Group Blog
 
 
มิถุนายน 2553
 
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
 
16 มิถุนายน 2553
 
All Blogs
 
โรงเรียนดีประจำตำบลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา

นโยบายการพัฒนาการศึกษาของนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศให้โรงเรียนดีประจำตำบลเป็นหนึ่งในนโยบายการพัฒนาการศึกษา ซึ่งจะดำเนินการในเขตพื้นที่การศึกษาละ 1 ตำบล โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็ก ในพื้นที่ด้อยโอกาสในชนบท สำนักบริหารยุทธศาตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 ขอพาไปรู้จักการดำเนินงานโรงเรียนดีประจำตำบลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกโรงเรียนดีประจำตำบลในพื้นที่จังหวัดพังงา ซึ่งได้คัดเลือกโรงเรียนที่เข้าเกณฑ์ตามคุณสมบัติได้จำนวนหนึ่ง ต่อมา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอีก 1 ชุด เพื่อพิจารณาคัดเลือก มีโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก 3-4 แห่ง เมื่อเรียงลำดับแล้วพบว่าโรงเรียนบ้านคอกช้างเป็นโรงเรียนที่อยู่ในลำดับที่ 1 หลังจากได้ผ่านการทำประชาพิจารณ์แล้ว
พบว่า ข้อเด่นของโรงเรียนบ้านคอกช้าง จากอดีตถึงปัจจุบันว่าโรงเรียนนี้ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองท้องถิ่น ชุมชน อยู่ในระดับที่ดีมาก หลายสิ่งหลายอย่างเกิดจากความร่วมมือของชุมชน จึงมั่นใจได้ว่า โรงเรียนบ้านคอกช้างจะเป็นโรงเรียนดีประจำตำบลได้

สภาพทั่วไปของโรงเรียนบ้านคอกเช้า

โรงเรียนบ้านคอกช้าง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ถนน ทับปุด – พนม ตำบลบางเหรียง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2481 โดยนายอำเภอทับปุด เป็นผู้อนุมัติจัดตั้ง โดย นายแสง ทัดแก้ว ยกที่ดินให้ มีเนื้อที่ 7 ไร่ เศษ ต่อมา ปี พ.ศ. 2518 นายเลื่อน วงศ์แฝด ครูใหญ่ ได้เสนอขอใช้ที่ดินสาธารณะในหมู่บ้าน มีเนื้อที่ 22 ไร่ 2 งาน สร้างอาคารเรียนหลังใหม่เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2518 ต่อมาในปี พ.ศ. 2543 ทางโรงเรียนได้รับบริจาคอาคารเรียน 3 ชั้น 15 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง จากพระครูปลัดพิศาล ปุรินทโก ( ท่านเจ้าคุณพระวิสิฐพัฒนวิทาน ) และได้ย้ายมาเรียนในอาคารหลังใหม่ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2545

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านคอกช้าง เปิดสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่ การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคลากร การบริหารงานทั่วไป มีนักเรียน 11 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 200 คน ครู 15 คน นักการภารโรง 1 คน มีอาคารเรียน 1 หลัง ศาลาเฉลิมพระเกียรติขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่โรงเรียนใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ 1 หลัง มี นายสมเกียรติ มีสิทธิ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน คนปัจจุบัน

โรงเรียนบ้านคอกช้าง ได้ตั้งวัตถุประสงค์ของการเป็นโรงเรียนดีระดับตำบล ว่า
1. เพื่อพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นชนบทให้เป็น “โรงเรียนคุณภาพ” มีความพร้อมและสามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนอย่างมีคุณภาพ และบริการชุมชนทั้งทางด้านวิชาการ อาชีพ และการพัฒนาสุขภาพอนามัย
2. เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับนักเรียนในท้องถิ่นชนบท
3. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมจากชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นำไปสู่ความเข้มแข็งของโรงเรียนและรองรับการกระจายอำนาจรูปแบบการพัฒนา

โดยกำหนดคุณลักษณะหรือภาพลักษณ์ของโรงเรียน คือ
1. เป็นโรงเรียนที่มีมาตรฐานคุณภาพระดับสูง มีความเข้มแข็งทั้งด้านวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดนตรี กีฬา และศิลปะ
2. เป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมด้านกายภาพที่มีความสะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย
3. เป็นโรงเรียน “ทำมาหากิน” ที่เน้นการพัฒนาพื้นฐานด้านอาชีพและการมีรายได้ระหว่างเรียน
4. เป็น “โรงเรียนของชุมชน” ที่มีความร่วมมือกับท้องถิ่นและบริการชุมชนอย่างเข้มแข็ง

งบประมาณที่โรงเรียนบ้านคอกช้าง โรงเรียนดีประจำตำบล คาดว่าจะได้รับ
ส่วนที่ 1 รายการพื้นฐาน
1. รายการวัสดุ เป็นเงิน 283,400 บาท
2. รายการค่าครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 2,104,000 บาท
3. รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ
เป็นเงิน 2,670,500 บาท
รวมรายการพื้นฐาน เป็นเงิน 5,083,100 บาท
ส่วนที่ 2 รายการพิเศษ
1. อาคารเรียน สปช.105/29 (ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง)
จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 2,772,600 บาท
2. อาคาร โรงอาหาร/หอประชุม แบบ 100/27 จำนวน 1 หลัง
เป็นเงิน 5,779,400 บาท
รวมรายการพิเศษ เป็นเงิน 8,552,000 บาท


ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร. สมบัติ สุวรรณพิทักษ์) ได้กล่าวถึง เจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการที่คิดโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ว่า
1. การศึกษาเป็นสิทธิพื้นฐานที่รัฐต้องจัดสวัสดิการให้กับประชาชน การจัดตั้งโรงเรียนดีประจำตำบล เขตการศึกษาละหนึ่งตำบล เพื่อเปลี่ยนแนวคิดว่า การศึกษามิใช่เรื่องของรัฐเพียงอย่างเดียว แต่การศึกษาเป็นเรื่องของทุกคน เปลี่ยนความคิดว่าโรงเรียนเป็นของรัฐบาล ให้เป็นโรงเรียนของประชาชน โดยมีความต้องการให้โรงเรียนดีประจำตำบลเป็นโรงเรียนในกำกับของชุมชน
2. เพื่อแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก ด้วยการที่โรงเรียนดีประจำตำบลจะสามารถเข้าไปเสริมคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็กในบริเวณใกล้เคียงได้ ทั้งนี้เพื่อทุกคนจะได้มีสิทธิได้รับความเป็นธรรมที่จะได้เรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพ ซึ่งท้ายที่สุดหวังว่าจะมีโรงเรียนขนาดเล็กที่มีคุณภาพดี ผู้ปกครองยินยอมจะส่งบุตรหลานมาเรียนยังโรงเรียนดีประจำตำบล

จากการพูดคุยกับผู้บริหารโรงเรียนและคณะครู-อาจารย์ โรงเรียนบ้านคอกช้างพบว่า
คณะครู-อาจารย์ มีความกังวลว่า เมื่อได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีประจำตำบลแล้วผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนจะต้องสูงขึ้น ซึ่งบริบทของโรงเรียนบ้านคอกช้างมีนักเรียนที่หลากหลาย ผู้ปกครองยากจน นักเรียนมีความไม่พร้อมเหมือนนักเรียนในโรงเรียนเมือง คณะครูจึงมีความกังวลว่าอาจจะทำไม่ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ รวมทั้งมีความกดดันต่อความคาดหวังของชุมชนที่อาจจะวาดฝันสูงในการเป็นโรงเรียนดีประจำตำบลที่มีมาตรฐานสูง

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้แนวคิดของการเป็นโรงเรียนดีประจำตำบล ว่า
1. ขอให้คณะครู – อาจารย์ อย่ากังวลที่จะเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษากับสถานศึกษาอื่น แต่ขอให้นักเรียนมีคุณภาพดีขึ้นในเกณฑ์มาตรฐานของตนเองก่อนโดยที่ไม่ต้องไปแข่งกับคนอื่น
2. โรงเรียนต้องทำ school maping ศึกษาอัตราการเกิดของเด็กและประมาณการว่าแต่ละปีจะมีเด็กเกิดจำนวนเท่าไร รวมทั้งต้องคำนึงถึงประชากรแฝงด้วย คิดคำนวณจำนวนประชากรในวัยเรียน เพื่อประมาณจำนวนนักเรียนที่จะเข้าสู่โรงเรียน แต่ต้องคำนึงถึงโรงเรียนอื่นที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงด้วย
3. คุณภาพของโรงเรียนที่แท้จริงที่จะเกิดขึ้นได้คือ คุณภาพของบุคลากร โดยเฉพาะครู ผู้สอน คุณภาพของนักเรียนที่เกิดจากเรียนการสอนของครู ซึ่งจะเป็นที่คาดหวังของผู้ปกครองว่าเมื่อเป็นโรงเรียนดีประจำตำบลแล้ว คุณภาพการเรียนการสอนจะดีขึ้นด้วย
4. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงามุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาครู การเสริมแรงให้ครูได้ทำงานอย่างมีความสุขภายใต้แรงกดดันจากความคาดหวังของสังคมในการเป็นโรงเรียนดีประจำตำบล ตลอดจนการให้ขวัญและกำลังใจ ให้โอกาสครูได้รับการพัฒนาเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพในการทำงานได้สูงสุด

-- ------------------------------


Create Date : 16 มิถุนายน 2553
Last Update : 16 มิถุนายน 2553 15:53:49 น. 2 comments
Counter : 581 Pageviews.

 
เรามาช่วยกันโหวตบล้อกกิจกรรม Thailand Blog Award กันเถอะ รายละเอียดอยู่ที่นี่ครับ https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=haidiary


โดย: sanphetch วันที่: 22 กรกฎาคม 2554 เวลา:20:55:01 น.  

 
blog น่าสนใจ ขออนุญาต...แอดหน่อยค่ะ


โดย: phuketian วันที่: 18 พฤศจิกายน 2554 เวลา:14:24:55 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

ภูเก็ต-ป่าตอง
Location :
ภูเก็ต Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 6 คน [?]
ข้าเจ้าเป็นสาวภูเก็ต แต้ๆ กะเจ้า

Friends' blogs
[Add ภูเก็ต-ป่าตอง's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.