"""ฺBlogนี้ ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ผู้ใดจะเอาความรู้ในนี้ไปใช้ก็ได้ เจ้าของลิขสิทธิ์ในBlogนี้ คือ คุณพ่อคุณแม่ ผู้เลี้ยงดูสั่งสอนเรามา ครูบาอาจารย์ทุกท่านที่สอนสารพัดวิชา คุณคนนั้นผู้อยู่ในใจเสมอ และเพื่อนๆผู้คอยเสริมเติมแต่งสารพัน"""
 
มกราคม 2549
 
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
3 มกราคม 2549

ปีใหม่ เค้าทำอะไรกัน ตามมาดูจิ

***งดออกความเห็นที่Blogนี้แล้วครับ ไปถาม ไปพูด ไปคุยที่Blogอันเป็นปัจจุบันเลยครับ****
-------------------------------------------------------------------------------------------------


หลังจากเลี้ยวซ้ายเข้าวัดเขาได้100เมตรแล้ว เจอแยกนี้เลี้ยวขวาสติ สมาธิ วิปัสสนา คือ อะไร ?
ปัจจุบัน เป็นที่น่ายินดีมาก ที่เด็ก หนุ่มสาว นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และข้าราชการ ต่างพากันสนใจธรรมะภาคปฏิบัติมากขึ้นกว่าแต่ก่อน
คำว่า สติ สมาธิ และวิปัสสนา จึงเป็นคำที่สนใจกันอย่างกว้างขวาง ไปไหนจึงถูกถามความหมาย ของคำเหล่านี้อยู่เสมอ สมัยก่อนมักจะถูกถามถึง นรกมีจริงไหม ? สวรรค์อยู่ที่ไหน ? ผีมีจริงไหม ? เป็นต้น ทุกวันนี้หาคนถามยาก
เพื่อให้ผู้ที่สนใจ ในการปฏิบัติ ได้รู้ความหมาย และวิธีปฏิบัติอย่างถูกต้อง และถือเป็นหลักที่ยุติ จึงขอนำเอาคำอธิบาย ในหนังสือ “พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์” ของท่านอาจารย์พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) มาลงไว้ดังนี้
แยกนี้มีต้นปีบใหญ่อยู่ซ้ายมือ ออกดอกทั้งปีสติ ความระลึกได้, นึกได้, ความไม่เผลอ, การคุมใจไว้กับกิจหรือกุมกิจไว้กับสิ่งที่เกี่ยวข้อง, จำการที่ทำและคำที่พูดแล้ว แม้นานได้.
สมาธิ ความมีใจตั้งมั่น, ความตั้งมั่นแห่งจิต, การทำให้ใจสงบแน่วแน่ ไม่ฟุ้งซ่าน, การมีจิตกำหนดแน่วแน่ อยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ.
วิปัสสนา ความเห็นแจ้ง คือเห็นตรงต่อความเป็นจริง ของสภาวธรรม, ปัญญาที่เห็นไตรลักษณ์ อันให้ถอนความหลงผิดรู้ผิดในสังขารเสียได้, การฝึกอบรมปัญญาให้เกิดความเห็นแจ้ง รู้ชัดภาวะของสิ่งทั้งหลาย ตามที่มันเป็นของมันเองดอกปีบหอมไหมครับท่าน

มีคำที่ควรรู้ ในวงนักปฏิบัติธรรมะ เพิ่มอีก ๒ คำ คือ สมถะ และ กรรมฐาน
สมถะ ธรรมเป็นเครื่องสงบระงับจิต, ธรรมยังจิตให้สงบระงับจากนิวรณูปกิเลส, การฝึกจิตให้สงบเป็นสมาธิ,
กรรมฐาน หรือ กัมมัฏฐาน ที่ตั้งแห่งการงาน, อารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งการงานของใจ, อุบายทางใจ
ถ้ามารวมกันเป็น สมถกัมมัฏฐาน ก็แปลว่า งานฝึกจิตให้สงบ.ลานจอดรถตอนปีใหม่ครับ

เมื่อรู้คำแปลแล้ว ก็จะไปยากที่การปฏิบัติจริง ว่าสติสมาธิ และวิปัสสนา มีความเกี่ยวข้อง หรือทำงานร่วมกันอย่างไร ?
สติ กับ สมาธิ แม้ว่าจะเป็นธรรมสายเดียวกัน และต่างอิงอาศัยกันก็จริง แต่ถ้าจะดูให้ตลอดสายแล้ว จะเห็นว่ามีความแตกต่างกันได้ คือ
ถ้าจิตดิ่ง แน่นิ่ง อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยไม่มีอารมณ์สิ่งใดแทรกเข้ามาได้เลย ขณะนั้นก็มีแต่สมาธิล้วน ๆ
แต่ถ้าในขณะนั้น ระลึกได้ด้วยว่าจิตกำลังดิ่ง และแน่นิ่งอยู่ในสิ่งใด ขณะนั้นก็มีสติเข้าร่วมกับสมาธิด้วย
ส่วนวิปัสสนา เป็นตัวปัญญาที่เห็นไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา ปัญญามี ๒ อย่าง คือ ปัญญาทางโลก และปัญญาทางธรรม
ปัญญาทางโลก มีความรู้แตกฉาก เรียนเก่ง คิดเก่ง ทำเก่ง แต่ไม่อาจละกิเลส และตัณหาหรือดับทุกข์ได้
ปัญญาทางธรรม ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ต่าง ๆ อย่างแตกฉานก็ได้ มีก็ได้ แต่สามารถละกิเลสตัณหาได้ ดับทุกข์ได้ตามชั้นภูมิ
สติและสมาธิ ทำงานร่วมกันได้ คือสติจะระลึกได้นาน ถ้ามีสมาธิเป็น “พี่เลี้ยง” อยู่ด้วย ส่วนสมาธิถ้ามีสติร่วมด้วย ก็จะไม่ทำให้จิตดิ่งแน่นิ่งเกินไป และจะเป็นฐานของปัญญาด้วยพระประธานที่ศาลาปฏิบัติธรรมธรรมสันติครับการทำงานร่วมของสติ สมาธิ และปัญญา เช่น กำลังอ่านหนังสืออยู่ ในขณะนั้นสติก็เกิดและรู้เนื้อความในหนังสือนั้นตลอด ในขณะนั้นปัญญาก็เกิด นี่เป็นปัญญาแบบโลก ถ้ารู้เนื้อความนั้นแล้วเห็นแจ้งในไตรลักษณ์ ขณะนั้นปัญญาในวิปัสสนาก็เกิด
ตัวอย่าง การฝึกสติ สมาธิ และวิปัสสนา โดยย่อ
การฝึกสติ ขณะที่เราอยู่ในอิริยาบถใด คิดอะไรอยู่ ? พูดอะไรอยู่ ? และทำอะไรอยู่ ? ก็ระลึกได้ว่า ขณะนั้นเรากำลังคิดอะไรอยู่ ? กำลังพูดอะไรอยู่ ? กำลังทำอะไรอยู่ ? ขณะนั้นเราก็มีสติแล้ว
นี่ครับ เค้าปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐาน หาความสุขสงบ หาปัญญา หาบุญกุศลใส่ตัว รับปีใหม่กันครับรูปมืดหน่อยขออำไพ ไม่อยากเปิดแฟลชรบกวน ไม่อยากแก้แสงให้สว่าง มืดก็ให้รู้ว่ามืดเพราะถ่ายกลางคืน

การฝึกสมาธิ ขณะที่เราอยู่ในอิริยาบถใด คิดอะไร ? พูดอะไร ? และทำอะไรอยู่ ? จิตก็จดจ่อแน่นิ่ง อยู่กับความคิด คำพูดและการกระทำนั้น ๆ ไม่ซัดส่ายไปมา ในขณะนั้นสมาธิก็เกิดขึ้นแล้ว
การฝึกวิปัสสนา ขณะที่เราอยู่ในอิริยาบถใด กำลังคิดอะไร ? กำลังพูดอะไร ? และกำลังทำอะไรอยู่ ? จิตก็เห็นอย่างแจ่มแจ้ง ในความเป็นอนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา อยู่ทุกขณะของความคิด คำพูดและการกระทำนั้น ๆ วิปัสสนาก็เกิดแล้วรูปนี้ที่ห้องใหญ่ สงบ นิ่งกันทั้งห้องยกเว้นใครม่ายรู้ถ่ายรูปอยู่ได้วิปัสสนึก กับ วิปัสสนา ถ้าเราเพียงแต่นึกหรือคิดเอาโดยที่จิตใจยังไม่เห็นอย่างแจ่มแจ้ง ก็เป็น “วิปัสสนึก” แต่วิปัสสนึกอาจกลายเป็น “สื่อ” ของวิปัสสนาได้ ถ้า “ทำใจ” หรือ “ปรับความนึกคิดให้ถูกต้อง”
ดังนั้น ในการปฏิบัติธรรม ควรทำหลาย ๆ แบบ และหลาย ๆ วิธี วิธีไหนทำแล้วจิตสลด เบื่อหน่าย เห็นโทษและข้อบกพร่องของวัตถุจนคลายกำหนัด ก็ควรจะ “ย้ำ” วิธีนั้นให้มาก ๆ จนจิตวิมุตติหลุดพ้นไปเลยดูกันกลางห้อง ไฝเป็นไฝ

รูปมุมกว้าง ข้างหลังภาพ คอร์สนี้มีผู้เข้าปฏิบัติธรรมกว่า 300คนครับ

จุดเทียนถวายพระพรชัยในหลวง

พระสงฆ์อวยชัยให้พรญาติโยมขอบคุณข้อความจาก //www.dhammajak.net/dhamma01/d20.html
 

Create Date : 03 มกราคม 2549
18 comments
Last Update : 9 ธันวาคม 2549 22:53:55 น.
Counter : 5966 Pageviews.

 

อนุโมทนาทุกท่านที่มีโอกาสปลีกตัวไปปฏิบัติได้ค่ะ

ปีใหม่ปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านพี่สาวค่ะ
เวลาระลึกได้ก็พยายามมีสติรู้อารมณ์ความคิดปัจจุบัน


 

โดย: woodchippath IP: 69.225.227.126 4 มกราคม 2549 2:12:43 น.  

 

สาธุด้วยค่ะ ดูทุกคน ทั้งสงบ มีสมาธิ และเจริญมาก
ขอร่วมอนุโมทนาด้วยค่ะ

 

โดย: Farm Girl in High Sierra 4 มกราคม 2549 3:31:51 น.  

 

สาธุ๊...ขอบคุณนะคะที่แนะนำสิ่งดีๆให้ได้รู้..

 

โดย: คนจีนตัวน้อย IP: 58.8.26.178 4 มกราคม 2549 7:32:26 น.  

 

ขอบคุณที่แนะนำนะครับ

 

โดย: SamCommander 4 มกราคม 2549 14:03:12 น.  

 

ดูอิ่มบุญกันทุกคนเลยครับ

ถ้ามีเวลา ผมไปแน่ๆครับพี่

 

โดย: mute 8 มกราคม 2549 7:12:43 น.  

 

ตามมาอิ่มบุญด้วยค่ะ

อยากไปนั่งวิปัสสนาอีกค่ะ

ช่วงเรียน กระจิ๊บไปทุกปีเลยค่ะ แถวๆบ้าน ที่ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย

แต่พอเริ่มทำงานแล้ว รู้สึกว่าห่างวัดไปนาน
อยากไปค่ะ ขอบคุณที่แนะนำสิ่งดีๆค่ะ

 

โดย: กระจิ๊บ 9 มกราคม 2549 9:25:09 น.  

 

เข้ามาเยี่ยมแย้วครับ โอม..ใหลไปๆๆๆ ฮี่ ฮี่ < /marquee>

 

โดย: FOXTROT 10 มกราคม 2549 6:36:07 น.  

 

แหะ ๆ พยายามเอาเมาส์ตามครับ
ถ้งขยะมันหนี กดทันมัยครับ เหมือนเล่นเกม

ตามหลายๆครั้ง เด๋วก้อทัน
โทษครับที่เล่นพิเรน

 

โดย: FOXTROT 10 มกราคม 2549 17:24:30 น.  

 

หลายๆครั้งที่ลืมโน่นลืมนี่ทั้งๆที่เพิ่งทำไปแท้ๆ
ยกตัวอย่างเช่น บัตรจอดรถ...ลืมประจำเลยว่าเก็บไว้ที่ไหน
ในกระเป๋าสตางค์ ในกระเป๋าถือ ในช่องเก็บของ หรือ ที่ไหน...จะจำไม่ค่อยได้
พอจะออกจากที่จอดรถก็ต้องควานหาวุ่นวาย
รู้สึกรำคาญตัวเองมากที่เป็นแบบนี้
จนได้อ่านเรื่องเกี่ยวกับ การรู้สึก รู้ตัว การมีสติ พวกนี้
ก็เลยลองฝึกไปทีละเล็กละน้อย
ทำไม่ค่อยจะเป็น เลยใช้วิธีทำไปพูดไปด้วย
อย่างนี้ค่ะ...
เวลารับบัตรจอดรถมา จะค่อยๆเก็บแล้วพูดกำกับไปด้วยว่า
"นี่บัตรจอดรถ ...กำลังจะเก็บใส่กระเป๋าสตางค์...เก็บใส่กระเป๋าสตางค์แล้วนะ...ปิดกระเป๋า..."
พอตอนกลับบ้านก็จะจำได้ว่า ตอนนั้นเราเก็บไว้ที่ไหนค่ะ
รู้ตัวว่าเป็นคนไม่ค่อยมีสติ หรือสมาธิเท่าไหร่นัก
จะคิดและทำอะไรหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันเสมอ
พยายามจะเตือนตัวเองว่า...เราควรมีสติ...เราควรสงบนิ่งบ้างค่ะ


 

โดย: parachute 15 มกราคม 2549 2:04:31 น.  

 

เทคนิคคุณชุด ดีจังเลยค่ะ เอาไปทำมั่งดีฝ่า


เอ่อ..ภาพที่มุมบนขวา คือ เอ่อ ทำอารายกั๊นน...
เริ่มไม่สงบแล่วววว อิอิ

 

โดย: คนจีนตัวน้อย (คนจีนตัวน้อย ) 15 มกราคม 2549 13:37:53 น.  

 


>เขียนเรื่องพระป่า กะ พระบ้านมั่งสิคะคุณต้นโพ

 

โดย: คนจีนตัวน้อย (คนจีนตัวน้อย ) 15 มกราคม 2549 13:44:30 น.  

 

เข้ามาดูที่อยู่ไม่เห็นมีเลยอะ

 

โดย: ยิ้มน้อย ยิ้มใหญ่ IP: 203.170.239.213 16 มกราคม 2549 12:57:22 น.  

 

เป็นไงครับ เที่ยวสนุกไหม

เราอาศัยวัดอยู่ครับ คุณยิ้มน้อย ยิ้มใหญ่

ส่งมาที่นี่เลยครับ

ต้นโพธิ์ต้นไทร

วัดเขาพุทธโคดม

ศรีราชา ชลบุรี

20110

ถึงแน่นอน ไม่ต้องใส่อย่างอื่น

ปล. ขอที่อยู่คุณยิ้มด้วยนะ ใส่มาที่ซองของก็ได้

แต่ เอ คุณยิ้มยังไม่ทันบอกเลยนะ ว่าจะเอาที่อยู่ไปทำไม ทึกทักไปเอง เรา ฮ่า ฮ่า ฮ่า

 

โดย: ต้นโพธิ์ต้นไทร 16 มกราคม 2549 14:52:27 น.  

 

สาธุ ด้วยคนค่ะ

 

โดย: Hercules-k IP: 61.90.136.94 17 มกราคม 2549 13:48:15 น.  

 

เข้ามาเยี่ยมชม บล๊อกที่แสนจะมีประโยชน์
อยากให้คนทั่วไปได้ซึมซับในสิ่งที่ พี่ได้นำเสนอ

ขอเป็นกำลังใจให้พี่ทำบล๊อกดีๆ มีประโยชน์ให้พวกเราได้อ่าน และนำไปใช้ต่อไปค่า

 

โดย: นู๋จอย (joycandles ) 18 มกราคม 2549 18:33:05 น.  

 

...

 

โดย: จาน IP: 203.188.26.35 24 กุมภาพันธ์ 2549 12:22:25 น.  

 

...........เห็นธรรม.........
เห็นอะไรจึ่งแจ้ง เห็นจริง
เห็นอริยสัจพิง พึ่งได้
เห็นแปรเปลี่ยนมิสิง สถิตอยู่ ทุกข์นา
เห็นมั่นตัณหาไซร้ เหตุร้ายสมุทัย
เห็นนิโรธดับทุกข์แท้ เย็นทรวง
เห็นมรรคทางทะลวง หลุดได้
องค์มรรคแจ่มทุกข์กลวง กลายฤทธิ์
เห็นสี่ครบควรไว้ ว่าแท้พุทธจริง

 

โดย: ดอกสารภี (ดอกสารภี ) 29 มีนาคม 2549 14:19:36 น.  

 

ยังไม่เคยฝึกจิต(แบบถูกต้องกับผู้มีความรู้จริง)เลยค่ะ อ่านหนังสือเล่มหนึ่งที่เขาสอนง่ายๆให้หัดนึกรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ ยากมากใจคอยเผลอจะแกว่งไปนึกเรื่องอื่นอยู่ร่ำไป

ยิ่งการกำหนดลมหายใจ ไม้เบื่อไม้เมาเชียวค่ะ หายใจเข้าออกทุกวี่ทุกวันไม่มีปัญหา พอต้องกำหนดให้จิตรับรู้ ฮ้าๆ หายใจเข้าซ้ำสองครั้ง ไม่สลับหายใจออกซะงั้น ติดขัด กลั้นหายใจ ถอนใจเฮือกเอีะ เมื่อกี้เราถึงไหนนะ สับสนไปวุ่น

หวังว่าวันหนึ่งคงมีโอกาสทำได้ทำเป็นกับเค๊าบ้างเท้อะ

 

โดย: anthurium IP: 203.170.140.42 19 ตุลาคม 2549 23:29:12 น.  


ต้นโพธิ์ต้นไทร
Location :
ชลบุรี Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 75 คน [?]
[Add ต้นโพธิ์ต้นไทร's blog to your web]