ของขวัญวันแต่งงาน จาก..พ่อและแม่วันสำคัญในชึวิตของลูก..พุทธรักษา..วันนี้ ปอป้าขอยกหน้าบล็อกให้แก่ลูกสาวสุดที่รัก เนื่องจากลูกกำลังจะก้าวเข้าสู่ประตูวิวาห์ ไปสร้างครอบครัวของตัวเอง..ค่ะ..วันที่ ๒๗ และ ๒๘ พ.ย. นี้ ลูกสาวหนึ่งเดียวของปอป้าจะเข้าพิธีสมรสกับคู่หมายที่คบหากันมานานกว่า ๘ ปี บ่าว-สาวเรียนจบปริญญาโทมาจากอังกฤษ มีประสบการณ์การทำงานทั้งจากที่อังกฤษและในเมืองไทยพอสมควร..ใช่..สมควรแก่เวลาที่จะไปสร้างครอบครัวของตัวเองแล้ว อายุ ๒๙ ปี ทั่นลุงบ่นว่า แก่แล้ว กลัวจะไม่มีหลานให้อุ้ม เพราะคุณพี่ชายหนึ่งเดียวก็มือเหนียวเป็นตุ๊กแก กอดเสาเรือนไว้อย่างแน่นหนาไม่ยอมสละโสดไปคนหนึ่งแล้ว..

และต่อไปนี้ คือความในใจที่พ่อและแม่ขอฝากไว้ให้ลูก... ความรัก ความห่วงใยที่พ่อแม่พึงมีให้แก่ลูกอันเป็นสุดที่รักนั้น ได้ให้ลูกมาตลอดแล้ว ได้แต่หวังว่า ลูกจะนำพระธรรมและแบบแผนในการดำเนินชีวิตที่พ่อและแม่ ได้แสดงให้ลูกเห็นมาตลอดชั่วชีวิต ไปใช้ในการครองเรือน ขอให้ลูกจงช่วยกันประคับประคอง นำพานาวาชีวิตการครองเรือน อันมีความรักเป็นพื้นฐาน แล่นไปตามกระแสครรลองของโลก ด้วยความซื่อสัตย์ มั่นคง และมีสติรอบคอบ สู่ฟากฝั่งอันเป็นจุดหมายปลายทางดังที่ลูกปรารถนาทุกประการ

ของขวัญใด ๆ คงไม่มีค่ามากไปกว่าพระธรรมในการครองเรือนที่พ่อและแม่ขอมอบให้กับลูกทั้งสอง นั่นคือฆราวาสธรรม อันหมายถึง คุณสมบัติของผู้ประสบความสำเร็จใจการดำเนินชีวิตทางโลก ซึ่งประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ คือ

๑. สัจจะ
คือ ความจริง
๒. ทมะ คือ การฝึกตน ข่มจิต รักษาใจ
๓. ขันติ คือ ความอดทน
๔. จาคะ คือ ความเสียสละ

พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้ว่า

ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ ที่จะสร้างเกียรติยศให้กับมนุษย์ได้เท่ากับการมีสัจจะ

ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ ที่จะสร้างปัญญาให้กับมนุษย์ได้เท่ากับการมีทมะ

ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ ที่จะสร้างทรัพย์สมบัติให้มนุษย์ได้เท่ากับการมีขันติ

และไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ ที่จะสร้างหมู่มิตรให้กับมนุษย์ได้เท่ากับการมีจาคะ


๑. สัจจะ - คนที่มีสัจจะประจำตัวประจำใจ ย่อมได้รับความเคารพยกย่องจากหมู่คนทั่วไป เรียกว่ามีคนนับถือยำเกรง เกียรติยศชื่อเสียงก็จะตามมา เพราะการมีสัจจะนั้นหมายถึงมีความรับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองได้พูดหรือกระทำ อันแสดงให้เห็นว่าเป็นคนหนักแน่นมั่นคง จะทำการงานสิ่งใดย่อมพบแต่ความเจริญก้าวหน้าและได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากผู้ที่อยู่รอบข้าง หากขาดเสียซึ่งสัจจะ ย่อมได้รับการดูถูกดูแคลนจากสังคมรอบด้าน เพราะการไร้สัจจะย่อมหมายถึงขาดความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตนเองพูดหรือกระทำ เมื่อจะทำการสิ่งใดคนที่อยู่รอบข้างหรือที่เกี่ยวข้องมักจะไม่ให้การสนับสนุน คนประเภทนี้หาความเจริญไม่ได้ มิหนำซ้ำยังถูกหวาดระแวงจากผู้ที่อยู่รอบกายอีกด้วย

๒. ทมะ การฝึกตน ข่มจิต รักษาใจ - เมื่อได้รับการปลูกฝังให้มีทมะในตน ทำให้รู้จักคิดก่อนทำ ย่อมไม่นำพาตนเองให้หลงทำหรือคิดในสิ่งที่ผิด เมื่อไม่หลงผิดก็ไม่ก่อให้เกิดเวรกรรมกับใคร ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกับคนรอบข้าง ย่อมนำมาซึ่งความรักใคร่เอ็นดูต่อผู้ที่รู้จัก ผู้ที่ฝึกฝนตนเองให้มีการคิดก่อนทำ รู้จักข่มจิตใจ ย่อมนำมาซึ่งปัญญาญาณในการที่จะคิดทำการสิ่งใด ๆ ส่งผลให้ประสบความสำเร็จในชีวิตได้เป็นอย่างดี เรียกว่าไม่หลงไปในสิ่งอบายได้ง่ายเหมือนผู้ที่ไม่มีทมะนั่นเอง

๓. ขันติ ความอดทน – ผู้ที่มีความอดทนย่อมสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ ในชีวิตได้ดีกว่าคนที่ไม่มี
ความอดทน
การทำงานด้วยความอดทน ย่อมนำความมั่นคงมาสู่ชีวิตได้เช่นเดียวกัน ผู้ที่ขาดความอดทนมักจะเป็นผู้ที่เอาแต่ใจตนเอง ปรารถนาแต่ในสิงที่ตัวเองต้องการโดยไม่คำนึงถึงความเหมาะสมด้วยประการทั้งปวง คนบางคนไม่รู้จักคำว่า “ รอ “ อยากได้อะไรก็ต้องได้เดี๋ยวนั้น คนแบบนี้เป็นผู้นำ เป็นหลักของครอบครัวไม่ได้ กล่าวได้ว่า การมีขันติ ย่อมก่อให้เกิดทรัพย์ในเรือน ขาดขันติย่อมนำมาซึ่งความยากจน

๔. จาคะ ความเสียสละ – ผู้ที่มีจาคะเป็นนิสัยย่อมมีอารมณ์ผ่องใส ใคร ๆ ก็อยากอยู่ใกล้ เพราะอยู่ใกล้ ๆ แล้วนำมาแต่ความเย็นใจ เนื่องจากคนมีจาคะคือคนที่รู้จักเสียสละส่วนตัวเพื่อส่วนรวมหรือเพื่อผู้อื่นก็ตาม การเสียสละนั้นหมายถึงความมีเมตตากรุณา คนที่มีความเมตตากรุณามักจะมีใบหน้าที่เปื้อนไปด้วยรอยยิ้ม และแววตาแห่งความปราณีอยู่เสมอ อันส่งผลให้เกิดกระแสความเย็นรอบกายผู้นั้น คนที่ไม่มีความเสียสละ เป็นคนเห็นแก่ตัว ไปไหนก็เห็นแก่ได้ อยากมี อยากได้ไปเสียหมด คนอย่างนี้จะหาความสุขให้ตัวเองหรือคนที่อยู่ใกล้ได้อย่างไรนอกจากฆราวาสธรรมที่พ่อแม่มอบให้กับลูกแล้วนั้น พ่อและแม่อยากจะบอกลูกทั้งสองว่า หลักของการดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุขนั้น ต้องมีพรหมวิหารสี่ อริยสัจสี่ และอริยมรรคมีองค์แปด ประจำตัวประจำใจ ขอให้ลูกพยายามทำความเข้าใจกับหลักธรรมใหญ่ทั้ง ๓ หมวดนี้ แล้วนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นชีวิตครอบครัว-ส่วนตัว หรือชีวิตการทำงาน หลักธรรมทั้ง ๓ หมวดนี้ กล่าวได้ว่า

พรหมวิหาร ๔ มีไว้เพื่อการอยู่ร่วมกับคนในสังคมอย่างมีความสุข ด้วยความมีเมตตา-กรุณา-มุทิตา-อุเบกขา ต่อเพื่อนร่วมโลกร่วมสังคม

อริยสัจ ๔ เป็นธรรมที่ช่วยในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ด้วยการทำความเข้าใจในทุกข์หรือปัญหาทั้งหลายว่า ทุกข์หรือปัญหานั้นคืออะไร (ทุกข์) สาเหตุแห่งการเกิดทุกข์นั้นมาจากไหน (สมุทัย) การดับทุกข์หรือแก้ปัญหาให้หมดสิ้นไป (นิโรธ) และหนทางหรือวิธีดำเนินการเพื่อดับทุกข์หรือแก้ไขปัญหานั้น ต้องทำอย่างไร (มรรค)

ในส่วนของหนทางแห่งการดับทุกข์นั้นก็คือมรรคหรืออริยมรรคมีองค์แปด ซึ่งเข้าหลักไตรสิกขา
คือศีล – สมาธิ – ปัญญา นั่นเอง

พระธรรม สามารถก่อให้เกิดกระแสแห่งความร่มเย็นต่อมวลสรรพสัตว์ในโลกได้ฉันใด

ฆราวาสธรรม และหลักธรรมทั้ง ๓ นี้ ย่อมให้ผลต่อผู้ที่เข้าถึงและปฏิบัติได้ฉันนั้นขอความสุข สวัสดี จงมีแก่ลูกทั้งสองตลอดไป

ขอขอบคุณบล๊อกพธู
ที่สละพื้นที่และเวลา อัพบล๊อกให้ลูกสาวปอป้า ด้วย..นะคะ
ไปชมฝีมือการแต่งกลอนของพะพู ได้ที่นี่..ค่ะปอป้า ขอลาบล๊อก ๑๐ วัน ..นะคะ

พบกันใหม่เดือนหน้า...ค่ะ

Create Date : 24 พฤศจิกายน 2553
Last Update : 19 มีนาคม 2558 16:03:53 น.
Counter : 6369 Pageviews.

128 comments
ความรู้สึกนึกคิดประจำวัน (13 ก.พ. 64) comicclubs
(13 ก.พ. 2564 16:03:07 น.)
กำลังใจนะ :D พระจันทร์สีม่วงง่วงๆ สม่ำเสมอ
(12 ก.พ. 2564 20:57:57 น.)
น้องเมฆเรียนออนไลน์ zungzaa
(12 ก.พ. 2564 15:09:00 น.)
ความรู้สึกนึกคิดประจำวัน (12 ก.พ. 64) comicclubs
(12 ก.พ. 2564 15:53:51 น.)
  

สวัสดีค่ะ....

แวะเข้ามาอัพบล็อกให้ลูกสาวอย่างเร่งด่วน
พร้อมทั้งฝากความคิดถึงไว้ให้ทุกท่านด้วย..นะคะ

พบกันใหม่...เดือนหน้า...ค่ะ


โดย: พรหมญาณี วันที่: 24 พฤศจิกายน 2553 เวลา:9:55:47 น.
  
ลูกสาวสวยจังค่ะ
ขอให้มีความสุขกับครอบครัวใหม่ ที่กำลังจะสร้างค่ะ
โดย: Premmano วันที่: 24 พฤศจิกายน 2553 เวลา:10:08:38 น.
  
ขอให้ชีวิตคู่ ชีวิตครอบครัวของ
คุณทั้งสอง จงประสบแต่ความสุข
ความสมหวังและความสำเร็จนะครับ
โดย: พันวัตต์ IP: 61.19.52.106 วันที่: 24 พฤศจิกายน 2553 เวลา:10:14:41 น.
  
สวัสดีครับ พี่ปอป้า
ขอแสดงความยินดี กับผลงาน ความสำเร็จด้วยครับ

โดย: เศษเสี้ยว วันที่: 24 พฤศจิกายน 2553 เวลา:10:14:46 น.
  
สวัสดีค่ะ ปอป้า

มาชมภาพสวยๆ ของคู่บ่าวสาว
พร้อมกับรับธรรมะดีๆ ค่ะ
มีความสุขมากๆ ค่ะ
โดย: พ่อระนาด วันที่: 24 พฤศจิกายน 2553 เวลา:10:17:40 น.
  
ขอแสดงความยินดีกับคุณปอป้าด้วยนะคะ
ที่หลานสาวกำลังจะได้สร้างครอบครัวใหม่
ขอให้หลานทั้งสองครองรักกันอย่างยั่งยืนนานเหมือนคู่ของคุณพ่อ-คุณแม่ นะคะ

คุณปอป้าเตรียมตัว ซ้อมการเป็นคุณยายตัวจริงหรือยังคะ
เห็นว่าอยากได้หลานมาอุ้มเล่นอยู่นานแล้ว อิ อิ

โดย: addsiripun วันที่: 24 พฤศจิกายน 2553 เวลา:10:27:30 น.
  
สูกสาวสวย แต่แม่สวยกว่า ชิมิ อิอิ
โดย: youkito_waw วันที่: 24 พฤศจิกายน 2553 เวลา:10:56:52 น.
  
ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะคุณปอป้า
ลูกสาวคุณปอป้าสวยมาก ๆ เลยค่ะ
ยังไม่ได้อ่านค่ะ ดูแต่รูป
เดี๋ยวว่าง ๆ จะมาอ่านคำสอนของคุณปอป้านะคะ ^^
โดย: JinnyTent วันที่: 24 พฤศจิกายน 2553 เวลา:11:06:25 น.
  
สวัสดีค่ะปอป้า..

คนเป็นพ่อ-แม่ รู้สึกใจหายนะค่ะ..

ที่ลูกสาว เผลอแป๊ปเดียวจะแต่งงานซะแล้ว

แต่เขาก็ไม่ได้ไปไหนไกลหรอกค่ะ

ยังวนเวียนให้ผู้เป็นพ่อ-แม่ได้คิดถึงอยู่บ้าง

ไม่นานอาจจะเอาลูกตัวเล็กๆมาฝากให้เลี้ยง

ถึงคราวนั้น ปอป้าอาจจะไม่มีเวลาเล่นบล็อคกันซะแล้ว

ขอให้มีความสุขมากๆนะค่ะ

โดย: คนผ่านทางมาเจอ วันที่: 24 พฤศจิกายน 2553 เวลา:11:07:32 น.
  
ขอให้น้องมีความสุขมากๆ นะคะ
ถือไม้เท้ายอดทองตะบองยอดเพชร
ลูกสาวสวยมั๊กมากคะ

โดย: gymstek วันที่: 24 พฤศจิกายน 2553 เวลา:11:09:53 น.
  
สวัสดียามสายๆๆค่ะ คุณปอป้า
ขอแสดงความยินดีด้วยนะค่ะ
ขอให้มีหลานไวไว
เจ้าสาว น่ารัก จัง คงสวยเหมือน คุณปอป้า นะ
ขอให้มีความสุขนะคะ
โดย: iamorange วันที่: 24 พฤศจิกายน 2553 เวลา:11:11:10 น.
  
ลูกสาวสวยมากเลยค่ะ

ขออวยพรให้คู่บ่าวสาวครองรักกันด้วยควมสุขตลอดไปค่ะ
โดย: ลำตะคอง วันที่: 24 พฤศจิกายน 2553 เวลา:11:13:24 น.
  
สวยจังเลยค่ะปอป้า ชื่อก็น่ารัก ยินดีด้วยนะคะ
เจ้าสาวสวยมากมายค่ะ
โดย: oumon วันที่: 24 พฤศจิกายน 2553 เวลา:11:31:44 น.
  
ภาพเวดดิ้งหล่อ-สวยจริงๆครับพี่ปอป้า
ขออวยพรให้คู่บ่าวสาวรักกันยั่งยืน
เสมอกันด้วยศีล ปัญญา จาคะ

ขอแสดงความยินดีกับพี่ปอป้าด้วยครับ


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 24 พฤศจิกายน 2553 เวลา:11:38:25 น.
  
ขอแสดงความยินดีกะปอป้าด้วยค่ะ

ลูกสาวมีคุณสมบัติครบถ้วน สวยเป็นดารา ว้าว...

อย่างนี้ทำให้อยากเห็นปอป้าตอนสาวๆจังเลย

คงสวยยิ่งกว่านางงาม...ชัวร์

ขอให้ชีวิตสมรสของทั้งคู่มีความสุขราบรื่นนะคะ

มีหลานไวๆให้ปอป้าอุ้มเน้อ...
โดย: นักล่าน้ำตก IP: 61.90.5.154 วันที่: 24 พฤศจิกายน 2553 เวลา:11:57:41 น.
  

ยินดีด้วย one more time..ค่ะ

โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 24 พฤศจิกายน 2553 เวลา:12:14:54 น.
  
น่าชื่นใจด้วยจริงๆครับ

ขอให้คู่หวานจงมีความสุข
ความเจริญตลอดไปนะครับ

โดย: nulaw.m วันที่: 24 พฤศจิกายน 2553 เวลา:12:49:01 น.
  
มีลูกสาวน่ารักมากครับปอป้า
ตอนสาวๆ ปอป้าคงสวยระดับนางงามแน่เลย
ทั้งคู่เหมาะสมกันมากครับ
ขออวยพรให้ทั้งคู่ มีความสุข รักกันยืนนานตลอดไป
โดย: the mynas วันที่: 24 พฤศจิกายน 2553 เวลา:13:24:01 น.
  
หวัดดีค่ะ ปอป้า แอบตามมาดูค่ะ
ลูกสาว ปอป้า สวยมากค่ะ
ขอให้ทั้งสองมีความสุขมากๆ นะคะ

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
โดย: แม่ออมบุญ วันที่: 24 พฤศจิกายน 2553 เวลา:13:39:36 น.
  
นู๋ดาวขออวยพรให้คนที่ปอป้ารักดั่งดวงใจ ได้มีชีวิตใหม่ที่สดใสค่ะ

สวยงาม เหมาะสม มากทั้งสองคนค่ะ

นู๋ดาว นั่งมองด้วยความเต็มตื้นหัวใจ ในความงาม

งามที่รูปร่าง หน้าตา และจิตใจ

นาม ของลูกสาวของปอป้า ก็เพราะนักหนา ค่ะ


ให้มีความสุข มากๆๆนิจนิรันดร์ นะคะโดย: satineesh วันที่: 24 พฤศจิกายน 2553 เวลา:14:22:50 น.
  
เจ้าสาวสวยมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

ยินดีด้วยค่ะ
โดย: แสงเดือน(macdreamnurse) IP: 207.171.214.18 วันที่: 24 พฤศจิกายน 2553 เวลา:14:49:52 น.
  
ฟี่ขอร่วมแสดงความยินดีด้วยคนนะคะ
ขอให้การก้าวครั้งสำคัญของชีวิตในครั้งนี้
เต็มไปด้วยความสุข และ ความสวยงาม ค่ะ ^^
โดย: Paulo วันที่: 24 พฤศจิกายน 2553 เวลา:14:57:57 น.
  


มามี้ขา..

น้องงดงามมาก น่ารักมาก
ความรัก ความสุข อบอวลทั้งครอบครัว
แล้วยังเผื่อแผ่มาถึงคนรอบข้างด้วยนะคะ
พูเอง ยังสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นด้วยไงคะ
ความอบอุ่นที่มี้มีให้กับพู และเพื่อนบล้อกทุกคน

วันสำคัญของน้อง พูยินดีด้วยอย่างยิ่งค่ะ
และจะมีบทประพันธ์สำหรับน้องกับว่าที่นะคะ
พูคงเอาลงวันเสาร์ค่ะ จะตรงกับวันแห่งความสุขของน้องค่ะ

แล้วพบกันนะคะมามี้
โดย: พธู วันที่: 24 พฤศจิกายน 2553 เวลา:15:50:29 น.
  
ขอแสดงความยินดีด้วยครับ มีความสุขมากๆ สมหวังดั่งใจคิดครับ
น่ารักมากๆ ทั้งคู่
โดย: pragoong วันที่: 24 พฤศจิกายน 2553 เวลา:15:52:20 น.
  
ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะรูปงาม นามเพราะนะคะ

(อยากเห็นคุณแม่เจ้าสาวจังค่ะ)

โดย: อิ่ม_Aim วันที่: 24 พฤศจิกายน 2553 เวลา:16:06:56 น.
  
มีความสุขกับปอป้าด้วยค่ะ
โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 24 พฤศจิกายน 2553 เวลา:16:14:43 น.
  
ขอแสดงความยินดีกับลูกสาวปอป้าด้วยนะคะ
ขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตครอบครัว
และมีความสุขมากๆ ค่ะ ^^
โดย: sierra whiskey charlie วันที่: 24 พฤศจิกายน 2553 เวลา:17:27:36 น.
  
สวัสดียามเย็นครับ ปอป้า
ต้องขอแสดงความยินดีกับงานมงคลครั้งนี้ด้วยนะครับ
ถึงแม้ไม่มีโอกาสได้ไปร่วมงาน
แต่ขอส่งใจไปแทนนะครับ

ขอขอบคุณธรรมะดีดี ที่ปอป้ามอบให้คู่สมรสทั้งสอง
รวมทั้งคู่อื่นก็สามารถนำไปปฏิบัติตามได้
ผมคนนึงจะขอจำไว้ไปใช้ เพื่อวันหน้า จะได้มีงานมงคลเป็นคนตัวเองกับเขามั้ง อิอิ

ขอให้คู่รักทั้งสองครองรักกันไปตลอดอย่างที่ปอป้าหวังไว้นะครับ

ขอให้ปอสุขภาพแข็งแรงๆ มีความสุขมากๆนะครับ โดยเฉพาะงานนี้ ขอให้ปอป้ามีแต่ความสุขมากๆนะครับ

ปล. ฝากถึงคุ่บ่าวสาว แต่งงานแล้ว อย่าลืมพ่อแม่นะครับ รักท่านให้มากๆ เหมือนเดิม และรักมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับ

ขอให้ทั้งคู่มีความสุขมากๆ ครองรักกันไปตลอดกาล
โดย: ter_pt วันที่: 24 พฤศจิกายน 2553 เวลา:17:48:00 น.
  
ขอแสดงความยินดีกับปอป้า และลูกสาวด้วยนะคะ

เจ้าสาวสวยมากๆ ค่ะ ยังกับนางแบบ
ขอให้คู่บ่าวสาว รักกันยั่งยืน ถือไม้เท้ายอดทอง กระบองยอดเพชรค่ะ

Cheers! Cheers! Cheers!
โดย: กิ่งไม้ไทย วันที่: 24 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:02:31 น.
  
สวัสดี..และยินดีด้วยนะคะปอป้า

ร่วมถึงยินดีกับลูกสาวคนสวยของปอป้าด้วยค่ะ
โดย: mayday (savita29 ) วันที่: 24 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:16:02 น.
  
สวัสดีค่ะปอป้า

เป็นบล็อกที่มีคุณค่าทางใจ และเป็นของขวัญวันสร้างครอบครัวใหม่ที่มีค่ายิ่งที่พ่อแม่มอบให้แก่ลูกค่ะ

ภาพน้องตอนเล็กๆน่ารักน่าเอ็นดูค่ะ

ภาพจากสตูดิโอเจ้าสาวก็สวยมากกกกกก เจ้าบ่าวก็หล่อมากกกกกก
สมกันยังกะกิ่งทองใบหยก
ป้ากุ๊กเป็นปลื้มกับปอป้าด้วยค่ะ

ขออวยพรให้หลานทั้งสองครองชีวิตคู่ได้มั่นคงยืนยาว ประสบสุข ราบรื่นและสมหวังตลอดไปนะคะ

โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 24 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:46:53 น.
  
คุณปอป้าขา...

เราดีใจไปกับคุณป้าด้วยเลยค่ะที่ลูกสาวคุณป้า
กำลังจะแต่งงาน ลูกสาวคุณป้าน่ารัก สวยมากกกกกกค่ะ
ขออวยพรให้ทั้งคู่มีความสุขมากๆนะคะ

อีกหน่อยคุณป้ามีหลานแล้วคงไม่ค่อยได้เข้าบล๊อค
เราคงคิดถึงคุณป้ามากๆเลย

แค่ดีใจมากกว่าค่ะที่คุณป้ามีความสุข
จุ๊บๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆสามล้านจุ๊บค่ะคุณป้าขา

โดย: Suessapple วันที่: 24 พฤศจิกายน 2553 เวลา:21:04:19 น.
  
ขอแสดงความยินดีกับกับคุณพรหมญาณีและครอบครัวใหม่ด้วยนะคะ

ปล.ลูกสาวสวยมากเลยค่ะ
โดย: culcita วันที่: 24 พฤศจิกายน 2553 เวลา:23:52:34 น.
  
ลูกส่าวพี่ปอป้าสวยจังเลยคะ ตอนเด็กๆเหมือนพี่ปอป้าเลยคะ คุณแม่ก็สวย
คุณลูกก็งาม สุดยอดเลยคะ

ขอให้น้องมีความสุขในชีวิตครอบครัวใหม่มากๆนะคะ พี่ปอป้าช่วงนี้งานแต่งคงยุ่ง พักผ่อนเยอะนะคะพี่ปอป้า ถึงจะไม่ได้คุยกันมากนัก แต่ก็ระลึกถึงเสมอคะ
โดย: cengorn วันที่: 25 พฤศจิกายน 2553 เวลา:0:37:18 น.
  
ยินดีกับครอบครัวใหม่ของน้องด้วยค่ะปอป้า
และชื่นใจกับคุณแม่ที่มีลูกสาวน่ารักด้วย
โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 25 พฤศจิกายน 2553 เวลา:7:25:11 น.
  
สวัสดีตอนสายๆครับ

ลูกสาวสวยมากครับ

ขอให้มีความสุขมากๆนะครับ
โดย: ดอกหญ้า บนทางดิน วันที่: 25 พฤศจิกายน 2553 เวลา:10:57:05 น.
  
หวัดดีค่ะ ปอป้า ..ลูกสาว สวยจังค่ะ เหมาะกันกับ เจ้าบาว ..เลย
มีคุณ แม่เป็นแบบอย่าง แนวทางที่ดี เป็น โชค ของลูกเลยค่ะ ..
ขอให้มีความสุข กับ ความสำเร็จ ของลูก งาน เยอะ พักผ่อน นะคะ ..
ขอแสดงความยินดี ด้วย ค่า ..
โดย: tifun วันที่: 25 พฤศจิกายน 2553 เวลา:11:28:46 น.
  
สวัสดีครับ มาอวยพรคู่บ่าวสาว

ให้รักกันยืนยาว มีลูกน่ารักๆ

มีหลานให้ปอป้าอุ้มไวๆนะครับ
โดย: ชายผู้หล่อเหลา...กว่าแย้นิดนึง. (เป็ดสวรรค์ ) วันที่: 25 พฤศจิกายน 2553 เวลา:11:49:38 น.
  
สวัสดีครับ มาอวยพรคู่บ่าวสาว

ให้รักกันยืนยาว มีลูกน่ารักๆ

มีหลานให้ปอป้าอุ้มไวๆนะครับ
โดย: ชายผู้หล่อเหลา...กว่าแย้นิดนึง. (เป็ดสวรรค์ ) วันที่: 25 พฤศจิกายน 2553 เวลา:11:50:44 น.
  
อุ้มชอบเห็นคนรักกันค่ะปอป้า
แล้วอย่าลืมนำภาพงานแต่งงามๆ มาฝากนะคะ
เทคแคร์จ้า
โดย: อุ้มสี วันที่: 25 พฤศจิกายน 2553 เวลา:14:33:22 น.
  
สวัสดีวันสีแสดค่ะ เห็นภาพคู่ขบ่าวสาวแล้วปลื้มใจแทนพ่อแม่ค่ะ แต่ในความดีใจนั้นแม่คงจะแอบซ่อนความใจหายไว้ในใจแน่เลย อดคิดเป็นห่วงลูกไม่ได้เนอะคุณน้าฯ ก็ขออวยพรให้คู่บ่าวสาวมีความสุขมากมายก่ายกอง และจงรักกันให้เหมือนวันแต่งงานตลอดไปค่ะ
โดย: ไผ่สวนตาล วันที่: 25 พฤศจิกายน 2553 เวลา:15:11:36 น.
  
อ่านคำอวยพรของคุณก๋ารู้สึกชอบ ขอยืมมาวางด้วยค่ะ


"ขออวยพรให้คู่บ่าวสาวรักกันยั่งยืน
เสมอกันด้วยศีล ปัญญา จาคะ"

ปอป้าคงกึ่งใจหาย กึ่งปลื้มใจนะคะ

น้องสวยมากเลยค่ะ ลูกสาวสวยขนาดนี้ คุณแม่คงสวยกว่าแน่ๆ เลย...
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 25 พฤศจิกายน 2553 เวลา:16:12:06 น.
  
แวะมาเฝ้าบ้านให้ยามเย็นครับ

มีความสุขมากๆนะครับ


โดย: ter_pt วันที่: 25 พฤศจิกายน 2553 เวลา:17:13:44 น.
  
มาเยี่ยมนะคะโดย: แม่หมู (jamaica ) วันที่: 25 พฤศจิกายน 2553 เวลา:22:20:26 น.
  
สวัสดียามค่ำครับปอป้า
Photobucket

น้ำมะนาวเคล้าน้ำปลาและน้ำตาล
ออกเค็มหวานเปรี้ยวหน่อยค่อยเข้าท่า
แล้วเชิญกุ้งจูงหมูมะระมา
สามัคคีลีลาลงหม้อยำ
โดย: panwat วันที่: 25 พฤศจิกายน 2553 เวลา:22:55:15 น.
  
กระทู้นี้....ช่างเป็นความรู้สึกที่งาม และ อบอุ่น
ในหัวใจของคนเป็นลูก...ที่ได้รับจากผู้เป็นแม่
เหลือเกินนักค่ะคุณป้า
โดย: เพรง.พเยีย วันที่: 26 พฤศจิกายน 2553 เวลา:5:23:23 น.
  
สวัสดียามเช้าครับพี่ปอป้า
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 26 พฤศจิกายน 2553 เวลา:6:07:12 น.
  
ลูกสาวสวยมากเลยค่ะ ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ปอป้า
พุทธรักษา ชื่อเพราะจังเลย
โดย: uter วันที่: 26 พฤศจิกายน 2553 เวลา:11:08:32 น.
  

คิดถึงปอป้าจังเลยยย

อย่าลืมรักษาสุขภาพนะคะ

ช่วงนี้อากาศเริ่มร้อนแล้ววว
โดย: satineesh วันที่: 26 พฤศจิกายน 2553 เวลา:12:15:44 น.
  
สวัสดียามบ่ายค่ะ ขอแสดงความยินดีกับลูกสาวปอป้าด้วยค่ะ ขอให้มีความสุขมากๆ นะค่ะ
โดย: kobnon วันที่: 26 พฤศจิกายน 2553 เวลา:13:51:19 น.
  


มามี้ขา

พูขอร่วมฉลองงานมงคลสมรสของน้องด้วยค่ะ
มามี้ตามไปดูที่บล็อกของพูได้ค่ะ อัพแล้วนะคะ

โดย: พธู วันที่: 26 พฤศจิกายน 2553 เวลา:14:28:08 น.
  
ลูกสาวสวยมากเลยค่ะ ชื่อก็งาม นามก็เพราะ
โดย: รัชชี่ IP: 210.86.182.238 วันที่: 26 พฤศจิกายน 2553 เวลา:15:26:35 น.
  
สวัสดีค่ะ ปอป้า
ขอแสดงความยินดีกับลูกสาวปอป้าด้วยนะค่ะ
เห็นคู่บ่าวสาวแล้วชื่นใจแทนปอป้ามากเลยค่ะ

โดย: ดอกไม้ ได้หมอก IP: 58.8.211.201 วันที่: 26 พฤศจิกายน 2553 เวลา:15:39:45 น.
  
มาเดินสำรวจบ้านครับ
ปอป้า สบายใจได้นะครับ จะดูแลบ้านให้อย่างดี
มีความสุขมากๆนะครับ


โดย: ter_pt วันที่: 26 พฤศจิกายน 2553 เวลา:16:20:03 น.
  

ปอป้า ขออนุญาตินำเม้นพิเศษมาไว้ตรงนี้..นะคะ

ชมภาพบ่าวสาวแล้วรู้สึกตาร้อนม๊ากมาก แต่ก็ข่มใจได้ค่ะ
ขอสิ่งที่ดี ทั้งสุข สดชื่น สมหวัง จงมีแด่คู่บ่าวสาวนะคะ
มีหลานให้ คุณพรหมญาณีและคุณลุง อุ้มโดยไวนะคะ
โดย: สาวออฟฟิต บริษัท ฟอร์ท อินดัสเทรียล จำกัด IP: 124.121.241.188 26 พฤศจิกายน 2553 15:59:16 น.
โดย: พรหมญาณี วันที่: 26 พฤศจิกายน 2553 เวลา:16:26:50 น.
  
มาเชิญไปเที่ยวเมืองหลวงพระบาง มรดกโลกด้วยกันครับ....

ใครยังไม่เคยไปควรจะรีบหาโอกาสไป ก่อนที่อะไรต่อมิอะไรจะถูกการท่องเที่ยวทำลายไปมากกว่านี้ครับ....


โดย: ลุงแว่น วันที่: 26 พฤศจิกายน 2553 เวลา:17:30:49 น.
  
ขอแสดงความยินดีกับคุณป้าด้วยค่ะ และขอให้พี่สองคนรักกันตลอดไปนะคะ

.............................
โคลงห้า(แนวอักษรล้วนแบบที่๑)

แสงสาดสร้าง…………………สุขสรวล
ไออุ่นอวล……………………..อาบอ้อน
ชื่นชักชวน……………………..ชมชิด
เรื่องไร้ร้อน…………………….รื่นรุม


คุมเคลิบเคลิ้ม…………………เคียงคลอ
ท่ามเที่ยวทอ…………………..ทั่วทั้ง
เพลิดเพลินพอ…………………พานพืช
ยามยิ้มยั้ง………………………หยุดหยาม


ปรามแปลบป้อน……………….ปวดเปลือง
คลายเครียดเคือง………………คร่ำคล้อย
ร่ายเริงเรือง………………………รัดรุ่ม
ช้อนชื่นช้อย…………………….ชักชวน


มวลม่านไหม้…………………...หมดหมาย
รอนเรียงราย…………………....ร่วงไร้
สอยสุขสาย………………….....สุมสู่
ขำเข้าไข้……………………......ขื่นขวย

สวัสดีวันศุกร์ก่อนได้หยุดพักผ่อนอีกแล้วนะคะคุณป้า อิอิ


โดย: ญามี่ วันที่: 26 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:22:58 น.
  
แวะมาส่งบ่าวสาวเข้าหอค่ะอิอิ
โดย: เลิฟ IP: 125.24.75.141 วันที่: 26 พฤศจิกายน 2553 เวลา:21:45:03 น.
  
สวัสดียามเช้าครับพี่ปอป้า

มาดามชมเปาะเลยครับพี่ปอป้า
ว่าลูกสาวพี่ปอป้าสวยเหมือนดาราเลยครับ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 27 พฤศจิกายน 2553 เวลา:7:28:15 น.
  
สวัสดีค่ะปอป้า ลูกสาวสวยเหมือนดาราเลยค่ะ อ่านและดูรูปแล้วใจหายเหมือนกันนะค่ะ ซึ้งค่ะ

ขอให้มีความสุขกันทั้งครอบครัว และนำคำสอน หลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิต การแต่งงานเป็นแค่การเริ่มต้นเท่านั้น

โดย: Tonkra49 วันที่: 27 พฤศจิกายน 2553 เวลา:15:24:02 น.
  
มาดูแลบ้านให้ยามเย็นครับ

วันนี้เริ่มงานมงคลแล้วสินะครับ

ขอให้ปอป้าและครอบครัว โดยเฉพาะคู่บ่าวสาว มีความสู่มากๆนะครับ

โดย: ter_pt วันที่: 27 พฤศจิกายน 2553 เวลา:17:18:43 น.
  
เกือบมาอวยพรไม่ทันปอป้าขา
เพิ่งถึงบ้านตอนเย็นวันนี้เองค่ะ เผ่นมาอย่างรวดเร็ว

ก่อนอื่นต้องบอกว่า ลูกสาวปอป้า สวยหยาดเยิ้มมากๆค่ะ เจ้าบ่าวก็พระเอกเกาหลีเลย (กำลัง อินเทรนด์)

ขอแสดงความยินดีกับปอป้าด้วย ไม่มีมีอะไรจะสุขเท่าวันแห่งความสุขนี้แล้วค่ะ

ขอให้คู่บ่าวสาวรักยั่งยืนและครองรักกันอย่างมีความสุขตลอดชั่วนิรันดร์ค่ะ

และสุดท้ายขอให้ปอป้าได้เป็นคุณยายเร็วๆนะคะโดย: ซองขาวเบอร์ 9 วันที่: 27 พฤศจิกายน 2553 เวลา:19:58:43 น.
  
หวัดดีค่ะ ปอป้า เข้ามาทันวันงานพอดีเลย
ขอแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวก่อนเลยนะค่ะ

รัก - เข้าใจ - ให้อภัย - ซื่อสัตย์

จำไว้เตือนตัวเอง และจะให้กับทุกคู่ค่ะ
ยินดีด้วยจากใจจริงค่ะ

....... ...
...


นอกจากนี้ ยินดีด้วยกับปอป้านะค่ะ
เมื่อลูกเป็นฝั่งเป็นฝา คนเป็นพ่อเป็นแม่ย่อมสบายใจค่ะ
ยินดีด้วยจริง ๆ เช่นกันค่ะ ..

...... ..
....


แวะมาทักทาย ในวันดีดี วันมงคลวันนี้ค่ะ

สองพี
มิตรภาพจากโลกออนไลน์ แต่ให้ด้วยความจริงใจเสมอค่ะ
โดย: SongPee วันที่: 27 พฤศจิกายน 2553 เวลา:21:24:34 น.
  
มาดูแลบล้อกให้ปอป้าค่ะ

โดย: satineesh วันที่: 28 พฤศจิกายน 2553 เวลา:6:17:47 น.
  
สวัสดียามเช้าครับพี่ปอป้า
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 28 พฤศจิกายน 2553 เวลา:7:31:25 น.
  แม่หมูรู้สึกปลื้มไปด้วยค่ะ

และขอร่วมแสดงความยินดีกับคุณปอป้า

ขอฝากเพลงนี้ไปยังคู่บ่าวสาวนะคะ

"ระฆังทอง"

กล่อม เอย หัวใจ ลอยล่องไป
ยังทิพย์วิมาน ครอง เรือนหอสำราญ
ทิพย์สถาน วิมาน ทอง
กล่อมเอย เสียงระฆัง แว่วหวานดัง
เพลงทิพย์หวานก้อง นอน เถิดหนอนวลน้อง
ระฆังทอง กล่อมให้ภิรมย์
กล่อม เอย คู่วิวาห์
ร้อยด้วยมาลา ผูกหอเวียงวัง
พร ทั่วทิศไหลหลั่ง
มนต์น้ำสังข์ สร้างวัง สวาทเอย
กล่อม เอย หัวใจ ลอยล่องไป
ยังทิพย์วิมาน ครอง เรือนหอสำราญ
ทิพย์สถาน วิมาน ทอง
กล่อมเอย เสียงระฆัง แว่วหวานดัง
เพลงทิพย์หวานก้อง นอน เถิดหนอนวลน้อง
ระฆังทอง กล่อมให้ภิรมย์

วิญญาณ ล่องลอยสมสู่ ชื่นชู แนบเนื้อชิดชม
เย็น ละลิ่วแรงลม สวาทประพรม
เคล้า เสียงระฆัง

วิญ ญาณ ล่องลอยสมสู่
ชื่น ชู แนบเนื้อชิดชม เย็นละลิ่วแรงลม
สวาทประพรม เคล้าเสียงระฆัง
กล่อม เอย คู่วิวาห์
ร้อยด้วยมาลา ผูกหอเวียงวัง
พร ทั่วทิศไหลหลั่ง
มนต์น้ำสังข์ สร้างวัง สวาทเอย
โดย: แม่หมู (jamaica ) วันที่: 28 พฤศจิกายน 2553 เวลา:12:26:35 น.
  
อรุณสวัสดิ์ครับพี่ปอป้า

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 29 พฤศจิกายน 2553 เวลา:6:42:52 น.
  
วันนี้เข้ามาเฝ้าบ้านให้ปอป้าเช้าหน่อยนะครับ
เพราะเมื่อวานไม่ได้เปิดคอม เลยไม่ได้มาเฝ้าบ้านให้ปอป้าเลย
งานแต่งผ่านไปเรียบร้อยดีนะครับ
ปอป้าคงมีความสุขมากๆเลยสินะครับ
อย่าลืมนำภาพประทับใจ สวยๆ มาฝากด้วยนะครับ

ขอให้ปอป้าสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆนะครับ


โดย: ter_pt วันที่: 29 พฤศจิกายน 2553 เวลา:8:00:12 น.
  
คิดถึงจึงมาหา
ปอป้าจ๋า ไปนานหนอ
คิดถึง คิดถึงจนน้ำตาคลอ
ยังไงก็รอปอป้าต่อไป

ขอให้สุขภาพปอป้าแข็งแรง
ช่วงนี้คงมีความสุขมากเนอะยิ้มแป้นเลยดูดิ อิอิ
โดย: gymstek วันที่: 29 พฤศจิกายน 2553 เวลา:8:11:32 น.
  
ไม่ยักรู้ว่า ป.ป้า ไป honeymoon กะลูกสาวด้วย อิ อิ(ล้อเล่น)
น้องพุทธรักษาสวยน่ารักมั๊กๆเลยค่ะ
โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 29 พฤศจิกายน 2553 เวลา:13:25:41 น.
  
สวัสดีวันสีเหลืองค่ะ หายเหนื่อยยังคะ พักผ่อนให้เต็มที่ก่อนละกันนะคะ
โดย: ไผ่สวนตาล วันที่: 29 พฤศจิกายน 2553 เวลา:15:56:53 น.
  


คิดถึงปอป้านะคะ

ดาวจ๋าชอบหน้าบล็อกนี้มากค่ะ ...

เพลงเพราะ รูปสวย เนื้อหาดี ..

ทุกอย่างลงตัว


คิดถึปอป้าเสมอ

ปอป้าอยากทานเค้กอะไรคะ ...นู๋จะทำเค้กให้ค่ะ

วันที่ 2 ธันวาคมนี้ ..นู๋ดาวจะเปิดหน้าบล็อกห้องพิเศษของบล็อกนู๋

เพื่ออัพบล็อกวันเกิดให้ทั่น bms ค่ะ ไม่รู้ว่าปอป้าจะเข้ามาทันวันที่ 2 หรือเป่าปอป้ารักษาสุขภาพนะคะ


โดย: satineesh วันที่: 29 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:26:18 น.
  


อ่ะ ลืมๆๆๆ .. นู๋ดาวขอยืมข้อความหลักธรรมในบล็อกนี้ ไปมอบให้ณารา น้องสาวที่เปนนักเขียนนะคะ

ช่วงปีนี้เธอเจอมรสุมมากมายหลายอย่าง ทำให้ชีวิตรู้สึกทุกข์มากกว่า สุข

นู๋อ่านแล้วชอบบทความนี้ เลยขออนุญาติปอป้านำไปลงเวบมอบให้ณาราวันเกิดนะคะ

ขอบคุณมากกกกกค่ะ
โดย: satineesh วันที่: 29 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:32:54 น.
  
โดย: Tonkra49 วันที่: 29 พฤศจิกายน 2553 เวลา:23:03:50 น.
  
หายเหนื่อยหรือยังคะคุณป้า
โดย: เพรง.พเยีย วันที่: 30 พฤศจิกายน 2553 เวลา:5:24:06 น.
  
สวัสดียามเช้าครับพี่ปอป้า


บล้อกวันนี้
เป็นฝีมือการถ่ายภาพชุดแรกในชีวิตของพญาลิงครับ อิอิอิ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 30 พฤศจิกายน 2553 เวลา:7:38:50 น.
  
ป่านนี้ คุณปอป้าจะหายยุ่งรึยังน๊อ
คิดถึงค่ะ เอารูปสวย ๆ มาฝากด้วย ^^

โดย: JinnyTent วันที่: 30 พฤศจิกายน 2553 เวลา:9:29:09 น.
  
สวัสดีครับคุณป้า ก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับลูกสาวของคุณป้าด้วยนะครับ แล้วคุณป้าเป็นยังไงบ้างครับ สบายดีนะครับ ส่วนผมสบายดีครับแล้วจะแวะมาเยี่ยมใหม่นะครับ ดูและสุขภาพด้วยนะครับ
โดย: บูรพากรณ์ วันที่: 30 พฤศจิกายน 2553 เวลา:13:27:43 น.
  
ยินดีกับความสุข ความรักของหลานสาวและหลานเขย

ขอให้ครองรัก ครองเรือนด้วยความเข้าใจกัน

อย่าคาดหวัง ห่วงโซ่น้อยๆเกินไป นะหลานทั้งสอง
ถ้าจะมี ก็จะมีมาเอง

ขอเพียงแต่ให้มีความรักความสุขความประทับใจในชีวิตคู่

ขอให้มีความสุขยิ่งกว่าตอนอยู่คนเดียวนะครับ

....................

รูปถ่ายโดยเวดดิ้งสตูดิโอ สวยงามมาก
ดูเซ็กซี่ แต่งามเหลือหลาย

ลุงตี๋ อาจจะไม่ชอบ ปอ ป้า อาจจะไม่ชอบ
แต่ผมว่า ร้อยทั้งร้อย ของนักกล้อง จะยกนิ้วให้


อ้อ บางรูปภาพ ราวกับว่าหลานสาวถ่ายกับดาราและนักร้อง
หลานสาวคนนี้อยู่ในวงการด้วยเหรอครับ?

ผมเคยอ่านบล็อกที่ ปอป้า เขียนถึงลูกชายลูกสาวแล้วครับ
เขียนดีครับบล็อกนั้น

(ผมเรียนรุ่นเดียวกับไพบูลย์ GMM)


โดย: yyswim วันที่: 30 พฤศจิกายน 2553 เวลา:16:56:46 น.
  
ปอ ป้า ตั้งใจจะอัพบล็อก รูปวันแต่ง วันหมั้น บ้างหรือเปล่า?

ถ้าไม่อัพ ไม่เป็นไร

แต่ขอความกรุณา ปอป้า ส่งรูปถ่ายบางรูปให้ผมทางอีเมล์ด้วยจะได้ไหม?

รูปที่มี ปอป้า และลุงตี๋ ในรูปนะครับ

เสื้อ คงจะสวย ออกแบบเองหรือเปล่าครับ?

โดย: yyswim วันที่: 30 พฤศจิกายน 2553 เวลา:17:00:16 น.
  
สวัสดียามเย็นครับปอป้า

สุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆนะครับ


โดย: ter_pt วันที่: 30 พฤศจิกายน 2553 เวลา:17:16:29 น.
  
มาแอบดูค่ะว่าคุณปอป้ากลับมาหรือยัง
เพราะเริ่มคิดถึงพุงคุณป้ามากๆแล้วค่ะ
อย่าหายไปนานนะคะคุณป้า คิดถึงงงงงงงงงงงค่ะ

โดย: Suessapple วันที่: 30 พฤศจิกายน 2553 เวลา:23:52:02 น.
  
อรุณสวัสดิ์ยามเช้าค่ะ แวะมาอ่านหลายๆรอบ ได้ข้อคิดเยอะแยะเลยค่ะ

โดย: Tonkra49 วันที่: 1 ธันวาคม 2553 เวลา:5:33:48 น.
  
อรุณสวัสดิ์ครับพี่ปอป้า
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 1 ธันวาคม 2553 เวลา:5:57:58 น.
  
วันนี้บล็อกยังวันรายปักษ์ วางแผงต้อนรับต้นเดือนธันวาแล้วครับ....


....
มองเงาฟ้า ในแอ่งน้ำ ต่ำใต้พื้น

สะท้อนคืน ภาพแผ่นฟ้า พาคิดฝัน

ฟ้ากับดิน ได้บรรจบ มาพบกัน

สิ้นขีดขั้น หลั่นแดน ให้แหงนมอง...
โดย: ยังวัน วันที่: 1 ธันวาคม 2553 เวลา:6:22:55 น.
  
สวัสดี ต้นเดือนสุดท้ายของปีนี้ค่ะ ปอป้า Smiley
โดย: Gunpung วันที่: 1 ธันวาคม 2553 เวลา:6:39:51 น.
  
โดย: kobnon วันที่: 1 ธันวาคม 2553 เวลา:8:29:30 น.
  
สวัสดีครับปอป้า เริ่มต้นเดือนแห่งความสุข(วันหยุดเพียบ)แล้วนะครับ

ปอป้าจะกลับมารายงานตัวยังครับเนี่ย
หรือแอบหนีตามลูกสาวไปฮันนี่มูนแล้วเนี่ย อิอิ

ยังงั้ยกลับมารายงานตัวไวไวนะครับ
แล้วอยากลืมเก็บภาพในงานมาฝากด้วยนะครับ

ขอให้ปอป้าสุขภาพแข็ง มีแต่ความสุขนะครับ


โดย: ter_pt วันที่: 1 ธันวาคม 2553 เวลา:10:42:18 น.
  
สวัสดีค่ะปอป้า
งานมงคลของหลานคงผ่านไปแล้วด้วยดี
จะติดตามชมบรรยากาศแห่งความประทับใจจากบล็อก
เอาภาพโตๆดูกันเต็มๆตานะคะ


รักษาสุขภาพนะคะ


***คนในโลกนี้ ปากชอบขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์
แต่ปากอันเดียวกันนั้น ก็ชอบให้คำสาปแช่งกับศัตรู

ดังตฤณ


โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 1 ธันวาคม 2553 เวลา:15:06:13 น.
  
สวัสดีค่ะ ปอป้า...

อากาศเริ่มเย็นๆ คุณป่วนปอป้า ถึงคราวสงบมังคะ
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 1 ธันวาคม 2553 เวลา:17:54:33 น.
  
แวะมาเยี่ยมครับ...
ขอให้สุขภาพดี...
ร่างกายแข็งแรงนะครับ...
โดย: ลุงนาฬิกา วันที่: 1 ธันวาคม 2553 เวลา:23:27:35 น.
  


ดี.ยินดีกับความสุขในชีวิตของลูกสาวพี่ปอป้าด้วยนะคะ
ชอบบล็อกนี้จัง ..
ความสุขแบบนี้ ดี.ก็รออยู่ ..
ดี.มาโหวตสาขา ธรรมะให้พี่ปอป้าด้วยค่ะ
สิ่งดีดี ดี.ได้อ่านจากบล็อกพี่ปอป้าเสมอ
ตั้งแต่ยังไม่ได้เข้ามาทักทายกันล่ะน๊า
โดย: d__d (มัชชาร ) วันที่: 2 ธันวาคม 2553 เวลา:7:05:03 น.
  
สวัสดียามเช้าครับพี่ปอป้า


รอชมรูปวันงานด้วยคนนะครับ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 2 ธันวาคม 2553 เวลา:7:38:45 น.
  
สวัสดียามเช้าครับปอป้า
รอ...รอ...รอ...
ทำมั้ย..ปอป้าไม่ยอมมารายงานตัวซะทีเนี่ย...

คิดถึงงงงงง.....นะครับ

ยังงั้ยก็ขอให้ปอป้าสูขภาพแข็งแรง มีแต่ความสุขนะครับ


โดย: ter_pt วันที่: 2 ธันวาคม 2553 เวลา:8:16:53 น.
  


นู๋ดาวมากดโหวตให้ปอป้านะคะ

บล็อกธรรมะ เป็นบล็อกที่นู๋ดาวมอบให้เกินร้อย

และbest อีกสาขา

ว่าแต่เขาโหวตกันได้กี่สาขาคะนี่ ..


วันนี้วันคล้ายวันเกิดทั่นbms ค่ะปอป้าขา


นู๋ดาวไปทำงานก่อนนะคะ

พรุ่งนี้นู๋จะไม่เข้าบล็อกเพราะจะไป รร. เจ้าแสบนะคะ


คิดถึงปอป้ามากๆๆๆ ค่ะ
โดย: satineesh วันที่: 2 ธันวาคม 2553 เวลา:9:01:45 น.
  
ผมเข้ามาโหวตคะแนนบล้อกธรรมะยอดเยี่ยมให้พี่ปอป้าด้วยครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 2 ธันวาคม 2553 เวลา:15:00:42 น.
  
สวัสดีค่ะ

ตั้งใจมาโหวตให้ปอป้าค่ะ
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 2 ธันวาคม 2553 เวลา:18:21:32 น.
  

มาเยี่ยมชม มาทักทายครับ

ขอแสดงความยินดีแก่คุณพรหมญาณีด้วยนะครับ ที่ส่งลูกสาวให้มีเย้ามีเรือนเป็นที่เรียบร้อย แล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีแก่คู่บ่าวสาวด้วยครับ ขอให้ครองคู่และรักกันไปนาน ๆ นะครับ

อิอิ
โดย: อาคุงกล่อง วันที่: 2 ธันวาคม 2553 เวลา:21:39:38 น.
  
มาแจกโหวตค่ะปอป้า

ธรรมะชัวร์ชัวร์เน๊าะ

โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 3 ธันวาคม 2553 เวลา:0:39:41 น.
  
อรุณสวัสดิ์ครับพี่ปอป้า

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 3 ธันวาคม 2553 เวลา:6:42:14 น.
  
สวัสดียามเช้าครับปอป้า
เข้ามากดโหวต ทำม่ะ ไม่ใช่สิ ธรรมะ ให้ปอป้าด้วยคนครับ อิอิ

มีความสุขมากๆ สุขภาพแข็งแรง แล้วกลับมาไวไวด้วยนะครับ


โดย: ter_pt วันที่: 3 ธันวาคม 2553 เวลา:7:53:18 น.
  
สวัสดีวันสีฟ้าที่สดใส หายเหนื่อยยังคะ
โดย: ไผ่สวนตาล วันที่: 3 ธันวาคม 2553 เวลา:10:56:56 น.
  
โดย: Tonkra49 วันที่: 3 ธันวาคม 2553 เวลา:11:27:12 น.
  
[ Click Me ]ขอแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งค่ะคุณน้า เปลี่ยนเรียกคุณน้าดีกว่า เห็นรูปแล้วยังไม่สูงวัยเลยค่ะ อิอิ คุณลูกสาวยังสวยขนาดนี้ คุณแม่จะขนาดไหนคะเนี่ยตอนสาวๆ อยากเห็นคุณแม่สมัยสาวๆเทียบกะคุณลูกจังเลยค่ะ จะกินกันลงมั้ยคะเนี่ย อิอิ

โดย: แม่น้องแปงแปง วันที่: 3 ธันวาคม 2553 เวลา:11:27:20 น.
  
คู่บ่าว-สาวทั้งหล่อทั้งสวยเหมาะสมกันมากเลยค่ะ
ขอให้คู่บ่าวสาวมีความสุขมากๆ ครองรักครองเรือนกันด้วยความรักความสุขตลอดไปจนตลอดชีวิตเลยนะคะ

"ุทธรักษา" ชื่อเพราะจังเลยค่ะ ^^
โดย: ณ ปลายฉัตร วันที่: 3 ธันวาคม 2553 เวลา:12:10:16 น.
  
น่ารักทั้งครอบครัวจริง ๆ เล้ย
โดย: หวานค่ะปอป้า IP: 110.164.179.2 วันที่: 3 ธันวาคม 2553 เวลา:17:41:17 น.
  
DDDDDD-kappp-มามี้
So Happy and GoodNight ka
★★★`• • ★★★★★★`• • .มัททะนะ • •`★★★• มัททะนะ•`★★★*♥´¨)
¸.-´¸.-♥´¨) ¸.-♥¨)
(¸.-´ (¸.-` ♥♥´¨) ♥.-´¯`-.- ♥
กราบขอโทดมามี้ด้วยนะค่ะ..
โดย: mastana วันที่: 4 ธันวาคม 2553 เวลา:0:03:17 น.
  
อรุณสวัสดิ์ครับพี่ปอป้า

ขอบพระคุณสำหรับของขวัญทั้งสองชิ้นที่พี่ปอป้านำมาฝากด้วยนะครับ
เกรงใจมากเลยครับ
น้องสุดหล่อต้องขับรถมาให้ถึงที่บ้านด้วย

ขอบคุณมากครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 4 ธันวาคม 2553 เวลา:6:01:47 น.
  
ปอป้าไปไหนน๊อ

โทรไปก็ไม่รับ ..ฮือๆๆๆๆ...

......................

นู๋ยกขนมปังมาเสริฟให้ค่ะ
ขนมปังที่แสนอร่อยที่ปอป้าชอบน่ะค่ะ
มีความสุขกับวันหยุดยาวและเทศกาลแห่งความสุขมากๆนะคะ


โดย: satineesh วันที่: 4 ธันวาคม 2553 เวลา:9:51:20 น.
  
สวัสดีสายวันเสาร์ครับปอป้า
สงสัยปอป้าจะแอบหนีตามคู่บ่าวสาวไปฮันนี่มูน กับท่านลุงแน่เลย
ปล่อยให้แฟนๆชาวบล็อครอคอย...

หายไปนานๆแบบนี้กลับมาอย่าลืมของฝากนะครับ อิอิ

มีความสุขมากๆ ดูแลสุขภาพด้วยนะครับ


โดย: ter_pt วันที่: 4 ธันวาคม 2553 เวลา:10:31:59 น.
  


(กลบทโตเล่นหาง)

สยามภพภูวนาถเจ้า..................... จรัสเมือง
พระอัจฉริยภาพเรือง.................... ราษฏร์ห้อม
เป็นฉัตรพสกนิกรเนือง............... เนาสงบ สุขเฮย
ชนสมัครจงรักน้อม..................... นอบซ้องสดุดี


เปรมปรีดิ์พระเกียรติกึกก้อง............ ใกล้ไกล
ธ ย่างบาททั่วไป............................. ไป่ท้อ
เสโทหลั่งหยดใส............................. สรรค์สุข ราษฏร์นา
ราษฏร์สุดซึ้ง ธ บ่พ้อ....................... เพิ่มเกื้อมหาศาล


จารจรดฟ้า,หล้า ผ่าน...................... ผองชน
หนึ่งกษัตริย์เหนือกษัตริย์วน............ แว่นแคว้น
ธ ช่วยพสกนิกรดล........................... ดื่มด่ำ
หลุดยาก,เข็ญ ข้นแค้น..................... เคลื่อนเคลิ้มสดใส


ขอเทิดไท้หนึ่งเจ้า............................. จอมกษัตริย์
หนึ่งพ่อผู้รักขจัด............................... เจ็บ,ร้อน
รักลูกมุ่งปก,ปัด................................ ปรุงชื่น
ขอ ธ ทรงพระเจริญสะท้อน................ ทั่วฟ้าแผ่นดิน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมอขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ญามี่


ปล. เป็นการเขียนถวายพรครั้งแรกและบทแรก
ด้วยมี่ตกภาษาไทยยิ่งคำราชาศัพท์รู้น้อยกว่าน้อย
แถมไม่มีพรสวรรค์ในการเรียบเรียงมีแค่ใจรัก
บทนี้เขียนด้วยทุกอณูรักพ่อ ผิดพลาดขออภัยจากทุกท่านด้วยค่ะ


สวัสดีค่ะคุณปอป้า
โดย: ญามี่ วันที่: 4 ธันวาคม 2553 เวลา:15:46:52 น.
  
แวะมาคิดถึงปอป้าจ๊ะ
คงกำลังยุ่งกับงานแต่งงานของลูกนะคะ
ว่าแล้วอุ้มแวะมาโหวตให้จ้าในสาขา
1. Best Dharama Blog
2. Best Diarist Blog ต่ะ
หลับฝันดีจ้า
โดย: อุ้มสี วันที่: 4 ธันวาคม 2553 เวลา:22:35:45 น.
  
อรุณสวัสดิ์ครับพี่ปอป้า

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 5 ธันวาคม 2553 เวลา:6:28:15 น.
  
สุขสันต์วันพ่อค่ะคุณปอป้า
ขอให้คุณปอป้ามีความสุขมากๆ ค่ะ
โดย: ณ ปลายฉัตร วันที่: 5 ธันวาคม 2553 เวลา:11:25:25 น.
  
โดย: nootikky วันที่: 5 ธันวาคม 2553 เวลา:15:53:10 น.
  
สวัสดีค่ะ ปอป้า

มาแสดงความยินดีด้วยน่ะค่ะ
น่ารักมาก ๆ ๆ ค่ะ
ทุกภาพเลยค่ะ
รวมทั้งเรื่องราวที่เขียนค่ะ

แฝงธรรมะและคำสอนทุกครั้ง
ขอโหวตให้เลยน่ะค่ะ
เพื่อเป็นกำลังใจเขียน blog แนวนี้ต่อไปค่ะ
โดย: Gunpung วันที่: 6 ธันวาคม 2553 เวลา:6:49:26 น.
  
สวัสดียามเช้าครับปอป้า
วันนี้เข้ามาเฝ้าบ้านให้ปอป้าแต่เช้านะครับ
เพราะเมื่อวานไม่ได้เข้ามา อิอิ

ขอให้ปอป้าสุขภาพแข็งแรง มีความสุขมากๆนะครับ


โดย: ter_pt วันที่: 6 ธันวาคม 2553 เวลา:7:29:11 น.
  
สวัสดียามเช้าครับพี่ปอป้า
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 6 ธันวาคม 2553 เวลา:8:17:44 น.
  
โดย: kobnon วันที่: 6 ธันวาคม 2553 เวลา:9:51:39 น.
  
สวัสดียามสายค่ะ ปอป้า
ช่วงนี้ กิ่งไม้ไทย ก็ได้ไปงานแต่งงาน ญาติพี่น้องเหมือนกัน
ช่วงนี้คงจะฤกษ์งามยามดี
คนเป็นพ่อเป็นแม่ ก็มักจะปลื้มใจ ดี บุตร ธิดา เป็นคนดี และประสพความสำเร็จในชีวิตในทุกๆ ด้านนะคะ
ปอป้า รักษาสุขภาพด้วยนะคะ
โดย: กิ่งไม้ไทย วันที่: 6 ธันวาคม 2553 เวลา:9:53:18 น.
  


มี้ขา..

พูมาโหวตให้ค่ะ
คิดถึงๆๆๆๆๆๆๆๆ นะคะ

โดย: พธู วันที่: 6 ธันวาคม 2553 เวลา:15:10:33 น.
  


สวัสดีวันจันทร์ค่ะปอป้า ไม่ได้มาทักทายซะนานเลย
ขอแสดงความยินดีกะบ่าวสาว...รวงทั้งคุณแม่ปอป้าที่น่ารัก และคุณลุงด้วยนะคะ
ลูกสาวปอป้าเป็นดาราแน่ๆเลย...น่ารักมากๆเลยค่ะ
มีความสุขมากๆนะคะปอป้า...


โดย: ป้าหู้เองจ่ะ (fifty-four ) วันที่: 6 ธันวาคม 2553 เวลา:17:21:05 น.
  

สวัสดีค่ะ..

เมื่อวานอ้อมแอ้มได้ไปดูคอนเสริ์ต

เพลงพระราชนิพนธ์ที่ศูนย์สิริกิตต์ค่ะ

และตอนค่ำได้จุดเทียนและไฟเย็น

ร้องเพลงสรรเสริญ/สดุดีมหาราชาที่บ้านค่ะ

วันนี้โหวตให้ 3 คะแนนนะค่ะ

โดย: คนผ่านทางมาเจอ วันที่: 6 ธันวาคม 2553 เวลา:21:27:57 น.
  
แวะมาทักทายก่อนเข้านอนค่ะคุณน้า มาโหวตให้ด้วยค่ะ Best Diarist Blog
โดย: แม่น้องแปงแปง วันที่: 6 ธันวาคม 2553 เวลา:22:03:58 น.
  
สวัสดียามเช้าครับปอป้า
ดูแลสุขภาพด้วยนะครับ

มีความสุขมากๆนะครับ
แล้วกลับมารายงานตัวไวไวได้วยนะครับ


โดย: ter_pt วันที่: 7 ธันวาคม 2553 เวลา:7:53:30 น.
  
สวัสดีตอนเช้าค่ะปอป้า มีความสุขมากๆนะค่ะ

โดย: Tonkra49 วันที่: 7 ธันวาคม 2553 เวลา:9:10:16 น.
  
ขอบคุณทุกคำอวยพร โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณแม่ที่ทำบล็อกหน้านี้ขึ้นเป็นของขวัญให้เรา รวมถึงบล็อกคุณพธู กับกลอนเนื้อหาดีๆ ที่ให้เราทั้งคู่นะคะ ขอให้ทุกคำอวยพรย้อนความสุขความดี ความเจริญเหล่าสู่ผู้ที่อวยพรร้อยเท่าพันเท่าค่ะ

จากบ่าวสาว (^_____^)
โดย: จากคู่บ่าว สาว IP: 124.120.160.116 วันที่: 8 ธันวาคม 2553 เวลา:2:41:11 น.

Prommayanee.BlogGang.com

พรหมญาณี
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 49 คน [?]

บทความทั้งหมด