .. ขอให้ได้สิ่งที่หวัง..
ความคิดดีเป็นพลัง...เป็นเบื้องหลังความสามัคคี

แข็งแรงทั้งกายใจ..ผุดผ่องใสทั้งหน้าตา
ร่ำรวยด้วยปัญญา..สติพาให้รุ่งเรือง
การงานให้เข้าที่...เพื่อนฝูงมีช่วยเหลือกัน
.....
วิ่งตามกระต่ายทองไปให้ทัน .. อุ้มเอาไว้..อย่าให้หลุดมือ..
อุ้มๆๆๆ มามะๆ

สวัสดีปีกระต่ายนะคะคุณปอป้า

ปีใหม่ไปเที่ยวที่ไหนบ้างไหมคะ
โดย: mutcha_nu วันที่: 3 มกราคม 2554 เวลา:15:31:39 น.
  


สวัสดีปีใหม่ ครับ ปอป้า ชอบมากเลย บทสวด อริยมรรค มีองค์ แปด

ปีใหม่แล้ว ขอให้ ปอป้ามีสุขภาพที่แข็งแรง มีความเจริญในธรรมยิ่งๆๆขึ้นไปนะครับ
โดย: จูปีเตอร์เทพแห่งดาวพฤหัส วันที่: 3 มกราคม 2554 เวลา:16:52:18 น.
  
สวัสดีปีใหม่ขอรับพี่พรหมญาณี

โดย: สดายุ... วันที่: 3 มกราคม 2554 เวลา:18:02:58 น.
  
อรุณสวัสดิ์ครับพี่ปอป้า

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 4 มกราคม 2554 เวลา:6:17:55 น.
  
สวัสดีปีใหม่มีความสุขมากๆนะค่ะ คิดสิ่งใดให้ได้สมปรารถนานะค่ะ

โดย: Tonkra49 วันที่: 4 มกราคม 2554 เวลา:10:04:29 น.
  
เอ๋ ก๊อกๆ ปอป้าอยู่บ้านไหมกั๊บ

ฮี่ๆ

เป็ดแวะมาเยี่ยมปอป้า พร้อมสะกิดๆ

ปอป้ามะอยู่บ้าน มะเป็นไรคับ คราวหน้าเจอกัน

ฟิ้วๆ
โดย: มนุษย์ต่างดาว..ผมยาว..ปากหวาน... (เป็ดสวรรค์ ) วันที่: 4 มกราคม 2554 เวลา:11:39:44 น.
  คิดถึงอยู่เสมอนะคะ
โดย: jamaica วันที่: 4 มกราคม 2554 เวลา:12:04:40 น.
  
สวัสดีค่ะปอป้า

สุขสันต์วันอังคารนะคะ
โดย: อุ๊ (oumon ) วันที่: 4 มกราคม 2554 เวลา:12:24:05 น.
  
สวัสดีปีใหม่นะครับ มีความสูขมากๆๆสูขภาพแข็งแรงครับ
โดย: ชายเอ ทุ่งรังสิต วันที่: 4 มกราคม 2554 เวลา:16:22:52 น.
  
..สวัสดีปีใหม่ค่ะปอป้า..เพิ่งกลับจาก ตจว. ..เลยแวะเอาบุญมาฝากปอป้าค่ะ..ขอให้ปอป้ามีความสุขมากๆ.. มีสุขภาพแข็งแรงๆตลอดไปนะคะ..Photobucket>
โดย: อ๋อซ่าส์ วันที่: 4 มกราคม 2554 เวลา:21:27:05 น.
  
อรุณสวัสดิ์ครับพี่ปอป้า

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 5 มกราคม 2554 เวลา:6:31:33 น.
  


ปอป้าไปไหนน๊อ...
คิดถึงนะคะ

ปอป้างานยุ่งหรือคะ ?
โดย: satineesh วันที่: 5 มกราคม 2554 เวลา:6:37:30 น.

Prommayanee.BlogGang.com

พรหมญาณี
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 49 คน [?]

บทความทั้งหมด