วันทหารผ่านศึก
วันทหารผ่านศึก เป็นวันที่ทหารไทยกลับมาจากการรบสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นการช่วยเหลือครอบครัวทหาร ที่เสียชีวิตจากการรบ มีการสงเคราะห์โดยผ่านการเห็นจากรัฐบาล มีประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2510 องค์การทหารผ่านศึก ได้เปลี่ยนมาเป็นองค์การกุศลของรัฐมาเป็นนิติบุคคล ตามกฎหมาย และกระทรวงกลาโหมจะจัดกองทุนรับเงินอุดหนุนขึ้น

หน้าที่ขององค์การทหารผ่านศึก คือ การสงเคราะห์ด้านสวัสดิการ เช่น ที่อยู่อาศัย การศึกษาและการจัดหาอวัยวะเทียม และยังมีการสงเคราะห์ด้านอาชีพ โดยฝึกอบรมอาชีพ จัดหางานในต่างประเทศ และการสงเคราะห์ด้านเกษตรกรรม จัดหาที่ดินทำกินให้ความช่วยเหลือด้านเครื่องมือ และกองทุนต่างๆ จัดหาเงินให้สมาชิก ได้กู้ยืมไปประกอบอาชีพอีก และยังมีการรักษาพยาบาลฟรี โดยการส่งเสริมของทหารผ่านศึกโดยการขอสิทธิพิเศษด้านต่างๆ เช่น ขอลดค่าโดยสาร เป็นต้น

กิจกรรมวันทหารผ่านศึก

การบริจาคจากประชาชน อาจเป็นการนำเอาผลผลิตของทหารมาจำหน่ายกับประชาชนก็ได้ เช่น การทำดอกป๊อปปี้ ออกไปขายสู่ประชาชนและอาจมีการตั้งกองทุนขึ้นทุกๆปี

ด้วยตระหนักถึงคุณความดีของทหารหาญ ที่เป็นกองกำลังในการปกป้องอธิปไตยของประเทศ พวกเขาพร้อมเผชิญหน้ากับอริราช ศัตรูอย่างไม่หวั่นเกรงต่อภยันตรายใดๆ ทหารทุกคนต่างสละได้ทุกสิ่ง ไม่เว้นแม้แต่ร่างกายและลมหายใจ ด้วยตระหนักถึงคุณความดีของ ทหารหาญเหล่านั้น รัฐบาลจึงหาหนทางที่จะให้ความช่วยเหลือมาตลอด โดยในสมัย พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงกลาโหม เป็นผู้พิจารณาดำเนินการช่วยเหลือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จึงได้แต่งตั้งกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2488 โดยเรียกชื่อว่า "คณะกรรมการพิจารณา หาทางช่วยเหลือทหารกองทุน"

ครั้นต่อมา จำนวนของทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึกมีเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก การดำเนินงานโดยคณะกรรมการจึงไม่รัดกุมและเหมาะสมกับเหตุการณ์ รัฐบาลจึงได้จัดตั้งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เรียกชื่อย่อว่า "อผศ" เพื่อเป็นหน่วยงานถาวรที่จะทำหน้าที่ในการดูแลให้การสงเคราะห์แก่ ทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึกโดยตรง ด้วยการยกร่างพระราชบัญญัติ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวนทหารผ่านศึก ต่อมาสภาทหารผ่านศึก สภากลาโหม และรัฐบาลได้ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติ เพื่อขยายการสงเคราะห์ให้ครอบคลุมไปถึงทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน และ พลเรือนที่ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันหรือปราบปรามการกระทำอันเป็นภัยต่อความมั่นคงหรือความปลอดภัยแห่งราชอาณาจักร ทั้งภายในและภายนอกประเทศตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด กับทั้งให้รวมมูลนิธิช่วยทหารและครอบครัวทหารที่ไปช่วยสหประชาชาติทำการรบ

องค์การได้ให้การสงเคราะห์ประเภทต่างๆ แก่ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึกและนอกประจำการ กล่าวคือ ให้การสงเคราะห์ด้านสวัสดิการทั่วไป การสงเคราะห์ด้านอาชีพ การสงเคราะห์ด้านนิคมเกษตรกรรม การสงเคราะห์ด้านการรักษาพยาบาล การสงเคราะห์ด้านส่งเสริมสิทธิและเกียรติ

สำหรับในวันทหารผ่านศึกประจำทุกปี องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกได้กำหนดให้มีพิธีและกิจกรรมต่างๆ เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีและความเสียหายของเหล่าทหารผ่านศึกทั้งหลาย โดยในช่วงระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ จะเป็นการประกอบ พิธีทางศาสนาพุทธ คริสต์ และ อิสลามรวมทั้งพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง และในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2545 จะมีพิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และพิธีสวน สนามสดุดีทหารผ่านศึก ณ ลานอเนกประสงค์ กรมทหารราบที่ 1 รักษาพระองค์ ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลและประชาชน ชาวไทยยังคงระลึกถึงและไม่ลืมเลือนวีรกรรมที่เหล่าวีรชนทหารผ่านศึกได้เคย ประกอบเพื่อชาติเพื่อแผ่นดิน และ เพื่อคนไทยทั้งปวง


ขอบคุณ

ข้อมูลประวัติ และ กิจกรรมของวันทหารผ่านศึก จากรายการ "ใจถึงใจ" กองบัญชาการทหารสูงสุดจากใจปอป้า....


เนื่องจากวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ นี้ เป็นวันทหารผ่านศึก
ทุกปีจะมีประชาชนคนไทยหลายหมู่เหล่า ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐ หรือแม้แต่ประชาชนทั่วไป ช่วยกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้นเพื่อหารายได้ช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึก เช่น ช่วยกันจำหน่ายดอกป๊อปปี้ อันเป็นเครื่องหมายของวันทหารผ่านศึก ที่ผลิตโดยเหล่าทหารผ่านศึกและครอบครัว

ปอป้า เห็นว่าชีวิตของทหารที่ผ่านศึกกลับมา บางคนกลับมาด้วยอวัยวะครบถ้วน ในขณะที่บางคนต้องพิการจากการสู้รบ ได้รับความยากลำบากในการดำเนินชีวิต อีกทั้งครอบครัวของทหารผ่านศึกเหล่านั้นบางครอบครัวมีฐานะยากจน รายได้จากเงินเบี้ยบำเหน็จบำนาญก็ไม่ได้มากมายอะไรนัก ลูก ๆ ของทหารผ่านศึกต้องประสบปัญหาในการเรียนหนังสือบ้าง ในการดำรงชีวิตที่ต้องคอยเลี้ยงดูหรือปฐมพยาบาลทหารที่ได้รับบาดเจ็บจนไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง

อย่างที่เรารู้ ๆ กันอยู่ว่าสวัสดิการของรัฐไม่ได้มากมายอะไรนัก จึงอยากจะขอประชาสัมพันธ์ ให้ช่วยกันอุดหนุนซื้อดอกป๊อปปี้ด้วย หรือหากท่านใดอยากจะช่วยบริจาคเงิน สามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ซึ่งเป็นโรงพยาบาลรัฐ ในสังกัดกระทรวงกลาโหม ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๓ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. โทร ๐๒-๒๔๕๐๖๖๑-๓ หรือจะร่วมบริจาคตามหน่วยงาน ที่เขาจัดตามสถานที่ต่าง ๆ ก็ได้ แล้วแต่สะดวก..นะคะ

สำหรับท่านที่ต้องการบริจาคเงินสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของโรงพยาบาลทหารผ่านศึกตามรายละเอียดนี้...ค่ะ

ชื่อบัญชี.....โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
ธนาคาร......กรุงไทย สาขา ถนนวิภาวดีรังสิต
เลขที่บ/ช....๐๑๙-๑๐๖๕๓๖-๖

ขอกุศลผลบุญที่ทุกท่านมีต่อเพื่อนมนุษย์ผู้เดือดร้อน ยากไร้ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข
ความเจริญ ทำการสิ่งใดให้สมความปรารถนาทุกประการ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ร่ำรวย ร่ำรวย ตลอดไป..นะคะ

Music : Dream Remembered


Create Date : 01 กุมภาพันธ์ 2553
Last Update : 19 มีนาคม 2558 16:05:49 น.
Counter : 3734 Pageviews.

89 comments
หักเหลี่ยมร้ายซ่อนลายรัก (เปิดจองรูปเล่ม) lovereason
(20 ก.พ. 2562 09:02:30 น.)
:: ปูรณฆฏะ :: กะว่าก๋า
(18 มี.ค. 2562 06:13:13 น.)
Anyone Who Had A Heart (Oldies) - Dionne Warwick ... ความหมาย tuk-tuk@korat
(10 มี.ค. 2562 10:31:45 น.)
ชุดที่ 1 โอน่าจอมซ่าส์
(5 มี.ค. 2562 22:03:30 น.)
  

นู๋ดาว
นู๋ดาวนู๋ดาว
นู๋ดาวนู๋ดาวนู๋ดาว
นู๋ดาวนู๋ดาวนู๋ดาวนู๋ดาว
นู๋ดาวนู๋ดาวนู๋ดาวนู๋ดาวนู๋ดาว
นู๋ดาวนู๋ดาวนู๋ดาวนู๋ดาวนู๋ดาวนู๋ดาว

นู๋ดาวคนซน ขอเจิมบล็อก ปอป้า พรหมญาณี ค่ะ

โดย: นู๋ดาว..คนซน..คนน่ารักของปอป้า..อิ อิ (พรหมญาณี ) วันที่: 2 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:10:10:23 น.
  
สวัสดีวันสีชมพู ที่ใกล้จะถึงวันทหายผ่านศึก จะไปหาซื้อดอกป๊อปปี้ค่ะ
มีเรื่องจะคุยให้คุณน้าฯฟังค่ะ ช่วงนี้ติ๊กไม่ได้ใส่บาตร เนื่องมาจากตื่นทำกับข้าวไม่ทัน พระมา06.15น. ก็เป็นเหตุให้พวกนก หนู พากันมาที่บ้านกันยกใหญ่เลย ก่อนหน้าก็เป็นเช่นนี้ พอใส่บาตรอุทิศฯไปให้ก็หายไป หรือมีนิดหน่อย คุณน้าฯว่าเกี่ยวกันมั๊ยคะ หรือเป็นฤดูการของสัตว์พวกนี้
โดย: ไผ่สวนตาล วันที่: 2 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:13:02:02 น.
  
ขอบคุณที่นำมาบอก เกือบลืมไปแล้วนะเนี่ย
ไว้มีโอกาสจะร่วมด้วยช่วยกันอีกคนครับ

เรื่องเม้ม ตามสบายเลยครับ (เพราะไม่ค่อยจะมีคนมาเม้มอยู่แล้ว)
โดย: ter_pt วันที่: 2 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:16:10:34 น.
  
สวัสดีค่ะ เพื่อนบล๊อกทุกท่าน...

วันที่ ๓ ก.พ. เป็นวันทหารผ่านศึก
ช่วยกันซื้อดอกป๊อปปี้ หรือบริจาคช่วยเหลือทหารผ่านศึกด้วย..นะคะ

โชคดี มีความสุข...ค่ะป.ล. ปอป้า เข้าบล๊อกเพื่อนได้ทุกบล๊อก
แต่บางบล๊อกไม่สามารถวางเม้นท์ได้
ต้องขอโทษด้วย ถ้าไปเยี่ยมเพื่อน ๆ ไม่ครบทุกท่าน...นะคะ
โดย: พรหมญาณี วันที่: 2 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:16:26:29 น.
  
ขอบคุณพี่ปอป้าด้วยนะครับ
สำหรับคำอวยพร
เดี๋ยวผมบอกให้หนุ่ยมาอ่านเม้นท์พี่ปอป้าด้วยครับ

หนังสือเล่มนี้ยังไม่มีลายเซ็นหมิงหมิง
เพราะถ้าให้เซ็น
สงสัยหนังสือจะเลอะเทอะล่ะครับ 5555


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 2 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:16:57:36 น.
  
PhotobucketPhotobucketPhotobucket

มาทันติดอันดับท๊อปเทนค่ะคุณป้าขา
.....
พักนี้ใครๆก็บ่นว่าบล๊อคแก๊งค์เม้นท์ยาก
เราก็เป็นเหมือนกันเลยค่ะคุณป้า
เข้าบ้านเพื่อนๆเม้นท์ยาวๆๆๆ เม้นท์หาย
หรือไม่ง้นก็ล๊อคอินเข้าไม่ได้เสียที
รุ้สึกว่าตั้งแต่เค้าปรับปรุงมา มันเป็นอย่างนี้ประจำเลย
.....
คุณป้าสบายดีนะคะ
อยากให้คุณป้าได้มีโอกาสสักครั้ง ไปเที่ยวณี่ปุ่นกับคุณลุงนะคะ
แล้วคุณป้าจะชอบค่ะ
เพราะแม้แต่เที่ยวในตัวกรุงโตเกียวเองก็ไม่เครียดเหมือนเที่ยวในกรุงเทพ
สบายๆค่ะ ยิ่งถ้าได้มีโอกาสไปนอกเมือง ได้ดูวิวเขียวๆสวยๆ
คุณป้าต้องมีความสุขมากๆเลยค่ะ

โดย: Suessapple วันที่: 2 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:19:03:47 น.
  
ตาจันทร์ก้อเป็นทหารผ่านศึกค่ะ ท่านกลับมาแบบครบ32ค่ะปอป้า นี่ท่านเสียไปปีนี้ก้อ 20ปีแล้วคร่า แปดริ้วไม่ค่อยเห็นดอกป๊อปปี้เรยค่ะ เห็นแต่ใน กทม.

ฝันดีนะคร้า
โดย: โฮมสเตย์ริมน้ำ วันที่: 2 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:22:45:09 น.
  
สุขสันต์วันเกิดคร่า...ปอป้าที่น่ารักของทุๆคน

ขอให้ปอป้ามีความสุขในแบบที่ปอป้าชอบในวันนี้และทุกๆวันคร่า

สุขภาพร่างกายแข็งแรงดั่งหินผา

เป็นที่รักของทุกคนตลอดไปนะคร้า


โดย: สาวแปดริ้ว...หลานสาวที่น่ารักของปอป้าคร่า (โฮมสเตย์ริมน้ำ ) วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:0:11:55 น.
  
โดย: veerar วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:0:12:07 น.
  
เนื่องจากวัน เกิดปอป้า ในวันนี้

ขอให้มี ความสุข ทุกข์ห่างหาย

ขอให้หลาน เหลนโหลน เป็นสุขใจ

มีปอป้า เป็นร่มไทร ทุกวันเอย


.

.

เป็ดสวรรค์ ก็เป็นทหารผ่านศึกนะครับ

ไปอยู่ปัตตานีมาหนึ่งปี

เขาเลยให้เป็น

ฮ่ะๆๆ

มีความสุขหลายๆครับ ปอป้า

โดย: นายกสมาคมพ่อค้าจิ้งเหลนเพื่อการส่งออก..แห่งประเทศไทย.. (เป็ดสวรรค์ ) วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:0:16:10 น.
  
สุขสันต์วันเกิดครับ ขอให้มีสุขภาพร่างกายที่เเข็งเเรง คิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนา ร่ำรวยเงินทองเเละมีความสุขยิ่งๆขึ้นไปทุกวันครับ
โดย: Don't try this at home. วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:0:28:11 น.
  
สวัสดีค่ะ สุขสันต์วันเกิดนะคะคุณปอป้า ขอให้สุขภาพแข็งแรง มีความสุขมากๆ นะคะ
ฉัตรเข้ามารอบสอง หลังจากเม้นยาวเหยียดดดด แต่ไม่สามารถ submit ได้ เลยมาอวยพรวันเกิดอย่างเดียว ไม่ได้พูดถึงเรื่องวันทหารผ่านศึกอ่าค่ะ แหะๆ....
โดย: ณ ปลายฉัตร วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:1:05:45 น.
  
สุขสันติ์วันเกิด แด่ ปอป้า

ความดี ความงาม ความมีน้ำใจ ความสะอาด ความสงบ และความสุขที่ ปอ ป้า เคยมี เคยได้ ขอให้คงมี คงได้ เพียงพอตามความมุ่งหวังปรารถนา ของ ปอ ป้า นะครับ

ระลึกถึงเสมอ

โดย: yyswim วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:1:37:22 น.
  

สุขสันต์วันเกิด ขอให้พบกับสิ่งดีๆ ในชีวิตนะค่ะ


โดย: brackleyvee วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:4:48:01 น.
  
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

สุข สมหวัง ในวันคล้ายวันเกิด และทุกวันในชีวิตนะค่ะปอป้า

โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:5:32:26 น.
  

Photobucketสุขสันต์วันเกิดค่ะคุณป้าขา

เนื่องในวันคล้ายวันเกิดคุณป้า เราขอให้คุณป้ามีแต่ความสุขมากๆ

มีสุขภาพแข็งแรง และสมหวังในทุกๆสิ่งที่คุณป้าปราถนานะคะ...รักคุณป้ามากๆค่ะ


โดย: Suessapple วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:5:57:59 น.
  


สุขสันต์วันเกิดค่ะ
ขอให้คุณพบเจอแต่สิ่งดี ๆ มีความสุข
สดชื่น สบายใจ สุขภาพแข็งแรงค่ะ
โดย: I_sabai วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:6:12:27 น.
  
โดย: debry วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:6:27:41 น.
  
สวัสดียามเช้าครับพี่ปอป้า

ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลให้พี่ปอป้า
มีสุขภาพใจที่เข้มแข็ง
มีสุขภาพกายที่แข็งแรง
คิดหวังสิ่งใดขอให้สิ่งนั้นประสบความสำเร็จผล

ขอให้พี่ปอป้าสุข สดชื่น สมหวังในทุกสิ่งที่หวังและตั้งใจนะครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:7:16:13 น.
  
title=


พรประเสริฐโปรดจงพานำไป
นำพรใหญ่จากใจฝากให้มา
ปรารถนาให้สุขปลดความทุกข์ให้เกลี้ยง
ส่งเป็นเสียงอวยพรว่า .. Happy Birthday..

ขอให้ปอป้ามีความสุข มีสุขภาพแข็งแรง
คิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาทุกประการ
และเจริญในธรรมยิ่งๆ ขึ้นไปนะคะ

ด้วยรักและห่วงใย

ปุ๊กจังค่ะ

โดย: พ่อระนาด วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:7:16:24 น.
  
.^____________^.

โดย: NateUnbreakable วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:7:23:49 น.
  
มีความสุขมากๆๆนะคะ
โดย: kwan_3023 วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:7:26:27 น.
  
สุขสันต์วันเกิดค่ะ
ขอให้ป้าของเลิฟมีความสุขมากๆนะคะ
ได้ทำในสิ่งที่ชอบค่ะ..รักนะคะ
โดย: อาลีอา วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:7:48:20 น.
  
สุขสันต์วันเกิด มีความสุขมากๆ นะครับ
โดย: คนขับช้า วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:7:52:53 น.
  


เข้ามาอ่านธรรมะในหัวข้อที่สนใจ ที่บล๊อกคุณพรหมญาณี หลายครั้งแล้วค่ะ

เนื่องในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ นี้เป็นวันดี วันคล้ายวันเกิดของคุณพรหมญาณี
ขออาราธณาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงดลบันดาลให้คุณพรหมญาณี ประสบแด่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะ
โดย: อิ่ม_Aim วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:7:52:58 น.
  
สุขสันต์วันเกิด นะคะโดย: นนนี่มาแล้ว วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:8:34:02 น.
  
โดย: ooyporn วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:9:42:31 น.
  
แวะมา
Happy Birthday ครับ
และ
Happy valentine,
Happy Chinese New year ครับผม
สวสดีครับ
โดย: nordcapp (nordcapp ) วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:10:18:12 น.
  
Happy Birthday ด้วยหัวใจ ฝากส่งไปหา ในวันพิเศษของปอป้า ..หนูขออวยพรให้ปอป้าคิดปราถนาสิ่งใดๆขอให้ได้ตามปรารถนา

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนไตร คุ้มครองปอป้า มีสุขภาพแข็งแรง อยู่คู่เราชาวบล็อกแก้งค์ตลอดไป
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
โดย: นางฟ้าในโลกไซเบอร์ วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:10:23:31 น.
  

วันเกิด ป.ป้า จำง่ายจังเลยนะคะ
เป็นวันดอกป๊อปปี้นี่เอง
มีความสุขมากมายสุพร่างกายแข็งแรงนะคะ
เคารพรัก..
เริงฤดีนะจ๊ะ

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:11:02:09 น.
  
สุขสันต์วันเกิดนะค่ะ ขอให้มีความสุขมากๆๆนะค่ะ
โดย: KowneawMooping@MooBambam วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:11:13:47 น.
  
็สุขสันต์วันเกิดนะคะคุณปอป้า...

ขอให้มีดวงตาเห็นธรรมตลอดกาลนานเทอญ อิอิ
โดย: ีuter (uter ) วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:11:20:30 น.
  
็สุขสันต์วันเกิดนะคะคุณปอป้า...

ขอให้มีดวงตาเห็นธรรมตลอดกาลนานเทอญ อิอิ
โดย: ีuter (uter ) วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:11:22:20 น.
  


Happybirth day for you and


God blessing you and your family


hopeful and fun forever.


โดย: ป้าตุ้ย (amornsri ) วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:11:25:49 น.
  
สุขสันต์วันเกิดนะคะ คุณปอป้า
ความเจ็บ ความไข้ ขอให้ไปให้ไกลๆ อย่ามารบกวนคุณปอป้าอีกโดย: addsiripun วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:11:26:10 น.
  
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
โดย: หนึ่งลมหายใจ วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:11:47:01 น.
  


ป้าเชิญนางฟ้า...มาอวยพรวันเกิดค่ะ
ขอให้พบแต่สิ่งดีๆ คนที่ดีมีจิตใจดี
และเหตุการณ์ดีๆรวมทั้ง...
ความรักที่ดีที่สุดในชีวิตนะคะ
หวังว่าคงจะไม่ช้าไปนะคะ
*********
******
*****
***
*


โดย: ป้าหู้เองจ่ะ (fifty-four ) วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:12:18:36 น.
  
วันเกิดปอป้า...

ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทั้งสากลโลก

อำนวยพรให้ปอป้ามีสุขภาพที่ดี

มีความสุขแจ่มใส เป็นที่พึ่งพาของน้องๆพี่ๆชาวบล็อกตลอดกาลนาน

แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะ

คืนนี้ไปฉลอลที่ไหนอ่า...


โดย: นักล่าน้ำตก วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:12:49:24 น.
  


ขอให้มีความสุขมากๆครับ

โดย: Dingtech วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:12:56:13 น.
  
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
โดย: หนึ่งลมหายใจ วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:13:05:16 น.
  


สุขสันต์วันเกิด จ้า

พรใดทีเป็นของชาวโลก

สุขใดที่ช่วงโชติของชาวสวรรค์

รักใดที่อมตะและนิรันดร์

ขอรักนั้นและพรนั้น จงเป็นของ...จขบ...จ้า

โดย: หน่อยอิง วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:13:06:05 น.
  
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
Happy Birthday To You
ขอให้ปอป้าราณี มีความสุขภาพแข็งแรง เป็นที่รักของน้องๆ หลานๆ ทุกคนใน blog นะคะ
โดย: Happy Birthday To You (cengorn ) วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:13:21:31 น.
  สุขสันต์วันเกิดค่ะปอป้า


ขอให้วันนี้เป็นวันดีๆยิ่งกว่าทุกวัน สุขภาพแข็งแรง แช่มชื่นผ่องใส
การงานก้าวหน้ามั่นคง
และหากปรารถนาสิ่งใดที่ไม่เป็นไปเพื่อการเบียดเบียน
ขอให้ได้สมดังปรารถนานั้นจงทุกประการค่ะโดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:14:55:51 น.
  


สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดนะคะ มามี้ของพู

ขอให้มามี้มีสุขทุกคืนวัน ทั้งกาย ทั้งใจ
คุณพระคุ้มครอง และเจริญรุ่งเรือง
พรั่งพร้อมด้วยรักและสิ่งที่พึงปรารถนาค่ะ

โดย: ชมพู (พธู ) วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:15:39:28 น.
  
โดย: ห้องกว้าง วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:16:22:38 น.
  
โดย: joblovenuk วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:16:51:38 น.
  


ปอป้าจ๋าปอป้า
นู๋ดาวคนซนมาสายอ่ะ...แห่ะๆๆ
วันนี้วันคล้ายวันเกิดของปอป้า ..
นู๋ดาวทราบเพราะน้องจันโทรไปตามค่ะ ..
กราบขอโทษด้วยค่ะ ที่มาช้าไปหน่อย แต่ก็ยังอยู่ในวันน๊า
เด๋วนู๋ดาวไปนำคำอวยพรแด่ปอป้า จากทั่น bms ก่อนนะคะ
แต่มิแน่ใจว่าตอนนี้จะติดต่อทั่นได้เป่า น๊า
แต่นู๋ดาวคนซน จะพยามค่า .

เด๋วมาใหม่นะคะ

โดย: satineesh วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:18:06:48 น.
  
โดย: no filling วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:18:47:43 น.
  
โชคดีมีเวลาเข้าบล็อกวันนี้ เพิ่งรู้ว่าเป็นวันเกิดปอป้าพอดี

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย ดลบันดาลให้ปอป้าและครอบครัวมีความสุขทั้งกายและใจ สุขภาพแข็งแรงนะคะ

เห็นบ่นกันเรื่องเข้าบล็อก มิน่าล่ะ เคยเหมือนกันเข้าแล้วพอจะ ment ก็หลุด
โดย: รัชชี่ (รัชชี่ ) วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:18:51:29 น.
  
[ กดเบาๆนะจ๊ะ ]สุขสันต์วันเกิดค่ะ

มีความสุขและสุขภาพแข็งแรงนะคะ
โดย: ซองขาวเบอร์ 9 วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:19:19:41 น.
  
ขอกราบอวยพรวันเกิดแด่คุณปอป้าผู้น่ารักนะคะ
มีความสุขกายสบายใจตลอดไปค่ะ..
โดย: Devonshire วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:19:30:18 น.
  
สวัสดีค่ะ

ชาลีแวะมาร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด

ขอให้สุข สดชื่น สดใส

สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง

สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดปีนี้นะคะ ^^

โดย: sierra whiskey charlie วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:19:31:12 น.
  พุทธสวัสดี
บารมีธรรมแผ่
ค้นพบสุขแท้
แด่มิตรทุกคน

สุขกายสุขใจ
ในทุกแห่งหน
ไร้ภัยผจญ
สุขล้นสวัสดี/.

สุขสันต์วันเกิดครับ ปอป้า

มีความสุขมาก ๆ สุขภาพพลานามัย สมบูรณ์แข็งแรง นะครับ

โดย: เซียนกระบี่ลุ่มแม่น้ำวัง วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:19:39:27 น.
  
สุขสันต์วันเกิดนะคะปอป้า ขอให้คุณป้ามีแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรงๆ คิดสิ่งใดก็ให้ได้ดังปราถนาค่ะ
โดย: อ้อ (pitpita ) วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:19:47:00 น.
  
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
โดย: อุ้มสี วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:21:21:36 น.
  
สุสันต์วันเกิดค่ะคุณป้า

ขอให้มีความสุขในทุกวันและทุกๆคืนด้วยนะค
คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังทุกประการค่ะ

Photobucket
โดย: pinkyrose วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:21:36:50 น.
  
สุขสันต์วันเกิดครับพี่พรหมญาณี
หวังให้พี่มีสุขภาพแข็งแรงมีจิตแจ่มใส
ตลอดไปนะครับ...

โดย: สดายุ... วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:22:32:10 น.
  
สุขสันต์วันเกิดค่ะปอป้า

ขอให้ปอป้ามีแต่ความสุข สุขภาพดีๆนะคะ

เหมียวค่ะ
โดย: blog..ชั้นเอง วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:22:51:21 น.
  
นู๋ดาวคนซน นำคำอวยพรวันเกิดจากทั่นBMS
มามอบแด่ปอป้าค่ะ

3กุมภา วันดีดี มีปอป้า
ผู้เก่งกล้ามากบารมีศรีBloggang


ก้อ ... เนื่องในโอกาส.....นี้...เป็นวันเกิดปอป้า...เน้อ

ก้อ ... จักขอ..นิ่ง ตั้งจิต..อธิษฐาน
วอนขอพระรัตนตรัยให้บรรดาล....

ให้ปอป้า มี..แต่สุขี .. มี..แต่โชคดี
มียศศรี .. บารมี มีฤทธี .................. มีแต่ดีดี .........
ล้วนๆไป ถ้วนทั่ว นานไปนานๆ .... เน้อ

wunchana*******************************


และ

นู๋ดาวคนซน
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย
ดลบันดาลให้ปอป้ามีความสุขมากๆ สุขภาพแข็งแรง

ด้วยผลบุญกุศลที่ปอป้าได้สั่งสมสร้างมา
จงกลายเป็นเกราะแก้วคุ้มครองให้ปอป้ามีความสุขตลอดไป

นานเท่านาน ค่ะ**********************************


โดย: Blogmaster : Khun Wunchana & Blogmanager : NuDaoja (satineesh ) วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:23:24:26 น.
  
สุขสันต์วันเกิดนะคะคุณปอป้า
ขอคุณงามความดีทั้งหลายที่คุณปอป้าสะสมมา ดลบันดาลให้คุณปอป้า พบแต่ความสุข สมหวัง สุขภาพแข็งแรง หัวใจชุ่มชื่นตลอดไปนะคะ
โดย: บุษบาแต้เตี้ยม วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:0:38:05 น.
  
สุขสันต์วันเกิดนะคะคุณป้า
นางขอพรคุณพระ...
อำนวยความสวัสดิ์พร้อมด้วยสุขภาพที่แข็งแรง
มีแด่คุณป้าตลอดไปค่ะ
โดย: เพรง.พเยีย วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:5:29:10 น.
  
สวัสดียามเช้าครับพี่ปอป้า


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:7:33:35 น.
  
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
โดย: หนึ่งลมหายใจ วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:9:06:48 น.
  
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

มีความสุขมากๆนะครับ
โดย: ter_pt วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:9:32:36 น.
  
ปอป้า ขอขอบคุณในทุกคำอวยพรที่มอบให้ในวันเกิดที่ผ่านมา

ขอบุญกุศลที่ปอป้าได้กระทำสำเร็จแล้ว จงส่งผลให้ทุกท่าน
ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ทั้งทางโลกและทางธรรม
สำเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนา มีสุขภาพกายและใจที่เข้มแข็ง
ร่ำรวยด้วยโภคทรัพย์ อริยทรัพย์ และกัลยาณมิตร ตลอดไป

โชคดี มีความสุข...ค่ะ


โดย: พรหมญาณี วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:10:10:24 น.
  
วันทหารผ่านศึกนี่เอง เมื่อวานนี้ถึงได้รถติดมากมาย มาถึงออฟฟิศกันหลัง 10 โมงทุกคนเลยค่ะ 5555

เอารักมาฝาก

โดย: nompiaw.kongnoo วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:12:00:39 น.
  
มารับพรค่ะ คุณปอป้า

ขออนุญาตเรียกคุณปอป้า นะคะชอบอ่านหนังสือธรรมะ ข้อคิดดีดีสำหรับชีวิตประจำวัน
และในบล๊อกของเพื่อน ๆ ค่ะ
เปนบล๊อกที่มีสาระมากสำหรับเรา

ที่มักเข้ามาอ่านของคุณปอป้า
จะเปนคำถาม-คำตอบ ของแฟน ๆ คุณปอป้าน่ะค่ะ ดีมาก ๆ เลย

ไว้จะขออนุญาตถามปัญหาธรรมะบ้างนะคะ

ปอลอ..แอดด้วยเช่นกันค่ะ ขอบคุณค่ะ

โดย: อิ่ม_Aim วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:12:14:39 น.
  

เซียนกระบี่ลุ่มแม่น้ำวัง

พฤหัสสวัสดีครับ ปอป้า

ในชีวิตการทำงานเป็นตำรวจจริง ๆ เจอเมาเพี้ยนหนักกว่าที่เล่าในบล็อก...ก็มีครับ

มีความสุข รักษาสุขภาพ นะครับ
โดย: เซียนกระบี่ลุ่มแม่น้ำวัง วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:12:16:40 น.
  
หมิงหมิงช่วงนี้ทานข้าวเก่ง
พูดเก่ง
วิ่งเก่ง

ร่าเริงมากเลยครับพี่ปอป้า

เห็นแบบนี้ผมก็สบายใจครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:13:18:58 น.
  
สาวขึ้นอีกหนึ่งวันนะคะปอป้า

รู้สึกยังไงบ้างคะ...กระชุ่มกระชวยขึ้นมั้ย อิอิ
โดย: นักล่าน้ำตก วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:14:37:01 น.
  
ฮือๆ...ปลื้มมากเลย

ไม่คิดว่าปอป้าจะสละเวลาเข้าไปอ่านตั้งหกตอน

ปลื้มสุดๆ ขอบคุณนะคะ...

อาทิตย์นี้ เสียดายจัง...ติดไปหาคุณแม่ซะแร้วค่าปอป้า...

ขอบคุณนะคะ...ค่อยว่ากันใหม่ครั้งต่อๆไปค่า
โดย: นักล่าน้ำตก IP: 203.144.144.164 วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:15:23:46 น.
  
สัวสดีครับปอป้า

ไม่มีใครอยากเป็นนายกสมาคมกับผมหรอกครับ..

โดย: สละเลือดทุกหยาด..เป็นชาติพลี (เป็ดสวรรค์ ) วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:15:37:34 น.
  


คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
โดย: นางฟ้าในโลกไซเบอร์ วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:18:06:18 น.
  
ยินดีมากค่ะ ปอป้า ขอแอดด้วยค่ะเดี๋ยวขาดทุน

มีงานฝืมืออั๊พเมื่อไหร่จะมาแจ้งข่าวนะคะ

ชมแล้วช่วยติด้วยนะคะ

โดย: ซองขาวเบอร์ 9 วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:19:05:44 น.
  สวัสดีจ่ะปอป้า...

หมู่นี้ป้าหู้เล่นเกมส์คลายเครียดอ่ะจ่ะ...

เลยไม่ค่อยได้ไปเยี่ยมเยียบใครเลย

ปอป้ามีความสุขมากๆนะจ๊ะ...

สุขทั้งกาย สุขทั้งใจเลยน้า

โดย: ป้าหู้เองจ่ะ (fifty-four ) วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:21:12:31 น.
  
สวัสดีค่ะ ปอ ป้า ขา

ช่วงนี้ ลูกปัดไม่ได้แวะเวียน หาใครเลยค่ะ

งานมาก ยุ่งยาก วุ่นวาย

แต่ระลึกถึง ปอ ป้า เสมอนะค่ะ

ดูแลสุขภาพด้วยนะค่ะ

คิดถึงเสมอค่ะ
โดย: LooKPat วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:22:14:37 น.
  
 * ' '.+ * ˚。 *:。'.+.. 。Dear! Dear!Mami
> > ..+ '. HAPPy Birthday!. HAPPy Birthday. + '.。
> > ♥〃´`) '.+。 *:.+。 '.+'.+。 *:.+。
> >   ,•´ ¸,•´`) '.+。 *:.+。'.+。 *:.+
> >  (¸,•´ (¸*..〃´`)
> > '.+。 *:.+。 '。,•´ ¸,•´`)
> > '.+。 *'.+。 * :.+。 '.+ (¸,•´   (¸*♥
> > 。'ㅇ'☆''。*。*.。'☆*。。'ㅇ.☆.。'..*。。..。'ㅇ'。
> > .。'☆。' MiSsMiSsMiSsMiSs'☆*。.*ㅇMiSsMiSsMiSsMiSs .
> > . 。' 'MiSsMiSsMiSsMiSsMiSsM*.+ MiSsMiSsMiSsMiSsMiSsM
> > ''。☆MiSsMiSsMiSsMiSsMiSsMi'..* MiSsMiSsMiSsMiSsMiSsMi
> > .。MiSsMiSsMiSsMiSsMiSsMiSsM'*sMiSsMiSsMiSsMiSsMiSsM
> > '☆ MiSsMiSsMiSsMiSsMiSsMiSsMiSsMiSsMiSsMiSsMiSsMiSs
> > .*ㅇMiSsMiSsMiSsMiSsMiSsMiSsMiSsMiSsMiSsMiSsMiSsMiS
> > ''☆MiSsMiSsMiSsMiSsMiSsMiSsMiSsMiSsMiSsMiSsMiSsMiS
> > .☆. MiSsMiSsMiSsMiSsMiSsMiSsMiSsMiSsMiSsMiSsMiSsM
> > ㅇ'.. MiSsMiSsMiSsMiSsMiSsMiSsMiSsMiSsMiSsMiSsMiSs''☆
> > 。''☆''。MiSsMiSsMiSsMiSsMiSsMiSsMiSsMiSsMiSsMiSs。'。'☆''。
> > *。..。'ㅇ'.。MiSsMiSsMiSsMiSsMiSsMiSsMiSsMiSs *。..☆。'ㅇ'.。
> > ☆''。*。*.。'ㅇ. MiSsMiSsMiSsMiSsMiSsMiSs ☆''。*..。。*.。'ㅇ
> > ''。*。*.。'☆。'☆*。MiSsMiSsMiSsMiSs ''。*。*.。'☆。'☆。
> > .☆.。'. .*。*。. .。'ㅇ'。MiSsMiSs .☆.。'..*。..。*。..。'ㅇ'
> > 。'ㅇ'☆''。*。*.。'☆*。。'ㅇ.☆.。'..*。*。..。'ㅇ'。*。.
> > ..*☆。..。'. .*。ㅇ' Love Miz Mizzzz.*。☆。。..。* *
> > '.+。 *'.+。 * :.+。 '.+ (¸,•´  (¸,•´ (¸*♥
> > ♥〃´`) '.+。 *:.+。 '.+'.+。 *(¸,•´(¸*♥
> >   ,•´ ¸,•´`) '.+。 *:.+。(¸,•´ (¸*♥
> >  (¸,•´ (¸*..〃´`) (¸,•´   (¸*♥
> > '..+ '.. ...Comment ..!.. + '.。
> >  (¸,•´ (¸*..〃´`) (¸*♥
> >   ,•´ ¸,•´`) (¸*♥
> > ♥〃´`) (¸*♥
> > ♥
> > .. ♥
> > ... ♥
> > .... ♥
> > ..... ♥
> > .... ♥
> > ... ♥
> > .. ♥
> > . ♥
> > . ♥ ♥
> > . ♥
> > .. ♥
> > ... ♥
> > .... ♥
> > ..... ♥
> > .... ♥
> > ... ♥
> > .. ♥
> > . ♥
> > . ♥
> > ♥
> > . ♥
> > ... ♥
> > .... ♥
> > ..... ♥
> > .... ♥
> > ... ♥
> > .. ♥
> > . ♥
> > . ♥
> > ♥♥
> > **ღ
> > *ღ
> > ღ
> > *ღ
> > **ღ
> > ***ღ
> > **ღ
> > *ღ
> > ღ
> > *ღ
> > **ღ
> > ***ღ
> > (¯`v´¯)
> > `.¸.♥´
> > ¸.♥´¸.♥´¨) ¸.♥*¨)
> > (¸.♥´ (¸.♥´ (¸.♥´¯`***ღ
> > ........*.........*
> > .....*...............*
> > ...*....................*
> > ..*......................*
> > .*........................*.........*....*
> > *.........................*...*..............*
> > .*.........................*...................*
> > ..*.........................*................*
> > ...*.......................................*
> > .....*..................................*
> > ........*...........................*
> > ...........*......................*
> > ...............*...............*
> > ..................*..........*
> > .....................*.....*
> > ......................*..*


..ขอศรัทธา..ความดี..ที่มีมั่น
..จงช่วยสรรค์..สร้างชีวี..ให้สุขขี
..ช่วยแก้ไข..ปัญหา..นานามี
..ให้มามี้..มีสุข..ทุกข์อยู่ไกล

..ให้ร่างกาย..เข้มแข็ง..อย่าลาร้าง
..ในคืนวัน..อ้างว้าง..ให้หายเหงา
..ในวันที่..มีทุกข์..สุขบรรเทา
..ให้หายเศร้า..มีสุข..ทุกทุกคืน

..หากมีรัก..ให้ศรัทธา...มีมาอย่างหนาแน่น
..ไม่คลอนแคลน..เพื่อนสนิท..มิตรสัตย์ซื่อ
..เกียรติยศ..ชื่อเสียง..โลกเลื่องลือ
..ทั้งหมดคือ.....มอบให้มามี้เอยยยยยย....♥

> > คิดถึงคิดถึงคิดถึงคิดถึง คิดถึงคิดถึง คิดถึงคิดถึง คิดถึง คิดถึง
> > คิดถึงคิดถึงคิดถึงคิดถึง คิดถึงคิดถึงคิดถึง คิดถึงคิดถึงคิดถึง คิดถึง คิดถึง
> > คิดถึง คิดถึงคิดถึงคิดถึงคิดถึงคิดถึงคิดถึงคิดถึง คิดถึง คิดถึง
> > คิดถึง คิดถึงคิดถึงคิดถึงคิดถึงคิดถึงคิดถึงคิดถึง คิดถึง คิดถึง
> > คิดถึง คิดถึงคิดถึงคิดถึงคิดถึงคิดถึงคิดถึงคิด คิดถึง คิดถึง
> > คิดถึง ถึงคิดถึงคิดถึงคิดถึงคิดถึงคิดถึง คิดถึง คิดถึง
> > คิดถึง คิดถึงคิดถึงคิดถึงคิดถึงคิดถึง คิดถึง คิดถึง
> > คิดถึง คิดถึงคิดถึงคิดถึงคิดถึง คิดถึง คิดถึง
> > คิดถึงคิดถึงคิดถึงคิดถึง คิดถึงคิดถึงคิดถึง คิดถึงคิดถึงคิดถึงคิดถึง คิดถึง
> > คิดถึงคิดถึงคิดถึงคิดถึง คิดถึงคิดถึง คิดถึงคิดถึงคิดถึง คิด ถึง

มามี้เจ้าค่ะ...มาไม่ทันตัดเค๊กอ่ะ
แพมรวมยอดเป็นวาเลนไทน์เรยยน๊า
เพราะว่าเลิฟมามี้ที่สุดน๊า..มีความสุขนะค่ะ จุ๊ฟจุ๊ฟๆๆๆๆๆๆๆ


โดย: mastana วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:22:24:39 น.
  
สวัสดีครับคุณป้าสบายดีนะครับ อย่าโหมงานหนักนะครับ มีอายุแล้วนะครับ(อิอิอิอิ)รักษาสุขภาพด้วยนะครับ
โดย: บูรพากรณ์ วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:22:36:28 น.
  


ขอบคุณที่แวะมาอวยพรนะครับ
โดย: veerar วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:23:55:55 น.
  
https://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=nulaw-08&group=2https://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=nulaw-08&group=2https://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=nulaw-08&group=2
มาส่งคุณป้าเข้านอนค่ะ
หลับฝันดีๆนะคะคุณป้าขา

โดย: Suessapple วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:3:16:43 น.
  
5555
คุณป้าขา เม้าส์เราท่าจะเจ๊งเสียแล้วค่ะ
จะกอ๊บเอารูปลูกแอ๊ปเปิ้ลบอกรักแสนสวยมา
เกิดกอ๊ปไม่ติด ยังติดลิ้งค์ของพี่หนูหล่อมา
ขอโทษนะคะคุณป้าขา
โดย: Suessapple วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:3:18:55 น.
  
PhotobucketPhotobucketPhotobucket
มาใหม่อีกทีค่ะคุณป้า
โดย: Suessapple วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:3:21:12 น.
  


รุณหวัดค่ะปอป้า

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
โดย: นางฟ้าในโลกไซเบอร์ วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:6:15:19 น.
  
ปอป้าจ๋า
นู๋ดาวแว๊บมาหาปอป้ากับสุดหล่อหมิงหมิงค่ะ


ขอบคุณมากค่ะสำหรับคำแนะนำในเมลล
เด๋วนู๋ดาวจะไปหาซื้อมาทานค่ะ


ปอป้าไม่ต้องกังวลมากนะคะ .. นู๋ดาวดูแลตัวเองได้เจ๋งค่ะ 55
เด๋วก็จะกลับมาวิ่งเล่นเป็นเพื่อนปอป้าแว๊ววว


ปอป้ารักษาสุขภาพด้วยนะคะ .
ช่วงนี้อากาศเริ่มร้อนแล้วววว

โดย: satineesh วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:7:14:43 น.
  
สวัสดียามเช้าครับพี่ปอป้า


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:7:39:46 น.
  
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


เช้าวันศุกร์สวัสดี
มีความสุข สดใสตลอดวันนะค่ะปอป้า
โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:7:58:07 น.
  
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
โดย: หนึ่งลมหายใจ วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:11:38:59 น.
  

TGIF
THANK GOD IT'S FRIDAY NA KA
ENJOY YOUR WEEKEND Kraaaaaa
โดย: cengorn วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:16:30:32 น.
  
วันนี้มาเยี่ยมป้าซะเย็นเลยค่ะ สบายดีนะคะ
โดย: nompiaw.kongnoo วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:17:08:08 น.

Prommayanee.BlogGang.com

พรหมญาณี
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 49 คน [?]

บทความทั้งหมด