:: iCheck Test โปรแกรมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเอง ::


“การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยตัวเอง”
แนวทางใหม่...ที่มีประสิทธิภาพและผู้หญิงยอมรับ 

มะเร็งปากมดลูก เป็นมะเร็งที่มีความสำคัญในผู้หญิงไทย เนื่องจากมะเร็งปากมดลูกนั้นพบมากเป็นอันดับ 2 
ของมะเร็งในผู้หญิงไทย รองมาจากมะเร็งเต้านม แต่มะเร็งปากมดลูกยังคงเป็นสาเหตุการตายจากมะเร็ง
ในผู้หญิงไทยมากที่สุด ข้อมูลล่าสุดของสำนักงานวิจัยมะเร็งนานาชาติ องค์การอนามัยโลกระบุว่า
ในแต่ละปีจะมีผู้หญิงไทยเป็นมะเร็งปากมดลูกประมาณ 10,000 คน หรือวันละ 27 คน โดยร้อยละ 80 
ของมะเร็งปากมดลูกพบในผู้หญิงช่วงอายุ 30-60 ปี ในแต่ละปีมีผู้หญิงไทยเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูก
ประมาณ 5,200 คน หรือเฉลี่ยวันละ 14 คน ทั้งๆ ที่มะเร็งปากมดลูกนั้นเป็นมะเร็งที่ป้องกันได้  มะเร็งปากมดลูก เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี ( HPV ) จากการมีเพศสัมพันธ์  ผู้หญิงกว่าร้อยละ 50-80 
เคยติดเชื้อนี้ในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิต แต่ร้อยละ 90 ของการติดเชื้อนั้น ร่างกายะสามารถกำจัดเอง
ได้ด้วยระบบภูมิคุ้มกัน    มีเพียงส่วนน้อย คือ ประมาณร้อยละ 10 จะกลายเป็นการติดเชื้อแบบฝังแน่นต่อไป 
ซึ่งจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเซลล์บริเวณปากมดลูกไปเป็นมะเร็งในที่สุด   ซึ่งระยะเวลาตั้งแต่
เริ่มติดเชื้อ HPV จนกระทั่งเป็นมะเร็งนั้นมักกินเวลานาน โดยจะมีช่วงเวลา 5-10 ปีที่เกิดเป็นความผิดปกติ
ในระยะก่อนเป็นมะเร็ง ซึ่งระยะนี้จะไม่มีอาการจนกว่าจะกลายเป็นมะเร็งลุกลาม  และ เราจะทราบว่า
อยู่ในระยะที่มีความผิดปกติก่อนเป็นมะเร็งได้ก็ต่อเมื่อไปตรวจคัดกรองเท่านั้น   ดังนั้นหากตรวจพบก่อน 
จะสามารถรักษาได้ง่าย  มีโอกาสหายจากโรค และมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเมื่อเป็นโรคแล้ว  


มะเร็งปากมดลูก ระยะอันตรายจะเป็นเหมือน ดอกกระหล่ำ แต่จะไม่มีอาการแสดงให้เรารู้เลย

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วย วิธีแพปสเมียร์ (Pap smear) แม้จะเป็นที่ยอมรับและ
มีประสิทธิภาพ แต่มีข้อจำกัดคือ ผู้หญิงมักจะปฏิเสธการตรวจ เนื่องจากผู้หญิงส่วนใหญ่มักจะเขินอาย 
กลัวหมอ กลัวเจ็บ ที่ต้องไปพบแพทย์และขึ้นขาหยั่ง และยังมีบางส่วนไม่ไปตรวจเพราะไม่มีเวลา
อันเนื่องจากการประกอบอาชีพการงานที่เร่งรีบ โดยเฉพาะการใช้ชีวิตของคนในเมืองใหญ่ เช่น
กรุงเทพ จึงพลาดโอกาสในการตรวจคัดกรองอย่างน่าเสียดาย นั่นเป็นสาเหตุที่ผู้หญิงไทย
ยังถูกคุกคามจากมะเร็งปากมดลูกและเสียชีวิตในอัตราที่สูงแนวทางใหม่ของการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก คือ การตรวจหาเชื้อไวรัสเอชพีวี

ที่เป็นตัวก่อการ โดยอาศัยหลักการว่า  “ถ้าไม่มีเชื้อไวรัสเอชพีวี จะไม่เป็นมะเร็งปากมดลูก”
(no HPV, no cervical cancer)    เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและมีความไวสูง   ถ้าตรวจไม่พบเชื้อ HPV
จะมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูกน้อยมาก และสามารถเว้นระยะห่างของการตรวจได้นาน 3-5 ปี 
นอกจากนั้นถ้ามีความผิดปกติในระยะก่อนมะเร็ง การตรวจมักจะให้ผลบวกเพราะการตรวจมีความไว
ในการตรวจหารอยโรคก่อนเป็นมะเร็งสูงถึงร้อยละ 95-100   

ปัจจุบัน การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเอง เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุด ของการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกด้วยการตรวจหาเชื้อไวรัสเอชพีวี ที่เป็นตัวก่อการ  โดยผู้หญิงจะใช้อุปกรณ์สำหรับ
เก็บตัวอย่างซึ่งมีหลายแบบ แบบที่เป็นที่มีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับได้แก่ แปรงเก็บตัวอย่าง 
ที่ออกแบบมาพิเศษเก็บตัวอย่างเซลล์ในช่องคลอดด้วยตนเองที่บ้าน  หรืออุปกรณ์สำหรับเก็บตัวอย่าง
ที่อาศัยของเหลวร่วมด้วยในการเก็บตัวอย่าง แล้วส่งไปตรวจที่โรงพยาบาลหรือศูนย์ตรวจทางการแพทย์
ด้วยชุดตรวจหาดีเอ็นเอของไวรัสเอชพีวี  และจะทราบผลตรวจภายใน  7-10 วัน


แปรงเก็บตัวอย่างด้วยตัวเอง มีลักษณะขนแปรงที่นุ่มเหมือนกับแปรงที่แพทย์ใช้ทั่วไป  แต่อุปกรณ์นี้
ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้หญิงสามารถใช้เองที่บ้านเพื่อคงความเป็นส่วนตัวของผู้หญิง  เป็นมิตรกับช่องคลอด
ใช้ง่ายตามคำแนะนำในคู่มือ มีขนาดเล็กสอดใส่ได้ง่าย  มีระยะการสอดใส่ที่แน่นอนเพื่อป้องกัน
การบาดเจ็บในช่องคลอด  ปราศจากการเจ็บปวดหรือสิ่งแปลกปลอมตกค้าง ผ่านการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้หญิงในระดับสูง   และคงไว้ซึ่งความถูกต้องและความน่าเชื่อถือทางการแพทย์เช่นเดียวกับ
ที่แพทย์ใช้อุปกรณ์มาตรฐานเก็บให้เอง    เป็นอุปกรณ์ที่ปลอดเชื้อ (sterile)  มีความปลอดภัยในการใช้สูง  
เนื่องจากหัวใจของการพัฒนาอุปกรณ์ คือ “มาตรฐานทางการแพทย์ ความปลอดภัยและความพึงพอใจของผู้หญิง” 


ผู้หญิงกว่าร้อยละ 90 จะมีผลการตรวจเป็นลบ หรือตรวจไม่พบไวรัสเอชพีวีตัวก่อการ จะมีความเสี่ยง
ที่จะเป็นมะเร็งน้อยมาก สามารถเว้นการตรวจได้ 3-5 ปี มีเพียงส่วนน้อยคือประมาณร้อยละ 10 จะมี
ผลการตรวจเป็นบวก หรือตรวจพบไวรัสเอชพีวีตัวก่อการ  การมีผลบวกนี้ยังไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นมะเร็ง 
แต่หมายความว่าคุณเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็ง และจะต้องไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล เพื่อขอรับการตรวจ
อย่างละเอียดเพื่อค้นหามะเร็งปากมดลูกตามมาตรฐานทางการแพทย์ โดยการซักประวัติค้นหาความเสี่ยงต่างๆ   
ตรวจร่างกายและตรวจภายใน การตรวจแพปสเมียร์ หาเซลล์ผิดปกติที่บ่งบอกว่าเป็นมะเร็ง หรือการ
ส่องกล้องขยายเพื่อค้นหารอยโรคที่ปากมดลูกและตัดชิ้นเนื้อปากมดลูกไปตรวจทางพยาธิวิทยา
ตามดุลยพินิจของแพทย์  และอาจช่วยให้ตรวจพบความผิดปกติของอวัยวะ อื่นๆ เช่น มดลูก หรือรังไข่ได้  


ดังนั้นผู้หญิงที่ตรวจด้วยวิธีนี้แล้วให้ผลเป็นบวก จึงควรไปพบสูตินรีแพทย์ หรือสูตินรีแพทย์มะเร็งนรีเวช  
เพื่อตรวจภายในและค้นหามะเร็งปากมดลูกอย่างละเอียด  หากตรวจพบความผิดปกติหรือมะเร็งแรกเริ่ม 
แพทย์จะวางแผนการรักษา เพื่อป้องกันการเกิดมะเร็งลุกลามต่อไป  การตรวจด้วยวิธีนี้มีการยอมรับ
และใช้ในต่างประเทศมาแล้ว  

ดังนั้นวิธีดังกล่าวจึงเป็นทางเลือกให้กับผู้หญิงไทย อายุ 30 ปีขึ้นไปที่ไม่เคยตรวจคัดกรองมาก่อน
หรือไม่สามารถไปตรวจได้อย่างสม่ำเสมอ วิธีนี้จะเป็นช่องทางที่ผู้หญิงเข้าถึงได้ง่าย มีค่าใช้จ่ายน้อย
ช่วยให้ผู้หญิงไทยก้าวพ้นอุปสรรคความกลัวและความอายได้ เนื่องจากทำเองได้ที่บ้าน จึงยังรักษา
ความเป็นส่วนตัวไว้ได้ การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเอง จะช่วยค้นหาผู้หญิงกลุ่มเสี่ยงที่
จะเป็นมะเร็งปากมดลูก ให้มาพบสูตินรีแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อรับการตรวจอย่างละเอียด
เพื่อทำการรักษาตามมาตรฐานทางการแพทย์ เพื่อหยุดยั้งก่อนเป็นมะเร็งรุกลามต่อไป หากพบความผิดปกติต้องขอบคุณ รศ.นพ. วิชัย เติมรุ่งเรืองเลิศ และ อ. พญ. ชินา โอฬารรัตนพันธ์ ภาควิชา
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้ด้วยค่ะ 
ที่น่าตกใจมากก็คือ วาเพิ่งจะทราบว่า มะเร็งปากมดลูก จะไม่แสดงอาการใดใด ให้เรารู้เลย ว่าเราเป็นอยู่ 
กว่าจะเริ่มแสดงอาการ คือเริ่มเป็นหนักแล้ว เพราะฉะนั้น เราจึงจำเป็นต้องได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูกกัน


การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยโปรแกรม iCheckTest ทำยังไง?

ชุดตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก iCheckTest นั้นใช้สำหรับ ตรวจหาเชื้อ HPV ตัวต้นเหตุที่ทำให้เป็น
มะเร็งปากมดลูก ถ้าไม่มีเชื้อ HPV ก็จะไม่เป็นมะเร็งปากมดลูก ชุดตรวจจะประกอบไปด้วย แปรงเก็บตัวอย่าง
ในช่องคลอดด้วยตนเอง (Evalyn Brush) และชุดตรวจหาดีเอ็นเอเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV DNA Test Kit) แปรงอีวาลีน เป็นผลิตภัณณฑ์ปลอดเชื้อ มีประสิทธิภาพและความถูกต้องทางการแพทย์เหมือนกับอุปกรณ์
มาตรฐานที่แพทย์ใช้ มีขนาดเล็ก เล้นผ่านศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร มีระยะสอดใส่แน่นอน 4 เซนติเมตร 
ขนแปรงเรียบยาว 3.5 เซนติเมตร สามารถโค้งตัวตามสรีระในช่องคลอดได้ เพื่อสัมผัสที่อ่นนุ่มขณะ
เก็บตัวอย่าง จะไม่ทำให้เจ็บ หรือมีสิ่งตกค้างภายใน ใช้เวลาเก็บตัวอย่างไม่ถึง 1 นาที

วิธีใช้ iChecktest คือ เปิดฝาสีชมพูออก สอดแปรงอีวาลีนเข้าไปในช่องคลอด ประมาณ 4 เซนติเมตร 
จะมีแท่นพลาสติดอยู่ คือสอดเข้าไปให้ถึงจุดนั้น แล้ว ดันปลายสีชมพูด้านล่างเข้าไปจนสุด 
แล้วหมุนที่ปลายแปรง จนได้ยินเสียงคลิ๊ก ทั้งหมด 5 ครั้ง เป็นอันเสร็จเรียบร้อย เอาแปรงอีวาลีนปิดฝา 
แล้วใส่ลงไปในถุงที่ได้มาในชุดตรวจ กรอกรายละเอียดให้เรียบร้อย แล้วใส่กล่องgเดิมแพคให้เรียบร้อย 
แล้วนำไป ส่งไปรษณีย์โดยไ่ม่เสียค่าใช้จ่าย รอผลตรวจจากศุนย์ตรวจ 7-10 วันค่ะ

ข้อห้ามในการใช้ชุดตรวจนี้ คือ ห้ามใช้ตอนเป็นประจำเดือนนะคะ ตรวจเสร็จแล้ว ก็รีบส่งให้เร็วที่สุด 
ถ้าลืม หรือไม่มีเวลาไปส่งไปรษณีย์ซักที 3-4 วันก็ไม่มีปัญหากับผลตรวจค่ะ เพราะใช้วิธีตรวจทาง DNA 
ผลที่ออกมาจะแม่นยำในระดับหนึ่งเลยทีเดียว แต่มิควรทิ้งไว้นานเป็นปีนะคะ อ้อ ผู้ชายก็สามารถใช้
ตรวจช่องทวารหนักเพื่อตรวจหาเชื้อ HPV ที่ก่อโรค ได้เช่นกันค่ะ 

สามารถซื้อชุดตรวจได้ที่ไหน?

ซื้อได้ที่คลีนิคใกล้บ้าน หรือ ศูนย์ตรวจทางการแพทย์ ที่เป็นเครือข่ายให้บริการ iCheck test เท่านั้น
นอกจากนี้ยังสามารถสั่งซื้อ online ได้ที่ www.ichecktest.net จะได้รับชุดตรวจภายใน 3 วัน 
หลังชำระเงิน

ราคา 1500 บาท

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

มาถึงช่วงลองวาลองใช้แปรงเก็บตัวอย่างด้วยตัวเอง Smiley

หลังจากกลับมาจาก Workshop วาก็ทำใจอยู่พักนึง แล้วประจำเดือนก็มาค่ะ 555555555555 
ยังตรวจไม่ได้ เลยต้องรอเวลาให้ประจำเดือนหมดไปก่อน 4-5 วัน แล้วก็ค่อยเริ่มตรวจค่ะ 
อาบน้ำเสร็จ ล้างมือให้สะอาด เตรียมพร้อม ก็มานั่งแกะกล่องดู


แกะกล่องออกมา จะมีแปรง evalyn คู่มือการใช้ ซองเก็บตัวอย่างส่งตรวจ
และเชือกผูกกล่องไปรษณีย์เริ่มแรก ซองเก็บตัวอย่าง จะมีให้เราเขียนชื่อ เลขที่บัตรประชาชน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 
วาก็กรอกก่อนเลยค่ะ เค้าจะส่งผลตรวจกลับมาที่อยู่นี้ ควรเขียนที่อยู่ให้ชัดเจนด้วยค่ะแกะออกมา ถอดปลอกสีชมพูออกก็จัดการทำตามขั้นตอนในคู่มือเลยค่ะ ยืนแบบยกขาขึ้นข้างนึง
แล้วค่อยๆสอดเข้าไปในน้องสาวเรา จนถึงจุดแบนๆที่อยู่กับแปรง อย่าดันเข้าไปเกินนะคะ 5555 Smiley
แล้วก็จับด้ามตรงสีชมพู ดันเข้าไปเบาๆจนได้ยินเสียงกริ๊ก แล้วก็หมุน 5 รอบค่ะ คือมัน
รู้สึกน้อยมาก ไม่น่ากลัวเลย วาหมุนไป 8 รอบแหน่ะ กลัวไม่พอ 5555555555 พอดึงออกมาก็รีบเลื่อนขึ้นไปปิดหัวแปรง แล้วก็ปิดฝาครอบค่ะ แล้วนำใส่ในถุงที่เราเขียนชื่อเอาไว้
ลอกสติ๊กเกอร์ ปิดซองให้เรียบร้อย (ดูดีๆก่อนปิดซองนะคะ กาวเค้าเหนียวมากกกกก) ก็เป็นอันเสร็จ
เรียบร้อย แพคใส่กล่อง เขียนชื่อที่อยู่เราบนกล่อง ผูกเชือกพร้อมส่งจ้าหรือดูใน vdo นี่เลย เข้าใจง่ายสุดๆหลังจากได้ลองเก็บตัวอย่างด้วยตัวเองแล้ว หมดความกังวลทั้งเรื่องไม่มีเวลา เรื่องอายคุณหมอไปได้เลยจริงๆ 
สะดวกมากๆ วานำตัวอย่างแพคใส่กล่อง ไปรษณีย์ และนำไปส่งเรียบร้อย ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดใด
พนักงานไปรษณีย์ก็งงๆ หมุนไปหมุนมา อ่านนิดหน่อย เค้าก็ทำให้ แล้วยื่นใบเขียวๆมาให้ ตอนนี้ก็
อยู่ในช่วงรอผลตรวจ ที่เค้าแจ้งว่า 7-10 วัน ถ้าได้รับผลแล้ว จะเอามาอัพเดทให้ทราบกันอีกครั้งค่าามะเร็งปากมดลูก น่ากลัวเพราะเวลาเป็นแล้วเราไม่รู้นี่แหล่ะ ดังนั้นถ้ามีโอกาส ป้องกัน
โดยการลองตรวจด้วยตัวเองแบบนี้ วาว่าก็น่าสนไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ 

UPDATE ไปรษณีย์มาที่บ้านแล้ว รอราวๆ 2 อาทิตย์กว่าๆ
ผลออกมา ไม่มีเชื้ออันตราย เย่ๆ Smiley- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sponsor Product by iCheckTest
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
สอบถาม พูดคุย ได้ที่ Fanpage นะคะ 
เผื่อวาไม่ได้ย้อนมาเช็ค comment ได้ครบทุกหน้าค่า

Create Date : 09 ตุลาคม 2556
Last Update : 3 ธันวาคม 2556 20:08:12 น.
Counter : 10091 Pageviews.

0 comments
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Aiwa.BlogGang.com

นังนู๋วา
Location :
นนทบุรี  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 150 คน [?]

บทความทั้งหมด