จงทึ่มในการชั่ว แต่เชี่ยวชาญในการดี!


     คอลัมน์ :”ส ด แ ต่ เ ช้ า” ปี2(245)

            จงทึ่มในการชั่ว แต่เชี่ยวชาญในการดี!

         “การเชื่อฟังของพวกท่านก็เลื่องลือไปถึงหูทุกคนแล้ว 
       ข้าพเจ้าจึงมีความยินดีเพราะท่าน
       ข้าพเจ้าอยากให้ท่านเชี่ยวชาญในการดี และทึ่มในการชั่ว”
           ~‭‭โรม‬ ‭16‬:‭19‬ ‭THSV11‬‬
       “Everyone has heard about your obedience, 
        so I rejoice because of you; but I want you to be wise about what is good, 
        and innocent about what is evil.”
‭‭            ~Romans‬ ‭16‬:‭19‬ ‭NIV‬‬

     Roy T. Bennett แนะนำว่า

    “จงทำดี และมีวิถีชีวิตในเชิงบวก 
     และเปี่ยมล้นด้วยความสุขความยินดีให้มากที่สุด เท่าที่เป็นได้ ในทุกๆ วัน!”
    (Do good, live in the most positive and joyful way possible every day.

     แล้วเราควรเป็นคนแบบไหนหรือทำแบบไหน  ถึงจะเรียกว่าดี?
   อาจารย์ เปาโลบอกว่าเราควรเป็นคนที่
    1.ฉลาดในทางที่ดี = เชี่ยวชาญในการดี
    2.ไม่ประสีประสาในทางชั่ว = ทึ่มในการชั่ว

นั่นคือ
1.ขอให้เราเป็นคนที่ทำให้พระเจ้าและคนรอบข้างชื่นชมยินดี ใน
  1).สติปัญญา และ
  2).ทักษะ 
   ในการทำสิ่งที่ดี สร้างสรรค์  และเป็นคุณเป็นพร แก่
 1).ตนเอง และ
 2).ผู้อื่น

  2.ขอให้เราเป็นคนที่ทึ่ม คือ  “ทื่อ, ไม่เฉียบแหลม, เขลา, โง่ เซ่อ” ในการทำสิ่งชั่ว สิ่งเลว ที่
    นำความเสียใจและความเสียหาย มาสู่
   1).พระนามของพระเจ้า 
   2).ชื่อเสียงของ
     ก.ตัวเอง และ
     ข.คนอื่น

 ต่อไปนี้ เป็นคำแนะนำ และคำเตือนสติ ที่ดี ในเรื่องให้เราเชี่ยวชาญในการดีและทึ่มในการชั่ว
ที่ผมขอเรียกว่า 

 “บัญญัติ10ประการแห่งการทำดีที่พระเจ้าพอพระทัย”
              (จากพระคริสตธรรมคัมภีร์)

1.ให้เราทำดี ~โดยเลียนแบบสิ่งดี และไม่เลียนแบบสิ่งที่ชั่ว

“ท่านที่รัก อย่าเลียนแบบสิ่งที่ชั่ว แต่จงเลียนแบบสิ่งที่ดี คนที่ทำดีมาจากพระเจ้า คนที่ทำชั่วไม่เคยเห็นพระเจ้า”
‭‭      ~3 ยอห์น‬ ‭1‬:‭11‬ ‭THSV11

2.ให้เราไม่ทำชั่วตอบแทนชั่ว แต่หาทางทำดีต่อคนอื่นอยู่เสมอ

‬ “อย่าให้คนใดทำชั่วตอบแทนการชั่ว แต่จงหาทางทำดีเสมอต่อพวกท่านเอง และต่อคนทั่วไปด้วย”
     ~‭‭1 เธสะโลนิกา‬ ‭5‬:‭15‬ ‭THSV11‬‬

3.ให้เราระงับความโง่หรือความชั่วของคนอื่นด้วยการทำดี
“เพราะพระเจ้าทรงประสงค์จะให้พวกท่านระงับความโง่ของคนโฉดเขลาด้วยการทำดี”
    ~ ‭‭1 เปโตร‬ ‭2‬:‭15‬ ‭THSV11‬‬

4.ให้เราตระหนักไว้เสมอว่า การที่รู้ว่าอะไรเป็นความดีที่ต้องทำ แล้วไม่ทำนั่นคือบาป

“เพราะฉะนั้น คนที่รู้ว่าอะไรเป็นความดีที่ต้องทำ แต่ไม่ได้ทำ คนนั้นจึงมีบาป”
‭‭    ~ยากอบ‬ ‭4‬:‭17‬ ‭THSV11

5.ให้เราเตือนตัวเอง ไม่ให้ทำดีเฉพาะกับคนที่ดีต่อเราเท่านั้น แต่ต่อคนที่ทำชั่วต่อเราด้วย

    “ถ้าพวกท่านทำดีเฉพาะกับคนที่ทำดีต่อท่าน ควรนับว่าเป็นคุณความดีของท่านหรือ? 
    เพราะแม้แต่พวกคนบาปก็ทำอย่างนั้นเหมือนกัน”
‭‭         ~ลูกา‬ ‭6‬:‭33‬ ‭THSV11‬‬


6.ให้เราฝึกในและลงมือทำการทำดี เพื่อผู้อื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
  
‬ “จงฝึกทำดี จงเสาะหาความเป็นธรรม จงแก้ไขการบีบบังคับ จงแก้ต่างให้ลูกกำพร้าพ่อ จงสู้ความเพื่อหญิงม่าย”
     ~‭‭อิสยาห์‬ ‭1‬:‭17‬ ‭THSV11‬‬

7.ให้เราทำการดีที่พระเจ้าพอพระทัยอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอธิษฐาน
  1).เพื่อให้ทุกคนทุกชนชั้น 
     ก.ได้รู้ความจริง
     ข.ได้รับความรอด
  2).เพื่อให้เราจะได้ดำเนินชีวิต
     ก.อย่างสงบและ
     ข.มีสันติในทางพระเจ้า และ
     ค.เป็นที่นับถือ

    “เพราะฉะนั้นก่อนสิ่งอื่นใดทั้งหมด ข้าพเจ้าขอร้องพวกท่านให้วิงวอน อธิษฐาน ทูลขอ และขอบพระคุณเพื่อทุกคน เพื่อกษัตริย์ทั้งหลายและทุกคนที่มีตำแหน่งสูง เพื่อเราจะได้ดำเนินชีวิตอย่างสงบและมีสันติในทางพระเจ้า และเป็นที่นับถือ การกระทำเช่นนี้เป็นการดี และเป็นที่ชอบพระทัยของพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเรา พระองค์ทรงประสงค์ให้ทุกคนได้รับความรอด
   และรู้ความจริง”
‭‭       ~1 ทิโมธี‬ ‭2‬:‭1‬-‭4‬ ‭THSV11

8.ให้เราประพฤติและทำแต่ความดี เพื่อเป็นที่พอใจของผู้มีอำนาจและผู้ปกครองบ้านเมือง

‬ “เพราะว่าผู้ครอบครองนั้นไม่น่ากลัวเลยสำหรับคนที่ประพฤติดี แต่ว่าเป็นที่น่ากลัวสำหรับคนที่ประพฤติชั่ว ท่านไม่อยากจะกลัวผู้มีอำนาจหรือ? ถ้าอย่างนั้นก็จงทำแต่ความดี แล้วท่านก็จะได้เป็นที่พอใจของผู้มีอำนาจนั้น”
‭‭     ~โรม‬ ‭13‬:‭3‬ ‭THSV11‬‬

9.ให้เราไม่เมื่อยล้า หรือ ท้อใจในการทำดี

‬ “อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดี เพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้ว เราก็จะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควร”
‭‭       ~กาลาเทีย‬ ‭6‬:‭9‬ ‭THSV11

10.ให้เรามีชีวิตที่ทำความดีดุจแสงสว่าง ที่ทำให้คนทั้งปวงสรรเสริญพระเจ้าของเรา

“ทำนองเดียวกันพวกท่านจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวง เพื่อว่าเมื่อเขาทั้งหลายได้เห็นความดีที่ท่านทำ พวกเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์”
‭‭   ~มัทธิว‬ ‭5‬:‭16‬ ‭THSV11‬‬

‬  พี่น้องที่รัก 
นับจากวันนี้ไป ขอให้เราจะทำอย่างที่ Mark Andrew Poe สรุป คือ

  # “จงเป็นคนดี และทำดี!”
     (Be good. Do good.)

 …จะดีไหมครับ?………………………
ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
2ธันวาคม 2022
#thongchaibs. c #Youtube CJCONNECT
#คริสตจักรแห่งความรัก #churchoflove
#ShareTheLoveForward #ChurchOfJoy #คริสตจักรแห่งความสุขCreate Date : 03 ธันวาคม 2565
Last Update : 3 ธันวาคม 2565 0:02:48 น.
Counter : 64 Pageviews.
(โหวต blog นี้) 
Lifeขอบคุณที่มาจาก PinterestCreate Date : 01 ธันวาคม 2565
Last Update : 1 ธันวาคม 2565 0:23:25 น.
Counter : 65 Pageviews.
(โหวต blog นี้) 
ธรรมะและข้อคิดจากไลน์แม่

Create Date : 27 พฤศจิกายน 2565
Last Update : 27 พฤศจิกายน 2565 0:21:36 น.
Counter : 138 Pageviews.
(โหวต blog นี้) 
คำคมจากขงเบ้งขอบคุณที่มาจาก PinterestCreate Date : 25 พฤศจิกายน 2565
Last Update : 25 พฤศจิกายน 2565 14:58:45 น.
Counter : 142 Pageviews.
(โหวต blog นี้) 
ธรรมะจากแม่ และ ข้อคิดจากอาจารย์กนกCreate Date : 22 พฤศจิกายน 2565
Last Update : 22 พฤศจิกายน 2565 23:14:16 น.
Counter : 112 Pageviews.
(โหวต blog นี้) 
1  2  3  4  5  6  

BlogGang Popular Award#18comicclubs
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 24 คน [?]Group Blog
All Blog
  •  Bloggang.com