ทำวีซ่าไปไอร์แลนด์.. ง่ายกว่าที่คิดไว้เยอะเลยอ่ะ...
หลังจากได้วีซ่าอังกฤษ ก็รีบลงมือเตรียมเอกสารสำหรับสมัครวีซ่าไอร์แลนด์เลย เพราะระยะเวลาที่อนุมัติประมาณ 4 ถึง 8 สัปดาห์ เพราะต้องส่งไปสถานทูตไอร์แลนด์ที่มาเลเซีย แต่ถ้าทางมาเลเซียไม่สามารถออกให้ได้เขาก็จะส่งเอกสารไปไอร์แลนด์ จากการคำนวณระยะเวลา, ถ้าใช้เวลาสูงสุดคือ 8 สัปดาห์ เราจะได้พาสปอร์ตคืนประมาณวันที่ 28 มีนาคม ซึ่งเราวางแผนเดินทางวันที่ 31 มีนาคม ซึ่งจะเหลือเวลาในการซื้อตั๋วเครื่องบิน และการเตรียมตัวเดินทางแค่สามสี่วัน ดังนั้นจึงต้องเร่งทำวีซ่าไอร์แลนด์ให้ไวที่สุดเท่าที่จะทำได้

Tourist Visa
วีซ่าท่องเที่ยว
1. แบบฟอร์มใบสมัคร กรอกออนไลน์แล้วพิมพ์ออกมา... นี่คือลิงค์สำหรับกรอกใบสมัคร //www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/Visa%20Types เลือก Short stay visit (Family or Tourist) , เลือก Visit as tourist จะมีข้อมูลเอกสารที่ต้องใช้และข้อแนะนำต่างๆ ในการสมัคร ให้เลื่อนลงไปจนเจอ Apply Now แล้วคลิ๊ก จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างใหม่ อ่านแล้วทำตามไปจนจบ เราแนะนำให้พิมพ์ตัวช่วยกรอกข้อมูล เพราะบางหัวข้อก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะให้เรากรอกอะไร ตัวนี้ช่วยได้เยอะ //www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/Information_on_completing_your_online_application ที่ให้พิมพ์ออกมาเพราะจะได้ไม่ต้องคลิ๊กเปลี่ยนหน้าไปมา
2. รูปถ่ายฉากหลังสีขาว 2 นิ้ว 2 รูป... อันนี้เราใช้รูปที่เหลือจากไปสมัครวีซ่าอังกฤษ
3. ค่าวีซ่า: เข้าออกประเทศครั้งเดียว ราคา 2,920 บาท / เข้าออกประเทศมากกว่า 1 ครั้ง ราคา 4,600 บาท (ต้องยื่นเหตุผลว่าทำไมต้องขอวีซ่าเข้าออกมากกว่า 1 ครั้ง) เตรียมเงินสดไปจ่ายได้เลย, ไม่ต้องซื้อแคชเชียร์เช็คหรือดราฟท์

เอกสารสำหรับผู้สมัครวีซ่าไอร์แลนด์
1. จดหมายแนะนำตัว… เราระบุเหตุผลที่ต้องการเดินทางไปไอร์แลนด์เท่านั้น..
1.1 ระบุเหตุผลที่ต้องการเดินทางไปไอร์แลนด์
1.2 รายละเอียดของครอบครัวหรือเพื่อน ที่อาศัยอยู่ในไอร์แลนด์
1.3 ระบุระยะเวลาที่จะอยู่ในไอร์แลนด์ และรับรองว่าจะกลับมาประเทศไทย และจะไม่อยู่ในประเทศไอร์แลนด์เกินวีซ่ากำหนด
1.4 ในกรณีที่ว่างงาน ให้ชี้แจงว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่
2. แพลนการท่องเที่ยว
3. หนังสือเดินทางที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะเดินทางออกจากประเทศไทย และหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี) (สำหรับผู้สมัครที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้ผู้สมัครถ่ายสำเนาทุกหน้าที่มีประวัติการเดินทางด้วย)
4. ในกรณีที่มีงานทำ ให้ยื่นจดหมายรับรองการทำงาน และ สลิปเงินเดือนย้อนหลัง3เดือน ----- เรามีแต่จดหมายรับรองการทำงาน ส่วน slip เงินเดือนไม่มีเพราะรับเงินโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร
5. ในกรณีที่ยังศึกษาอยู่ ให้ยื่นจดหมายรับรองจากสถานศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ ----- (อันนี้เราข้ามไปเลย)
6. หากเป็นเจ้าของกิจการ ยื่นหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท พร้อมทั้งแปลเป็นภาษาอังกฤษ ----- (อันนี้ก็ข้ามไป)
7. บัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน ----- อันนี้เราไปขอ Statement ที่ธนาคาร
8. ทะเบียนบ้านตัวจริง พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ, โฉนดที่ดิน, หรือหลักทรัพย์อื่นๆ (ถ้ามี) ----- อันนี้เรามีแต่ทะเบียนบ้าน โดยเราไปร้านแปลเอกสาร เสียค่าแปล 300 บาท ซึ่งจะมีตราประทับรับรอง ส่วนโฉนดที่ดินหรือหลักทรัพย์อื่นๆ ไม่มีเลย
9. หลักฐานอื่นๆที่แสดงถึงความพร้อมที่จะเดินทางไปและกลับประเทศ แสดงถึงภาระผูกพันหรือความสัมพันธ์ของท่านที่จะต้องกลับมาประเทศไทย เช่น: ทะเบียนสมรสของผู้สมัคร ใบเกิดบุตร (กรณีที่มีบุตรอายุต่ำกว่า 18 ปี) ในกรณีที่เป็นเจ้าบ้าน หรือมีสมาชิกครอบครัว เช่น บิดา มารดา หรือบุตรที่อาศัยอยู่ร่วมกัน โฉนดที่ดิน สัญญาเช่าบ้าน (เอกสารทุกอย่างต้องแปลเป็นอังกฤษ) ----- อันนี้เราข้ามไป เพราะไม่มี
10. หากผู้สมัครมีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา มารดา อนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศได้ ----- อันนี้เราก็ข้าม, เพราะพ้นวัย 18 ปีแล้วอ่ะ อิ..อิ..
10.1 หากผู้สมัครเดินทางพร้อมกับบิดาร มารดา บุคคลใดบุคคลหนึ่ง จะต้องมีหนังสือยินยอมจากอีกฝ่ายอนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศได้ พร้อมทั้งแนบหน้าหนังสือเดินทาง หรือ บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลายเซ็น
10.2 ในกรณีที่บิดา หรือ มารดา เป็นผู้ปกครองแต่เพียงผู้เดียวให้ยื่นหนังสือรับรองจากศาล/อำเภอ และต้องยื่นบัตรประจำตัวประชาชนของอีกฝ่ายด้วย ถ้าไม่มี ให้ยื่นจดหมายชี้แจงเหตุผล
11. ประกันการเดินทาง (ทั้งนี้หากผู้สมัครได้รับการอนุมัติวีซ่า ผู้สมัครจะต้องแสดงประกันการเดินทางกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศ ไอร์แลนด์) ----- เราทำกับกรุงเทพประกันภัย ทุนประกัน 1,500,000 บาท ที่ทำกับบริษัทนี้เพราะเกือบทุกครั้งที่ไปเที่ยวก็ทำกับบริษัทนี้จนเขาจำหน้าได้ และมีประวัติเราแล้ว เวลาไปทำก็สะดวกรวดเร็ว, ไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่
12. ใบจองโรงแรม ----- อันนี้เราเข้าเวปของโรงแรมโดยตรง, เลือกโรงแรมที่ไม่ต้องจ่ายมัดจำ หรือจ่ายมัดจำน้อยที่สุด, เผื่อไม่ได้วีซ่าจะได้เสียเงินจองไม่เยอะเท่าไหร่
13. ใบจองตั๋วเครื่องบิน (กรุณาทำการจองเท่านั้น อย่าจ่ายค่าออกตั๋วจนกว่าวีซ่าจะได้รับการอนุมัติ) ----- อันนี้เราจองผ่านบริษัท Travel Shoppe ตรงประตูท่าแพ, เชียงใหม่... ใช้บริการของเขามาหลายปีแล้วเหมือนกัน บริการดีมาก

เวปไซด์ของกงสุลไอร์แลนด์ ประทับใจเรามากที่สุด เพราะให้ข้อมูลว่าเราต้องเตรียมอะไรไป เป็นข้อๆ ซึ่งเราพิมพ์ออกมาแล้วทำเครื่องหมายหน้าข้อที่เราเตรียมเรียบร้อยแล้ว สะดวกมากสำหรับเรา

การไปยื่นเอกสารไม่ต้องทำเรื่องนัด online เมื่อเตรียมเอกสารเสร็จก็เดินทางไปยื่นได้เอกสารได้เลย กงสุลอยู่ที่
Consulate of Ireland
4th Floor, Room 407, Thaniya Building
62, Silom Road, Bangrak, Bangkok 10500. Thailand
ชั้น 4 ห้อง 407, อาคารธนิยะ
62, ถนนสีลม, บางรัก, กรุงเทพฯ 10500.
Skytrain Station: Saladaeng Station, Exit No. 1
สถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง ทางออกที่ 1
Tel: +66 2 632 6720
Fax: +66 2 632 6721

E-mail: info@irelandinthailand.com
Opening Hours: 8.30am - 12.30pm,
Monday to Friday
เปิดวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.30am - 12.30pm,

เมื่อเข้าไปถึงห้อง 407 ให้เดินไปที่เคาน์เตอร์ซึ่งไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ ตรงเคาน์เตอร์จะมีโทรศัพท์พร้อมเบอร์ติดต่อภายใน, ให้กดเบอร์โทร.เพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าเรามาติดต่อสมัครวีซ่าไอร์แลนด์ เจ้าหน้าที่รับเอกสารเราไปตรวจสอบ และสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับตัวเราเล็กน้อย แล้วเขาก็แจ้งวันที่ให้เรามารับ... แต่เราขอใช้บริการส่งไปรษณีย์ไปให้เราที่เชียงใหม่ ซึ่งต้องจ่ายค่าไปรษณีย์พร้อมค่าบริการ รวม 100 บาท

สรุปว่าขั้นตอนการยื่นเอกสารประมาณ 15 นาที
มีเวลาเหลือเยอะ เลยเดินทางไปเยี่ยมพี่สาวแถวห้วยขวาง แล้วตอนบ่ายไป ฟิวเจอร์พาร์ค ซื้อ iPad cover... เป็นรุ่น Ultrathin หาซื้อที่เชียงใหม่มาสองอาทิตย์แล้ว จึงถือโอกาสนี้ซื้อซะเลย อิ..อิ.. นอกจากนั้นยังเอาน้อง น้องไอแปด หุ้มแผ่นกันเปื้อน เป็นเหมือนฟิลม์บางๆ ค่าหุ้มทั้งตัว iPad และ Cover และ แผ่นกันเปื้อนหน้าจอ (อันเก่ามันเป็นฟิล์มใส, เปื้อนง่ายมาก) รวมกัน 1,650 บาท ต่อก็ไม่ลด.. ตอนหุ้มนี่น่ากลัวเป็นอย่างยิ่ง.. ทั้งใช้ใบมีดโกนกรีด, ทั้งใช้ไฟแช็คลม... แต่เมื่อเสร็จก็เป็นที่พอใจเป็นอย่างยิ่ง...

เง้อ... นอกเรื่องไปซะยาวเลย เมื่อเสร็จสมอารมณ์หมาย ก็ถึงเวลาต้องกลับบ้าน... พี่สาวและพี่เขยที่แสนดีก็พามาส่งดอนเมือง นั่งรอเครื่องออกชั่วโมงกว่า... กลับถึงบ้านซะที

อีกสองอาทิตย์ต่อมาก็ได้รับโทรศัพท์จากกงสุลไอร์แลนด์ แจ้งว่าวีซ่าผ่านแล้ว และจะส่งมาให้ทางไปรษณีย์ พร้อมทั้งแสดงความยินดีกับเราด้วย ทำให้เรางงนิดส์หนึ่งว่ามัยได้ไวจัง, แต่ไม่ได้ว่าไรเลยน๊า อิ..อิ..กลับยิ่งดีเพราะจะได้จองตั๋วเครื่องบินไว้ล่วงหน้า...... จากนั้นอีกสองวันไปรษณีย์ก็มาส่ง, เป็นแบบ EMS เปิดจดหมายแล้วเอาวีซ่าไอร์แลนด์มาตรวจทานความถูกต้องอีกครั้ง แล้วก็ถ่ายรูปลง Facebook อย่างมีความสุข..
ตอนนี้ก็เตรียมทำของฝาก เพราะไปพักบ้านเพื่อน จะไปพักเปล่าๆ โดยไม่มีอะไรไปเลยก็กะไรอยู่นิ อิ..อิ.. จะเดินทางวันที่ 31 มีนาคม 2013 นี้... แล้วถ้าไม่ขี้เกียจก็อยากจะเขียนบล็อก... แต่นี่ยังไม่ได้เขียนตั้งหลายเรื่อง ;) เอาเป็นว่าจะทยอยเขียนให้หมดทุกที่ที่ไปเที่ยวก็แล้วกัน อิ..อิ..Create Date : 19 กุมภาพันธ์ 2556
Last Update : 19 กุมภาพันธ์ 2556 16:17:59 น.
Counter : 42601 Pageviews.

53 comments
  
รอชมรูปคะ
โดย: ami~party วันที่: 16 มีนาคม 2556 เวลา:18:21:39 น.
  
ตอบคุณ ami-party - ขอบคุณครับ.. อีกสองอาทิตย์จะเดินทางแล้ว แต่ยังไม่พร้อมเลยอ่ะครับ.. และเพื่อนที่อังกฤษก็อีเมลมาบอกว่าอากาศที่นั่นตอนนี้แปรปรวน ทั้งหนาว ทั้งฝนและหิมะตก ซึ่งปกติ น่าจะเป็นฤดูใบไม้ผลิแล้วน๊า... เศร้าอ่ะ... :(
โดย: นพ (annopwichai ) วันที่: 18 มีนาคม 2556 เวลา:16:26:55 น.
  
ถามหน่อยได้มั๊ยตัวเอง เราplan จะไปสิ้น june นี้ 2013 ว่าจะไป uk กับ france ด้วย จำเป็นจะต้องขอวีซ่า uk ให้ได้ก่อนเหรอ เพราะเห็น irish visa ใช้เวลานานอะ คือตอนนี้เตรียมเอกสารก่อนแต่งงๆ ไม่รู้จะไปยื่นไหนก่อนหลังดี

พริม
โดย: พริม IP: 171.97.168.24 วันที่: 22 เมษายน 2556 เวลา:12:17:58 น.
  
ตอบพริม - ขอโทษที่ตอบช้าครับ เพิ่งกลับมาได้หนึ่งอาทิตย์ มีอะไรให้ทำมากมายไปหมด :(

จะขอ irish visa ต้องทำวีซ่าอังกฤษก่อนครับ... ตอนที่เราทำวีซ่าก็กังวลเหมือนกัน เพราะเขาบอกว่าใช้เวลาสูงสุดนานสองเดือน แล้วแต่กรณี แต่วีซ่าไอร์ริส ของเราใช้เวลาแค่ 8-9 วันเท่านั้นอ่ะ

ตอนไปเที่ยว นั่งเฟอร์รี่จากอังกฤษไปไอร์แลนด์เหนือ แล้วนั่งรถบัสไปไอร์แลนด์ใต้ ไม่มีการตรวจวีซ่าเลย สรุป วีซ่าของไอร์แลนด์ไม่ได้ใช้เลย เขาจะตีตราวีซ่าเมื่อเราบินไปเท่านั้น..

โดย: นพ (annopwichai ) วันที่: 11 พฤษภาคม 2556 เวลา:11:35:13 น.
  
ขอบคุณคะคุณนพ สรุปพริมไปแค่ไอร์แลนด์ใต้คะ เลยไม่ต้องวุ่นวายอย่างอื่นแหละ กำลังเตรียมเอกสารอยู่คงไปยื่นปลายเดือนนี้ กะวะจะไปวันที่ 1สิงหา หวังว่าคงทัน! เอ๊ะอย่างงี้แอบนังรถบัสไปไอร์แลนด์เหนือคงไม่มีใครว่าใช่มั๊ย อิๆๆ แต่จะบอกขอบคุณ Blog คุณนพมากเลยคะ เพราะช่วยพริมเยอะมาก เพราะตอนแรกหาเวปสถานทูตก็ยังไม่เจอเลยคะ พอมาเจอblog คุณนพก็เลยรู้ว่าอ๋อ เค้ามีแค่กงสุลที่ไทย ขอบคุณคะ
โดย: พริม IP: 115.87.28.221 วันที่: 22 พฤษภาคม 2556 เวลา:22:43:39 น.
  
ตอบคุณพริม - ถ้าไปไอร์แลนด์เหนือก็ต้องขอวีซ่าอังกฤษก่อนอยู่ดี อิ..อิ.. เกิดเป็นคนเอเชียไฉนหนอแสนลำบาก น๊านนนน ลิเกซ๊า...

ขอบคุณที่เข้ามาอ่านครับ มีคำถามอะไรที่เราสามารถตอบได้ก็จะตอบอย่างเต็มที่ เพราะตอนเราจะขอวีซ่า บางครั้งหาข้อมูลแทบไม่ได้ เลยเข้าใจความรู้สึกครับ

ขอให้โชคดีในการขอวีซ่านะครับ และขอให้มีความสุข และสนุกสนานกับทริปนี้ด้วยครับ
โดย: นพ (annopwichai ) วันที่: 25 พฤษภาคม 2556 เวลา:22:15:44 น.
  
ลืมบอกไปว่า กลับมาตั้งแต่ต้นเดือนแล้วครับ แต่ยังไม่ได้เขียนบล๊อก.. ครั้งนี้จะว่าขี้เกียจก็ไม่ได้แล้ว เพราะลงมือวาดภาพจะเอาไปให้เพื่อนวันขึ้นบ้านใหม่ ใช้เวลาไปเกือบสามอาทิตย์ผลงานออกมาไม่ได้อย่างที่ตั้งใจ แต่ก็ภูมิใจ... เลยจะเขียนบล๊อกภาพวาดนั้นก่อน แล้วจะลงมือเขียนบล๊อกอังกฤษกับไอร์แลนด์ให้เสร็จทันก่อนเดินทางอีกครั้งเดือนกันยายนนี้ครับ :)
โดย: นพ (annopwichai ) วันที่: 25 พฤษภาคม 2556 เวลา:22:21:04 น.
  
อยากทราบว่า ขอวีซ่า ติดตามสามี แต่ เขาออกให้ 3 เดือน แล้ว ไป ทำเรือง ที่ ตม.ไอร์แลนด์ ต่อ งง ว่าทำไมเขาไม่ให้วีซ่า LONG STAY ใคร เคยเจอ แบบี้ บ้างค่ะ บอกหน่อยว่าต้องทำอย่างไร ขอบคุณค่ะ
โดย: NAT IP: 61.90.102.91 วันที่: 21 มิถุนายน 2556 เวลา:14:47:57 น.
  
ตอบคุณ NAT - ขอโทษด้วยครับ... เข้ามาตอบช้าจนไม่รู้ว่าป่านนี้คงทำเรื่องเสร็จไปแล้วหรือเปล่า... เขาคงอยากสัมภาษณ์เราโดยตรง... ประเทศไทยมีแต่กงศุลกิติมศักดิ์... ซึ่งเอกสารที่เรายื่นขอวีซ่าจะถูกส่งไปสถานทูตไอแลนด์ที่มาเลเซีย, ซึ่งจะออกวีซ่าในกรณีผู้ขอวีซ่าไม่เป็นที่ต้องสงสัย... แต่ถ้าทางสถานทูตไอร์แลนด์ในมาเลเซียไม่สามารถออกวีซ่าให้ได้ ก็จะส่งเรื่องไปที่ประเทศไอร์แลนด์โดยตรง ดังนั้นการทำ Long Stay Visa จึงสะดวกสำหรับทางผู้ออกวีซ่า ถ้าเราไปทำเรื่องที่โน่นครับ
โดย: นพ (annopwichai ) วันที่: 14 สิงหาคม 2556 เวลา:19:12:10 น.
  
ผมมีวีซ่าอังกฤษอยู่เเล้วอ่ะครับ ถ้าหากจะเข้าไอเเลนด์เหนือทางเครื่องบินจะต้องใช้วีซ่าหรือไม่ เเต่ถ้าหากเข้าทางเรือไม่ต้องใช้วีซ่าใช้เวลาเดินทางทางเรือประมาณเท่าไหร่อ่ะครับ เรียนผู้รู้ด้วยนะครับ ขอบคุณมากๆครับ.
โดย: NARONGSAK NOICHINDA IP: 61.90.42.181 วันที่: 20 กันยายน 2556 เวลา:12:12:23 น.
  
ผมมีวีซ่าอังกฤษอยู่เเล้วอ่ะครับ ถ้าหากจะเข้าไอเเลนด์เหนือทางเครื่องบินจะต้องใช้วีซ่าหรือไม่ เเต่ถ้าหากเข้าทางเรือไม่ต้องใช้วีซ่าใช้เวลาเดินทางทางเรือประมาณเท่าไหร่อ่ะครับ เรียนผู้รู้ด้วยนะครับ ขอบคุณมากๆครับ.
โดย: NARONGSAK NOICHINDA IP: 61.90.42.181 วันที่: 20 กันยายน 2556 เวลา:13:00:15 น.
  
คุณนพ

ได้วีซ่าเรียบร้อย ไปไอแลนด์มาแล้ว 3 อาทิตย์ กลับมาแล้วคะ
สนุกดี แต่ฝนตกเกือบทุกวัน! ขอบคุณคุณนพมากสำหรับข้อมุลคะ
โดย: พริม IP: 58.8.148.221 วันที่: 23 กันยายน 2556 เวลา:12:05:21 น.
  
คุณนพ

ได้วีซ่าเรียบร้อย ไปไอแลนด์มาแล้ว 3 อาทิตย์ กลับมาแล้วคะ
สนุกดี แต่ฝนตกเกือบทุกวัน! ขอบคุณคุณนพมากสำหรับข้อมุลคะ
โดย: พริม IP: 58.8.148.221 วันที่: 23 กันยายน 2556 เวลา:12:06:22 น.
  
มีวีซ่าไอแลนด์ใต้มีตั๋วเครื่องบินต้องเปลี่ยนเครื่องที่ลอนดอนเพื่อบินต่อ..ต้องขอวีซ่าของอังกฤษหรือเปล่าค่ะ
โดย: ออ IP: 27.55.138.129 วันที่: 30 กันยายน 2556 เวลา:1:45:36 น.
  
ได้วีช่า ม่องเที่ยว 3เดือน ถามหน่อยว่า สามารถ ต่อวัช่าที่ไอร์แลยได้เลยมั้ย ต้องทำงัยบ้าง
โดย: kes IP: 80.111.188.237 วันที่: 3 ตุลาคม 2556 เวลา:23:08:27 น.
  
ได้วีช่า ม่องเที่ยว 3เดือน ถามหน่อยว่า สามารถ ต่อวัช่าที่ไอร์แลยได้เลยมั้ย ต้องทำงัยบ้าง
โดย: kes IP: 80.111.188.237 วันที่: 3 ตุลาคม 2556 เวลา:23:08:35 น.
  
ตอนนี้ไอร์แลนด์แต่อยากไปเยี่ยมเพื่อนที่นอร์เวย์ต้องทำอย่างไรคะ หรือว่าต้องขอวีซ่านอร์เวย์ใหม ขอคำตอบด้วยคะ ขอบคุณคะ
โดย: ตอง IP: 85.165.212.18 วันที่: 6 ตุลาคม 2556 เวลา:20:16:56 น.
  
คุณนพ

อยากทราบเรื่องวีซ่าค่ะ แฟนอยู่ 2 ประเทศ แฟนเป็นคนไอริช แต่ทำงานที่ลอนดอนมีบ้านที่นี่ด้วย และมีบ้านที่ไอร์แลนด์ 2 หลัง บริษัทแม่อยู่ไอร์แลนด์ แฟนให้ยื่นวีซ่าไอร์แลนด์ แล้วค่อยนั่งเรือมาลอนดอนโดยไม่ต้องทำวีซ่าอังกฤษ ส่วนเอกสารแฟนทุกย่างจะใช้ที่อยู่ไอร์แลนด์ ทำได้ด้วยเหรอค่ะ แบบนี้
โดย: BB IP: 171.97.20.138 วันที่: 7 ตุลาคม 2556 เวลา:13:48:09 น.
  
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาดิฉันได้ยื่นขอวีซ่าแล้วเจ้าหน้าที่บอกว่ารอเป็นเวลา2เดือนถึงจะทราบผล ซึ่งดิฉันก็้้ไม่เคยเดินทางไปประเทศเทศไอร์แลนด์มาก่อน อยากทราบว่าทำไมถึงใช้เวลานานมาก...แต่ดิฉันก็ภาวนาให้วีซ่าของดิฉันผ่านโดยเร็วเพราะดิฉันอยากไปช่วงเทศกาลคริสมาสแล้วอยากว่า..ทำไมบางคนก็ได้เร็วบางคนก็ได้ช้า...ถ้าใครมีข้อแนะนำดิฉันหรือประสบการณ์ที่ประเทศไอร์แลนด์..แนะนำฉันด้วยนะค่ะ
ขอบคุณค่ะ

โดย: น้ำผึ้ง IP: 183.88.223.94 วันที่: 29 ตุลาคม 2556 เวลา:16:45:16 น.
  
ดิฉันขอรบกวนถามค่ะ สามารถขอวีซ่าเยี่ยมเยียนไอร์แลนด์ล่วงหน้าการเดินทางได้กี่วันค่ะ คือดิฉันวางแผนไปเยี่ยมครอบครัวของแฟนปลายเดือนมีนาคม 2557 ค่ะ แต่ดิฉันอยากจะยื่นขอวีซ่า 22 พฤศจิกายน 2556 เพราะต้องไปออสเตรเลียเพื่อเยี่ยมแฟน 23 ธันวาคมค่ะ ถ้าวีซ่าผ่านก็จะไปไอร์แลนกับแฟนเลยค่ะ และขอถามอีกข้อน่ะค่ะ เราไม่ได้ส่งพาสปอร์ตเล่มจริงแค่ใช้สำเนาในการขอวีซ่าไอร์แลนด์ใช่ไหมค่ะ
ขอบคุณค่ะ
โดย: น้ำฝน IP: 58.137.114.2 วันที่: 11 พฤศจิกายน 2556 เวลา:14:29:48 น.
  
ดิฉันไปประไอรแลนด์ มาแล้วแค่ไปเที่ยวมีแฟนอยู่ที่นั่น แต่ถ้าเราอยากไปทำงานที่นั่น โดยที่เราไม่ได้แต่งงาน แค่เป็นแฟนกันกับคนที่ประเทศนั่นมีวิธีใหนที่จะให้เราได้อยู่นานๆและจะได้ทำงานด้วย ไม่อยากได้แค่ไปเที่ยวเฉยๆ ใครรู้แนวทางช่วยชี้แนะหน่อย จะขอบพระคุณอย่างสูง
โดย: คิด IP: 118.173.173.95 วันที่: 15 พฤศจิกายน 2556 เวลา:20:11:30 น.
  
ผมเคยไปทำงานที่ไอซ์แลนด์ และมีกรีนการ์ด ครับ แต่ผมกลับมาอยู่ที่เมืองไทยเกิน 18 เดือน ผมอยากกลับไปที่ไอซ์แลนด์อีก จะทำงัยดี ใครพอแนะนำผมได้บ้างครับ
โดย: duck IP: 182.52.85.60 วันที่: 12 ธันวาคม 2556 เวลา:20:05:23 น.
  
ขอวีซ่าครอบครัวใช้เอกสารอะไรบ้าง
โดย: ดวง IP: 49.230.161.102 วันที่: 26 มกราคม 2557 เวลา:18:09:01 น.
  
กำลังว้าวุ่นใจมาก จะไปไอร์แลนด์,อังกฤษและฝรั่งเศส ขอบคุณมากนะคะคลายความกังวลลงไปได้บ้าง แต่ไม่เคลียร์ คิดว่าถ้าได้ลงมือทำคงจะมองเห็นช่องทางขึ้น
โดย: สิรินันทน์ จิญกาญจน์ IP: 118.173.149.234 วันที่: 9 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:13:44:53 น.
  
อยากทราบว่าถ้าจะทำวีซ่าไปไอซ์แลนด์อยากไปเรียนจะขอวีซ่าได้กี่เดือนค่ะเต็มทีเลยค่ะ ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างค่ะ อยากทราบด่วนค่ะเพื่อจะได้เตรียมหาเอกสารค่ะ
โดย: น.สรชยา อริยเตชดล IP: 27.55.175.187 วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:11:26:09 น.
  
รบกวนถามหน่อยค่ะ. ตอนนี้ทำงานอยู่เชียงใหม่ กำลังจะขอวีซ่าไอร์แลนด์ค่ะ แต่ไม่เคยเตรียมเอกสารเอง
- จดหมายต้องเขียนไงดีค่ะ แนะนำหน่อยค่ะ
-เอกสารแปลที่ไหนค่ะ
-โฉนดที่ดินของพ่อใช้ประกอบยื่นเอกสารได้ไหมค่ะ
เครียดมากเรื่องค่ะ ไม่ทราบจะเริ่มต้นตรงไหน

ขอบคุณค่ะ
โดย: เจี๊ยบ IP: 1.47.137.200 วันที่: 2 มีนาคม 2557 เวลา:18:39:05 น.
  
สวัดดีค่ะ รบกวนถามหน่อยค่ะกำลังจะขอวีซ่าไอร์แลนด์ จะจองตั๋วเครื่องบินบริษัทไหนดีค่ะ และ ประกันทำกับบริษทไหนดีค่ะขอคำแน่ะนำด้วยค่ะ
โดย: น้ำทิพย์ IP: 182.53.219.250 วันที่: 7 มิถุนายน 2557 เวลา:21:45:07 น.
  
สอบผู้รูหน่อยค่ะขิวีซ่าไปประเทศ Ireland ยากป่าวค่ะ ถ้ามีเพื่อนเป็นคนที่นั่นและจะไปพักกับเค้า จะต้องเตรียมเอกสารอะไรเพิ่มบ้าง ช่วยตอบด้วยค่ะผู้รด้วยยค่ะซ์
โดย: ลูกนก IP: 49.230.152.135 วันที่: 21 มิถุนายน 2557 เวลา:19:20:58 น.
  
สวัสดีค่ะตอนนี้หนูรอวีซ่าอยู่ค่ะยื่นเอกสารไปสองเดือนแล้วค่ะทำไมนานจังค่ะ หนูทำครั้งแรกด้วยค่ะทำวีติดตามสามีค่ะ แล้วมีลูกกับแฟนคนหนึ่งด้วยค่ะ เครียดมากๆเลยค่ะไม่รู้จะใด้วีหรือป่าว
โดย: Net IP: 27.55.217.123 วันที่: 22 กันยายน 2557 เวลา:10:54:58 น.
  
ขอบคุณมากๆนะคะ ที่ให้ข้อมูลโดยละเอียด Thanks ka...

โดย: chitika IP: 1.47.170.222 วันที่: 27 กันยายน 2557 เวลา:19:41:34 น.
  
อยากทราบข้อมูลอย่างละเอียด เลยค่ะ ตั้งแต่ยื่นวีซ่าอังกฤษ ใช้อะไรบ้าง ใช้วงเงินเท่าไหร่ ถ้าทำงาน เงินเดือน หมื่นนิดๆ มีโอกาสผ่านมั้ย แล้วไปไอร์แลนด์ใต้ ต้องขอวีซ่าอังกฤษมั้ย รบกวนตอบทางเมลล์ก็ได้ค่ะ iamlittlebee91@yahoo.com
ขอบคุณล้วงหน้าค่ะ
โดย: Littlebee IP: 125.26.115.38 วันที่: 13 ธันวาคม 2557 เวลา:21:52:17 น.
  
ต้องการเดินทางติดตามสามี ไป ไอร์แลนต์ แต่งงานที่เมืองไทย อยู่ด้วยกันที่เมืองไทย 5 ปี ใครมีประสบการณ์ การติดตามสามีไปไอร์แลนต์บ้าง โปรดตอบด้วย
โดย: เมย์ ฮัทชิ่ง IP: 1.10.255.4 วันที่: 19 ธันวาคม 2557 เวลา:11:35:27 น.
  
ใช้เอกสารอะไรบ้าง ขั้นตอนอะไบ้าง กังวลมาก
โดย: เมย์ ฮัทชิ่ง IP: 1.10.255.4 วันที่: 19 ธันวาคม 2557 เวลา:11:39:32 น.
  
สถากงสุลไอร์แลนด์ตั้งอยู่ไหนค่ะ
โดย: หญิง IP: 1.4.247.253 วันที่: 30 ธันวาคม 2557 เวลา:16:48:21 น.
  
อยากทราบว่าหากต้องการไปอยู่กับแฟนที่เป็นชาวไอร์แลนด์และอาศัยในประเทศไอร์แลนด์จะทำวีซ่านักเรียนหรือวีซ่าแต่งงานดีคะเทียบจากคามยากง่ายและค่าใช้จ่ายด้วยค่ะ หาข้อมูลยากมากรบกวนผู้รู้ช่วยตอบห่อย
โดย: อ๋อย IP: 1.46.130.107 วันที่: 28 มกราคม 2558 เวลา:12:54:57 น.
  
ฉันมีเพื่อนเป็นชาวไอร์แลนด์ ฉันสามารถตรวจสอบเขาได้ไหม ว่าเขาเป็นบุคคลที่ไม่มีคดีติดตัว ก่อนที่ฉันจะเดินทางไปบ้านเขา ช่วยติดต่อฉันด้วยคะ
096-8544199 ทราย
โดย: ทราย IP: 171.96.173.25 วันที่: 6 เมษายน 2558 เวลา:2:22:17 น.
  
ขอไลน์ไว้สอบถามได้มั้ยคะ
โดย: kusuma IP: 49.230.192.222 วันที่: 15 พฤษภาคม 2558 เวลา:22:57:37 น.
  
ตอนนี้ขอวีซ่าไปเที่ยวไอร์แลนด์ ขอไปประมาณ 1 เดือนแล้วยังไม่ได้รับเล่มคืนเลยค่ะ และเอกสารก็พร้อมทุกอย่าง คือ
1. มีตั๋วเครื่องบินจ่ายเงินเรียบร้อยของ KLM
2.ซื้อประกันการเดินทางจากบููพา ราคาประมาณ 1300 กว่าๆๆค่ะ
3.หนังสือเชิญให้ไปพักอาศัยที่บ้านพี่สาวแฟน
4.จดหมายจากแฟน สำหรับเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด
5. เอกสารแปลทุกอย่าง เช่น โฉนดที่ดิน ทะเบียบบ้าน รถ และหนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท ค่ะ

แต่ตอนนี้ยังไม่ได้รับวีซ่าเลย ไม่รู้ว่าจะผ่านหรือป่าว

เครียดมาก เพราะวต้องวางแผนงานหยุดงานค่ะ
โดย: วนิดา IP: 101.108.41.220 วันที่: 2 กรกฎาคม 2558 เวลา:16:06:26 น.
  
ขอวีซ่าไม่ผ่านขอ มา5ครังแลัวค่ะจะทำยังไงค่ะพี่สาวชวนไปเทืยวค่ะพีสาวจะลองขออีกครังจะผ่านใหมค่ะตอบดิฉันที่
โดย: จอย IP: 49.230.65.15 วันที่: 7 กรกฎาคม 2558 เวลา:6:02:56 น.
  
ขอวีซ่าไม่ผ่านขอ มา5ครังแลัวค่ะจะทำยังไงค่ะพี่สาวชวนไปเทืยวค่ะพีสาวจะลองขออีกครังจะผ่านใหมค่ะตอบดิฉันที่
โดย: จอย IP: 49.230.65.15 วันที่: 7 กรกฎาคม 2558 เวลา:6:05:15 น.
  
สวัสดีคะ ตอนนี้กำลังเตรียมเอกสารเพื่อขอวีซ่าไปไอร์แลนด์ แต่กังวลมากเลยคะเพราะพึ่งจะไปครั้งแรก ไม่รู้ว่าทำอย่างไรบ้าง แปลเอกสารยังไง เขียนจดหมายแนะนำตัวอย่างไร ต้องมีเงินในบัญชีเท่าไหร่ ช่วยอธิบายได้มัยค่ะขอบคุณค่ะ
โดย: Rung IP: 49.230.88.51 วันที่: 10 สิงหาคม 2558 เวลา:7:54:25 น.
  
ถ้าวีซ่าirelandผ่าน มีจ็อบแค่หน้าเดียวเลยใช้ไหมคะ? อย่างเยรมันนี วีซ่าติดรูปหน้านึง และจ็อบอีกหน้านึงคะ
โดย: Jeje_mic@hotmail.com IP: 49.229.100.222 วันที่: 24 สิงหาคม 2558 เวลา:8:07:49 น.
  
ถ้าวีซ่าirelandผ่าน มีจ็อบแค่หน้าเดียวเลยใช้ไหมคะ? อย่างเยรมันนี วีซ่าติดรูปหน้านึง และจ็อบอีกหน้านึงคะ
โดย: Jeje_mic@hotmail.com IP: 49.229.100.222 วันที่: 24 สิงหาคม 2558 เวลา:8:08:51 น.
  
อยากปรึกษาจะไปไอร์แลนด์ เหนือ ต้องทำไง แต่มีสามีที่อังกฤษ
โดย: ตาล IP: 1.47.70.158 วันที่: 5 ตุลาคม 2558 เวลา:4:26:50 น.
  
ไม่ได้เข้าบล๊อกตัวเองสองปี.. ขอโทษเพื่อนๆ ด้วยที่มัวแต่ยุ่งมากๆ จนไม่ได้เข้ามาช่วยตอบคำถาม...ถ้าเพื่อนคนไหนเข้ามาอ่านแล้วสามารถช่วยตอบได้ก็รบกวนด้วนนะครับ...

ตอบคุณตาล - ถ้ามีวีซ่าอังกฤษสามารถเข้าไอร์แลนด์เหนือได้ครับ...ตอนผมไปอังกฤษ, นั่งเฟอร์รี่ข้ามไปไอร์แลนด์เหนือ.. แล้วนั่งรถบัสไปไอร์แลนด์โดยไม่ได้ใช้วีซ่าไอร์แลนด์เลยครับ... ข้อมูลเพิ่มเติม อ่านได้ที่นี่ครับ //pantip.com/topic/33327696 (ขอขอบคุณเจ้าของลิงค์ด้วยครับ)

ตอบคุณ Jeje_mic - ของผมมีหน้าเดียวครับ.. เสียดายทำเสียเงินเปล่าเพราะมีวีซ่าอังกฤษแล้ว เพิ่งมาอ่านเจอว่าถ้าเข้าอังกฤษแล้วสามารถต่อไปไอร์แลนด์โดยไม่ต้องใช้วีซ่าครับ...เข้าไปอ่านเพิ่มได้ที่ ลิงค์ที่ให้คุณตาลไปครับ

ตอบคุณ Rung - เลื่อนขึ้นไปอ่านข้างบนได้เลยครับ... ส่วนเรื่องข้อมูลเช่น จดหมายแนะนำตัว, เงินในบัญชี ก็ขอ statement จากธนาคาร (บอกว่าจะทำวีซ่า, ขอเป็นภาษาอังกฤษ ผมเสียค่าธรรมเนียม 200.-) จำนวนเงินก็ตามที่เรามีในธนาคารครับ ตอนผมทำมีเงินไม่กี่หมื่นบาทในแบงค์

ตอบคุณจอย - ขอบโทษที่ตอบช้า, ถ้ายังเข้ามาอ่านก็ขอแนะนำว่าให้ทำวีซ่าไปอังกฤษ แต่ต้องนั่งเครื่องไปลงและเข้าอังกฤษก่อน ถึงจะต่อไปไอร์แลนด์ได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าไอร์แลนด์ครับ เข้าไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่มีคนเอาไปลงในพันทิปตามลงค์ที่แปะให้ครับ //pantip.com/topic/33327696 (ขอขอบคุณเจ้าของลิงค์ที่แบ่งปันข้อมูลครับ)

ตอบคุณวนิดา - ไม่รู้ว่าไปกลับมาแล้วหรือยังครับ... เพิ่งเข้ามาดูบล๊อก หลังจากไม่ได้เข้ามาสองปี...

ขอไม่ตอบคำถามเก่าๆ นะครับ เพราะคงได้วีซ่าและไปเที่ยวกลับมากันหมดแล้ว 5555
โดย: นพ (annopwichai ) วันที่: 23 ตุลาคม 2558 เวลา:16:19:13 น.
  
ขอรบกวนถามค่ะ จะขอวีซ่าไอรแลนด์ท่องเที่ยวเอกสารที่แปลเราต้องรับรองทุกอย่างไหมคะ จะยื่นวันที่ 14/12/2015 ค่ะ
โดย: นันท์นภัส IP: 1.47.9.0 วันที่: 5 ธันวาคม 2558 เวลา:1:35:42 น.
  
ขอรบกวนถามค่ะ จะขอวีซ่าไปไอร์แลนด์เพื่อไปยื่มแฟนจะดำเนินการของวีซ่าอย่างที่ไรดีค่ะ และ จะต้องใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไรค่ะ รบกวนด้วยค่ะ

ขอบคุณค่ะ
โดย: กานดา IP: 223.206.244.9 วันที่: 13 ธันวาคม 2558 เวลา:10:46:34 น.
  
มีใครพอจะช่วยบอกเราได้บ้างว่า คือเราจะขอวีซ่า ไปเที่ยวบ้านแฟน ที่เมืองดับลินประเทศไอร์แลนด์ ปัญหามันมีอยู่ว่าแฟนไม่มีงานทำประจำจะขอวีซ่าอย่าไหมและต้องทำยังไงบ้างใครพอจะรู้ช่วยตอบเราที
โดย: พรค่ะ IP: 49.237.221.72 วันที่: 15 พฤษภาคม 2559 เวลา:9:43:56 น.
  
สวัสดีค่ะ พอดีแอบมีแพลนจะไปเที่ยวไอร์แลนด์...เลยเซริ์สหาข้อมูลเจอบล็อกของคุณ ถ้าไปพักบ้านเพื่อน ตอนขอวีซ่ายังไงต้องจองโรงแรมก่อนอยู่ดีใช่ไหมค่ะ แล้วระยะเวลาที่จองต้องเท่ากับเวลาที่อยู่หรือเปล่า
โดย: Jennie IP: 49.49.244.124 วันที่: 5 มิถุนายน 2559 เวลา:18:17:02 น.
  
ต้องการไปทำงานที่ประเทศแคนาดา
โดย: สุพรรษา IP: 1.46.137.85 วันที่: 9 สิงหาคม 2559 เวลา:20:51:51 น.
  
อยากสอบถามว่าถ้าเรากรอกเอกสารทางออนไลน์แล้ว เราต้องไปยื่นเอกสารตัสจริงที่กรุงเทพมัยค่ะ
โดย: เนย IP: 1.0.233.84 วันที่: 22 กันยายน 2559 เวลา:20:02:58 น.
  
ขอสอบถามค่ะ ถ้าเราไม่ได้บริษัท แต่ช่วยทำงานกับทางบ้าน เราจะใช้เอกสารอะไรในการยื่นขอวีซ่า ICELAND ค่ะ แต่เรายังมีวีซ่าอเมริกาอยู่ค่ะ ยังไม่หมดอายุ

i_pukkies@hotmail.com
โดย: puk IP: 125.24.63.187 วันที่: 28 กันยายน 2559 เวลา:8:55:00 น.
  
อยากทราบ ว่าใครรุ้บ้างค่ะขอ วีช่า longstay Ireland ใช้เวลา รอวีช่า กี่เดือนค่ะ สามีเป็นคน Ireland มีใครพอ ทราบไหม ช่วย เราหน่อยค่ะ
โดย: ขวัญ IP: 114.109.15.187 วันที่: 3 ธันวาคม 2561 เวลา:23:09:27 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

annopwichai
Location :
เชียงใหม่  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 88 คน [?]ชีวิตอิสระ, ชอบความเรียบง่าย, เป็นโรคภูมิแพ้ IT
New Comments
MY VIP Friend