Group Blog
 
 
ธันวาคม 2556
 
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 
20 ธันวาคม 2556
 
All Blogs
 

โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล

มีโอกาสได้เป็นคณะกรรมการโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมดีเด่น เฉลิมพระเกียรติ ซึ่ง จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 ภายใต้แนวคิด   “ ตามรอยเท้าพ่อกับฮอนด้า ”  ได้ไปพบเห็นโครงการดีดี  จึงขอนำมาบันทึกไว้ ณ ที่นี้


การที่ได้เข้ามาเป็นคณะกรรมการทำให้มีโอกาสได้เข้าไปสัมผัสกับโครงการต่าง ๆ ในหลายๆ โรงเรียน พบว่า โรงเรียนได้มีการตื่นตัวในเรื่องปัญหาของขยะ มีกิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย ในเรื่องของการักษาสิ่งแวดล้อม วันนี้ผู้เขียนขอยกตัวอย่าง    โครงการธนาคารขยะรีไซเคิลเพื่อการเรียนรู้ที่แท้จริง  ตามหลักคุณธรรมนำความรู้สู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต เพื่อให้เห็นกระบวนการดำเนินโครงการ เพื่อผู้ที่สนใจจะได้นำไปปฏิบัติได้


โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤตเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีนักเรียนจำนวน 1,200 คน มีพื้นที่จำนวน 75 ไร่ โรงเรียนจึงมีบริเวณกว้างขวาง มีร้านค้าและบ้านเรือนเป็นจำนวนมากพื้นที่อีกด้านเป็นที่อยู่อาศัยของชุมชนผู้มีรายได้น้อยอยู่กับอย่างแออัด จึงก่อให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอย ส่งผลให้โรงเรียนและชุมชนใกล้เคียงมีสภาพแวดล้อมที่ไม่สะอาด ในแต่ละวันนักเรียนต้องช่วยกันเก็บขยะเป็นจำนวนมาก และเป็นภาระหนักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องใช้งบประมาณเพื่อขนขยะในอัตราสูง

ปี พ.ศ. 2546โรงเรียนได้จัดทำโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลโดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตำบลมาบอำมฤต เป็นจำนวนเงิน 150,000 บาทเพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารธนาคารขยะ จำนวน 50,000 บาท และใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน จำนวน100,000 บาท โดยได้มีการประชาสัมพันธ์ให้คณะครู นักเรียนคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียนได้ทราบจุดประสงค์ของโครงการและให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียนเพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนและในชุมชนให้รู้จักคัดแยกขยะว่าขยะชนิดใด สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกฝึกนักเรียนมีความรับผิดชอบและร่วมมือในการดูแลรักษาความสะอาดของโรงเรียนและที่บ้านทำให้นักเรียนไม่ทิ้งขยะเกลื่อนกลาดและเมื่อพบเห็นขยะตกอยู่บนพื้นนักเรียนจะเก็บขยะนั้นทันที ซึ่งส่งผลให้สามารถลดปริมาณขยะลงได้ระดับหนึ่ง

โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤตเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของนักเรียนและชุมชน ทำให้นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองด้วยการปฏิบัติจริง และสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน สอดคล้องตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้โดยสามารถบูรณาการกระบวนการเรียนรู้ไปสู่กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆได้อย่างหลากหลาย และที่สำคัญยิ่งก็คือสอดคล้องตามแนวทางคุณธรรมนำความรู้และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกฝ่ายการประหยัด การอบรม การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าอย่างสูงสุดและเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมให้มั่นคงยั่งยืนสืบไป หลักการของธนาคารขยะรีไซเคิลคือให้สมาชิกนำขยะรีไซเคิลมาส่งที่ธนาคารซึ่งจะคิดมูลค่าของขยะเป็นเงินและบันทึกลงในสมุดบัญชีของสมาชิกแต่ละคน ในกรณีที่สมาชิกต้องการถอนเงินก็ทำได้เหมือนธนาคาร

การดำเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิลต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งด้านสถานที่และคณะทำงาน รวมทั้งความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอย ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้

1. ประชุมคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาข้อมูลปัญหาขยะของโรงเรียนและชุมชนตลอดจนถึงศึกษาข้อมูลผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านของโรงเรียน

2. ร่วมกันศึกษาเอกสาร คู่มือ การดำเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิล

3. จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ ด้วยการปฏิบัติจริงจากธนาคารขยะรีไซเคิล เพื่อการเรียนรู้ที่แท้จริงตามหลักคุณธรรมนำความรู้สู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. จัดสร้างธนาคารขยะรีไซเคิล เพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บรวบรวมขยะรีไซเคิลโยแยกประเภทขยะอย่างชัดเจน ง่ายต่อการตรวจสอบและการขาย แบ่งพื้นที่เป็น 4 ช่องตามประเภทของขยะมูลฝอยพร้อมทำป้ายบอกประเภทมีการติดตั้งป้ายราคาเพื่อสะดวกในการรับซื้อแต่ควรตั้งราคาที่ต่ำกว่าราคาของร้านรับซื้อของเก่าเล็กน้อยเพื่อให้มีเงินสมทบในกิจกรรมของนักเรียนและมีเงินหมุนเวียนในโครงการ

5. วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา พร้อมจัดทำหลักสูตร “ การสร้างองค์ความรู้ด้วยการปฏิบัติจริงจากธนาคารขยะรีไซเคิล” จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเชื่อมโยงการดำเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิล สู่กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ

6. ร่วมกันจัดระบบความคิด และสร้างกรอบแนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกันในการเชื่อมโยงสภาพปัญหา แนวคิดวิธีการพัฒนาและผลสำเร็จที่พึงประสงค์ให้มีความสัมพันธ์กัน

7. ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิลโดยการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในโรงเรียนเพื่อเป็นการโน้มน้าวให้ร่วมกิจกรรมมากขึ้น

8. ให้ความรู้แก่นักเรียนในเรื่องประเภทของขยะ การคัดแยกขยะรีไซเคิล อย่างละเอียดพร้อมทั้งการพานักเรียนไปศึกษาดูงาน

9. จัดตั้งคณะทำงานธนาคารขยะรีไซเคิล ซึ่งประกอบไปด้วยครู นักเรียนและผู้ปกครอง โดยนักเรียนเป็นเจ้าหน้าที่หลัก มีครูและผู้ปกครองเป็นที่ปรึกษาโดยมีการกระจายอำนาจในทุกระดับชั้นเพื่อให้นักเรียนทุกชั้นมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของธนาคารขยะรีไซเคิลและแบ่งเวรการดำเนินงาน

10. ประชุมชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงาน และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน คือ ผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายควบคุมดูแลโครงการ

11. เตรียมการเปิดธนาคารขยะรีไซเคิลโดยคณะทำงานทำการสำรวจร้านรับซื้อของเก่าด้านราคาปละประเภทวัสดุที่รับซื้อเพื่อใช้ในการตั้งราคารับซื้อ วางแผนวัน เวลา ที่เหมาะสมในการเปิดดำเนินการและช่วงเวลาที่จะขายขยะรีไซเคิลให้กับร้านรับซื้อของเก่า

12. ดำเนินการเปิดธนาคารขยะรีไซเคิล โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้

12.1รับสมัครสมาชิกของธนาคารเจ้าหน้าที่ของธนาคารต้องลงรายละเอียดของสมาชิกในเอกสารทะเบียนลูกค้าเพื่อเป็นหลักฐานการดำเนินงานของธนาคาร

12.2เมื่อสมาชิกคัดแยกขยะรีไซเคิล และนำมาฝากในวันทำการ เจ้าหน้าที่จะคำนวณมูลค่าเป็นจำนวนเงินตามราคาที่ระบุไว้บันทึกลงในเอกสารนำฝากในกรณีที่สมาชิกต้องการถอนเงิน ต้องกรอกเอกสารใบถอนเงินให้กับเจ้าหน้าที่

12.3เจ้าหน้าที่บันทึกรายละเอียดเลขที่สมาชิก ประเภทวัสดุ จำนวน และจำนวนเงินลงในเอกสารใบสรุปการนำฝาก จากนั้นบันทึกยอดจำนวนเงินลงสมุดคู่ฝากเพื่อเก็บเป็นหลักฐานการฝากถอนของสมาชิก แล้วจึงคืนใบนำฝากให้กับสมาชิก

13. ปิดธนาคารขยะรีไซเคิลในแต่ละวันภายหลังการเปิดทำการเสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมรายวัน- รายจ่ายและจัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้ของธนาคารในแต่ละวันเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบผลการดำเนินงาน กำไร ขาดทุน ของธนาคาร

14. ติดตามประเมินผล

15. นำผลการดำเนินงานมาปรับปรุงพัฒนา
 

Create Date : 20 ธันวาคม 2556
1 comments
Last Update : 20 ธันวาคม 2556 15:15:21 น.
Counter : 9574 Pageviews.

 

ดีคะ กิจกรรมดีๆแบบนี้น่าสนับสนุมากเลย

 

โดย: Huda 9 เมษายน 2557 9:44:04 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 


ภูเก็ต-ป่าตอง
Location :
ภูเก็ต Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 6 คน [?]
ข้าเจ้าเป็นสาวภูเก็ต แต้ๆ กะเจ้า

Friends' blogs
[Add ภูเก็ต-ป่าตอง's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.